[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Doktorand i historia med inriktning genusvetenskap (1-2 tjänster), Stockholms universitet

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ma Huhti 13 08:26:32 EEST 2020


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Doktorand i historia med inriktning genusvetenskap (1-2 tjänster), Stockholms universitet
--------------------------------------------
Historiska institutionen, Stockholms universitet, utlyser en till två doktorandanställningar i historia med inriktning mot genusvetenskap.

Sista ansökningsdag: 2020-04-15.

 

Doktorand i historia med inriktning genusvetenskap (1-2)
Ref.nr SU FV-1008-20

Dela Dela Tweet

vid historiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-04-15.

Historiska institutionen vid Stockholms universitet är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med ca 70 anställda. På institutionen finns ca 15 aktiva doktorander. Inom institutionen finns ett antal olika forskningsområden.

Institutionen utlyser nu en till två doktorandanställningar i historia med inriktning mot Genusvetenskap. Doktorandtjänsten förutsätter att doktoranden följer humanistiska fakultetens forskarskola när det gäller fyra grundläggande kurser om vardera 5 högskolepoäng inom området genus, kunskapssyn och metod. Dessa kurser inriktas på att bl.a. belysa genus och metod, historiografi, feministisk vetenskapsteori och metodologi samt kreativt akademiskt skrivande.

I övrigt gäller Historiska institutionens obligatoriska kurser för alla doktorander om sammantaget 30 högskolepoäng. Doktorandanställningen är placerad vid Historiska institutionen. Din ansökan bör via den preliminära forskningsplanen innehålla en beskrivning av hur undersökningen är tänkt att kopplas till det genusvetenskapliga fältet. Meriterande är att ha arbetat med genusperspektiv tidigare.

Historiska institutionen har ett samarbete med Historiska institutionen vid Uppsala universitet, betecknat Stockholm-Uppsala forskarskola i historia. Doktorandanställningar utlyses separat vid respektive lärosäte. Den som vill komma i fråga som sökande vid bägge lärosätna måste söka i Stockholm respektive Uppsala. Själva antagningsproceduren är samordnad mellan lärosätena.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet. För att erhålla särskild behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå i historia krävs att med godkänt reslutat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp i historia eller motsvarande inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

Tidigare meriter
1. Utbildning i allmänhet. Bedömning av såväl djup som bredd i tidigare utbildning.

2. Vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt följande bedömningskriterier:

Kritisk förmåga
analytisk förmåga
kreativitet
självständighet.
Vid bedömningen skall också tidsaspekten beaktas; dvs i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling.

Forskningsplan
I samband med ansökan skall sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen skall innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på:

Relevans
originalitet
genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid).
Samarbetsförmåga
Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.

Lokal antagningsordning vid Historiska institutionen finns på Utlysning och antagning.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Allmän studieplan för utbildningen på forskarnivå i historia finns på: www.historia.su.se/studieplaner.

Den som ansöker om att antas till utbildning på forskarnivå skall även ange att han/hon även söker studiestöd. Observera att institutionerna endast får anta sökande som har studiefinansiering för fyra års heltidsstudier.

Undervisning på forskarskolans kurser förmedlas som regel på avancerad svenska och en sökande måste klara av att ta till sig information förmedlad på detta sätt.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av prefekten, professor Jens Ljunggren, tfn 08-16 36 64, jens.ljunggren at historia.su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av administrativ chef, Ingrid Bergkvist, tfn 08-16 28 16, ingrid.bergkvist at historia.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco at saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra at st.su.se, seko at seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud at sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

dina kontakt- och personuppgifter
din högsta examen
dina språkkunskaper
Ansökningshandlingar skall omfatta:

Sammanfattande meritförteckning (CV).
Personligt brev (max 1 sida).
Examensbevis, LADOK-utdrag eller liknande som dokumenterar behörighet samt de akademiska meriter den sökande vill åberopa.
Kandidat-/C-uppsats.
Examensarbete på avancerad nivå, eller D-uppsats.
En redovisning av hur lång faktisk studietid som har gått åt för uppsatserna/examensarbetena enligt punkt 4 och 5 (Laddas upp som separat dokument under "självständiga arbeten/uppsatser").
I förekommande fall ytterligare en relevant publicerad vetenskaplig skrift/text.
En forskningsplan om ca 6 sidor (teckenstorlek 12 pt, radavstånd 1,5).
Självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-04-15

Länk till den här sidanhttps://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=11831&rmlang=SE

https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=11831&rmlang=SE
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Anders Ahlbäck
anders.ahlback at historia.su.se
+46721489387
https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=11831&rmlang=SE

Ilmoitus vanhenee: 16.4.2020

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/doktorand-i-historia-med-inriktning-genusvetenskap-1-2-tjanster-stockholms-universitet/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko