[H-verkko] Arvosteltavaksi SKS kevät 2010 osa 2.

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Pe Tammi 29 18:24:26 EET 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen lähetä Agricolan 
toimittajille sähköpostia osoitteeseen: 
<agricolan.arvostelut at gmail.com>, Ilmoita kirjan nimi ja kustantajan 
sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan 
kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi 
juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ 
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja 
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisuun: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ 
.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!

SKS syksy 2009-kevät 2010

****
PERTTI KARKAMA
Vallan orjat ja ihmisarvo
Arvid Järnefeltin ajatusmaailma
Arvid Järnefelt (1861–1932) on yksi suomalaisen kirjallisuuden 
merkittävimmistä aatteellisista kirjailijoista. Varhaisimmista 
kirjoituksistaan lähtien hän suuntasi voimakasta kritiikkiä ajan 
kulttuurista, poliittista, yhteiskunnallista ja taloudellista elämää 
ohjaavia arvoja kohtaan. Ratkaiseva merkitys Järnefeltin ajattelulle 
oli Leo Tolstoin opeilla.

Sekä Järnefeltin että Tolstoin mukaan kaikki, jotka mukautuvat ja 
sopeutuvat, ovat vallan orjia. Sen vuoksi myös kaikki juridiset, 
poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset instituutiot 
palvelevat vain valtaa ja riistävät ihmisiltä heidän ihmisarvonsa ja 
vapautensa.

Järnefelt oli individualisti ja anarkisti, jonka mukaan ratkaisu 
nykyihmisen ongelmiin on löydettävissä vain, mikäli yksilöt itse 
voivat herätä ja alkaa tehdä nykyhetkessä tekoja, jotka koituvat 
erotuksetta kaikkien ihmisten, ei vain lähiomaisten, hyväksi.
****
KATI MIKKOLA
Tulevaisuutta vastaan
Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen

Kansanrunousarkisto lähetti vastaajaverkolleen vuonna 1939 kyselyn 
otsikolla Miten kansa vastaanotti uudet elämänmuodot? Vastauksia 
saatiin 84 ihmiseltä eri puolilta Suomea. Tutkimuksessa arvioidaan 
yhtäältä teemakyselyn luonnetta kansankunnan rakentamisen ideologisena 
välineenä ja toisaalta sen lähdearvoa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun 
alun historiallisen todellisuuden kuvaajana. Lukemalla 
uudistusmyönteisten kansantiedon kerääjien tekstejä ”vastavirtaan” 
tutkimuksessa avataan modernisaatioprosessin jännitteitä uutuuksia 
vastustaneiden näkökulmasta. Teos tarjoaa jäsenneltyä tietoa siitä, 
millaisilla perusteluilla ja keinoilla maaseudun ihmiset vastustivat 
sivistysideologisia ja teknologisia uutuuksia, kuten maallisia 
kirjoja, kansakouluja ja uusia maatalouskoneita. Tutkimuksessa 
valokeilaan nostetaan modernin voittokulussa statisteiksi jääneet 
uutuuksien vastustajat ja Kansanrunousarkiston kyselyihin vastanneet 
kansankerääjät, jotka osoittautuvat näkemyksellisiksi toimijoiksi 
tieteellisen tiedon tuottamisprosessissa.
****
Tavoitteena tasa-arvo
Suomen Naisyhdistys 125 vuotta
Toimittanut Aura Korppi-Tommola
Suomen Naisyhdistys on ensimmäinen naisasiaa ajava järjestö Suomessa. 
Yhdistyksen ohjelma oli aikanaan radikaali: se vaati naisille 
poliittisia, sosiaalisia ja koulutuksellisia oikeuksia. Sittemmin 
yhdistys on paneutunut erityisesti tasa-arvon vakiinnuttamiseen, 
perhe- ja työelämän haasteisiin ja maanpuolustusasiaan. Teos esittelee 
pienoiselämäkerroin Naisyhdistyksen tärkeimmät puheenjohtajat ja luo 
katsauksen yhdistyksen toimintaan viimeisten 25 vuoden ajalta.
****
KIRSI SALONEN
Synti ja sovitus, rikos ja rangaistus
Suomalaisten rikkomuksista keskiajalla

Miksi Turun piispa sai pitää sihteerinään tuomiorovastin aviotonta 
poikaa? Miksi kaikki Turun tuomiokapitulin jäsenet olivat 
kirkonkirouksessa? Mitä tapahtui murhamiehelle oikeuden edessä? Saiko 
pappi paljastaa rippituolissa kuulemansa synnit? Miten serkun kanssa 
solmitun kielletyn avioliiton sai laillistettua? Millaisen 
rangaistuksen Tukholman raati määräsi varkaudesta kiinni jääneelle 
Turun pyövälille? Miten oikeudenkäynti eteni keskiajalla?

Edellä oleviin – ja moniin muihinkin – kysymyksiin löytyy vastaus 
käsillä olevasta suomalaisten keskiajalla tekemistä rikoksista ja 
synneistä kertovasta kirjasta. Teos on yleisesitys suomalaisesta 
oikeushistoriasta keskiajalla ja kertoo niin maallisen oikeuden eteen 
tuoduista rikoksista kuin kirkollisessa tuomioistuimessa käsitellyistä 
rikkeistä. Kirjassa paljastetaan myös ensi kerran millaisia 
suomalaisten synteihin liittyviä asiakirjoja on viime aikoina löytynyt 
Vatikaanin Salaisesta Arkistosta.
****
PENTTI VIRRANKOSKI
Suomen historia 1 & 2
Pentti Virrankosken Suomen historia on esitys maamme asukkaiden 
vaiheista yli 11000 vuoden ajalta, kivikaudelta 2000-luvulle. Satojen 
tutkijoiden työhön nojautuen tekijä luo kokonaiskuvan aiheestaan 
seuraten eri elämänalueiden kehitystä. Teos on kokonaisesitys, joka 
toimii yhtä lailla yliopistollisena oppikirjana kuin joka kodin alan 
hakuteoksena. Teoksessa näkyy kirjoittajan persoonallisen kädenjälki 
ja rohkeus käsitellä uusimman historian monesti kiistanalaiseksi 
käyviä kysymyksiä. Korjattu uusintapainos, yksiosainen.
****
TIINA SUOPAJÄRVI
Sukupuoli meni metsään
Luonnon ja sukupuolen polkuja metsäammattilaisuudessa
Tutkimus analysoi perusteellisesti sukupuolen ja ammatillisen 
asiantuntijuuden vaikutuksia metsäalan ammattilaisten metsäsuhteeseen 
ja luontokäsityksiin viime vuosikymmenien Suomessa. Teos pohjautuu 
elämäkerralliseen haastatteluaineistoon, jossa suomalaiset 
metsätalousinsinöörit kertovat omia kokemuksiaan metsäalan 
sukupuolijärjestelmän murroksesta ja metsäkeskustelujen 
monipuolistumisesta.
****
Sport, Recreation and Green Space in the European City

Edited by Peter Clark, Marjaana Niemi & Jari NiemeläGreen space has become a major issue in European cities in recent 
years as a result of enhanced environmental awareness, urban 
marketing, planning policy and growing population densities. Up to 
now, however, the subject of sports areas and grounds has attracted 
little research, despite the fact that since the First World War such 
public and private areas – from football pitches and running tracks to 
golf courses and tennis courts – have often comprised one of the most 
important and extensive types of green space in the European city.

This book presents a pioneering comparative and multidisciplinary 
analysis of the development, use and impact of sports areas in the 
European city from the start of the 20th century up to the present 
time. Employing a range of historical, spatial and ecological 
approaches it examines when and why sports areas evolved, the 
contribution of municipalities and the private sector, the role of 
gender and class, and the impact on the urban landscape and ecology. 
Chapters cover urban sports areas in Finland, Britain, the 
Netherlands, Germany and Italy, illustrating the contrasts in the 
provision of green space across Europe.

