[Kaupunkitutkimus] Tutkijalle töitä: Lähiömielikuvat 2000-luvulla

Sampo Ruoppila sampo.ruoppila at utu.fi
Thu Mar 25 09:37:55 EET 2021


Kaupunkitutkijalle töitä lähiömielikuvia koskevassa tutkimushankkeessa. Pyydän että levitätte ilmoitusta sopiville henkilöille ja listoille.

Erikoistutkijan määräaikainen tehtävä (sosiaalitieteet)


TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA SOSIAALITIETEIDEN LAITOKSELLA ON HAETTAVANA

Erikoistutkijan (tutkijanuraportaan taso 2 tai 3) määräaikainen tehtävä hankkeissa ”Lähiömielikuvat 2000-luvulla” (Lähiöpride) ja ”Communities and Students Together” (CaST)

Tehtävä alkaa 1.6.2021 tai sopimuksen mukaan, ja tehtävän kesto on 14 kuukautta. Tehtävään haetaan ensisijaisesti postdoc-tutkijaa.

Lähiöpride on Turun yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen hanke. Hankkeessa pyritään tuottamaan tietoa lähiöympäristöihin liittyvistä mielikuvista ja identiteeteistä tutkimalla niiden historiallista muotoutumista, tunnistamalla tämänhetkisiä lähiödiskursseja, kartoittamalla asuinalueidentiteettien ajallisia muutoksia, ylisukupolvisia siirtymiä ja katkoksia sekä tutkimalla lähiöympäristöjen viheralueiden ja ulkotilojen merkitystä alueiden asukkaille. Hanke on rahoitettu Ympäristöministeriön koordinoimasta Lähiöohjelmasta.

Communities and Students Together (CaST) -hankkeessa tarkastellaan ja kehitetään käytännönläheistä oppimista (engaged learning). Sillä tarkoitetaan sellaisia pedagogian muotoja, joissa korkeakouluissa hankittua tietämystä sovelletaan niiden ulkopuolella, yhteistyössä käytännön tahojen kanssa. Hanke on rahoitettu Erasmus+ -ohjelmasta.

Erikoistutkijan päätyönä (12 kk) on toimia tutkijana Lähiöpride-hankkeessa, jonka Turun yliopiston osuudessa tunnistetaan ja jäsennetään lähiödiskursseja Suomessa 2000-luvulla. Viitekehitykselle antavat aineksia mm. asuinalueiden identiteetteihin, arvostuksen muutoksiin ja niihin liittyviin konflikteihin, suunnittelu- ja kaupunkirakentamisen historiaan, taloudellisten rakennemuutoksien paikallisiin vaikutuksiin, eri asuinalueiden sosio-demografiseen kehitykseen sekä lähiöihin liitettyihin ilmiöihin ja “toiseuttamiseen” liittyvä kansallinen ja kansainvälinen kirjallisuus. Yksi keskeinen kotimainen referenssi on Irene Roivaisen tutkimus ”Sokeripala metsän keskellä – lähiö sanomalehden konstruktiona” (1999), jota on tarkoitus päivittää 2000-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen osalta. Lähiöpridessa käytettävät aineistot ovat digitoituja sanoma- ja aikakauslehtiaineistoja.

Syksyllä 2021 erikoistutkija työskentelee lisäksi opettajana kahta turkulaista lähiötä vertaillen analysoivalla kurssilla sekä reflektoi kurssin toimintaa ja toimivuutta CaST-hankkeen puitteissa (2 kk). Opetukseen sisältyy lähiöiden kehitystä koskevia luentoja sekä opiskelijoiden muodostamien pienryhmien ohjausta.

Erikoistutkijan tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä<https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A/media/file/turun-yliopiston-johtosaanto.pdf> (37§).

Erikoistutkijan tehtävään otettavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön. Opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävärakenteen kolmannelle portaalle sijoittavissa tehtävissä edellytetään lisäksi näyttöä tieteellisestä tutkimustyöstä sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Tehtävärakenteen toiselle portaalle sijoittuvaan erikoistutkijan tehtävään voidaan ottaa myös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on erityisen hyvä käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Lisäksi edellytetään

 *  soveltuvaa perehtyneisyyttä tutkimuskohteeseen;
 *  kokemusta laadullisesta analyysista (sisällönanalyysi, diskurssianalyysi).

Tohtorintutkinto ja tutkimushankkeen teemoihin liittyvä asiantuntemus katsotaan eduksi hakijan ansioita arvioitaessa.

Erikoistutkijan uraportaalle 2 sijoittuvan tehtävän tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 4–6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 563,09 – 3 406,91 euroa kuukaudessa, ja uraportaalle 3 sijoittuvan tehtävän tehtäväkohtainen palkkaus vaativuustasojen 5–7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 967,84 – 3 989,91 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on työsuhteen alussa tyypillisesti 6 – 16% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukseen on liitettävä

 *  CV;
 *  julkaisuluettelo;
 *  vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa kuvataan hakijan tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteita ja miten ne liittyvät projekteihin;
 *  ainakin yhden suosittelijan yhteystiedot.

Ohjeet asiakirjoja varten ovat tiedekunnan sivuilla<https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/ura-ja-dosentuuri>. Sähköisessä eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista.

Hakemukset tulee jättää viimeistään maanantaina 12.4.2021 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on ilmoituksen alussa kohdassa (”Täytä hakemus”). Ilmoitus on luettavissa osoitteessa: http://www.utu.fi/tyopaikat.

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila, 040 592 6629, sampo.ruoppila(at)utu.fi<http://utu.fi>. Tiedusteluihin eRekry-järjestelmästä ja hakuprosessista vastaa Marja Andersson, 050 463 6781, marja.andersson(at)utu.fi<http://utu.fi>.
More information about the Kaupunkitutkimus mailing list