[H-verkko] Arvosteltavaksi: Vastapainon syksyn 2012 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke Elo 29 12:59:46 EEST 2012


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.


*******
Rogers Brubaker
Etnisyys ilman ryhmiä
Ethnicity without Groups (Harvard University Press, 2004)
suom. Erkki Vainikkala

Sosiologian professori Rogers Brubaker on yksi tämän hetken 
kiinnostavimmista etnisyyden ja nationalismin tutkijoista. Hänen 
kirjoituksensa muun muassa maahanmuutosta ja nationalismista ovat 
varsinkin teoreettisesti merkittäviä avauksia. Mikä saa ihmiset 
ryhmittymään ja piirtämään tiukkoja etnisiä rajoja? Tällaisia 
perusasioita pohtii myös hänen kirjoituskokoelmansa Etnisyys ilman 
ryhmiä.

Brubakerin perusajatus on, ettei etnisyydellä tulisi selittää mitään. 
Tämän sijaan tutkimuksen kohteeksi tulisi ottaa se, mitä ja miten 
etnisyydellä selitetään. Esimerkiksi ”etninen konflikti” tulisi 
ymmärtää etnistettynä konfliktina. Etnistäminen ei kuitenkaan viittaa 
pelkästään yksinkertaiseen poliittiseen mobilisointiin, vaan myös 
maailman arkiseen ja inhimilliseen hahmottamiseen.
Brubaker on selkeäsanainen ja tuottelias kirjoittaja, joka reagoi 
nopeasti maailman tapahtumiin. Hänen ajattelunsa tarjoaa myös 
uudenlaisia teoreettisia lähtökohtia esimerkiksi Suomeakin koskevaan 
monikulttuurisuuskeskusteluun ja sen juupas/eipäs -asetelmiin.

280 s.
36 €
978-951-768-403-3
30.12
lokakuu
***


Anu Pylkkänen
Vaihtoehto avioliitolle
Seksuaalisuudesta yhteistalouden sääntelyyn

Avioliitto on sekä vanha että uusi, maallinen ja uskonnollinen, 
muuttuva ja pysyvä instituutio. Avioliiton merkitys on pitkään ollut 
suuri ennen muuta suvun jatkuvuuden, taloudellisen aseman ja 
sosiaalisten suhteiden muokkautumisessa, sittemmin kirkon jäsenyyden 
ja oikeuksien määrittelemisessä. Tämän vuoksi siitä on muodostunut 
ihmisiä kontrolloiva ja jakava instituutio. Tuskin koskaan ennen 
meidän aikaamme liittoa on jätetty pelkästään osapuolten sopimusten 
varaan – eikä aina vieläkään.

Avioliiton sääntelyllä on myös pitkä historiallinen jatkumo, jossa 
erilaiset kontrollointitavoitteet ovat vaikuttaneet vaihtelevilla 
tavoilla. Oikeustieteen professori Anu Pylkkänen tekee kirjassaan 
syväluotauksen avioliiton sääntelyn historiaan ja pohtii perhe-elämän 
ja läheissuhteiden kontrolloinnin vaihtoehtoja. Mitä ihmisten elämässä 
on tarpeen säännellä ja miten?

Ensin hän osoittaa, miten ja miksi parisuhteita on aina säännelty 
eriarvoisesti. Toiseksi selviää, miten nykyajan haasteisiin 
moniarvoisuudesta ja syrjimättömyydestä aina taloudellisiin 
näkökohtiin yritetään vastata eri puolilla maailmaa. Lopuksi Pylkkänen 
esittää oman sääntelymallinsa, jossa avainsanana on yhteistalous. 
Kysymys ei ole perheen hajottamisesta vaan vastuullisuuden 
korostamisesta, siitä miten kaikkien ihmisten asema ja oikeudet 
turvattaisiin parhaiten erilaisissa läheissuhteissa ja varsinkin 
niiden muutoksissa.
150 s.
32 €
978-951-768-404-0
30.15
syyskuu

***
Pirkko Muikku-Werner
Ilkeilyn kahdet kasvot
Näkökulmia (epä)kohteliaisuuteen

Periaatteessa tismalleen sama ilmaus voi olla tilanteittain joko tyly, 
aidosti ilkeä tai kohtelias, vilpillisesti ilkeä. Tämän vuoksi kirjan 
nimi on pelkistetysti Ilkeilyn kahdet kasvot, vaikka kasvoja on 
useampia. Yksiselitteisyyden puute voi valitettavasti johtaa 
monenlaisiin väärinkäsityksiin tai jopa väärinkäyttöön: leppoisaksi 
tarkoitettu kiusoittelu otetaan vakavasti, tai kiusoittelua käytetään 
todellisen ilkeyden valepukuna.

