[H-verkko] Artikkelipyyntö: Etnomusikologian vuosikirja 2020

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Loka 19 13:53:33 EET 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Etnomusikologian vuosikirja 2020
--------------------------------------------

Artikkelikutsu – Etnomusikologian vuosikirja 2020
Etnomusikologian vuosikirja on musiikintutkimuksen vertaisarvioitu open access -julkaisu. Etnomusikologian vuosikirja 32 (2020) julkaistaan PDF-tiedostoina Suomen etnomusikologisen seuran Open Journal Systems -alustalla (OJS) http://etnomusikologia.journal.fi joulukuussa 2020. Vuosikirjan toimittavat FT Janne Mäkelä, FT Kaj Ahlsved sekä myöhemmin nimettävä kolmas henkilö. Julkaisufoorumiluokitukseltaan vuosikirja on tasoa 1. Artikkelit merkitään DOI-tunnistenumerolla.

Artikkelien käsikirjoitukset tulee ladata 10.2.2020 mennessä OJS-alustalle. Huomaathan, että lähetyslomake pyytää myös artikkelin abstraktin (enintään 300 sanaa) ja asiasanoja tietokantaluokittelua varten. Julkaistavien artikkelien ohjepituus on 40 000 – 60 000 merkkiä (eli 20–30 standardiliuskaa). Toimitus- ja julkaisuprosessin sujuvoittamiseksi on tärkeää, että julkaisun kirjoitusohjeita noudatetaan tarkasti käsikirjoitusta kirjoitettaessa ja muokattaessa.

Artikkelikäsikirjoituksen saavuttua toimittajat päättävät, lähetetäänkö se asiantuntijalausuntokierrokselle, palautetaanko se vielä muokattavaksi kirjoittajalle vai hylätäänkö se. Vuosikirjassa julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä artikkeleita. Jos artikkelin kieli ei ole kirjoittajan äidinkieli, on kirjoittajan liitettävä artikkelin mukaan kielentarkastajan todistus tai muu vastaava selvitys.

Artikkeleissa on mahdollisuus viitata seuran verkkosivuille lisättävään audiovisuaalisen lähdeaineistoon. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tutkimusaineiston editoidun kenttämateriaalin julkaisun artikkelin yhteydessä. Aineistoa ei lähetetä käsikirjoituksen yhteydessä, vaan aineistosta ja niiden formaatista sovitaan tapauskohtaisesti toimittajien kanssa.

Toimitus- ja julkaisuprosessi on seuraava: toimittajien kommentit ja asiantuntijalausunnot lähetetään kirjoittajalle toukokuun loppuun mennessä. Mikäli lausunnot ovat puoltavat, kirjoittaja lähettää sisällöllisesti lopulliseen muotoon työstetyn taittovalmiin version toimittajille elokuun loppuun mennessä. Vuosikirja taitetaan marraskuun aikana, jonka jälkeen kirjoittaja saa taittoversion oikoluettavakseen. Vuosikirja julkaistaan joulukuussa.

Etnomusikologian vuosikirjan toimittajat kannustavat jatko-opiskelijoita lähettämään artikkelikäsikirjoituksia vuosikirjaan. Etnomusikologian vuosikirja on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Lisätietoja: http://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus

***
Inbjudan till författare – Finländska årsboken för musiketnologi 2020
Finländska årsboken för musiketnologi är en referentgranskad öppen e-tidsskrift. Årsboken publiceras i PDF-format i december 2020 på Musiketnologiska sällskapet i Finlands Open Journal System-plattform http://etnomusikologia.journal.fi. Som redaktörer fungerar FD Janne Mäkelä, FD Kaj Ahlsved och en tredje person som tillkännages i ett senare skede. Tidskriften är klassificerad på nivå 1 enligt Vetenskapliga samfundets publikationsforums klassificeringssystem för nivåindelning av publiceringskanaler. Samtliga artiklar i tidskriften förses med individuella DOI-identifikationsnummer.

