[H-verkko] Arvosteltavaksi: Vastapainon syksyn 2008 kirjoja

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Mon Syys 8 18:37:00 EEST 2008


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä Agricolan
toimittajille sähköpostia osoitteeseen:
<agricolan.arvostelut at gmail.com>, Ilmoita kirjan nimi ja kustantajan 
sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan 
kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi 
juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu
"Agricolan kirja-arvostelut" julkaisun sivulle: http:// 
agricola.utu.fi/nyt/arvos/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!

****
VASTAPAINO, Syksy 2008
****
Hughes J. Donald
MAAILMAN YMPÄRISTÖHISTORIA
Alkuteos
An Environmental History of the World. Humankind's Changing Role in 
the Community of Life.
Suomentanut
Vainonen Jyrki
Esipuhe
Saikku Mikko
Ihmislaji on osa luontoa, ja se on jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
ekosysteemien kanssa. Nämä systeemit muuttuvat ajan kuluessa ja 
nimenomaan ihminen on usein näiden muutosten aiheuttaja. Muutokset 
ovat aina monimutkaisia ja osan niistä ekosysteemi kestää mutta 
osalla on niin rajuja seurauksia, että ekosysteemi muuttuu tai 
tuhoutuu kokonaan. Juuri näitä ihmiskunnan historian kannalta 
keskeisiä muutoksia Hughes jäljittää. Hänen mielestään 
historiantutkimuksen on otettava vihdoinkin vakavasti se, että 
ihminen on osa ekologisia järjestelmiä. Hän pitää myös kulttuurin ja 
luonnon vastakkainasettelua keinotekoisena.

Teoksessa pohditaan sekä ympäristökeskeisen ajattelun ja toiminnan 
suhdetta että ympäristönsuojelun syntyhistoriaa. Kirja etenee 
kronologisessa järjestyksessä ihmiskunnan historian alusta aina 
nykypäivään saakka ja antaa kokonaisvaltaisen käsityksen ihmisen ja 
ympäristön suhteesta. Teoksen näkökulma keskittyy ekosysteemien 
muutokseen kaikkialla maailmassa tiettyinä historiallisina 
aikakausina, jolloin ihmisen toiminnalla katsotaan olleen erityisen 
merkittävä vaikutus ympäristöön. Teoksen pääluvut on jaoteltu 
historiallisten aikakausien mukaan, ja jokainen luku sisältää kolme 
tapausesimerkkiä, joiden avulla tarkastellaan jokaisen aikakauden 
tärkeimpiä muutoksia ja vaikutuksia ympäristöön. 1900-lukua 
käsittelevässä luvussa keskeiselle sijalle nousee teknologian ja 
väkiluvun kasvun suuri vaikutus ympäristöön. Luvussa pohditaan myös 
ihmiskunnan reaktioita näihin tapahtumiin. Maailman ympäristöhistoria 
nostaakin esille myös kysymyksen ihmiskunnan moraalisesta vastuusta 
luontoa kohtaan sekä sen, kuinka teknologian ja luonnon välillä 
voitaisiin saavuttaa kestävä tasapaino.

J. Donald Hughes on pitkän linjan yhdysvaltalainen 
ympäristöhistorioitsija, joka on tunnettu eloisasta ja 
lukijaystävällisestä tyylistään. Tällä kertaa hän kertoo lavean 
tarinan antiikista nykypäivään, miten monesti ihmisen itsensä 
aiheuttamat luonnonmullistukset ovat vaikuttaneet merkittävästi 
yhteiskuntien toimintaan ja ihmisten keskinäiseen kanssakäymiseen.
*****
Kettunen Pauli
GLOBALISAATIO JA KANSALLINEN ME
Kansallisen katseen historiallinen kritiikki
Globalisaatiosta puhutaan usein “meidän uutena haasteenamme”. Monikon 
ensimmäinen persoona viittaa yleensä kansalliseen kokonaisuuteen, 
vaikka samaan hengenvetoon saatetaan väittää, että tällaiset 
kokonaisuudet ovat häviämässä globalisaation myötä. “Me” yhdistää 
menneen ja nykyisen ja luo sopusointua niin menneisyyteen kuin 
nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Globalisaatioteeman yhteydessä käy 
vilkas keskustelu erilaisista “malleista”, joita verrataan 
kilpailukyvyn kannalta. Mallin käsite viittaa yleensä kansallisiin 
instituutioihin, myös silloin, kun “malli” varustetaan 
ylikansallisella tunnusmerkillä, kuten puhuttaessa pohjoismaisesta 
mallista.
Millä ehdoin globalisaatiota on mahdollista käsitellä kansallisena 
haasteena? Millaisiksi poliittiset kysymyksenasettelut muotoutuvat, 
kun globalisaatiota tarkastellaan ”kansallisella katseella”? Mitä 
ovat kansallisen katseen rajat? Näiden kysymysten käsittelemiseksi on 
otettava kriittistä etäisyyttä siihen, miten kansallinen katse on 
ohjannut myös historiallista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.

Pauli Kettunen on professorina yhteiskuntahistorian laitoksella 
Helsingin yliopistossa.
*****
Rossi Paolo
MODERNIN TIETEEN SYNTY EUROOPASSA
Alkuteos
La nascita della scienza moderna in Europa
Suomentanut
Talvio Lena

Italialaisen Paolo Rossin teos modernin tieteen synnystä johdattaa 
lukijan yleistajuisesti tieteen historiaan ja sen herättämiin 
tieteenfilosofisiin kysymyksiin. Hän tutkii eri tieteenalojen 
koulukuntien välisiä yhteenottoja ja niiden taustalla piileviä 
arvojärjestelmiä ja kumoaa siten oivallisesti näkemyksen tieteestä 
tylsänä ja kulttuurista irrallisena asiana. Rossi osoittaa monien 
nykyistä tiedettä ja tieteen tekemistä luonnehtivien piirteiden 
syntyneen 1600-luvulla sotien ja ruton piinaamassa Euroopassa, ja 
samalla hän myös näyttää, mikä oli uutta ja vallankumouksellista 
tuolloin syntyneissä uusissa tiedon muodoissa.

Rossi tarkastelee monipuolisesti tieteen uusia saavutuksia kuten 
tähtitieteen keksintöjä, mikroskoopilla tehtyjä uusia havaintoja, 
Newtonin liikkeen lakeja, tyhjiössä tehtyjä kokeita sekä 
verenkiertojärjestelmän salojen paljastumista. Niiden ohella 
jokaisessa luvussa käsitellään ajatuksia, jotka olivat keskeisiä 
tälle älylliselle vallankumoukselle. Modernin luonnontieteen synnyn 
ja luonteen tarkastelut kytketään niin historialliseen kuin aate- ja 
oppihistorialliseenkin taustaansa. Rossi purkaakin teoksessaan 
tieteen historiaa ja tieteenfilosofiaa sekä luonnontieteitä ja 
humanistisia tieteitä toisistaan erottavia tavanomaisia 
mustavalkoisia vastakkainasetteluja.

Paolo Rossi (s. 1923) on Firenzen yliopiston emeritusprofessori, joka 
on teoksissaan tarkastellut erityisesti tieteen kehitystä.

384 s., nid.
Lokakuu 2008

****
Horkheimer Max, Adorno Theodor W.
VALISTUKSEN DIALEKTIIKKA
Filosofisia sirpaleita
Alkuteos
Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente
Suomentanut
Pietilä Veikko

Alun perin vuonna 1944 ilmestynyt Valistuksen dialektiikka on eräs 
viime vuosisadan tunnetuimpia yhteiskuntafilosofisia puheenvuoroja 
samaan tapaan kuin Karl Popperin lähes samanaikainen Avoin 
yhteiskunta ja sen viholliset (1945). Horkheimerin ja Adornon mukaan 
1700-luvun klassinen valistusajattelu on tullut tiensä päähän 
viimeistään holokaustin jälkeen. Itse asiassa heidän mielestään 
historian kulussa ihmisten oma toiminta on kääntynyt heitä itseään 
vastaan. Saman asian toinen puoli on se, että hallitessaan luontoa 
päämääristä piittaamattoman välineellistyneen järjen avulla ihmisen 
on pakko hallita myös itseään, alistettava oma sisäinen luontonsa. 
Juuri tässä on valistuksen dialektiikka.

Kirja on kirjoitettu toisen maailmansodan aikana Yhdysvalloissa 
maanpaossa ja osin tästä johtuu teoksen pessimistiseksi sanottu sävy. 
Kirjoittajat näkevät samankaltaisia piirteitä niin natsi-Saksan 
näytösluontoisissa joukkoesiintymisissä kuin amerikkalaisen 
kulttuuriteollisuuden ilmiöissä. Täydelliseen pessimismiin he eivät 
kuitenkaan vaivu vaan näkevät myös mahdollisuuksia ’järjen 
toipumiselle’.

Max Horkheimer (1895–1973) ja Theodor W. Adorno (1903–1969) ovat niin 
sanotun Frankfurtin koulukunnan keskeiset edustajat. Valistuksen 
dialektikkaa voidaan pitää heidän kehittämänsä kriittisen teorian 
pääteoksena ja samalla 1900-luvun keskeisten aatevirtausten 
tarkkanäköisenä erittelynä.
*****
Julkunen Raija
UUDEN TYÖN PARADOKSIT
Keskusteluja 2000-luvun työprosesseista
Työ tuntuu olevan alituisessa murroksessa. Muutaman viime vuosikymmen 
muutosta luonnehditaan esimerkiksi siirtymäksi teollisesta 
jälkiteolliseen ja informationaaliseen, säännellystä 
sääntelemättömään, turvatusta hauraaseen ja epävarmaan, fordistisesta 
jälkifordistiseen, byrokraattisesta jälkibyrokraattiseen, 
ruumiillisesta kognitiivis-affektiiviseen tai vain vanhasta uuteen 
työhön. “Uusi” vaihtaa sisältöä aina vuosikymmenten mukaan, mutta 
tällä hetkellä “uuden työn” iskusanoja ovat tietoistunut, 
affektiivinen, verkostoituva, kommunikoiva, joustava, liikkuva ja 
prekaari työ.

Raija Julkunen tutki väitöskirjassaan Työprosessi ja pitkät aallot 
1970–80 luvun taitekohtaa. Siihen ajoittuivat fordistisen 
massatuotannon ja massakulutuksen kypsyminen, protesti taylorisoitua 
työtä kohtaan, keskustelu työn humanisoinnista, työn uusien 
organisaatiomuotojen ja uusien johtamisoppien, kuten joustavan 
tuotannon ja japanilaisen liikkeenjohdon käyttöönotto. Tällöin 
Julkunen kehitti palkkatyön teoriaa, ymmärrystä kapitalismin ja työn 
murrosten suhteesta sekä uuden joustokapitalismin noususta.

Raija Julkunen on kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen palannut 
työprosessiteorian ydinkysymyksiin. 1980-luvulla näkyvissä ollut 
kansainvälistyvä, jälkifordistinen finanssi- ja joustokapitalismi 
elää nyt huippuaan. Työn maisema on hyvin toisenlainen kuin 1970- 
luvulla. Julkusen kohteena kaksikymmentä vuotta sitten oli 
teollisuustyö. Nykykäsittein vanhaa työtä pidetään objektivoituna 
eli. työnä, jota koskeva tieto ja ajattelu pyrittiin mahdollisuuksien 
mukaan objektivoimaan koneisiin, laitteisiin ja byrokraattisiin 
sääntöihin, ja näin tekemään pääoman kasautuminen riippumattomaksi 
työntekijöiden subjektiviteetista. Tässä kirjassa kohteena on uusi, 
subjektivoitu, henkilökohtaistunut ja yksilöitynyt, siis 
“kasvollinen” työ. Tietotalouden kysymää taitoa ja osaamista ei voi 
objektivoida koneisiin ja valmiisiin sääntöihin. Tämän ajan johtamis- 
ja organisaatio-opit pyrkivät ottamaan käyttöön työntekijöiden älyn, 
tunteet, aloitteellisuuden, vastuullisuuden ja kommunikaatiokyvyn.

Jälkifordistiseen työhön sisältyy suuri paradoksi. Sen piti olla 
työtä, jossa voi toteuttaa ja kehittää itseään. Jos uusi työ on juuri 
tällaista, miksi se synnyttää entistä enemmän kielteisiä kokemuksia 
ja epämukavuuksia, aina uupumus- ja masennusepidemioihin saakka. 
Miten on mahdollista, että se ajanjakso, joka 1970-luvulla näyttäytyi 
työn alentamisen aikana, näyttääkin nyt “hyvän työn” kulta-ajalta. 
Onko työ yksinkertaisesti epävarmempaa ja kiireisempää, vai mitkä 
ovat uuden työn paradoksin vaihtoehtoiset tulkinnat? Ovatko työn 
kielteiset puolet siirtyneet pois politiikan alueelta eli haastaako 
uupumus vain oman minuuden mutta ei työoloja?

Julkunen ottaa edelleen lähtökohdaksi työprosessiteorian ja sille 
olennaisen työprosessin kontrollin ja vastarinnan näkökulmat. Hän 
kysyy, millaisia byrokraattisia, teknisiä, normatiivisia ja 
markkinakontrollin muotoja subjektivoituun työhön ja työntekijöiden 
subjektiviteetin muovaamiseen tämän päivän työssä kohdistetaan, 
millaista epämukavuutta ja vastarinnan muotoja ne synnyttävät. Onko 
kollektiivisille protesteille enää tilaa vai onko jäljelle jäänyt 
vain omat sisäiset prosessit? Teoksessa otetaan käyttöön myös uusi 
näkökulma tulkitsemaan subjektivoidun työn epämukavuuksia: oman 
panoksen ja samalla itsen tunnustamiskamppailut.

Julkunen kokoaa ja kommentoi laajasti uudesta työstä käytyjä 
keskusteluja ja rakentaa niistä synteesiä.

******YHTEISKUNTALUOKKA JA SUKUPUOLI

Toimittanut

Tolonen Tarja

Viime vuosina yhteiskuntaluokkaa on erityisesti sosiologiassa pidetty 
menneisyyteen kuuluvana asiana. Erilaisten kevyempien ja dynaamisten 
yhteiskuntateoreettisten ajatussuuntien myötä luokan on ajateltu 
kadonneen kokonaan ilmiönä tai vähintäänkin menettäneen analyyttisen 
voimansa erilaisten kulttuuristen murrosten myötä. Luokka on elänyt 
omaa elämäänsä yksittäisissä tutkimuksissa lähinnä taustamuuttujana.Tässä kirjassa yhteiskuntaluokka otetaan vakavasti mutta samalla 
siihen suhtaudutaan sensitiivisesti. Palkka-, koulutus- tai 
kulttuurierot eivät ole kadonneet, ja varsin polttavaksi ne tulevat 
jos niitä pohditaan sukupuolen kautta. Kirjoittajat pyrkivät 
laajentamaan keskustelua luokasta, sukupuolesta ja muista eroista 
keskusteluttamalla tutkimusaineistojaan suhteessa luokkaan. He eivät 
hae mitään puhdasta luokan käsitettä vaan luokka kietoutuu arjen 
käytäntöihin, politiikkaan, moraaliin, normeihin ja erottelun 
muotoihin. Nämä symboliset, kulttuuriset ja materiaaliset erot 
määrittävät konkreettisesti eri ikäisten naisten ja miesten elämää ja 
elämänkulkua. Kirja jakautuu viiteen osioon: Ensimmäisessä 
keskustellaan luokasta, sukupuolesta ja materiasta, toisessa 
koulutuksesta ja eroista, kolmannessa osiossa siirrytään koulusta 
työelämään, neljännessä osiossa tarkastellaan perheen kautta 
rakentuvia eroja ja viidennessä osiossa pohditaan seksuaalisuutta ja 
sen rajoja suhteessa luokkaan.

