[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Sosiologian alkeita kansalaisille

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Heinä 15 10:29:57 EEST 2015


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Andrei Kalinitchev <andkal at utu.fi> FL, Turun yliopisto
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Erola, Jani; Räsänen, Pekka (toim.): Johdatus sosiologian perusteisiin.
Gaudeamus Helsinki University Press, 2014. 270 sivua.


Sosiologian alkeita kansalaisille
---------------------------------------------------------

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, joka tutkii sosiaalista maailmaa.
Tällä tieteenalalla on taipumus pohdiskella kaikkea ihmisten välistä
vuorovaikutusta, ja kun sitä jatkuvasti syntyy kahden tai useamman henkilön
kohdatessa, voidaan havaita, että sosiologia pyrkii tutkimaan aivan kaikkia
ihmiselämän ja yhteiskunnan toiminnan osa-alueita. Tästä näkökulmasta
alkaa käsittää oikein teoksen toimittajien sanat "vain tutkijan mielikuvitus
rajaa kohteita". Sosiologia on siis taipuvainen pirstaloitumaan.

Kokoomateos Johdatus sosiologian perusteisiin pyrkii esittelemään lukijoilleen
nykyisen sosiologian olennaisimpia teemoja. Kokoomateoksessa avattuja teemoja
ovat esimerkiksi työelämä, poliittinen päätöksenteko, talous ja
eriarvoisuus. Näiden lisäksi nostetaan esille kulutusta, terveyttä,
perhettä, etnisyyttä, rikollisuutta, hyvinvointivaltiota ja globalisaatiota
koskevia kysymyksiä. Kirja perehdyttää alan termistöön. Teoksessa viitataan
paljon alan perinteisiin klassikkoihin, joita ovat Auguste Comte, Émile
Durkheim, Max Weber ja Karl Marx.

Johdatus sosiologian perusteisiin on toimittajien mukaan oppikirja. Se
näyttäisi olevan totta, sillä se oppikirjan tavoin perehdyttää alkeisiin ja
antaa hyödyllisiä kirjallisuusluetteloja jokaisen aiheen päätteeksi, jos
lukijan tekisi mieli perehtyä johonkin osa-alueeseen tarkemmin. Se ei
varsinaisesti syvenny esille nostettaviin teemoihin.

Kirja on useiden suomalaisten asiantuntijoiden yhteinen teos. Se esittelee
sosiologiaa yhteiskuntaa tutkivana ja sen ilmiöitä tarkastelevana empiirisenä
tieteenalana. Kirjassa sosiologian peruskysymyksiä lähestytään erityisesti
suomalaisen tutkimuksen kautta. Suomalaiset sosiologit ovat keskittyneet viime
aikana erityisesti sosiaalisen eriarvoisuuden sekä yksilön ja laajempien
ryhmien keskinäisen vuorovaikutuksen pohdintaan. 

Sosiologian asema tieteenalana on muutoksessa

Sosiologian rooli tieteiden kentällä on muuttumassa. Tämän alan kehitys oli
varsin mullistavaa 1900-luvulla. Vielä viime vuosisadan alkupuolella
sosiologian uskottiin olevan suunnannäyttäjä muille humanistisille ja
yhteiskuntatieteille, mutta vuosisadan lopussa alettiin puhua sosiologian
kriisistä, joka johtui tieteenalan pirstaloitumisesta. Vuorovaikutus muiden
tieteenalojen kanssa oli mielestäni kuitenkin tutkijoita rikastuttavaa, koska
eri tieteenalat pääsivät ikään kuin "oppimaan" uutta metodologiaa ja
"lainaamaan" tutkimusaiheita toinen toisiltaan. Sosiologian vahvuutena on ollut
kyky vuoropuheluun samoja erityiskysymyksiä tutkivien oppiaineiden kanssa.
Erilaisissa monitieteisissä hankeissa on myös tarvittu sosiologista
näkökulmaa laajoihin ilmiöihin. Sosiologisesta lähestymistavasta on hyötyä
esimerkiksi sosiaalihistorian tutkimuksessa, kun etsitään selitystä
menneitten aikojen yhteiskunnallisille ilmiöille.Kuva: Cécile Duteille/Wikimedia Commons

Nykyinen sosiologia kamppailee kahden ongelman kanssa. Ensimmäinen ongelma
johtuu siitä, että teoreettisen ja empiirisen sosiologian välillä on iso
kuilu. Teoria ja käytäntö ovat kaukana toisistaan, koska teoreettiset
tutkimukset eivät välttämättä saa vahvistusta tosielämän puolelta. Yhtä
lailla empiiriselle tutkimukselle on vaikea saada vankkaa teoreettista pohjaa.
Toinen ongelma taas johtuu siitä, että empiirinen tutkimus jakaantuu selvästi
kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen haaraan, jotka nähdään toisilleen
vastakkaisina. Kotimaisen tutkimuksen haasteena on myös kaksijakoisuus, kun
puhutaan kotimaisesta ja kansainvälisestä sosiologiasta. On huomattu, että
yhä useammin korkeatasoisempia tutkimuksia kirjoitetaan englannin kielellä
kansainväliselle tiedeyhteisölle, jolloin kotimaisten päättäjien
käyttöön jää heikompitasoisia selvityksiä, joiden tieteellisyys ja anti
ovat huonompia.

Näistä ja muista sosiologian haasteista kerrotaan kyseisessä kirjassa. Voin
suositella tätä yleisluontoista kirjaa ylioppilaille, sosiologian
opiskelijoille tai muille aiheesta kiinnostuneille kansalaisille.

---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa ja kommentoitavissa Agricolan
arvostelujulkaisussa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/