************

Urheiluun ja vapaa-ajanviettoon tarkoitetut alueet ovat tärkeä osa 
eurooppalaista kaupunkimaisemaa ja kaupunkilaisten elinpiiriä. Green 
Space, Sport and Recreation - kokoelmassa pohditaan näiden alueiden 
rakentamista ja käyttöä 1800-luvulta nykypäivään; mistä syistä 
urheilu- ja vapaa-ajanviettoalueita on rakennettu eri aikoina, miten 
nämä alueet ovat heijastaneet urheilu- ja vapaa-ajanviettotapojen 
muuttumista ja miten yhteiskuntaryhmien tai sukupuolten suhteissa 
tapahtuneet muutokset ovat näkyneet urheilukentillä, uimarannoilla tai 
golfradoilla.

Kaupunkihistoriallinen analyysi yhdistetään kirjassa kaupunkiekologian 
ja maantieteen uusiin näkökulmiin. Kirjan artikkeleissa analysoidaan 
muun muassa sitä, miten tärkeä rooli urheilualueilla ja 
kaupunkipuistoilla on luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. 
Kokoelman kirjoittajat ovat historioitsijoita, kaupunkiekologeja ja 
maantieteilijöitä Suomesta, Britanniasta, Hollannista, Saksasta, 
Itävallasta ja Italiasta.

****

KATJA-MARIA MIETTUNEN
Menneisyys ja historiakuva
Suomalainen kuusikymmentäluku muistelijoiden rakentamana ajanjaksona

Tutkimuksen kohteena on historiakuvan rakentuminen ja merkitys. 
Historiakuva on käsitys menneisyydestä ja sen merkityksestä. Se on 
tiivistetty esitys, johon ei mahdu koko menneisyys vaan vain sen 
valikoidut piirteet. Mutta miten menneisyyden merkittävät tapahtumat 
ja ilmiöt valikoituvat?

Tutkimuksen lähtökohtana on, että merkittävää ei ole vain se, mitä 
menneisyydessä on tapahtunut vaan myös se, mitä menneisyydestä 
kerrotaan ja millaisia merkityksiä sille annetaan. Kertomukset eivät 
kerro niinkään menneisyydestä vaan siitä mitä kulloinenkin nykyisyys 
pitää muistamisen arvoisena. Menneisyyden merkitys toteutuu vasta 
vuorovaikutuksessa nykyisyyden kanssa.

Historiakuvat eivät muotoudu sattumalta vaan niitä rakennetaan 
aktiivisesti. Eräs keskeinen paikka, jossa historiakuva rakentuu, ovat 
aikalaisten muistelut. Tutkimuksen käytännön kohteena on aikalaisten 
julkisissa muisteluissaan rakentama kuva suomalaisesta 1960-luvusta. 
Historiakuvan tarkastelun ohella syntyy uudenlainen näkökulma 60- 
lukuun – siihen, miksi sitä on myöhemmin muisteltu runsaasti.

****
Maa, seutu, kulmakunta
Näkökulmia aluehistorialliseen tutkimukseen
Toimittanut Maria Lähteenmäki

Millaista on uusi aluehistoriallinen tutkimus, miten se suhteutuu 
perinteiseen paikallishistorialliseen lähestymistapaan ja 
lähitieteisiin? Kokoelmassa avataan yksitoista tuoretta näkökulmaa 
ajankohtaisiin alueellisuutta ja paikallisuutta koskeviin kysymyksiin. 
Pääpaino on historioitsijoiden tavassa nähdä ja arvioida paikkoja, 
alueita ja seutuja, mutta mukana on myös maantieteilijän, 
kansatieteilijän ja geopoliitikon puheenvuorot. Problematiikkaa 
avataan pohtimalla aluetutkimuksen käsitteitä, tutkimuksellisia 
konteksteja ja historiallisia juuria sekä esittelemällä 
tapaustutkimuksia kaupunki- ja maaseutuyhteisöistä. Teos on suunnattu 
oppikirjaksi yliopistoille ja muille oppilaitoksille sekä kaikille 
paikallishistorian tutkimuksesta kiinnostuneille.
****
Läpikulkuihmisiä
Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun alun Suomessa
Päätoimittaja Kukku MelkasToimittajat ja kirjoittajatHeidi Grönstrand, 
Kati Launis, Maarit Leskelä-Kärki, Kukku Melkas, Jussi Ojajärvi, Tutta 
Palin ja Lea Rojola

