[H-verkko] Helsinki, Väitös: Production and consumption of recreational gambling in twentieth-century Finland

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Loka 7 11:13:14 EET 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Production and consumption of recreational gambling in
twentieth-century Finland

Helsinki, Unioninkatu 34
18.11.2017 klo 12:00
---------------------------------------------------------

Riitta Matilaisen talous- ja sosiaalihistorian alaan kuuluva väitöskirja
”Production and consumption of recreational gambling in twentieth-century
Finland” (Ajanvieterahapelaamisen tuottaminen ja kuluttaminen 1900-luvun
Suomessa) tarkistetaan 18.11.2017 klo 12 Helsingin yliopiston Päärakennuksen
auditorium XII:ssä (Unioninkatu 34, 3. kerros).

Vastaväittäjänä toimii professori Jaakko Suominen ja kustoksena
apulaisprofessori Sakari Saaritsa. Väitös on suomenkielinen. Väitöskirjan
tiivistelmä on luettavissa e-Thesis-palvelussa.

Tiivistelmä 

Ajanvieterahapelaamisen tuottaminen ja kuluttaminen 1900-luvun Suomessa

Rahapelaaminen on nykyään läsnä kaikkialla suomalaisessa arkielämässä,
vaikka vain alle sata vuotta sitten tavara-arpajaiset olivat ainoa laillinen
rahapelaamisen muoto. Väitöstutkimus selittää tätä muutosta. Tutkimus
keskittyy lailliseen ja kaupallistettuun ajanvieterahapelaamiseen sekä
ei-ongelmallisiin rahapelaajiin. Aikaisemmassa tutkimuksessa painopiste on ollut
rahapeliongelmissa ja rahapeliongelmaisissa. Tutkimuksen aikajänne on
1800-luvulta nykypäivään, mutta siinä keskitytään lähinnä 1900-lukuun.
Tutkimuskysymys on monitahoinen. Tutkimuksessa kysytään mikä on
rahapelaamiseksi ymmärretyn ilmiön kulttuurinen, sosiaalinen ja historiallinen
paikka tietyssä ajassa ja paikassa (tässä tapauksessa suomalaisessa
yhteiskunnassa 1800–2000-luvuilla). Miten rahapelaamisesta ja siihen
liittyvistä diskursseista ja käytännöistä on tullut sitä mitä ne ovat
nykyään ja sitä miten ne nykyään koetetaan? Miksi ja miten rahapelaaminen
kesytettiin ja kesyyntyi osaksi suomalaista elämänmenoa? Mikä on ollut
rahapelaamisen sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen merkitys sen
harjoittajille? Mitä rahapelaaminen voi kertoa suomalaisen yhteiskunnan
historiasta ja muutoksista? Tavoitteena on Michel Foucault’n
dispositiivi-käsitettä apuna käyttäen tutkia rahapelaamiseen liittyviä
diskursseja ja käytäntöjä.

Tutkimuskysymyksiin vastataan laadullisen aineiston avulla.
Rahapelaamisilmiötä tutkitaan niin rahapelaamisen tuottamisen (rahapelaamisen
sääntely, rahapelioperoijat, rahapelaamisen teknologiset muutokset) kuin
rahapelaamisen kuluttamisenkin kannalta (rahapelaajat). Aineistoina on käytetty
komiteanmietintojä, sanomalehti- ja aikakauslehtiartikkeleita, Veikkauksen ja
Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) arkistomateriaaleja, erilaisia
muistitietokokoelmia, suomalaista kaunokirjallisuutta sekä auto-etnografista
havainnointia. Päämetodina on historiallinen näkökulma, jossa käytetään
erityyppisiä ja usein myös sirpaloituneita lähteitä, ja kiinnitetään
huomioita lähteiden relevanssiin, luotettavuuteen ja paikkaansapitävyyteen.
Käytetyt pitkittäis- ja laadulliset metodit mahdollistavat muutoksen
tutkimisen.

Tutkimuksen tuloksena suomalaisen rahapelaamisen historia voidaan jakaa kolmeen
dispositiiviin: kieltolakidispositiiviin, yhteisen hyvän dispositiiviin ja
riskidispositiiviin. Nämä dispositiivit kuvaavat miten eri aikoina ja eri
tilanteissa suomalaisessa yhteiskunnassa on vastattu rahapeli-ilmiön
aiheuttamaan ”ongelmaan”. Dispositiivit paljastavat miten rahapelaamista on
ymmärretty, harjoitettu ja säännelty eri aikoina. Dispositiivit kertovat
myös suomalaisen rahapelaamisen muutoksesta. Kansainvälisessä vertailussa
rahapelaaminen laillistettiin ja kesytettiin Suomessa ajallisesti melko varhain
ja poikkeuksellisen onnistuneesti. Erityisesti Suomen valtiolla on ollut
ainutlaatuinen rooli rahapelaamisen kesyttämisessä: Rahapelaamisesta tuli
hyvän kansalaisuuden symboli valtion aktiivisesti edistäessä sitä monin eri
tavoin.

Väitöskirjan teoreettisena tavoitteena on ottaa osaa kansainväliseen
keskusteluun rahapelaamisen historiallisesta paikasta, rahapelaamisen
kesyttämisen ja kesyyntymisen prosesseista sekä rahapelaamisesta kulutuksena
länsimaisissa yhteiskunnissa 1800–2000-luvuilla. Väitöskirja osoittaa myös
dispositiivi-käsitteen, vertailevan näkökulman sekä muistitietoaineistojen
hyödyllisyyden kansainvälisessä rahapelipelitutkimuksessa. 

Lisätiedot:
VTM Riitta Matilainen
puh. 040-5176574
riitta.matilainen at helsinki.fi

Tiedustelut: Riitta Matilainen (riitta.matilainen at helsinki.fi), puhelin
0405176574
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko