[Kaupunkitutkimus] NAF-apurahat hallinnon tutkimukselle 2015/ NAF-stipendier för forskning inom offentlig förvaltning 2015

Ruoppila Sampo sampo.ruoppila at turku.fi
Fri Feb 20 15:53:45 EET 2015


Lähettäjä: kuntatutkijat-l-bounces at listserv.kuntaliitto.fi [mailto:kuntatutkijat-l-bounces at listserv.kuntaliitto.fi] Puolesta Pekola-Sjöblom Marianne
Lähetetty: 18. helmikuuta 2015 16:00
Vastaanottaja: Kuntatutkijat-l at listserv.kuntaliitto.fi
Kopio: johanna.tallberg at helsinki.fi
Aihe: [Kuntatutkijat-l] NAF-apurahat hallinnon tutkimukselle 2015/ NAF-stipendier för forskning inom offentlig förvaltning 2015


Nordiska administrativa förbundet, NAF<http://www.nafnet.fi/?lang=sv> -  Pohjoismaiden  hallinnollinen liitto <http://www.nafnet.fi/> tiedottaa:


Apurahat hallinnon tutkimukselle <http://www.nafnet.fi/apurahat-hallinon-tutkimukselle-2/>
Pohjoismaiden hallinnoilla on yhteiset juuret ja perinteet. Pohjoismaiden hallinnollinen liitto (Nordiska administrativa förbundet, NAF) on vuodesta 1918 lähtien vaalinut pohjoismaista yhteistyötä ja parantanut hallinnollisten kysymysten tuntemusta Pohjoismaissa. Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry myöntää vuosittain apurahoja. Apurahat myönnetään liiton tarkoitukseen liittyvään toimintaan.
Apurahalla voidaan tukea osallistumista pohjoismaiseen kokoukseen, tutustumista toiseen Pohjoismaan hallintoon, tutkimuksen suorittamista tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten. Apurahoja voidaan myöntää oikeus- ja yhteiskuntatieteiden tai muun julkishallintoon liittyvän tieteenalan opiskelijoille ja tutkijoille sekä julkishallinnossa ja tuomioistuimissa toimiville.
Matka-apurahat
Matka-apurahojen hakuaika on avoin. Apurahaa voi hakea avoimella kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen liitetään matka/ohjelmasuunnitelma. Hakemuksen voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Apurahan saajan on toimitettava yhdistyksen hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä vuoden sisällä apurahan myöntämisestä.
Tutkimusapurahat
Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osaston tutkimusapurahoja jaetaan kerran vuodessa. Hakemus tulee lähettää yhdistyksen sihteerille postitse tai sähköpostitse viimeistään 15. huhtikuuta 2015 klo 16.00. Apurahoja voidaan myöntää sekä jo alkaneille että suunnitelluille tutkimushankkeille. Tutkimushankkeen tulisi liittyä hallinnon tutkimiseen ja siihen tulisi liittyä pohjoismainen ulottuvuus. Apurahojen määrät ovat vaihdelleet 2000-4000 euron välillä.
Apurahaa voi hakea vapaamuotoisella, kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä tutkimus, jolle apurahaa haetaan, haettu apurahan määrä, mahdolliset suosittelijat, muualta saadut apurahat sekä hakijan yhteystiedot. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja mahdolliset suositukset perusteluineen. Hakemuksen voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti kesäkuun loppuun mennessä. Apurahan saajan on toimitettava yhdistyksen hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Lisäksi yhdistys voi pyytää apurahan saajaa pitämään alustuksen tutkimuksestaan johon apurahaa on myönnetty yhdistyksen lounaskokouksen yhteydessä.
Yhteystiedot
Yhdistys käsittelee vain kirjalliset hakemukset. Hakemuksen voi lähettää joko sähköpostitse tai kirjeitse. Huomaa, että hakemuksia jotka on lähetetty myöhässä tai joista puuttuu vaadittavia tietoja tai liitteitä, ei käsitellä. Kirjekuoreen/sähköpostiviestiin merkitään NAF APURAHAT 2015.
Hakemus lähetetään osoitteeseen: Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto/ NAF APURAHAT 2015.  Esittelijä Sebastian Godenhjelm, NAF c/o Svenska social- och kommunalhögskolan, PL 16, 00014 Helsingin yliopisto, tai sähköpostilla: sskh-naf(ät)helsinki.fi.
fi: http://www.nafnet.fi/apurahat-hallinon-tutkimukselle-2/

Stipendier för forskning inom offentlig förvaltning<http://www.nafnet.fi/stipendier-3/?lang=sv>
Den offentliga förvaltningen i de nordiska länderna har gemensamma rötter och traditioner. Nordiska administrativa förbundet, NAF, har sedan 1918 verkat för nordiskt samarbete och för att öka kännedomen om förvaltningen i Norden. Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f. beviljar årligen rese- och forskningsstipendier.
Man kan ansöka om stipendium för att delta i nordiska konferenser, för att bekanta sig med förvaltningen i något av de nordiska länderna, för forskning eller för motsvarande ändamål. Stipendium kan beviljas studerande och forskare i juridik, samhällsvetenskap eller något annat ämne som anknyter till den offentliga förvaltningen samt personer som arbetar inom den offentliga förvaltningen eller i domstol.
Resestipendium
Ansökningstiden för resestipendier är öppen. Man kan ansöka om resestipendium med en fritt formulerad ansökan. Till ansökan bifogas rese-/programplan. Ansökan kan göras antingen på finska eller på svenska. Den som beviljats stipendium ska inom ett kalenderår från det stipendiet beviljades ge en skriftlig redogörelse till föreningens styrelse om hur stipendiet har använts.
Forskningsstipendium
Forskningsstipendier kan sökas en gång om året. Ansökan, som riktas till föreningens sekreterare, ska sändas in per post eller per e-post senast den 15 april 2015 kl. 16.00.
Forskningsstipendier kan beviljas både för forskningsprojekt som redan inletts och för planerade forskningsprojekt. Forskningsprojektet ska anknyta till förvaltningsforskning och ska ha en nordisk dimension. Stipendierna har varierat mellan 2000-4000 euro.
Man kan ansöka om stipendium genom en fritt formulerad skriftlig ansökan. I ansökan ska framgå forskningsprojektet som stipendiet ansöks för, det ansökta beloppet, övriga stipendier som beviljats för ändamålet, eventuella rekommendationer samt sökandens kontaktuppgifter. Ansökan kan göras på finska eller svenska.
Resultaten meddelas skriftligt före utgången av juni. Den som beviljats stipendium ska inom ett kalenderår från det stipendiet beviljades ge en skriftlig redogörelse till föreningens styrelse om hur stipendiet har använts. Dessutom kan föreningen be den som beviljats stipendium att hålla ett anförande på föreningens lunchmöte om det forskningsprojekt som stipendiet beviljats för.
Kontaktuppgifter
Föreningen beaktar endast skriftliga ansökningar. Ansökan kan skickas antigen per post eller per e-post. Märk att ansökningar som inkommit för sent eller där begärda uppgifter eller bilagor saknas inte beaktas.
Märk kuvertet eller e-postmeddelandet NAF STIPENDIUM 2015.
Ansökningen sänds per post till:
Nordiska administrativa förbundets finska avdelning/ NAF STIPENDIUM 2015. Föredragande Sebastian Godenhjelm, NAF c/o Svenska social- och kommunalhögskolan, PB 16, 00014 Helsingfors universitet, eller per e-post till: sskh-naf(ät)helsinki.fi.
sv: http://www.nafnet.fi/stipendier-3/?lang=sv
More information about the Kaupunkitutkimus mailing list