[H-verkko] Arvosteltavaksi: Gaudeamuksen, kevään 2013 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ti Helmi 19 11:18:44 EET 2013


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
 
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***
Gaudeamus, kevät 2013
 
Heiskala, Risto & Virtanen, Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria 2
 
Modernin maailman talous käsittelee modernin maailman taloutta ja sen kritiikkiä, kun suuri murros oli ohitettu. Tällöin talous määrittyi jo omaksi todellisuudenalakseen, ja siitä oli tullut yhteiskunnan keskus. Paluuta ei enää ollut markkinoita marginaalisena ilmiönä pitäneeseen vanhaan maailmaan. Kirjoittajat ovat tunnettuja suomalaisia talous- ja yhteiskuntatieteilijöitä sekä historian¬tutkijoita.
 
Jalava, Janne (toim.): Yhteiskunnan järjestelmät
 
Niklas Luhmannin (1927–1998) systeemiteoria tarjoaa lukijalleen totutusta poikkeavan kuvan yhteiskunnasta ja sen toiminnasta. Sen mukaan yhteiskunta koostuu kommunikaatiosta ja että ihmiset ovat vain kommunikaation välittäjiä tai kantajia. Tämän teoksen myötä vaikeanakin pidetty teoria avautuu ja sen viehätys paljastuu. Teoksessa paneudutaan Luhmannin teorian yleisten käsitteiden ja lainalaisuuksien lisäksi useisiin yhteiskunnan osajärjestelmiin. Esimerkiksi talouden, tieteen, taiteen, kasvatuksen, lääketieteen ja oikeuden sisältöjä analysoidaan kattavasti. Lisäksi osajärjestelmien toimintaa havainnollistetaan lukuisten empiiristen esimerkkien avulla.
 
Järvenkylä, Joose & Kortelainen, Ilmari: Tavallisen kielen filosofia
 
Oxfordin yliopisto oli sotienjälkeisen analyyttisen filosofian elävin filosofisten oppisuuntien keskus. Siellä kehittyi tavallisen kielen filosofiaksi kutsuttu filosofinen ajatteluvirtaus, joka kukoisti etenkin vuosina 1947–1960. Tavallisen kielen filosofia lähti oivalluksesta, että arkinen puhetilanne sisältää usein enemmän kuin miltä ensin näyttää. Sanoja käyttämällä ihminen käskee, viittaa, vitsailee, häpäisee sekä pyytää ja antaa anteeksi. Tavallisen kielen filosofit harjoittivat filosofiaa laajalla rintamalla kielenkritiikistä, mielenfilosofiasta ja puhtaasta käsiteanalyysista etiikan ja politiikan arkikielisiin analyyseihin.
 
Kant, Immanuel: Puhtaan järjen kritiikki
 
Puhtaan järjen kritiikki on saksalaisen filosofin Immanuel Kantin (1724–1804) tunnetuin ja vaikutusvaltaisin teos ja luultavasti koko länsimaisen filosofian kuuluisin teos. Kant halusi rakentaa siltaa rationalismin ja empirismin välille ja vastusti jyrkkää kokemusajattelua. Teos pyrkii vastaamaan perustaviin tietoteoreettisiin kysymyksiin ”mitä tiedämme” ja ”kuinka tiedämme sen”.
 
Mills, C. Wright: Sosiologinen mielikuvitus
 
Sosiologi C. Wright Mills (1916–1962) oli yhteiskuntatieteiden yksinäinen susi, akateeminen riitapukari ja yhteiskunnallinen näkijä. Hänestä tuli radikalisoituvan opiskelijaliikkeen legenda. Pääteoksissaan hän tutki modernien yhteiskuntien keskeisiä kysymyksiä: yhteiskuntaluokkia, kulutuskapitalismia ja valtaeliittejä. Hän painotti sosiologista mielikuvitusta tutkijan käsityötaitona. Yhteiskuntatieteilijän kriittinen tehtävä oli hänen mukaansa kääntää ihmisten yksityisiksi kokemat ongelmat julkisiksi kysymyksiksi. Uudistettu laitos vanhasta klassikosta.
 
