[H-verkko] Työtä: Yliopistonlehtori, museologia

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Apr 17 11:01:45 EEST 2015


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Yliopistonlehtori, museologia
---------------------------------------------------------
Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen
laitos hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

työsuhteeseen ajalle 1.9.2015 – 30.4.2017 (sijaisuus). Tehtävän ala on
museologia. Museologian opintokokonaisuus kuuluu yhdessä arkeologian,
folkloristiikan, kansatieteen, taidehistorian ja merihistorian kanssa
kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuteen. Tehtävään palkataan 4 kuukauden
koeajalla.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta,
ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä
osallistua oppiaineen muiden tehtävien hoitamiseen.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön
mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Museologia on koko yliopistoa palveleva opintokokonaisuus, jossa voi suorittaa
perus- ja aineopintoja. Museologian yliopistonlehtori toimii tiiviissä
yhteistyössä kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden sekä muiden alaa
lähellä olevien oppiaineiden ja alojen kanssa. Museologia on tieteenala, joka
tutkii museoinstituution historiaa ja käytäntöjä, ja luo uutta teoriaa.
Tutkimuskohteina ovat muun muassa institutionaaliset käytännöt, tieto- ja
arvoteoriat sekä kommunikaatio instituution ja yleisön välillä. Museologian
opetuksen ja tutkimuksen tavoitteena on tukea ja kehittää museoalan
ammattilaisuutta, mutta myös selvittää yhden keskeisen instituution
merkitystä maailmankuvassa.

Museologian yliopistonlehtorin toimi on opetuspainotteinen, ja hänellä on
päävastuu museologian opetuksesta, sen järjestämisestä ja kehittämisestä.
Harjoittaessaan oman alansa tutkimustyötä häneltä odotetaan museologian
tieteellisen profiilin kehittämistä. Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu
myös perustaa tutkimusryhmiä ja hakea ulkopuolista tutkimusrahoitusta.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että
hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen
vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai
Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut
koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman
erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Muu kielitaito
katsotaan lisäansioksi.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset ansiot,
kuten julkaisut ja kokemus tutkimushankkeista, että opetus- ja ohjauskokemus,
pedagogiset valmiudet ja taito tuottaa oppimateriaalia.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja
tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan
henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä julkaisuluettelo. Sen lisäksi
pyydetään enintään 5 sivun mittainen selvitys (esimerkiksi
yliopistoportfolio) opetuksellisesta asiantuntijuudesta (opetusajattelu,
opetuskokemus, pedagogiset valmiudet, taito kehittää ja käyttää
opetusmateriaalia, muut opetusansiot), ks.
http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/opetustaito.htm.

Hakemus osoitetaan filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen
laitokselle ja pyydetään toimittamaan liitteineen sähköpostitse osoitteella
leena.viitaniemi at helsinki.fi. Hakuaika päättyy 5. toukokuuta 2015.

Lisätietoja antavat oppiainevastaava, yliopistonlehtori Pia Olsson, 02941
23309, pia.olsson at helsinki.fi ja yliopistonlehtori Suzie Thomas, 02941 21766,
suzie.e.thomas at helsinki.fi.

Ystävällisin terveisin
Elina Liikanen

Museologian ja merihistorian amanuenssi
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PL 59 (Unioninkatu 38 D217)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
puh. 02941 23784

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 6.5.2015