Kielen avulla rakennamme ja hoidamme ihmissuhteita, mutta sen kärkevä 
käyttö voi myös koitua kohtalokkaaksi: ystävät, perheenjäsenet tai 
työtoverit viihtyvät kanssamme vain vaivoin tai kaikkoavat kokonaan. 
Toisaalta huumori, kepeä kiusoittelu, on omiaan luomaan yhteishenkeä 
ja yhteenkuuluvuutta. Vaikka puhe on kielenkäytöstä, kirjassa sanottu 
liittyy yhteiskuntaan, ennen kaikkea pienyhteisöjen hyvin- tai 
pahoinvointiin sekä niiden odotuksiin soveliaasta käytöksestä. Se 
kytkeytyy myös yksilöpsykologiaan: millaisia seuraamuksia ilkeydellä 
on, ja miten ikävistä kokemuksista toivutaan.

Kirja on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat joskus ilkeilleet tai 
joutuneet ilkeilyn kohteeksi. Kirjasta soisi olevan hyötyä myös 
opettajien, sosiaalialan työntekijöiden sekä mielenterveyden 
ammattilaisten koulutuksessa sekä tietysti vuorovaikutuksen saloihin 
perehtyville kielitieteilijöille.

260 s.
36 €
978-951-768-388-3
87
syyskuu

***
Marja Saarenheimo
Muistamisen vimma

Ilman muistia elämästämme puuttuisi jatkuvuus mutta ilman kykyä 
unohtaa elämäämme hallitsisi kaaos. Muisti on sekä ystävä että 
vihollinen. Se mahdollistaa uusien taitojen oppimisen ja 
henkilökohtaisen minuuden rakentumisen. Toisaalta se panee meidät 
elämään uudelleen hetkiä, jotka haluaisimme kaikin voimin unohtaa. 
Mutta sen enempää muisti kuin unohtaminenkaan eivät ole vain 
yksilöllisiä kykyjä, vaan kollektiivisia työkaluja, joiden avulla 
hallitaan sekä mennyttä että nykyisyyttä ja tulevaa.

Muistamisen vimma on moniulotteinen ja -tieteellinen esseetutkielma 
muistamisen ja unohtamisen välisestä vuorovaikutuksesta. Kuuden 
kaunokirjallisen teoksen analyysin pohjalta muotoutuu rikas ja 
ajatuksia herättävä kokonaisuus, jonka teemat ovat niin ajattomia kuin 
päivänpolttaviakin. Kaunokirjallinen analyysi asettuu vuoropuheluun 
psykologian, sosiaalitutkimuksen ja aivotutkimuksen kanssa ja luo 
uusia yhteyksiä eri näkökulmien välille.

Muistia ja sen moninaisia sivupolkuja luodataan esimerkiksi Marcelin 
Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä -sarjan, Siri Hustvedtin 
Amerikkalaisen elegian ja Lisa Genovan alzheimeria käsittelevän 
Edelleen Alice -romaanin kautta. Ikuisuuskysymykset muistin 
merkityksestä ihmisyksilölle, yhteiskunnalle ja ihmisenä olemiselle 
lomittuvat ajankohtaisiin kommentteihin downshiftaamisesta ja 
nettifoorumien keskustelun tasosta.

Monialaisuutensa ansiosta teos sopii kaikille ihmis- ja 
historiatieteistä kiinnostuneille. Se on kiinnostavaa luettavaa myös 
esimerkiksi kirjallisuustieteen ja terveyden- ja vanhustenhoitoalan 
parissa työskenteleville.

Marja Saarenheimo on koulutukseltaan filosofian tohtori, psykologi ja 
psykoterapeutti. Hän työskentelee tutkijana Vanhustyön keskusliitossa 
ja psykoterapeuttina vastaanotollaan Espoossa. Hän on aiemmin 
julkaissut artikkeleita ja oppikirjoja muun muassa vanhenemisen 
psykologiasta ja mielenterveydestä. Psykologian lisäksi hän on 
opiskellut muun muassa kirjallisuustiedettä.
150 s.
33 €
978-951-768-401-9
14.12
syyskuu
***
Miika Siironen
Vapaussodan perintö

Historioitsija Miika Siironen paneutuu kirjassaan Vapaussodan perintö 
suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämisen kannalta keskeiseen aiheeseen: 
vuoden 1918 sisällissodan yhteiskunnallisiin, poliittisiin ja 
sosiaalisiin seurauksiin. Kysymys on tänäkin päivänä ajankohtaisesta 
asiasta, eli miten yhteiskunnassa palataan rauhanaikaiseen arkeen 
repivän sisällissodan jälkeen: millä tavalla sodan rintamalinjat 
jatkavat elämäänsä dramaattisten tapahtumien jälkeen ja millä tavalla 
yhteiskunnassa kyetään rakentamaan siltoja niiden yli? Voittajat ovat 
avainasemassa.

Siirosen kirjan ytimessä on se, minkälaista yhteisöllisyyttä 
vapaussodan perinnön vaaliminen tuotti sodan voittajien eli valkoisten 
keskuuteen. Ketkä sitä pitivät yllä, minkälaisista aineksista se 
muodostui, minkälaisia aatteellisia ja poliittisia ristiriitoja sen 
sisälle rakentui ja miksi valkoisuus ajautui kriisiin ja mureni 
oikeistoradikalismin nousun vuosina 1930-1933? Mikä mursi valkoisen 
veljeyden?