Mäkinen, Jukka & Saxén, Heikki (toim.): John Rawlsin historia
 
John Rawls (1921–2002) oli yksi 1900-luvun jälkipuoliskon vaikutusvaltaisimpia yhteiskuntafilosofeja. Hänen mukaansa sosiaalisen olemassaolomme olennainen edellytys on usko oikeudenmukaisen yhteiskunnan mahdollisuuteen. Hän pyrki selvittämään, miten modernien yhteiskuntien arvoristiriidat voitaisiin sovitella kaikkien kannalta kohtuullisesti. Tämä teos valottaa Rawlsin filosofian antia yhteiskunnalliselle ajattelulle ja päätöksenteolle painottaen etenkin oikeudenmukaisuuden ja moniarvoisuuden kysymyksiä. Siinä pohditaan muun muassa suvaitsevaisuuden rajoja, kansalaiskeskustelun etiikkaa, kansainvälistä oikeudenmukaisuutta, taloudellista hyötyajattelua ja polittista liberalismia. Samalla se johdattaa lukijan Rawlsin ajattelun peruskäsitteisiin ja keskeisiin oivalluksiin.
 
Kenttälä, Marjukka ym. (toim.): Monikulttuurisen maamme kirja
 
Monikulttuurisen maamme kirja on kiinnostavaa ja tarpeellista luettavaa sille, joka haluaa perehtyä suomalaiseen nykypäivään ja kulttuurisiin ilmiöihin. Se toimii oivana apuna suomen kieltä ja suomalaista yhteiskuntaa opiskelevalle ulkomaalaisille ja on tervetullut apuneuvo myös suomalaiselle lukiolaiselle. Hauskaa luettavaa se on myös kenelle tahansa Suomessa asuvalle tai asuneelle, jolta monen asian syvempi kulttuurinen merkitys on mennyt sivu suun asian tuttuuden ja arkisuuden vuoksi.      Teos valaisee Suomen historian keskeisiä tapahtumia ja selvittää suomalaisuuden peruspiirteitä. Se esittelee suomalaista kirjallisuutta ja kulttuuria runsain tekstinäyttein Runebergista Irwin Goodmaniin.
 
Oittinen, Vesa (toim.): Immanuel Kantin filosofia
 
Immanuel Kantin filosofia on läpileikkaus tämänhetkisestä Kant-tutkimuksesta. Koti- ja ulkomaiset asiantuntijat esittelevät ja arvioivat Kantin filosofian eri puolia uusimman tutkimuksen valossa. Tärkeässä osassa ovat ”suuret” teemat kuten Kantin metafysiikka, moraalija luonnonfilosofia sekä oppi uskonnosta, mutta esillä ovat myös poliittinen filosofia ja maailmankansalaisuuden teoria, puhtaan järjen antinomiat, logiikka, metafyysinen ja transsendentaalinen deduktio, modaliteetin teoriat ja Kantin oppi skematismista. Lisäksi teoksessa tarkastellaan muun muassa Kantin suhteita aikalaisiinsa ja välittömiin seuraajiinsa (Herder, Reinhold, Fichte) sekä viime aikoina kiistoja herättänyttä kysymystä Kantin rasismista.
 
Raunio, Tapio & Saari, Juho (toim.): Euroopan paras maa
 
Vuosituhannen vaihteen jälkeen Euroopan unionin jäsenmaat ovat pyrkineet nykyaikaistamaan toimintamallejaan yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Mutta onko Eurooppa nyky¬aikaistunut, ja miten Suomen asema on muuttunut suhteessa Euroopan unionin muihin, vanhempiin ja uudempiin jäsenmaihin? Teos käsittelee kansalaisten arjen sekä Suomen ja Euroopan kehityksen kannalta tärkeimpiä teemoja: eri maiden poliittisia järjestelmiä, työllisyyttä, taloudellista ja muuta kilpailukykyä, julkista talout¬ta, sosiaalipolitiikkaa, köyhyyttä ja tulonjakoa, ympäristöpolitiikkaa ja kestävää kehitystä sekä maataloutta.
 
***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
 
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.