Teos avaa uudenlaisen näkymän 1900-luvun alun suomalaisuuteen. Vanhan 
yhteiskuntajärjestyksen murtuminen tuotti hahmotelmia tulevasta ja 
kuvitelmia uudesta. Kaikille yhteisen kansalaisuuden ja sivistyksen 
idean hahmottamiseen osallistuivat kaikki yhteiskuntaryhmät nimenomaan 
kirjallisuuden ja kuvataiteen avulla.

Teos purkaa ja määrittelee uudelleen ”kansan” ja ”sivistyneistön” 
käsitteitä sekä nostaa esiin näiden ryhmien sisällä olevien erojen 
merkityksen vuosisadan alun Suomessa. Suomalaiseen yhteiskuntaan 
ilmaantui tuolloin joukko eräänlaisia välitilan ihmisiä, jotka 
nousivat ja laskivat – tai jopa liikkuivat edestakaisin – 
sivistyneistöksi ja kansaksi kutsuttujen ryhmien välillä. Teoksessa 
tarkastellaan niin sivistyneistön muotoilemaa omakuvaa kuin kansankin 
näkökulmia monipuolisen kaunokirjallisuudesta, kuva- taiteesta, 
kirjeistä, päiväkirjoista, valokuvista sekä sanoma- ja 
aikakauslehdistä koostuvan aineiston kautta.
****
MAARIT GRAHN, MAUNU HÄYRYNEN
Kulttuurituotanto
Kehykset, käytäntö ja prosessit
Kulttuurituotanto on viidestätoista artikkelista koostuva keskusteleva 
teos, jonka tarkoituksena on tarjota uusia näkökulmia 
kulttuurituotannon opiskelijoille, opettajille sekä kulttuurialan 
toimijoille ja tutkijoille. Kirjassa esitellään erilaisia 
kulttuurituotannon näkökulmia kulttuurisesta kestävyydestä ja 
maisemaidentiteeteistä kulttuuriperintöprosesseihin ja digitaaliseen 
yhteisöllisyyteen. Kirja kartoittaa kulttuurituotannon kenttää ja 
ilmiöitä ja kysyy, mitä oikeastaan on kulttuurituotanto, mitkä ovat 
sen reunaehdot, mitä jää ulkopuolelle sekä keitä ovat 
kulttuurituottajat ja miten he ajattelevat ja toimivat.
****
Kotiseutuni mun
Kirjoituksia Kotiseudun ja Hiidenkiven sadalta vuodelta
Toimittaneet Pekka Laaksonen ja Lassi Saressalo
Suomalainen kulttuurilehti Hiidenkivi syntyi 1994, kun Suomen 
Kotiseutuliitto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskus päättivät yhdistää voimansa. Niiden 
pienilevikkisistä jäsenlehdistä Kotiseudusta, Eliaksesta ja 
Kielipostista rakennettiin Hiidenkivi. Tänä vuonna niistä vanhimman, 
Kotiseudun, syntymästä tulee kuluneeksi sata vuotta. Riemurinnoin 
kotiseutututkimuksen nuori sanansaattajatar lähetettiin aikanaan 
Suomea samoamaan ja hälventämään sitä pimeyttä, joka vielä peitti 
Suomen entisyyttä ja nykyisyyttä. Juhlan kunniaksi julkaistava laaja 
essee- ja artikkelivalikoima kertoo, miten tässä vaateliaassa työssä 
on vuosikymmenten aikana Kotiseudun ja Hiidenkiven palstoilla 
onnistuttu. Mukana ovat monet kansallisten tieteitten piirissä 
vaikuttaneet merkittävät tutkijat ja kirjoittajat sadan vuoden ajalta.