Siirosen kirjan vahvuus on siinä, että hän yhdistää elimellisesti 
toisiinsa kaksi lähtökohtaa: yleisen pohdinnan ja paikallisuuden. 
Siironen selvittää yhden paikkakunnan, Iisalmen, kautta, miten 
voittajien yhteisö säilytti asemansa. Minkälaisia rakenteita sen 
säilyttämiseen tarvittiin, mikä oli vapaussodan perintö kenellekin? 
Siirosen teos on kuvaus ihmisistä kokoamassa maailmaansa vakavan 
kriisin jälkeen.

[MS versio:] Vuosina 1918-1939 Suomessa elettiin sisällissodan 
jälkitilaa. Maa oli voittajien, valkoisten, maa. He muovasivat parhaan 
taitonsa mukaan ensimmäisen tasavallan ulkoisen kuosin, kielen ja 
mielen. Jyrkimpien valkoisten mielestä uudessa valtakunnassa piti 
ikuisesti näkyä voittajien kevään 1918 yksimielisyys ja annettu uhri. 
Maltilliset kumarsivat hekin sankaripatsasta, mutta halusivat mennä 
eteenpäin ja ojentaa kättä hävinneille. Ristiriita oli siis olemassa, 
mutta siitä tuli uutta kapinaa pelkäävien valkoisten keskuudessa tabu. 
Vasta 1930-luvun alun poliittinen kuohunta pakotti voittajat tekemään 
vapaussodan lopullisen pesänselvityksen. Oliko sodan perinnöksi 
uskottu yhtenäisyys ollut pelkkä illuusio? Kirja kuvaa valkoisuuden 
nousun ja rapautumisen yhden yhteisön kautta.
240 s.
37 €
978-951-768-398-2
92.71
lokakuu
***
Göran Therborn
Maailma
Aloittelijan opas
Suom. Natasha Vilokkinen

Nyt kerralla koko maailma haltuun! Tämä kirja on aloittelijan 
käyttöopas muuttuneeseen maailmaan. Lännen valta-asema on murenemassa, 
globalisaatio on mullistanut maailman ja maapallon painopiste on 
vaihtamassa paikkaa. Miten maailma makaa siirryttyämme 2000-luvun 
toiselle vuosikymmenelle? Usein yhteiskuntatieteilijöitä on syytetty 
toisarvoisten ongelmien kanssa näpertelystä, mutta nyt maailman 
tunnetuimpiin sosiologeihin kuuluva Cambridgen yliopiston 
emeritusprofessori Göran Therborn on tehnyt kirjan, joka tarttuu 
suuriin asioihin.

Therborn pyrkii kokonaisvaltaiseen näkemykseen. Tutkimalla muun muassa 
maailman sosiokulttuurista maantiedettä, globalisaatiota, suurimpia 
sivilisaatioita ja naisten ja miesten elinkaaria kaikilla mantereilla 
Therborn piirtää kunnianhimoisen kuvan maailmamme nykytilasta ja 
tulevaisuudesta. Tiivis ja helposti ymmärrettävä kirja käy luettavaksi 
kelle tahansa, joka on kiinnostunut maailmastamme ja jolla on halu 
tietää siitä lisää.

300 s.
38 €
978-951-768-402-6
30.1
lokakuu
***
Anja-Riitta Lahikainen, Eero Suoninen, Irmeli Järventie & Marko 
Salonen (toim.)
Sosiaalipsykologian sukupolvet


Sosiaalipsykologiaa on suomalaisissa yliopistoissa opiskeltu ja 
opetettu puoli vuosisataa. Millainen tiede sosiaalipsykologia oikein 
on? Mistä se tulee ja miten se on muotoutunut nykyisenkaltaiseksi 
tieteenalaksi? Miten suomalaisen sosiaalipsykologian parissa 
työskennelleet tulkitsevat tieteenalaansa? Mikä tieteenalan tutkijoita 
ja opettajia on eri sukupolvien aikana viehättänyt tai kiihdyttänyt?

Kirjassa kuvataan suomalaisen sosiaalipsykologian rakentumista ja 
rakentamista usean eri opiskelija- tutkija- ja opettajasukupolven 
aikana. Kirjan artikkelit valottavat, miten sosiaalipsykologian 
sisällöt ovat muotoutuneet akateemisissa yhteisöissä osana suomalaista 
yhteiskuntaa. Kirjan kirjoittajat ovat eri aikoina työskennelleet 
suomalaisen sosiaalipsykologian parissa. Omaan elämänhistoriaansa 
liittyen he pohtivat, mikä tutkimusta ja opetusta on motivoinut ja 
millaisissa ympäristöissä työskentely on tapahtunut.

Sosiaalipsykologian sukupolvet on yleisesitys suomalaisen 
sosiaalipsykologian kehityksestä ja nykysisällöistä. Se soveltuu 
sosiaalitieteiden oppikirjaksi niin yliopistoihin kuin 
ammattikorkeakouluihinkin.

300 s.
36 €
978-951-768-405-7
30.13
lokakuu

******************************************************
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!