[H-verkko] Arvosteltavaksi: Gaudeamuksen syksyn 2011 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To Nov 3 11:04:52 EET 2011


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

****
GAUDEAMUS – syksyn 2011 uutuudet

****
Alain Badiou
APOSTOLI PAAVALI
Filosofia, uskonto, politiikka
Suomentanut Janne Porttikivi
978-952-495-209-5
KL: 11, K
UDK: 1
lokakuu

Ranskalainen filosofi Alain Badiou (s. 1937) tulkitsee apostoli 
Paavalia filosofisena ja poliittisena ajattelijana uudella tavalla. 
Paavalin ajatukset universaalista totuudesta ja sen subjektiivisesta 
rakentumisesta ovat Badioun mukaan edelleen ajankohtaisia. Hän 
lähestyy Paavalia filosofian eikä teologian näkökulmasta, mutta hänen 
kirjansa on myös osoitus siitä, miten länsimaisessa ajattelussa 
uskontoa, politiikkaa ja filosofiaa ei voi erottaa toisistaan muuten 
kuin tekemällä niille väkivaltaa.

Badioulle Paavali ei ole kristillisen perinteen ylistetty pyhimys tai 
filosofien pilkkaama elämää halveksiva kirkon perustaja vaan aidosti 
omaperäinen ja vallankumouksellinen ajattelija. Paavalin kirjeistä 
voidaan löytää monia nykyajalle tärkeitä teemoja: universalismi, tasa- 
arvon ongelma, suhde lakiin, rakkauden ja toivon asema yhteisössä sekä 
inhimillisten erojen dynamiikka. Badioun kirja on herättänyt 
maailmalla uuden filosofisen kiinnostuksen Paavaliin.

Alain Badiou toimi filosofian professorina Paris VIII:ssa (Vincennes – 
Saint Denis), kunnes siirtyi 1999 École Normale Supérieureen, jossa 
toimii nykyään emeritusprofessorina.

--------------

Raimo Harjula
JEESUS – Mies myyttien takana
978-952-495-210-1
KL: 20, K
UDK: 29
lokakuu

Teos on ensimmäinen suomalainen uskontotieteellinen tutkimus historian 
Jeesuksen elämästä ja persoonasta. Uuden testamentin evankeliumeja 
tarkastellaan pyhänä pidetyn ihmisen elämäkertoina. Monista 
uskonnoista tuttujen myyttisten aiheiden ja symbolien kuten 
neitseestäsyntymisen ja ylösnousemuksen avulla ne kertovat 
merkityksistä, joita Jeesuksen seuraajat Mestariinsa liittivät. 
Evankeliumien kuvaama Jeesus on myyttinen sankari, jollaisia esiintyy 
kaikkien uskontojen mytologioissa.

Teos kurkistaa näiden myyttisten symbolien taakse ja hahmottelee kuvaa 
historiallisesta Jeesus Nasaretilaisesta. Hän oli saarnaaja ja 
parantaja, joka syntyi vähän ennen ajanlaskumme alkua ja joka 
yhteiskuntarauhaa uhkaavana kansanvillitsijänä teloitettiin 
Jerusalemissa vuonna 30. Hän julisti rajatonta lähimmäisenrakkautta ja 
teoillaan puolusti ”syntisiä” sekä muita syrjäytyneitä ja 
väliinputoajia. Historian Jeesus vaati aikansa juutalaisuutta 
uudistumaan, mutta minään maailman vapahtajana hän ei esiintynyt. 
Kristinusko syntyi vasta Jeesuksen kuoltua, kun Jeesuksen seuraajat 
alkoivat kirjoittaa oppia hänen sanoistaan ja teoistaan.

Jeesus – mies myyttien takana on kiinnostavaa luettavaa kenelle 
tahansa kirkkoon kuuluvalle tai siihen kuulumattomalle sekä kaikille 
kirkon syntyvaiheista tai eurooppalaisen kulttuurin historiasta 
kiinnostuneille. Se tarjoaa uusia näkökulmia myös kirkon piirissä eri 
tehtävissä toimiville.

