[H-verkko] CFP: Historisk Tidskrift för Finland - teemanumero juhlavuosien politiikasta

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Syys 22 16:28:55 EEST 2008Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Historisk Tidskrift för Finland - teemanumero juhlavuosien
politiikasta

Artikkelipyyntö (Call for Papers)

Historisk Tidskrift för Finland (HTF) julkaisee 2009 teemanumeron,
joka käsittelee juhlavuosien politiikkaa menneisyydessä. Yhtäältä
numeron tarkoituksena on problematisoida juhlavuosien käytäntöjä.
Toisaalta numerossa käsitellään 2000-luvun suurien juhlavuosien
yhteydessä tuotettua kirjallisuutta sekä muita julkaisuja. 

HTF kehottaa kiinnostuneita kirjoittajia tarjoamaan toimitukselle
lyhyitä vapaasti muotoiltuja ehdotuksia 
•	artikkeleiksi (max. 30 painettua sivua) menneistä juhlavuosista.
Mukaan luetaan myös artikkeleita, jotka käsittelevät vuosijuhlia
historiografisesta näkökulmasta sekä teoreettisia erittelyjä
juhlavuosista historiapolitiikan muotona. Artikkelit läpikäyvät
anonyymin vertaisarvioinnin ennen mahdollista hyväksymistä
julkaistavaksi.
•	katsauksiksi (max. 20 painettua sivua), jotka käsittelevät
2000-luvun juhlavuosien yhteydessä julkaistua kirjallisuutta tai
muuta materiaalia.
•	näkökulma-artikkeleiksi (max. 8 painettua sivua), jotka
käsittelevät juhlavuosien vieton historiakulttuuria tai pohtivat
juhlavuosien merkitystä historiassa.
•	arvosteluiksi viime juhlavuosina julkaistuista kirjoista. Pyrimme
erityisesti huomioimaan kirjoja, jotka ovat ilmestyneet 1808–1809
muistamisen yhteydessä. Arvosteluja ennen 2006 julkaistuista
teoksista julkaisemme ainoastaan erityistapauksessa.

Valmiiden toimituksen hyväksymien tekstien viimeinen
toimituspäivämäärä on 30. maaliskuuta 2009 (artikkelit) sekä 30.
huhtikuuta 2009 (muut tekstit).

HTF kääntää tarvittaessa tekstit ruotsiksi.

Kirjoittajia pyydetään ottamaan huomioon HTF:n ohjeet kirjoittajille:
http://www.historisktidskrift.fi/rad.html.

HTF on Suomen ruotsinkielinen tieteellinen historia-alan
aikakauskirja. Se noudattaa vertaisarviomenettelyä artikkelien
arvioinnissa. Painopiste artikkeleissa on Suomen ja Pohjoismaiden
historiassa.

Toimituksen yhteystiedot:

Vastaava päätoimittaja

Dosentti Lars-Folke Landgrén
puh: +358 9 191 22997
sposti: lars-folke.landgren at helsinki.fi

Toimitussihteeri

Fil.maist. Jani Marjanen 
puh: +358 9 191 24347 
sposti: jani.marjanen at helsinki.fi

Fil.lic. Jennica Thylin-Klaus
sposti: jennica.thylin-klaus at sls.fi


- - - -


Inbjudan till att lämna in uppsatser (Call for Papers)

Historisk Tidskrift för Finland (HTF) ger år 2009 ut ett temanummer
om jubileer i historien. Målet med numret är dels att problematisera
jubileumsfirande och jubileernas politik i det förflutna, dels att
behandla litteratur och andra publikationer som tillkommit inför de
stora jubileerna på 2000-talet.

Skribenter ombeds kontakta HTF:s redaktion senast den 30 oktober 2008
med korta fritt formulerade förslag till
•	uppsatser (max. 30 trycksidor) om förflutna jubileer, inklusive
texter i vilka tillämpas ett historiografiskt perspektiv på
jubileumsfirande och teoretiska analyser av jubileer som en form av
historiepolitik. Uppsatserna genomgår anonym lektörsgranskning innan
de kan godkännas för publicering.
•	översikter (max. 20 trycksidor) om litteratur och andra
publikationer som tillkommit inför ett eller flera av jubileerna på
2000-talet (t.ex. Runebergs 200-årsjubileum, unionsupplösningen 2005
eller rikssprängningen 2008–2009).
•	synpunktsartiklar (max. 8 trycksidor) där skribenten behandlar
historiekulturen kring jubileerna på 2000-talet eller reflekterar
kring jubileers funktion i historien.
•	recensioner av litteratur som publicerats inför jubileerna på
2000-talet, utrymme ges särskilt åt litteratur som publicerats inför
uppmärksammandet av 1808–1809 års rikssprängning. Recensioner av
böcker som publicerats före 2006 godkänns endast undantagsvis för
publicering.

Slutlig deadline för texter som redaktionen anser passa in i numret
är den 30 mars 2009 för uppsatser och den 30 april 2009 för övriga
texter. 

Skribenter ombeds följa HTF:s instruktioner för skribenter:
http://www.historisktidskrift.fi/rad.html. 

HTF är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift.
Samtliga uppsatser genomgår en formaliserad lektörsgransking
(referee-praxis). Huvuddelen av uppsatserna behandlar finländska
eller nordiska frågor samt teman med anknytning till
Östersjöområdet.

Redaktionens kontaktuppgifter:

Ansvarig redaktör

Docent Lars-Folke Landgrén
tel: +358 9 191 22997
e-post: lars-folke.landgren at helsinki.fi

Redaktionssekreterare

Fil.mag. Jani Marjanen 
tel: +358 9 191 24347 
e-post: jani.marjanen at helsinki.fi

Fil.lic. Jennica Thylin-Klaus
e-post: jennica.thylin-klaus at sls.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jani Marjanen <jani.marjanen at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 30.05.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.historisktidskrift.fi