[Kaupunkitutkimus] Maankäytön suunnittelun professorin paikka avoinna Aalto-yliopistossa

Kärkkäinen Kirsi kirsi.karkkainen at aalto.fi
Thu Sep 6 12:11:58 EEST 2012


Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella on avoinna

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN PROFESSORIN
assistant professor -tasoinen / associate professor - tasoinen / full professor - tasoinen tehtävä, (joka voidaan täyttää mille tahansa Aallon urapolun kolmesta tasosta).

Tehtävän kuvaus
Professorin tehtävänä on maankäytön suunnittelun opetus ja tutkimus Aalto-yliopistossa. Maankäytön suunnittelun professuurin ala pohjaa näkemykseen maankäytön suunnittelusta institutionalisoituneena yhteiskunnallisena teknologiana, jonka puitteissa järjestetään maankäytön ja yhdyskuntarakenteen hallitussa muutoksessa tarvittavaa tietoa ja organisoidaan yhteistoiminnallisia resursseja muutosten toteuttamiseksi. Siten professuurin ala kattaa maankäytön institutionaaliset kontekstit, maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta koskevan suunnittelutiedon ja tietojärjestelmät sekä suunnittelun, arvioinnin ja toteutuksen prosessit vuorovaikutusmenettelyineen ja kumppanuuksineen. Alan tutkimusta ja koulutusta luonnehtii kokonaisvaltainen ja eri aloja ja toimijoita integroiva lähestymistapa tunnistaen alan läheiset yhteydet erityisesti kaupunki- ja yhdyskuntasuunnitteluun, kiinteistö- ja yhdyskuntatalouteen, liikennetekniikkaan, geoinformatiikkaan sekä kaupunkimaantieteeseen ja - sosiologiaan.

Haettavana oleva professuuri on sijoitettu maankäyttötieteiden laitokselle yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmään (YTK), ks. http://ytk.aalto.fi/fi/. YTK:n ohella maankäyttötieteiden laitoksella toimivat kiinteistötalouden ja geoinformatiikan tutkimusryhmät. Professuureja on yhteensä kahdeksan ja henkilöstöä n. 140.

YTK:n tutkimus- ja opetusteemoja ovat maankäytön suunnittelun teoria, käytännöt ja järjestelmät, maankäytön strategiat ja kestävä kaupunki- ja aluekehittäminen, osallistuminen ja arviointi maankäytön suunnittelussa sekä asuin- ja elinympäristöt. YTK harjoittaa tieteellistä tutkimusta, jossa yhdistyvät vahva akateemisuus ja maankäytön suunnitteluun ja kaupunkipolitiikkaan kytkeytyvä käytäntöläheisyys. Tutkimus- ja opetusyhteistyötä tehdään monipuolisesti maankäyttötieteiden laitoksen muiden tutkimusryhmien sekä Aalto-yliopiston muiden laitosten kanssa, muiden kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusyksiköiden ja -ryhmien sekä tutkimusta rahoittavien ja hyödyntävien julkisten ja yksityisten tahojen kanssa. Kansainvälisesti YTK on vahvasti verkostoitunut toimija, ja se toimi mm. vuonna 2010 AESOPin (Association of European Schools of Planning) vuosikonferenssin järjestäjänä.

Edellytykset

Akateemisella uralla työskentelevien edellytetään harjoittavan ja ohjaavan tieteellistä tutkimustyötä, antavan siihen perustuvaa opetusta, osallistuvan Aalto-yliopiston muuhun toimintaan, seuraavan tieteen kehitystä sekä osallistuvan alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Käynnissä oleva haku on laaja-alainen ja kattaa maankäytön suunnittelun eri osa-alueet. Hakijalle katsotaan kuitenkin eduksi laitoksen nykyisiä vahvuuksia täydentävä ja tukeva tutkimusala. Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa. Hakemuksen arviointi perustuu hakijan osaamiseen ja ansioihin tutkimuksessa, opetuksessa, akateemisessa johtamisessa sekä toimimisessa tiedeyhteisössä.Palkkaus
Palkkaus perustuu Aalto-yliopistossa käytössä olevaan palkkausjärjestelmään. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa.Lisätietoja
Lisätietoja antavat laitoksen johtaja, professori Kauko Viitanen, puh. 050 560 3873 sekä YTK:n johtaja professori Raine Mäntysalo, puh. 050 512 4525 ja hakemusteknisissä asioissa laitoksen HR-koordinaattori Kirsi Kärkkäinen, puh. 050 591 3981. Sähköpostit: etunimi.sukunimi at aalto.fi<mailto:etunimi.sukunimi at aalto.fi>Hakuohjeet
Hakemukseen tulee liittää

·     Curriculum Vitae

·     julkaisuluettelo (tärkeimmät julkaisut korostettuina)

·     kuvaus hakijan aiemmasta ja professuurin puitteissa tehtävästä tutkimuksesta

·     opetusportfolio

·     suositukset

Kaikki hakuasiakirjat tulee toimittaa englanninkielellä. Hakuasiakirjoja ei palauteta.
Aalto-yliopiston rehtorille osoitettu hakemus liitteineen on toimitettava Aalto-yliopiston kirjaamoon viimeistään 15.10.2012, ensisijaisesti pdf-muodossa osoitteeseen kirjaamo at aalto.fi<mailto:kirjaamo at aalto.fi> tai vaihtoehtoisesti paperisena osoitteeseen: Aalto-yliopisto, Kirjaamo, PL 11000, 00076 AALTO. Kirjaamon käyntiosoite on Otakaari 1, Espoo (kirjaamo suljetaan klo 15.00).
Yleiset hakuohjeet, kielitaitovaatimukset ja ohjeistus mm. CV:n ja opetusportfolion laatimiseen löytyvät www.aalto.fi/fi/tenure_track/hakijalle<http://www.aalto.fi/fi/tenure_track/hakijalle>.
Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Espoossa 3.9.2012

******************
Aalto-yliopiston professorien urapolku 'Tenure Track'

Aallon professorien urapolulle rekrytoidaan ansioituneita tai erinomaista tieteellistä potentiaalia osoittavia henkilöitä. Aalto-yliopiston professorien urapolulla olevilla henkilöillä on mahdollisuus edetä urallaan säännöllisten arviointien kautta, joissa huomioidaan ansiot kaikilla tehtävän osa-alueilla. Tähän mennessä professorien urapolku on houkutellut laajasti kansainvälisiä hakijoita. Aalto-yliopistolla on ollut mahdollisuus valita joukkoonsa alojensa huippuja ja nuoria tutkijakykyjä viemään Aalto-yliopistoa kohti tavoitettaan. Lisätietoa Aalto-yliopiston professorien urapolusta www.aalto.fi/fi/tenuretrack<http://www.aalto.fi/tenuretrack>.

******************

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.utu.fi/pipermail/kaupunkitutkimus/attachments/20120906/704c6c30/attachment-0001.html 


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list