Raimo Harjula (s. 1937) on Helsingin yliopiston uskontotieteen 
dosentti ja tutkija, joka on kristinuskon lisäksi perehtynyt 
buddhalaisuuteen, hinduismiin ja Itä-Afrikan perinteisiin uskontoihin.

--------------

TAIDEKRITIIKIN PERUSTEET
Toimittanut Martta Heikkilä
978-952-495-212-5
KL: 70, K
UDK: 7.0
marraskuu

Millainen on taiteen asema nykymaailmassa? Kuka päättää siitä, mikä on 
hyvää taidetta? Mitä on taiteen kritiikki, ja kenelle sitä 
kirjoitetaan? Onko taiteesta puhumiselle sääntöjä?

Taidekritiikin perusteet on ensimmäinen suomenkielinen taidekritiikin 
perusteos. Asiantuntija-kriitikot esittelevät yleistajuisesti ja 
havainnollisesti kritiikin erityisluonnetta ja sovelluksia eri 
taiteenaloille: kirjallisuuteen, teatteriin, kuvataiteeseen, elokuvaan 
ja musiikkiin. Lisäksi teoksessa tarkastellaan kritiikin filosofiaa. 
Kirja paneutuu taiteen tulkintaan ja arviointiin, kritiikin historiaan 
ja nykytodellisuuteen sekä kritiikkien kirjoittamisen käytäntöön.

Teos on tarkoitettu taiteen tutkimuksen eri alojen oppikirjaksi, 
taiteen ammattilaisille ja tutkijoille, toimittajille, taideopetuksen 
oheismateriaaliksi ja kaikille, joita puhe taiteesta kiinnostaa.

FT Martta Heikkilä toimii estetiikan tutkijana ja tuntiopettajana 
Helsingin yliopistossa. Hän opettaa taidefilosofiaa ja -kritiikkiä eri 
yliopistoissa sekä toimii myös itse kriitikkona.

--------------

VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ MAAILMASSA
Toimittaneet Maria Joutsenvirta, Minna Halme, Mikko Jalas & Jukka 
Mäkinen

978-952-495-213-2
KL: 69, 30, 50.1, K
UDK: 658, 65.01, 3, 502/504
syyskuu

Mikä on yritysten vastuu globaalissa taloudessa? Onko yritysten 
yhteiskuntavastuu aina hyväksi, vai voiko se heikentää demokratiaa ja 
oikeudenmukaisuutta? Kenen etuja vastuullinen liiketoiminta palvelee?

Yhä useammat yritykset osaavat toteuttaa vastuutaan luovasti ja 
menestyksekkäästi. Yritysvastuun vahvistuminen lisää kuitenkin 
yritysten valtaa, mikä herättää uusia kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta 
ja demokratiasta. Lisääntyvä ja alati muuttuva kansalaisaktivismi 
uudistaa yritysten ja yhteiskunnan välisiä suhteita. Myös sijoittajia 
vaaditaan vastuuseen, ja viranomaisten halutaan sääntelevän 
markkinoita entistä enemmän. Kuluttajien rooli monimutkaistuu.

Teoksessa tarkastellaan yritysten vastuullisen liiketoiminnan 
haasteita nykytaloudessa. Aihetta hahmotetaan niin yritysten, 
kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan, sijoittajien kuin viranomaistenkin 
näkökulmasta. Samalla käsitellään yrityksiin kohdistuvia vaativia ja 
usein ristiriitaisiakin odotuksia.

Teos tarjoaa ajankohtaista tietoa yksityisellä, julkisella sekä 
kolmannella sektorilla työskenteleville ammattilaisille, joiden 
tehtäviin kuuluvat esimerkiksi yritysten yhteiskuntasuhteet, 
ympäristöjohtaminen, kehitysmaat ja kansainvälinen liiketoiminta, 
tuotteiden ja liiketoiminnan kehittäminen sekä toisaalta yritysten 
yhteiskunnallinen säätely. Teos on suunnattu myös liiketaloustieteen 
ja muiden yhteiskuntatieteiden opiskelijoille ja tutkijoille.