****
ELINA ARMINEN
Keskeltä melua ja ääntä

Timo K. Mukan myöhäistuotanto, kirjallisuuskäsitys ja niiden suhde 
1960-luvun yhteiskunnallis-kulttuuriseen keskusteluun

Timo K. Mukan myöhäistuotannossa pohjoissuomalaisen elämän myyttinen 
kuvaaminen sai rinnalleen yhteiskunnallisia sävyjä. Samalla hänen 
teostensa kokeelliset piirteet lisääntyivät. Keskeltä melua ja ääntä 
selvittää, millaisiin 1960-luvun yhteiskuntaa, taidetta ja 
kirjallisuutta koskeviin keskusteluihin Timo K. Mukan myöhäistuotanto 
liittyi.

Tutkimuksen erityisinä kohteina ovat romaanit Täältä jostakin, Laulu 
Sipirjan lapsista, Ja kesän heinä kuolee ja Kyyhky ja unikko sekä 
Mukan poleemiset kirjoitukset. Aineistoon sisältyy lisäksi laajalti 
1960-luvun kaunokirjallisuutta ja aikalaiskeskusteluja.

Keskeltä melua ja ääntä osoittaa, että Timo K. Mukan myöhäistuotanto 
oli reaktio informaation kasvuun, maailman laajenemiseen ja uusien 
aatteiden vyöryyn. Mukan teoksissa tämä merkitsi harmoniaan 
perustuvien esteettisten ihanteiden hylkäämistä ja suuntautumista 
epäorgaaniseen, refleksiiviseen ja pirstaleiseen esitystapaan.
****
Gendered Rural Spaces
Edited by Pia Olsson & Helena Ruotsala
Rural spaces are connected with different cultural, economic, social 
and political codes and meanings. In this book these meanings are 
analysed trough gender. The articles concretely show the process of 
producing gender and the ways in which accepted gender-based behaviour 
has been constructed at different times and in different groups. 
Discussion of gendered spaces leads to wider questions such as power 
relations and displacement in society. The changing rural processes 
are analysed on the micro level, and the focus is set on how these 
changes affect people’s everyday lives. Answers are looked for 
questions like how are individuals responding to these changes? What 
are their strategies, solutions and tactics? How have they experienced 
the change process?
****
Defining Self
Essays on emergent identities in Russia Seventeenth to Nineteenth 
Centuries
Edited by Michael Branch
The authors aim to bring to a wider audience an insight into identity 
formation in one of the largest multi-national countries in the world. 
Twentieth-century politics have all too often obscured the complexity 
of identity formation in Russia, which, arguably, has proved 
detrimental to our greater understanding of identity processes at a 
theoretical level.

Shaping of Identities aims to bring into sharper focus the process by 
which a multitude of identities began to emerge in the Russian empire 
in the eighteenth and nineteenth centuries.

The book also reviews a series of case-studies of identity formation 
in Russia based on religion, historical beliefs, language, local 
culture, and various combinations of these factors.

Kansainvälisen tutkijakaartin artikkelit tarkastelevat identiteetin 
muotoutumista Venäjällä, yhdessä maailman suurimmista 
monikansallisista valtioista. Teoksessa kuvaillaan, miten 
identiteettien moninaisuus alkoi näkyä jo Venäjän keisarikunnan 
aikana, ja miten virallisen venäläisyyden määrittely vaikutti tsaari 
Nikolai I:n aikana. Kirjoituksissa peilataan myös sitä, miten 
Venäjällä on opittu elämään eri kansallisuuksien, uskonnollisten 
käsitysten sekä venäläisyyden ja ei-venäläisyyden käsitteiden kanssa.

Teoksen pääosan muodostavat tapaustutkimukset identiteetin 
muotoutumisesta, joka pohjautuu muun muassa uskontoon ja uskomuksiin, 
kieleen ja paikalliskulttuuriin.
****

 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20100129/faea641d/attachment.html