[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Arvokas poikkileikkaus rakennettuun kulttuuriympäristöön

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Tammi 3 09:07:56 EET 2012


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Toivanen-Kola Hanna-Riitta  FT, projektitutkija, tuntiopettaja ,
Helsingin yliopisto, Helsingin työväenopisto ja Mikkelin
kansalaisopisto
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Metsäranta Pinja (toim.): Linnoista lähiöihin. Rakennetut
kulttuuriympäristöt Suomessa . SKS, 2010. 240 sivua.


Arvokas poikkileikkaus rakennettuun kulttuuriympäristöön
---------------------------------------------------------

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisema suomalaisen 
kulttuuriympäristön kartoitus kiinnostaa varmasti sekä
asiantuntijoita  että laajempaa yleisöä. Pinja Metsärannan
toimittama Linnoista lähiöihin. Rakennetut kulttuuriympäristöt
Suomessa esittelee toistasataa kohdetta, jotka löytyvät
Museoviraston laatimasta Valtakunnallisesti merkittävien
rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventoinnista eli RKY:stä
(www.rky.fi). Teos esittelee 125 kohdetta ympäri Suomea
asiantuntevalla tarkkuudella monipuolisen kuvituksen kera.

 Kulttuuriarvoista talousarvoihin

Suomen ympäristön kuntoa kartoitti meillä Rakennetun omaisuuden
tila 2011 -raportti (ROTI 2011), jonka mukaan
kansallisvarallisuudestamme peräti 72 prosenttia on kiinni
rakennetussa ympäristössä. Tämä tarkoittaa yhteensä 560
miljardia euroa, eli kyse on merkittävästä pääomasta.
Tarkoitetaanhan rakennetulla ympäristöllä kaikkea mahdollista
rakennuskantaa sekä yhdyskuntateknisiä järjestelmiä aina
kerrostaloista liikenneverkkoihin ja viemäreihin. Taloudelliset
näkymät ovat toki ongelmallisia korjausvelkojen kasvaessa.
Rakennusten suojelu ja korjausrakentaminen ovat silti yhtä
ajankohtaisia kuin ennenkin. Pelkästään kylmät taloudelliset
kriteerit huomioiden on teoksen merkitys kauaskantoinen.

Kyseessä on korvaamattoman arvokas henkinen ja materiaalinen
perintö, jota ei tarpeeksi tiedosteta, ja josta paljon on jo
menetetty. Ikäviä mielikuvia riittää ajateltaessa vaikkapa Turun
kaupunkikeskustaa, Lahden kadonneita puutaloja tai itsenäisyytemme
alkuvaiheen aikana tuhottuja ortodoksisia kirkkoja, vain muutamia
harvoja esimerkkejä mainitakseni. Luetteloa voisi jatkaa
loputtomiin.


 Vaikeat valinnat

Kirjaan on valittu 125 merkittävää rakennushistoriallista
kohdetta. Voidaan arvata, että valinta ei ole ollut helppoa, sillä
arviointikriteerejä löytyy paljon. Vaikuttaakin siltä, että
kirjaan sisällytettyjä kohteita valittaessa on otettu huomioon
yhtenäiset maisemalliset kokonaisuudet ja erilaisten elinkeinojen
harjoittaminen.

Valintakriteereistä voi aina olla montaa mieltä, mutta ratkaisuja
tehtäessä on selvästi pyritty mahdollisimman suureen kattavuuteen
ja monipuolisuuteen.  Kirjaan on otettu sekä hyvin tunnettuja kuin
lähes tuntemattomiakin rakennusperintökohteita. UNESCOn
maailmanperintökohteilla on luonnollisesti paikkansa teoksessa,
mutta kiinnostavaksi kirjan tekee juuri vähemmän tunnettujen
rakennettujen ympäristöjen esittely.

Materiaalin runsauden huomioiden on tarkoituksenmukaista, että
kirjan loppuun on liitetty luettelo kaikista Museoviraston
inventointiin sisällytetyistä valtakunnallisesti merkittävistä
rakennetuista kulttuuriympäristökohteista  maakunnittain.