Kirja soveltuu laajalti niin opetuksen kuin tutkimuksenkin käyttöön 
sosiaalitieteiden ja psykologian, kulttuurintutkimuksen ja historian 
sekä naistutkimuksen ja nuorisotutkimuksen aloilla.Kirjoittajat: Sanna Aaltonen, Päivi Berg, Minna Kelhä, Katri 
Komulainen, Maija Korhonen, Mari Käyhkö, Niina Lappalainen, Lena 
Näre, Hannu Räty, Tarja Tolonen, Saara Tuomaala, Maija Urponen ja 
Katja Yesilov

*****

Harvey David

UUSLIBERALISMIN LYHYT HISTORIA

Alkuteos

A brief history of Neoliberalism

Suomentanut

Koskinen Kaisa

Uusliberalismista on tullut hallitseva suuntaus monissa maissa niin 
ajattelun tasolla kuin talouspolitiikassakin 1970-luvulta lähtien. 
Yksityistäminen ja markkinaohjaus ovat olleet sen keskeisiä 
iskulauseita. Sen sijaan talouden sääntely ja hyvinvointivaltio ovat 
olleet kirosanoja. David Harvey etsii uusliberalistisen ajattelun 
poliittisia ja taloudellisia juuria ja kertoo, miksi se levisi niin 
nopeasti maailmanlaajuisesti.Margaret Thatcheria ja Ronald Reagania on usein pidetty 
uusliberalistisen käänteen keskeisinä hahmoina. Tämä on vain 
osatotuus, ja Harvey jäljittää niitä useita erilaisia poliittisia ja 
taloudellisia voimia Chilestä Kiinaan ja Yhdysvalloista Meksikoon, 
jotka ovat olleet uuden opin taustalla. Samalla käy ilmi, että 
uusliberalismin muotoutuminen on ollut ristiriitainen prosessi 
kaikkialla. Hän tuo myös esiin sen, mitä konkreettisia 
yhteiskunnallisia seurauksia uusliberalismin sovelluksilla eri 
puolilla maailmaa on ollut. Harveyn kirja on tiivis mutta 
perusteellinen maailmanpolitiikan ja -talouden analyysi 1970-luvulta 
nykypäivään.

*****

Massey Doreen

SAMANAIKAINEN TILA

Toimittanut

Lehtonen Mikko, Rantanen Pekka, Valkonen Jarno

Suomentanut

Rovio Janne

Doreen Massey etsii kirjoituskokoelmassaan uusia tapoja, miten tila 
ja paikka voitaisiin ymmärtää. Hän yhdistelee kiinnostavasti 
empiiristä tutkimusta paikan ja tilan teoreettiseen 
käsitteellistämiseen. Masseyn mukaan maantieteellä on merkitystä. 
Hänen mielestään ei ole yhdentekevää, miten ymmärrämme tilan. 
Päinvastoin ymmärryksemme tilasta vaikuttaa siihen, miten käsitämme 
maailman, kehityksen ja globalisaation. Käsitys tilasta vaikuttaa 
sekä asenteisiimme ”toisia” kohtaan että ajatuksiimme politiikasta, 
sukupuolesta, identiteetistä ja työnjaosta. Lisäksi tilalla on 
merkitystä köyhyyden, hyvinvoinnin ja vaurauden kysymyksissä.Kirjoituksissaan Massey väittää, että tila ei ole jotakin staattista 
ja neutraalia, ajasta riippumatonta, vaan jotakin joka punoutuu 
ajassa ja on läpeensä sosiaalista. Hänen mukaansa tilaa tulisikin 
tarkastella sosiaalisten suhteiden kautta ja yhteiskuntaa 
tilallisesti rakentuneena. Tila ei ole paikan vastakohta, vaan paikka 
syntyy tilassa yhteen niveltyvistä sosiaalisista suhteista ja 
vuorovaikutuksista, joilla on usein myös globaali ulottuvuus. Tilan 
tavoin paikka ei ole fyysistä, pysyvää ja visuaalista, vaan se on 
perustaltaan avoin, aina tilapäinen ja kiistanalainen. Jokaisen on 
itse elettävä ja tunnettava se. Ajatus tilasta, paikasta ja 
yhteiskunnasta toisiinsa olennaisesti liittyvinä käsitteinä onkin 
Masseyn ajattelun kulmakivi.Doreen Massey on laajalti tunnettu ja tunnustettu brittiläinen 
sosiaali- ja maantieteilijä, jonka tutkimukset käsittelevät 
globalisaatiota, epätasaista alueellista kehitystä, kaupunkeja sekä 
tilan ja paikan problematiikkaa. Vuonna 1998 hän sai Prix Vautrin Lud 
-palkinnon, jota pidetään maantieteen Nobel-palkintona. Hän 
työskentelee nykyisin Open Universityssä Britanniassa maantieteen 
professorina.

*****

Mickelsson Rauli

SUOMEN PUOLUEET

Historia, muutos ja nykypäivä

Rauli Mickelssonin teos on kattava yleisesitys suomalaisista 
puolueista. Se tarjoaa uuden ja laajan näkökulman puoluekenttään. 
Teos sisältää tiedot kaikista Suomeen perustetuista 60 puolueesta, 
niiden ohjelmista, järjestöelämästä, fraktioista ja lehdistöstä. 
Kirja toimii sekä hakuteoksena että yliopistojen ja korkeakoulujen 
oppikirjana. Se soveltuu paitsi valtio-opin myös historian ja 
sosiologian oppikirjaksi.Teos on myös raikas puheenvuoro yli kaksikymmentä vuotta velloneeseen 
keskusteluun puolueiden kriisistä. Puolueissa tapahtuneita muutoksia 
tarkastellaan suhteessa muihin yhteiskunnallisiin muutoksiin. 
Mickelssonin johtoajatuksena onkin, että puolue toimii aina 
tietynlaisessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä. Puolue muuntuu 
olosuhteiden mukaan ja samalla puolue myös vaikuttaa vallitseviin 
olosuhteisiin. Puolueiden kehitystä verrataan ensisijaisesti tiettynä 
aikana vallinneeseen ideologiaan. Keskeisessä asemassa ovat myös 
kansanliikkeiden ja puolueiden jäsenet, joiden näkökulmasta 
puolueiden kehitystä tarkastellaan.VTT Rauli Mickelsson on puoluetutkija Turusta

*****Honkasalo Marja-Liisa

REIKÄ SYDÄMESSÄ
Sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa

Sairauksia pidetään yleensä yksilöllisinä tapahtumina, joilla on 
fysiologiset syynsä ja lääketieteellinen taudinkulku. Kuitenkin 
kulttuurintutkimuksen tulokset kertovat myös sairauksien 
merkityksistä, jotka ovat peräisin yhteisöllisesti jaetuista 
kokemuksista. Sairauksiin kiteytyy arvoja, käsityksiä hyvästä 
elämästä ja siitä mikä miesten ja naisten paikka niissä voisi olla. 
Mutta kuinka tiheänä sairauden ja kulttuurin välisen suhteen voisi 
ymmärtää? Entä millaisin ehdoin voi sanoa että sairaudet ovat 
kulttuurisia?

Marja-Liisa Honkasalo vastaa näihin kysymyksiin Pohjois-Karjalassa 
tehdyn etnografisen tutkimuksen avulla. Kysymyksiä tarkastellaan 
sydänsairauksien ja kansanperinteen kautta yhden kylän ja sen 
lähipiirin elämässä 2000-luvulla. Honkasalo kuvaa monitahoisesti 
ihmisten omia käsityksiä sairauksista, niiden yhteisöllisistä 
merkityksistä sekä toimista, joiden avulla ihmiset käsittelevät 
sairauksia, elävät niiden kanssa ja sietävät niitä. Hänen 
näkökulmanaan ovat paikallisten ihmisten omat käsitykset, jotka 
kietoutuvat vahvasti terveyskasvatukseen mutta kertovat myös omaa 
sanomaa, jonka valossa lääketieteelliset käytännöt näyttäytyvät 
kulttuurisina käytäntöinä.

Kirjan lähtökohtana on lääketieteellinen antropologia ja tarkoitettu 
lukijoille, joita sairauksien kulttuurisuus askarruttaa. Se on 
kirjoitettu terveyden, sairauden ja kulttuurin tutkijoille sekä 
sairauksien hoitajille ja niille jotka itse sairastavat – että 
kaikille, joita kiinnostaa ajatus luonnon ja kulttuurin merkillisistä 
leikkauspinnoista.

Marja-Liisa Honkasalo on lääketieteen ja filosofian tohtori, joka on 
toimittanut aiemmin Vastapainolle Arki satuttaa -teoksen yhdessä 
Terhi Utriaisen ja Anna Lepon kanssa.

256 s., nid.
Syyskuu 2008


***********************************

de Saussure Ferdinand
YLEISEN KIELITIETEEN KURSSI

Alkuteos: Cours de linguistique générale
Suomentanut: Lehto Leevi, Nuopponen Tommi

Ferdinand de Saussure (1857–1913) oli sveitsiläinen kielitieteilijä, 
jota pidetään yleisesti strukturalismin ja semiotiikan 
edelläkävijänä. Kielitieteen puolella hänen työnsä edesauttoi 
siirtymää historiallis-vertailevasta kielitieteestä nykyaikaiseen 
kielitieteeseen. Yleisen kielitieteen kurssi koostuu hänen 
oppilaidensa luentomuistiinpanoista, jotka Saussuren kollegat Charles 
Bally ja Albert Sechehaye kokosivat kirjaksi vuonna 1916. Juuri tästä 
teoksesta ovat peräisin sittemmin kuuluisiksi tulleet erottelut 
kielenkäytön, kielen ja puheen välillä sekä käsitys kielestä 
merkitsevästä ja merkitystä koostuvien merkkien järjestelmänä.

300 s., sid.
Syyskuu 2008

***********************************

Weber Max
TIEDE JA POLITIIKKA - KUTSUMUS JA AMMATTI

Alkuteos: Wissenschaft als Beruf sekä Politik als Beruf
Suomentanut: Hietaniemi Tapani, Hannula Risto
Johdanto: Tapani Hietaniemi

Viime vuosisadan merkittävin yhteiskuntatieteilijä Max Weber piti 
välittömästi ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaksi tärkeää 
maailmankatsomuksellista luentoa. Ne olivat Tiede kutsumuksena ja 
ammattina ja Politiikka kutsumuksena ja ammattina.

Tiede kutsumuksena ja ammattina alkaa tieteilijän työn ulkoisten 
ehtojen kuvaamisesta, mutta laajenee kuvaamaan tieteen merkitystä 
modernin ihmisen elämän – ja kuolemankin kannalta.

Politiikka kutsumuksena ja ammattina kertoo sekä nykyaikaisen valtion 
ja politiikan alueen muodostumisesta länsimaissa että politiikkaan 
osa- tai täysaikaisesti antautuvien ihmisten keskeisistä moraalisista 
ja maailmankatsomuksellisista valinnoista. Max Weberin mukaan me 
kaikki olemme ainakin osapäiväpoliitikkoja!

Kirjaa suositellaan kaikille, jotka ovat kiinnostuneita politiikasta 
ja tieteestä ammattina sekä politiikan ja tieteen merkityksestä 
modernille ihmiselle.

176 s., sid.
Syyskuu 2008