--------------

ITÄ-EUROOPPA MATKALLA LÄNTEEN
Itäisen Keski-Euroopan, Baltian ja Balkanin historiaa ja politiikkaa
Toimittaneet Jouni Järvinen & Jouko Lindstedt

978-952-495-214-9
KL: 91, K
UDK: 940
lokakuu

Entistä Itä-Eurooppaa pidetään usein sisäisesti yhtenäisenä alueena, 
vaikka eri maiden väliset erot ovat suuria ja sen historia ja 
kulttuuri on monimuotoista. Historiansa aikana tämä usein enemmän 
geopoliittisesti kuin maantieteellisesti määritelty alue on aina 
liikkunut suurvaltapolitiikan aaltojen mukana – milloin lännestä 
itään, milloin idästä länteen – ja nyt sitä yhdistää suhde Euroopan 
unioniin ja eurooppalaisuuteen.

Itä-Eurooppa matkalla länteen esittelee 19 itäisen Keski-Euroopan, 
Baltian ja Balkanin maata (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, 
Slovakia, Unkari, Romania, Moldova, Slovenia, Kroatia, Bosnia- 
Hertsegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Makedonia, Bulgaria 
ja Kreikka). Teoksessa kunkin maan historiasta ja kulttuurista esille 
nousevat etenkin ne seikat ja tapahtumat, jotka ovat merkityksellisiä 
myös nykyään ja kuuluvat kyseisen maan kansalaisten yleissivistykseen. 
Lisäksi teos tarjoaa perustiedot muun muassa maiden kielistä ja 
kirjallisuudesta. Teos myös sisältää kuvia, karttoja ja 
tietolaatikoita eri aiheista.


Jouko Lindstedt, Helsingin yliopiston slaavilaisen filologian 
professori vuodesta 1986. Erikoisaloina bulgarian kieli ja kielten 
kontaktit. Johtanut Balkania käsitteleviä monitieteisiä 
tutkimusprojekteja.

Jouni Järvinen, VTT, toimii Helsingin yliopiston Aleksanteri- 
instituutin koulutusohjelmajohtajana. Erikoisaloina itäisen Keski- 
Euroopan poliittinen lähihistoria ja Länsi-Balkanin alueen politiikka.

--------------
Jorma Keskitalo
IHMISKUNNAN ENERGIAKRIISI

978-952-495-215-6
KL: 60.8, 50.1, K
UDK: 620.9, 502/504
syyskuu

Fossiiliset polttoaineet ovat mahdollistaneet teknologisoituneen 
yhteiskunnan ja sen myötä yhä kiihtyvän luonnonvarojen kulutuksen. 
Ilman fossiilisia polttoaineita ei maailmamme olisi sellainen kuin se 
nyt on. Ihminen on hetkessä mullistanut maapallon ja sen ekosysteemien 
elinolot.

Nykyinen energiatalous on tiensä päässä ilmastonmuutoksen ja öljyn 
hupenemisen vuoksi. Tulevaisuuden energialähteiksi on esitetty muun 
muassa biopolttoaineita sekä aurinko-, tuuli- ja fuusioydinvoimaa. 
Kaikkiin vaihtoehtoihin liittyy kuitenkin joko ympäristöongelmia tai 
vaikeasti hallittavaa tekniikkaa.

Teoksessa tarkastellaan eri energiavaihtoehtoja ja pohditaan, miten 
nykyinen ”hiilitalous” voitaisiin vaihtaa toiseksi. Saadaanko 
auringosta tai tuulesta tarpeeksi voimaa, ja miten aallot tai 
vuorovesi muuntuvat riittäväksi sähkövirraksi? Onko fuusioydinvoima ja 
Aurinko maan pinnalla utopiaa? Entä millainen idea Jules Vernellä oli 
vedestä ja vedystä? Ydinkysymys on, löytyykö ihmepelastajaa ylitse 
muiden vai onko meidän tyytyminen säästökuuriin ja kulutuksen 
vähentämiseen.

Ihmiskunnan energiakriisi esittelee asiat yleistajuisesti, mutta se 
tarjoaa uutta tietoa myös niille, jotka työkseen käsittelevät 
ympäristöasioita. Näin se soveltuu kaikille energia- ja 
ympäristöongelmista kiinnostuneille.

FT Jorma Keskitalo on Helsingin yliopiston projektitutkija ja 
tietokirjailija. Hän on koulutukseltaan biologi ja on perehtynyt laaja- 
alaisesti ekologiaan ja ympäristönsuojeluun. Hän on tehnyt järvi- ja 
murtovesitutkimuksia ja väitellyt Olkiluodon ydinvoimalan 
lämminvesipäästöjen vaikutuksista meriympäristöön.

---------------------

Pasi Mäenpää
HELSINKI TAKAISIN JALOILLEEN

978-952-495-216-3
KL: 34.5, 30
UDK: 711, 3
syyskuu

Helsingin kehittämisessä ovat tavoitteet ja keinot vaihtaneet paikkaa. 
Kaupungin hallinnon tehtävä on palvella asukkaitaan eikä pyrkiä 
maailmanluokkaan eri aloilla. Kaupungin luonnonvara on julkinen tila. 
Sen tehtävä on koota yksityisiä intressejä ja muuntaa ne yleiseksi 
eduksi.

Helsinki ympäri jaloilleen kertoo siitä, mikä kaupungin kehittämisessä 
on kääntynyt nurin niskoin ja miten asia voidaan korjata. Kirjassa 
käsitellään suomalaisen kaupungin identiteettiä, Helsingin 
menestymisideologista harharetkeä sekä julkista tilaa kaupunkilaisten 
arjen ja maailman pelastajana. Avain parempaan kaupunkiin on avaran 
urbanismin ajattelutapa. Teos muun muassa selvittää, millainen on 
”nurmijärveläinen identiteetti”, mikä on työn paikka kaupunkitilassa 
ja mitä uudenlaisen monitoimiostarin avulla saataisiin aikaan.

Kirja on kirjoitettu kaikille, joille kaupunki kuuluu – 
päätöksentekijöille, asiantuntijoille ja ennen kaikkea kaupungin 
asukkaille.

Kaupunkisosiologi Pasi Mäenpää on valtiotieteiden tohtori ja 
vastuullinen tutkija Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden 
laitoksella. Hän on tutkinut laaja-alaisesti kaupunkikulttuurin, 
kaupunkisuunnittelun ja kaupunkipolitiikan aiheita. Mäenpää on myös 
osallistunut moniin suunnittelutehtäviin sekä toiminut aktiivisesti 
Yhdyskuntasuunnittelun seurassa.

--------------

IHMINEN JA YMPÄRISTÖ

Toimittaneet
Jari Niemelä, Eeva Furman, Antti Halkka, Eeva-Liisa Hallanaro & Sanna 
Sorvari
978-952-495-217-0
KL: 50.1, K
UDK: 502/504
syyskuu

Luonto ja ympäristö ovat ihmiselle elintärkeitä voimavaroja. Niistä 
uhkaa tulla myös ihmiskunnan kohtalonkysymys. Käsitys ihmisen ja 
ympäristön suhteesta on viime vuosina laajentunut ja monipuolistunut. 
On alettu ymmärtää, kuinka herkästä ja mutkikkaasta järjestelmästä on 
kyse.

Ihminen ja ympäristö on kattava katsaus ihmisen ja ympäristön 
kytkentöihin. Sen aihepiirit ulottuvat eliölajien sukupuutoista 
ilmastonmuutokseen ja kulutuskulttuurista metsäluonnon suojeluun. 
Kaikissa näissä kysymyksissä on olennaista, millaisia polkuja 
yksityiset ihmiset, yhteiskunta ja koko ihmiskunta valitsevat.

Ihminen ja ympäristö sisältää Suomen parhaiden asiantuntijoiden 
tuoreita ja oivaltavia näkökulmia ympäristöasioihin ja ihmisyhteisöjen 
vastuunkantoon. Se herättää ajatuksia ja innostaa pohtimaan 
vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia. Teos avautuu helposti laajalle 
lukijakunnalle ja auttaa ymmärtämään ympäristöongelmien syitä, 
seurauksia ja ratkaisukeinoja.

--------------
Martha C. Nussbaum
TALOUSKASVUA TÄRKEÄMPÄÄ
Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä

Suomentanut Timo Soukola

978-952-495-218-7
KL: 16.7, 30, K
UDK: 001, 1, 3
lokakuu

Kiihkeä pyrkimys mahdollisimman ripeään talouskasvuun on saanut 
kansakunnat asettamaan oppilaiden taloudellisen tuottavuuden 
edistämisen koulutuksen ensisijaiseksi päämääräksi. Oppilaiden 
yleissivistyksen kartuttamista sekä heidän kasvattamistaan kriittiseen 
ajatteluun ja empatiaan kykeneviksi kansalaisiksi ei enää pidetä 
tärkeänä.

Vahvassa ja vaikuttavassa kirjassa filosofi Martha Nussbaum (s. 1947) 
korostaa yleissivistävän opetuksen tärkeyttä kaikilla koulutuksen 
portailla. Hän osoittaa, että humanistinen yleissivistys on edellytys 
demokratian terveydelle ja oikeudenmukaiselle maailmanjärjestykselle.

Nussbaum vastustaa pyrkimyksiä muuttaa koulutus pelkäksi 
kansantuotteen kasvattamisen välineeksi, sillä lyhytnäköinen 
keskittyminen aineellista hyötyä tuottaviin taitoihin jäytää 
edellytyksiä arvostella vallanpitäjiä, vähentää myötätuntoa 
syrjäytyneitä ja poikkeavia kohtaan sekä heikentää kykyä ratkaista 
monimutkaisia maailmanlaajuisia ongelmia. Koulutus on uudelleen 
kytkettävä humanistisiin tieteisiin, jotta oppilaat voisivat kasvaa 
oman maansa ja koko maailman demokraattisiksi kansalaisiksi.

Martha Nussbaum toimii lain ja etiikan professorina Chicagon 
yliopiston oikeustieteen laitoksessa. Hänen erityisiä kiinnostuksen 
kohteitaan ovat antiikin filosofia, poliittinen filosofia ja etiikka.

--------------

Andrei Sergejeff
AFGANISTANIN HISTORIA
Silkkitietä kulttuurien risteykseen

978-952-495-219-4
KL: 98.11, K
UDK: 950
lokakuu

Afganistanin historia on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys alueen 
historiasta. Teoksessa kerrotaan yleistajuisesti ja luotettavasti 
tämän vähän tunnetun alueen historiasta, kulttuureista, uskonnoista ja 
kansoista.

Tarkastelu ulottuu kivikaudelta 2000-luvulle ja tuo esiin kaikki 
keskeiset historialliset vaiheet ja aihepiirit: hellenismin, islamin 
saapumisen, mongolivalloituksen, kolonialismin aikakauden, 
itsenäisyyden ajan, neuvostomiehityksen, sisällissodan ja 
talibanhallinnon. Runsas kuvitus ja lukuisat kartat havainnollistavat 
esitystä. Samalla teos valottaa nykyisen konfliktin taustoja, jotka 
juontuvat syvälle historiaan.

Teos sopii toimittajille, opiskelijoille, historian harrastajille sekä 
kaikille vieraista kulttuureista ja maailman tapahtumista 
kiinnostuneille.

Andrei Sergejeff on valmistunut Helsingin yliopistosta pääaineenaan 
arabian kielen ja islamin tutkimus. Hän on perehtynyt etenkin 
islamilaiseen talouteen sekä islamin ja modernin maailman suhteeseen.

------
***

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.