Teoksen alussa käsitellään merta ja saaristoa, rannikkoa, vanhoja
rintamaita, jokilaaksoja ja metsiä. Tunturimaisemaakaan
poroerotusalueineen ei ole unohdettu. Lisäksi käsitellään
puolustukseen liittyvää rakennuskantaa aina Täyssinän rauhan
rajakivistä Kauhavan ilmasotakouluun ja Salpalinjaan, jatketaan
teollisuudella ja logistiikalla, sekä siirrytään opetuksen,
koulutukseen, tieteeseen ja tekniikkaan.

Lopussa esitellään matkailua, virkistystä ja kulttuuria ja lopuksi
1900-luvun kaupunkisuunnittelua, jälleenrakennusta ja modernismia.
Jokainen rakennettu ympäristö on esitelty sanoin ja kuvin lyhyesti
mutta asiantuntevasti. Kohteiden historialliset vaiheet on selostettu
kronologisesti pääpiirteissään. Kovin syvälle yksityiskohtiin ei
tämäntyyppisessä teoksessa voidakaan yleensä mennä.


Sisällön rakenteet

Kirjaa lukiessa herää kysymys, onko siitä pyritty luomaan hakuteos
vai jäsennelty tietokirja. Lopputulos on jotain siltä väliltä.
Tämä näkyy lukujen aihepiirien jaottelussa, mikä saattaa hiukan
hämmentää lukijaa. Toisaalta kirjan sisältö on jaoteltu
maantieteellisesti, toisaalta taas eri elinkeinoihin perustuvin
kriteerein.

Esimerkiksi kirkkorakennukset olisi voinut esittää omana
kokonaisuutenaan erillään hallinnosta ja muista julkisista
rakennuksista, joiden kanssa ne on yhdistetty samaan lukuun. Tämä
tekee kyseisen luvun kokonaisuudesta hieman hämärän, varsinkin kun
kirkoista kerrotaan myös luvuissa Rannikko, Vanhat rintamaat,
Jokilaaksot, Järvi-Suomi ja metsät, Tunturimaisema sekä 1900-luvun
alun kaupunkisuunnittelu, jälleenrakennus ja modernismi.

Sisällössä olisi ehkä voinut olla joidenkin harvojen esimerkkien
lisäksi enemmän 1920-luvun klassismia tai edes hiukan postmodernia
arkkitehtuuria. Teoksesta jäävät käytännössä pois 2000-luvun
arkkitehtuurin muistomerkit, kuten uudet kauppakeskukset ja
postmodernit kirkot, joita on rakennettu ennen vuotta 2009. 

Koska rakennusympäristöjä on valittu mukaan ympäri maata
pieniltäkin paikkakunnilta, olisi jonkinlainen yleiskartta
täydentänyt kokonaisuutta. Pelkkä viittaus internetissä oleviin
karttoihin ei riitä, mutta on toki paikallaan.

Kirjan korkeatasoiset valokuvat ovat suurimmaksi osaksi Soile
Tiirilän ottamia. Osa valokuvista ei pienen kokonsa vuoksi tee
täyttä oikeutta itse kohteille, vaan ne luovat hieman
rakennushistoriallista inventointia muistuttavan vaikutelman.
Ilmeisesti paperilaadusta johtuen vaivaa hyvin toimitetun teoksen
yleisilmettä lisäksi jonkinasteinen harmaus. Silti kokonaisuus on
myös ulkonaisesti esteettinen.

On arvokasta, että Museovirasto on paljastanut suurelle yleisölle
osan 'kätketyistä aarteistaan', ja että tämä on toteutettu
perusteellisesti, asiantuntevasti ja samalla kiehtovasti. Linnoista
lähiöihin. Rakennetut kulttuuriympäristöt Suomessa on
kulttuurinen aarreaitta, jonka uskoisi avaavan näkökulmia
tietämättömillekin, myös niille, jotka päättävät rakennusten
ja rakennetun maiseman tulevaisuudesta.

 

 ---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa ja kommentoitavissa Agricolan
arvostelujulkaisussa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/