[H-verkko] Arvosteltavaksi: Vastapainon kevään 2022 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To Tammi 27 16:59:24 EET 2022


Agricola - Suomen humanistiverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X). Jos haluat arvostelukappaleen lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com<https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko>> ilmoita kirjan nimi ja kustantaja sekä oma postiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***

Vastapaino kevään 2022 kirjat

Kiinan poliittinen järjestelmä
Mattlin, Mikael (Kirjoittaja) ; Paltemaa, Lauri (Kirjoittaja) ; Vuori, Juha A. (Kirjoittaja)
Vastapaino, 2022
Kiinasta on muodostumassa globaali poliittinen mahtitekijä, jonka vaikutus näkyy myös Suomessa.

Kiina on vaurastunut ja voimistunut, mutta Kiinan autoritaarinen poliittinen järjestys ei vieläkään muistuta länsimaiden toimintatapoja. Siksi on oleellista ymmärtää Kiinan poliittisen järjestelmän perusteet ja sen toimintaperiaatteet.

Kiinan poliittinen järjestelmä on ainutlaatuinen yhdistelmä keisarillista menneisyyttä, leninististä (jälki)totalitarismia ja nykyaikaisia julkisjohtamisen oppeja. Sen toiminnassa korostuvat sekä muodolliset puoluevaltion instituutiot että epämuodolliset poliittisen kulttuurin piirteet.

Kirja tarjoaa lukijalleen uusimpaan tutkimukseen perustuvan keskeisen käsitteistön Kiinan politiikan ymmärtämiseksi. Siinä käsitellään valtion ja yhteiskunnan välisiä suhteita, valtion roolia taloudessa sekä Kiinan ulkopolitiikkaa. Kirjassa esitellään myös Kiinan kansantasavallan keskeiset poliittiset instituutiot, niiden historialliset taustat ja toiminnalliset piirteet sekä tutkimuksessa käytetyt keskeiset käsitteet.

Kirjoittajat ovat Kiinan tutkimuksen asiantuntijoita: Mikael Mattlin on Turun yliopiston valtio-opin professori. Lauri Paltemaa on Turun yliopiston Itä-Aasian oman aikamme historian ja politiikan professori sekä Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtaja. Juha A. Vuori on Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori.


***
Matkalla Maahan — Politiikka ja uusi ilmastojärjestys
Latour, Bruno
Vastapaino, 2022

Bruno Latourin essee liittää toisiinsa kolme ilmiötä, jotka on kyllä havaittu mutta joiden keskinäistä yhteyttä ei aina ymmärretä. Sen vuoksi on jäänyt huomiotta, kuinka valtavan poliittisen energian näiden ilmiöiden lähentäminen toisiinsa voisi tuottaa.

Ensimmäinen ilmiöistä on mittava sääntelyn purkaminen, jonka seurauksena globalisaatiosta on tullut kirosana. Toinen ilmiö on eriarvoisuuden raju lisääntyminen ja kolmas järjestelmälliset pyrkimykset kieltää ilmastonmuutoksen olemassaolo.

Kirjoittajan hypoteesi on, että kukaan ei voi ymmärtää poliittisen kehityksen kulkua 50 viime vuoden ajalta, ellei keskiöön aseteta ilmastokysymystä ja sen kieltämistä. Latourin tulkinnan mukaan näyttää siltä, että merkittävä osa vallankäyttäjistä olisi päätellyt, ettei Maan päällä ole enää tarpeeksi tilaa meille kaikille. Tämä ajatuskulku selittää eriarvoisuuden räjähdysmäisen kasvun, sääntelyn purkamisen laajuuden, globalisaation kritiikin ja erityisesti paniikinomaisen halun palata kansallisvaltion entisaikaisiin suojiin.

Latour patistaa kiireellisesti tarkistamaan suuntaa ja määrittämään politiikkaa, joka perustuu Maahan eikä mihinkään globaaliin tai kansalliseen intressiin. On olennaista pohtia ja tuoda uudelleen esiin, mitä kuuluminen elinympäristöön merkitsee. Vaativin haasteemme on oppia uudet tavat elää Maassa. Politiikan tehtävänä tänään on tuoda meidät takaisin Maan pinnalle.

Bruno Latour on ranskalainen filosofi, antropologi ja tieteensosiologi. Kirjan esipuheen on kirjoittanut sosiologian professori Turo-Kimmo Lehtonen.
***
Tunteiden historia
Boddice, Rob (Kirjoittaja)
Mitä tunteminen tarkoittaa? Miten toiveemme, aikeemme ja unelmamme viriävät? Tunsivatko esi-isämme samoin kuin me?
Vastapaino, 2022


Historiantutkijat ovat viime vuosikymmenen aikana kiinnostuneet tarkastelemaan tunteita, intohimoja, mielialoja ja tuntemuksia. Rob Boddicen teoksessa uudet tutkimustulokset on ensi kertaa koottu yhteen esitykseksi, joka ulottuu antiikista nykypäivään.

Tunteiden historia on kiehtova kuvaus sanattomasta menneisyydestä - kehollisesta, affektiivisesta ja kokemusperäisestä. Teos esittää, että tunteemme ovat mielen ja kehon tilannesidonnaisia tuotoksia. Yhdistelemällä biologisia, antropologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia näkökulmia Boddice kuvaa tunteita kohtaamisina ja kokemuksina eri aikoina ja eri maailmankolkissa.

Teoksen kirjoittaja Rob Boddice kuuluu maailman johtaviin tunteiden historian tutkijoihin. Kirja on kiehtovaa luettavaa kaikille, joita kiinnostaa ihmisen tunne-elämä ja sen muutokset.

Boddice työskentelee Tampereen yliopistossa Suomen Akatemian kokemuksen historian huippuyksikössä.
***
Tankasta mangaan — Miten suomentaa japanin kieltä ja kulttuuria
Länsisalmi, Riikka (Toimittaja)
Vastapaino, 2022

Japanin kääntäminen on eräänlaista salapoliisityötä: kääntäjän on omaksuttava uudenlainen kirjoitusjärjestelmä sekä sen mukanaan tuomat omakieliset ilmaisutavat. Kieliopin konventioiden lisäksi haasteita tuottaa japanin monitulkintaisuus. Käännöstyössä kielen taju on avainasemassa, mutta yhtä tärkeää on myös sosiokulttuurinen ymmärrys. Japanin kääntäminen valottaa japanin kääntämisen ja tulkkauksen erityispiirteitä monipuolisesti ja useasta eri näkökulmasta. Teoksen artikkeleissa tarkastellaan japanin kirjoitusjärjestelmää, japanin kielen tyylillisiä piirteitä, japanista suomennettua kirjallisuutta sekä esitellään eri tekstilajien suomentamista asiateksteistä mangaan. Samalla teos luo katsauksen kielityöläisten arkeen ja japanin kääntäjien urapolkuihin.
***
Mökin kanssa ajattelu — Ympäristösosiologinen mielikuvitus ympäristökriisin aikakaudella
Valkonen, Jarno (Kirjoittaja)
Vastapaino, 2022
Mökin kanssa ajattelu on kirja mökkeilystä ja siitä, mitä mökki voi opettaa meille ihmisen ja luonnon kitkaisesta yhteiselosta.

Suomi on tilastollisesti tarkasteltuna mökkeilyn suurmaa. Keskeisenä osana mökin viehätystä on pidetty sitä, että mökillä voi kohdata luonnon ja elää luonnonläheistä elämää. Teos kääntää tämän asetelman toisinpäin ja kysyy, miltä normaaliasuminen näyttää, kun sitä katsotaan mökiltä käsin - millaista luontoyhteyttä tavanomainen asuminen tarjoaa ja miten sitä voisi muuttaa.

Teos kutsuu ainutkertaiselle tutkimusmatkalle kirjoittajan omalle mökille ja sitä kautta tavanomaiseen asumiseen. Se osoittaa, että mökki on paljon muutakin kuin vain paikka asua. Mökki on tietämisen paikka. Se opettaa asujaansa luonnon kanssa yhdessä elämisen mahdollisuuksista.
Kirja auttaa hahmottamaan suuntia tulevaisuuden kestävälle yhteiskunnalle. Samalla se kokoaa humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen keskusteluja ihmisen ja muun luonnon ekososiaalisesta yhteiselosta.

Kirjoittaja on ympäristösosiologi Lapin yliopistosta.

***
Digi-askeesi — Miten elää ja ajatella digitaalisella aikakaudella
Jylhämö, Kimmo (Kirjoittaja)
Vastapaino, 2022
Karanteenin jälkeen tiedämme, että pelkkä digitaalinen maailma ei riitä meille. Monella meistä on jo ennestään ristiriitainen suhde digitaalisuuteen. Välillä haaveilemme
elämästä ilman digilaitteita. Välillä olemme digitaalisuuden varassa ja ne ovat ainoa yhteys maailmaan.

Digitaalisuus tulee muuttamaan ihmisyyttä vielä radikaalimmin. Nyt on oikea hetki pohtia, millaisia vääristäviä toimintatapoja vaivihkaa omaksuttu digitaalinen ohjaus edellyttää ja millaisia turhia lupauksia se tuottaa. Vain kriittisellä ajattelulla voimme vielä vaikuttaa siihen, mitä meistä on tulossa.

Kirjassa etsitään keinoja, joilla hillitä digitaalista hyökyä ja löytää tilaa omalle ajattelulle ja kestäville periaatteille.
***

Vastapaino — 40 esseetä kirjahistoriasta
Lahtinen, Mikko (Kirjoittaja)
Vastapaino, 2022

Vastapaino on julkaissut 40-vuotisen historiansa aikana yli 600 kirjaa. Niiden myötä Vastapainosta on kehittynyt keskeinen suomalainen tiede- ja tietokirjakustantamo. Sen julkaisemien kirjojen vaikutus suomalaiseen keskusteluun on ollut huomattava varsinkin yhteiskuntatieteissä, sukupuolentutkimuksessa ja monikulttuurisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Filosofian ja ihmistieteiden klassikkojen ja kansainvälisesti merkittävien nykytutkijoiden yli 170 suomennettua teosta ovat nekin monin tavoin rikastuttaneet kulttuuria. Vastapainon menetelmäoppaat ovat auttaneet tuhansia opinnäytteen tekijöitä selviytymään urakastaan, kustantamon tentti- ja pääsykoekirjojen äärellä on hikoiltu ja tuskailtu mutta myös koettu oppimisen iloa ja riemua.

Filosofi ja politiikan tutkija Mikko Lahtisen kirjan neljässäkymmenessä esseessä nousevat esille niin Vastapainon suuret ”julkaisulinjat” kuin oman alansa tai lajityyppinsä ainutkertaiset edustajatkin. Hän arvostelee presentististä ajattelutapaa, jossa vanhan kirjan oletetaan olevan uutta huonompi tai peräti vanhentunut teos. Lahtisen esseissä Vastapainon vanhemmat ja uudemmat kirjat muodostavat vuolaan kirjojen virran, jossa eriaikaiset ja eriaineksiset teokset yhdessä avaavat yhä uusia näkökulmia inhimilliseen elämään globaaleista kysymyksistä pieniin talventörröttäjiin.

***
Pelit kulttuurina
Friman, Usva (Toimittaja) ; Arjoranta, Jonne (Toimittaja) ; Kinnunen, Jani (Toimittaja) ; Heljakka, Katriina (Toimittaja) ; Stenros, Jaakko

Pelit ovat kulttuurimuoto, jolla on pitkät juuret ihmisen historiassa ja joka näkyy nykypäivänä kaikkialla arjessamme. Pelejä suunnitellaan ja kehitetään kaikenikäisille ja niitä pelataan lähes kaikissa ikäryhmissä, yksin ja yhdessä. Pelaamista harrastetaan vapaa-ajalla, harjoitetaan ammattina ja hyödynnetään niin oppimistilanteissa kuin työelämässä koko ajan enemmän.

Suomalaiset ovat pelikansaa. Melkein kaikki pelaavat Suomessa jotain, oli se sitten Lottoa, Mölkkyä, Returnalia tai Clash of Clansia. Suomi kuuluu myös pelinkehityksessä Euroopan kärkikastiin, ja suomalaiset kilpapelaajat niittävät menestystä maailmalla. Pelialan sankaritarinoiden siivittämänä peleihin kohdistuu myös monenlaisia yhteiskunnallisia toiveita ja huolia. Miten pelien Suomea pitäisi ymmärtää?

Kirjassa Pelit kulttuurina neljätoista Suomen eturivin pelitutkijaa kuvaa pelien kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä Suomessa ja kansainvälisesti. Kirjoittajat kertovat, miten pelejä tehdään, pelataan ja tutkitaan, millaisia yhteisöjä niiden ympärille rakentuu, ja millaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ne liittyvät. Digitaalisten viihdepelien lisäksi kirja käsittelee urheilua, rahapelejä ja pelien suhdetta taiteeseen ja leikkiin.

***
Abstraktin ja konkreettisen dialektiikka Marxin Pääomassa
Iljenkov, Evald (Kirjoittaja)
Vastapaino, 2022
Evald Iljenkov osoittaa vallitsevan empiristisen filosofian rajoitukset tieteellisessä teorianmuodostuksessa. Kirja esittää materialistisen tulkinnan dialektisesta logiikasta ja teoreettisten käsitteiden luonteesta Marxin Pääoman perusteellisen filosofisen analyysiin pohjalta.

Evald Iljenkov (1924-1979) on yksi tunnetuimista ja tärkeimmistä Neuvostoliitossa eläneistä filosofeista. Hän kehitti omintakeisen, virallisesta tulkinnasta poikkeavan tulkinnan Marxin filosofiasta ja dialektisesta menetelmästä. Hänen filosofiassaan näkyy vahvasti Spinozan ja Hegelin vaikutus.

Iljenkov piti tärkeänä filosofisten oivallusten soveltamista käytäntöön. Hän teki yhteistyötä ns. kulttuurihistoriallisen psykologian ja toiminnan teorian kehittäjien kanssa uusien pedagogisten menetelmien kehittämisessä. Hänellä on ollut suuri merkitys myös tämän teoriasuuntauksen tunnetun edustajan, Yrjö Engeströmin ekspansiivista oppimista koskevan teorioiden kehitykseen. Kääntäjät ovat Engeströmin työtovereita.

Iljenkovin asema Neuvostoliitossa oli vaikea. Moskovan yliopiston johto ja puolue suhtautuivat Iljenkovin ajatteluun epäillen ja painostivat häntä henkisesti. Hrustshevin aikana hänen sallittiin harjoittaa vapaammin filosofista tutkimusta, mutta sen jälkeen työskentelyilmapiiri muuttui niin vaikeaksi, että Iljenkovin oli ylivoimaista kestää sitä. Hän teki itsemurhan vuonna 1979. Filosofi ja kulttuuriteoreetikko Vadim Mehuzev onkin todennut, että tuolloin oli vaikeampaa olla marxisti Neuvostoliitossa kuin missään muussa maassa.

***
Vilppulasta Tampereen porteille
Hoppu, Tuomas (Kirjoittaja)
Vastapaino, 2022
Kuinka sisällissotaan lähdettiin? Minkälaisista oloista taisteluihin osallistuneet tulivat? Kuinka Pohjois-Hämeen hangilta alkaneet taistelut siirtyivät Tampereen porteille?

Historiantutkija Tuomas Hoppu maalaa sisällissodan tapahtumat elokuvallisesti lukijan eläydyttäväksi. Kertojan näkökulma ei ole punaisten eikä valkoisten, vaan tuo esiin kummankin puolen sotimisen. Kertomuksissa kulkevat mukana niin Pohjanmaan itsetuntoiset lapualaiset kuin Vesilahden-Lempäälän maalaiskaartlaiset ja vallankumouksen kehdon Helsingin peltisepät.

"Vilppulasta Tampereen porteille" aloittaa kolmen teoksen kirjasarjan, joka kertoo sisällissodan kulusta Hämeessä ymmärrettävästi ja viihdyttävästi.
***
Lempi Lempisen matka Suomenlahden ympäri
Kekki, Minna-Kerttu (Kirjoittaja)
Vastapaino, 2022

Inkeriläinen Lempi Lempinen kiersi elämänsä aikana Suomenlahden useaan kertaan - aina pakotettuna lähtemään. Millaista oli inkeriläisen elämä Neuvosto-Virossa, ja miten inkeriläisen identiteetin sekä kansansa historian kokee Lempisen jälkeläinen, väitöskirjatutkija Minna-Kerttu Kekki?

Lempisen muistelmista ja Kekin kommenteista muodostuva teos kuvaa Suomessa vähemmän tunnettuja kokemuksia inkeriläisistä nykyisen Viron alueella sekä syventää niitä Kekin pohdinnoilla. Samalla se tuo vironinkeriläisen perspektiivin osaksi Suomessa käytävää inkeriläiskeskustelua.
***
Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa — Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet

Lilja, Niina (Toimittaja) ; Eilola, Laura (Kirjoittaja) ; Jokipohja, Anna-Kaisa (Kirjoittaja) ; Tapaninen, Terhi (Kirjoittaja)
Vastapaino, 2022

Maahanmuuttajaväestön kotoutumiseen liittyvien kielikysymysten yhteiskunnallinen merkitys on suuri. Tämä artikkelikokoelma tarkastelee kotoutumista yksilön näkökulmasta arjen kohtaamisina ja vuorovaikutustilanteina.

Vuorovaikutusta analysoidaan kirjassa toimintana, jossa korostuu kielen lisäksi toiminnan kehollisuus ja tilanteiden materiaalisuus. Tarkastelun kohteena ovat aikaisemmin vähän huomiota saaneet kieliluokkien ulkopuoliset vuorovaikutustilanteet. Näytämme, miten aikuiset maahanmuuttajat käyttävät ja oppivat suomea esimerkiksi rakennusalaan painottuvassa kotoutumiskoulutuksessa, omavalmentajien vastaanotoilla ja sosiaalisessa sirkuksessa.