Artikelmanuskripten bör laddas upp på OJS-plattformen innan 10.2.2020. Vänligen notera att formuläret även kräver en sammanfattning (abstract) på högst 300 ord samt nyckelord för databasklassificering. Längden på publicerade artiklar är 40 000 – 60 000 tecken (alltså ca 20–30 standardsidor). För att redaktions- och publiceringsprocessen ska förlöpa så smidigt som möjligt är det viktigt att skribenterna noggrant följer tidskriftens skrivanvisningar.

Vid mottagandet av artikelmanus avgör redaktörerna ifall texten skickas vidare för referentgranskning, ifall den returneras till skribenten för komplettering eller ifall den avvisas. Årsboken publicerar artiklar på finska, svenska och engelska. Ifall artikelns språk inte är skribentens modersmål bör intyg över genomförd språkgranskning inkluderas.

Det är möjligt att i artiklarna hänvisa till audiovisuellt material som laddas upp på sällskapets webbsidor. Detta möjliggör till exempel publiceringen av redigerat fältarbetsmaterial i samband med artikeln. Material skickas inte i samband med manuset utan diskuteras från fall till fall med redaktörerna.

Redaktions- och publikationsprocessen framskrider enligt följande: Redaktörernas kommentarer och referentgranskarnas utlåtanden skickas till skribenten i maj. Ifall utlåtandena förordar publicering skickar skribenten in en innehållsmässigt slutlig version för layout senast i slutet av augusti. Årsboken ombryts i november efter vilket skribenten får den färdiga versionen för korrekturläsning. Årsboken publiceras i december.

Redaktörerna uppmuntrar doktorander att skicka in manus för publicering i årsboken. Finländska årsboken för musiketnologi har beviljats märket för kollegialt granskade vetenskapspublikationer av Vetenskapliga samfundens delegation i Finland och förbinder sig att följa de villkor som märkets användning förutsätter. Mera information: http://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus

***
Call for articles – Finnish Yearbook of Ethnomusicology 2020
The Finnish Yearbook of Ethnomusicology is a peer reviewed open access music research journal. The Finnish Yearbook of Ethnomusicology 32 (2020) will be published as PDF-files on the Open Journal Systems platform (OJS) of the Finnish Society for Ethnomusicology http://etnomusikologia.journal.fi in December 2020. Editors for the journal are PhD Janne Mäkelä, PhD Kaj Ahlsved and a third person to be nominated later. The journal has been granted level 1 status in the Publication Forum of the Federation of Finnish Learned Societies. The articles will all be supplied by an individual DOI (Digital Object Identifier) -number.

Article manuscripts should be uploaded by 10 February 2020 to the OJS platform. Please note that the submission form also requires an abstract (max 300 words) and keywords for classification purposes. Length of the published articles are 40,000 – 60,000 characters (about 20-30 A4 standard paper pages). For a smooth editing and publication process, it is important that the authors will follow the journal’s layout guidelines while writing and editing the manuscript. Upon receiving the manuscript, editors will decide if the text is sent for peer review, returned to the author for revision, or rejected. The Yearbook publishes articles in Finnish, Swedish and English. If the author is not a native speaker of the language of the manuscript, a proofreading statement should be included upon submission.

It is possible for the authors to refer to audiovisual material in the article and the material to be added to the Society’s website. This enables, for example the publication of edited field research material in conjunction with the article. The material is not to be submitted together with the article. All additional material and their formats are considered individually and are agreed upon with the editors.

The editing and publication process proceeds as follows: editor and peer review comments are sent to authors during May. In case the review statements are in favour of publication, the author should send a final version of the manuscript to the editors for layout by the end of August. The layout of the Yearbook will be compiled in November. During the layout procedures the author will receive a final version for proof reading. The Yearbook is published in December.

The editors of the Finnish Yearbook of Ethnomusicology encourage PhD students to submit manuscripts for the journal. The Finnish Yearbook of Ethnomusicology has been granted the use of the label “for peer-reviewed scholarly publications” issued by the Federation of Finnish Learned Societies and is committed to complying with the terms set for the use of this label. More info: http://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Janne Mäkelä
janmake at iki.fi
http://www.etnomusikologia.fi/

Ilmoitus vanhenee: 10.2.2020 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/etnomusikologian-vuosikirja-2020/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko