[H-verkko] Artikkelipyyntö: XI Kansatieteen päivät/ XI Etnologidagarna/ XI Ethnology days

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
To Syys 19 08:57:21 EEST 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
XI Kansatieteen päivät/ XI Etnologidagarna/ XI Ethnology days
--------------------------------------------
KULTTUURINEN TIETO MUUTTUVASSA MAAILMASSA – TUTKIMUS, OPETUS, VUOROVAIKUTUS
XI Kansatieteen päivät 26.–27.3.2020 Jyväskylä

XI Kansatieteen päivillä kysymme, mikä on kulttuurintutkimuksellisen tiedon paikka ja tulevaisuus muuttuvassa maailmassa. Päivillä pohdimme, miten etnologista tietoa opetetaan, sovelletaan ja käytetään ja miten tutkijat osallistuvat yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Koska etnologia-aloja opetetaan Suomessa enenevissä määrin osana laajempia koulutusohjelmia ja -kokonaisuuksia, on tärkeää keskustella siitä, kuinka kulttuurintutkimuksen epistemologisia lähtökohtia, näkökulmia ja menetelmiä hyödynnetään ja kehitetään muuttuvissa ympäristöissä. Kutsumme etnologiatieteiden ja sen lähitieteiden tutkijoita ja opettajia, sekä kansalaisjärjestöissä, yrityksissä ja museoalalla toimivia kulttuurialan ammattilaisia keskustelemaan yhdessä ajankohtaisista aiheista. Akateemisen työryhmätyöskentelyn lisäksi tarjoamme mahdollisuuden monialaiselle ja monitieteiselle yhdessä tekemiselle ja ajattelulle toiminnallisissa työpajoissa.

Keynote-puhujina ovat professori Sarah Pink (Monash University, Australia), apulaisprofessori Robert Willim (Lunds universitet), Head of Community Engagement, FT, Minna Ruohonen (University College London), sekä projektitutkija, Sanna Vierimaa (Jyväskylän yliopisto).

Työryhmät ja esitelmät voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Esitelmien ja työryhmien lisäksi kannustamme myös toiminnallisten työpajojen järjestämiseen. Teemoja voivat olla etnologiatieteiden opettamiseen, tutkimukseen tai soveltamiseen liittyvät kysymykset, erilaiset opetus- ja tutkimuskokeilut: Kuinka kulttuurista tietoa sovelletaan, tutkitaan ja opetetaan muuttuvassa maailmassa? Miten kulttuuriseen asiantuntijuuteen pitäisi ”kasvattaa”? Mikä on kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön rooli etnologiatieteissä? Minkälaisia haasteita julkisen tai kolmannen sektorin kanssa toteutetut tutkimushankkeet asettavat etnologiselle tutkimukselle ja totutuille toimintatavoille? Minkälaisia muutoksia tutkimuksen tekemisessä ja sen tulosten esittämisessä on näkyvillä?

Haemme nyt sekä ehdotuksia työryhmiksi että yksittäisten esitelmien abstrakteja, jotka voivat olla pituudeltaan enintään 250 sanaa. Työryhmäehdotukset ja esitelmäabstraktit lähetetään sunnuntaihin 17.11.2019 mennessä osoitteeseen ethnologydays2020 at gmail.com. Hyväksynnästä tiedotetaan 15.12.2019 mennessä.

Kansatieteenpäivät järjestää yhteistyössä Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry ja Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -oppiaine, KUMU.

Lisätietoa osoitteesta www.ethnologydays2020.wordpress.com, sekä sähköpostitse ethnologydays2020 at gmail.com tai Ethnos ry:n puheenjohtajalta, Pilvi Hämeenaholta, pilvi.hameenaho at jyu.fi.

___

CALL FOR PAPERS - ARBETSGRUPPER OCH FÖREDRAG

KULTURVETENSKAPLIG KUNSKAP I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD - FORSKNING, UNDERVISNING, SAMVERKAN
 XI Etnologidagarna 26.–27.3.2020 Jyväskylä

Vad är den kulturvetenskapliga kunskapens plats och framtid i en föränderlig värld? Under de XI Etnologidagarna diskuterar vi hur etnologisk kunskap lärs ut, tillämpas och används samt forskningens samhälleliga påverkan.