Kirja rakentuu arjen vuorovaikutusta muotoilemassa -tutkimusprojektissa tehtyyn tutkimukseen. Se on kirjoitettu suomi toisena kielenä -alan tutkijoille, opettajille ja opettajaopiskelijoille. Siitä hyötyvät myös muut kotoutumisen kysymysten parissa työskentelevät. Monipuolisten aineistojen ja menetelmällisen pohdinnan ansiosta kirja kiinnostanee myös keskusteluntutkijoita ja muita yhteiskuntatieteilijöitä.

***
Työ, raha ja talouspolitiikka globaalitaloudessa
Laurila, Hannu (Kirjoittaja) ; Koskinen, Hannu (Kirjoittaja)
Vastapaino, 2022

Globalisaation levittämän markkinatalouden sanotaan tuottavan kiihtyvään tahtiin finanssikriisejä, eriarvoisuutta, pandemiavyöryjä, ilmastonmuutosta ynnä muita kansoja ja kansantalouksia uhkaavia ilmiöitä. Onko se pysäyttämätön helvetinkone, vai voisiko sen tuhovoimaa vielä hallita ihmisjärjen keinoin? Yksilö on siinä suhteessa avuton, mutta taloustiede tekee asiassa parhaansa ja tarjoaa auliisti neuvojaan talous- ja yhteiskuntapolitiikasta päättäville.

Kirja pyrkii antamaan mahdollisimman realistisen talousopillisen kuvauksen markkinatalouteen nojaavasta kansantaloudesta ja sen kohtaamista ongelmista hoitokeinoineen. Painopiste on talouspolitiikan suunnittelussa yleisesti sovelletussa mikroperustaisessa makrotalousteoriassa. Läpileikkaavana teemana on rahan rooli talouden kiertokulussa ja mekaniikassa. Onhan nimittäin niinkin, että kehittyneiden teollisuusmaiden taloushistoria on pitkälti rahalla kirjoitettua.

Kirjassa sivuutetaan uuden ajan fiktiivinen raha ja pitäydytään lapsenuskossa, että rahan ja sen arvon on viime kädessä perustuttava ihmisten jokapäiväistä hyvinvointia palvelevaan reaalitalouteen. Kaikesta globaalitalouden ja finanssimarkkinoiden ryöpsähtelystä huolimatta kirjan pääteesi on varsin arkinen: Raha kiinnostaa ihmistä, mutta sillä ei ole mitään merkitystä ilman tuottavaa työtä.

***
Vesihuollon myytit
Katko, Tapio (Kirjoittaja) ; Juuti, Petri (Kirjoittaja) ; Juuti, Riikka (Kirjoittaja)
Vastapaino, 2022
Onko pullotettu vesi parempaa kuin hanavesi? Tuhlataanko Suomessa vettä? Onko vesi ihmisoikeus?
Vesi on monella tapaa keskeinen osa arkielämäämme, ja sillä on ollut suuri vaikutus elämänlaatumme kohenemiseen. Vaikka vesi on tiiviisti läsnä arjessa, harvemmin tulemme ajatelleeksi, mitä kaikkea yhdyskuntien vesihuoltoon kätkeytyy. Vesihän tulee hanasta - vai olisiko totuus sittenkin monisyisempi?

Tosiasiassa vesi ja vesihuolto ovat moninaisia ilmiöitä, ja niihin myös liitetään hyvin erityyppisiä merkityksiä. Välillä näistä merkityksistä voi muodostua myyttejä, eräänlaisia pinttyneitä puolitotuuksia.

Vesihuollon myytit esittää 24 myyttiä suomalaisen vesihuollon tilasta. Teos nojaa tutkittuun tietoon ja pyrkii avaamaan juuri niitä vesihuoltoon liittyviä kysymyksiä, jotka usein askarruttavat kansalaisia. Samalla teos pohtii, kuinka suomalaista vesihuoltoa voisi kehittää kestävämmäksi.

Teoksen kirjoittajat Tapio Katko, Petri Juuti ja Riikka Juuti ovat vesihuoltopalveluiden tutkijoita Tampereen yliopistosta. Teosta elävöittävät Pertti Väyrysen humoristiset piirrokset.

***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, joten jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista myös muussakin julkaisussa – muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle:https://agricolaverkko.fi/arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina sekä tallentuu "Agricolan kirja-arvostelut" julkaisun sivulle: https://agricolaverkko.fi/arvostelut/.<https://agricolaverkko.fi/arvostelut/>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20220127/b491731b/attachment-0001.html>


Lisätietoja postituslistasta H-verkko