När etnologi allt mer ofta ingår som en del i bredare utbildningsprogram och -helheter, är det viktigt att diskutera hur kulturvetenskapliga epistemologiska utgångspunkter, synvinklar och metoder används och utvecklas i föränderliga omgivningar. Vi bjuder in forskare och lärare i etnologi och närliggande kulturvetenskapliga ämnen, samt kulturvetare som är verksamma inom företag, medborgarorganisationer och museer till diskussion kring detta. Förutom traditionella arbetsgrupper erbjuder vi en möjlighet till mångdisciplinära, praktiskt orienterade arbetsgrupper.

Keynotetalare är professor Sarah Pink (Monash University, Australia), docent Robert Willim (Lunds universitet) samt Head of Community Engagement, PhD, Minna Ruohonen (University College London) och Sanna Vierimaa (Jyväkylä universitet).

Arbetsgrupperna och föredragen kan vara på finska, svenska eller engelska. Vi uppmuntrar också till mer praktiskt och experimentellt orienterade arbetsgrupper. Teman kan vara frågor som rör undervisning, forskning eller tillämpning, experimentella metoder inom undervisning och forskning, eller överhuvudtaget hur kulturvetenskaplig kunskap tillämpas och hur undervisning och forskning organiseras och utformas i en föränderlig värld. Föredragen kan t ex svara på frågor som: Hur borde man ”fostra” till kulturvetenskaplig expertis? Vilken roll har nationellt och internationellt samarbete inom etnologi? Hurdana utmaningar kan uppstå i forskningsprojekt som genomförs i samarbete med den offentliga eller tredje sektorn? Vilka metodologiska förändringar samt förändringar i förmedling av forskningsresultat pågår?

Skicka förslag på arbetsgrupper eller enskilda abstracts för presentationer (max. 250 ord) senast söndag 17.11.2019 till adressen ethnologydays2020 at gmail.com. Meddelande om godkända förslag fås senast 15.12.2019.

XI Etnologidagarna arrangeras av Finlands etnologförening Ethnos rf. i samarbete med Jyväskylä universitets utbildningsprogram “Kulturer och samhällen i en föränderlig värld” (“Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa” - KUMU).

Ytterligare information fås från ethnologydays2020.wordpress.com, ethnologydays2020 at gmail.com eller Ethnos rf:s ordförande Pilvi Hämeenaho, pilvi.hameenaho at jyu.fi

___

CALL FOR SESSIONS AND PAPERS

CULTURAL KNOWLEDGE IN A CHANGING WORLD – RESEARCH, TEACHING, AND CULTURAL ENCOUNTERS
XI Ethnology days 26.–27.3.2020 Jyväskylä, Finland

At the XI Ethnology days we ask what is the role and place of cultural knowledge in a changing world? How do we teach, apply and use Ethnology and how do researchers participate in societal affairs? Today Ethnology as a discipline is often combined with other Cultural Studies and taught as a part of multidisciplinary degree programmes. Therefore, it is important to discuss the epistemological and methodological topics, and how they are used and developed in multidisciplinary environments. We invite researchers and teachers from the fields of cultural research as well as experts from museums, businesses, and third sector organizations to discuss contemporary challenges. We offer a multidisciplinary platform for both academic and experimental working groups.

Keynote speakers are Professor Sarah Pink (Monash University, Australia), Associate Professor Robert Willim (Lund University), Head of Community Engagement, PhD, Minna Ruohonen (University College London), and project researcher, Sanna Vierimaa (University of Jyväskylä).

We welcome session proposals and individual papers in Finnish, Swedish or English. We also invite proposals for experimental working groups with practical orientation. Themes may cover issues related to teaching, research, applied methodologies and experiments: How can we gain expertise in cultural research? What kind of role national and international collaboration have within Ethnology? What kinds of challenges collaboration with public sector or NGOs may pose for current methods and research practices? What kind of methodological changes and new ‘ways of doing’ are in the air and how can research results be communicated in the future?

Please submit your paper or session proposal (max 250 words abstract) to ethnologydays2020 at gmail.com by November 17th, 2019. We will inform about acceptance by December 15th, 2019.

The XI Ethnology Days are organized by The Society of Finnish Ethnologists, Ethnos ry in collaboration with the Cultures, Communities and Change degree programme (KUMU) of the University of Jyväskylä.

For further information please see www.ethnologydays2020.wordpress.com, or contact ethnologydays2020 at gmail.com or Pilvi Hämeenaho, Chair of Ethnos ry, pilvi.hameenaho at jyu.fi.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
ethnologydays2020 at gmail.com
http://www.ethnologydays2020.wordpress.com

Ilmoitus vanhenee: 17.11.2019 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/xi-kansatieteen-paivat-xi-etnologidagarna-xi-ethnology-days/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko