[H-verkko] Artikkelipyyntö: Ihminen edellä – nykyteknologia museoiden saavutettavuudessa ja elämyksessä

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Tammi 22 12:33:28 EET 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Ihminen edellä – nykyteknologia museoiden saavutettavuudessa ja elämyksessä
--------------------------------------------
Call for Papers
Ihminen edellä - nykyteknologia museoiden saavutettavuudessa ja elämyksessä
Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari pidetään 25.–26.4.2019. Seminaari järjestetään yhteistyössä ICOM -Suomen komitean kanssa. Museologian seminaarin teemana on nykyteknologia museoissa ja sen rooli saavutettavuuden ja elämyksien kannalta.

Aihe on ajankohtainen, sillä teknologiaa on alettu viime vuosien aikana yhä enemmän ottamaan osaksi museoita ja niiden näyttelyitä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Teknologialla on monia positiivisia piirteitä mm. museoiden saavutettavuuden kannalta ja näyttelyiden monipuolistajana, mutta toisaalta voiko teknologiaa olla liikaa? Seminaarissa haluaisimme tuoda esiin teknologian hyviä sekä huonoja puolia. Seminaarin pääpaino asettuu erityisesti yleisötyölle, jota haluamme lähestyä nimenomaan ihmisen kannalta: miten teknologiaa ja esimerkiksi sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää museon saavutettavuuden sekä elämysten tuottamisen kannalta? Ottaen huomioon, että museoiden tulisi olla kaikkien saavutettavissa. Saavutettavuudella tarkoitamme sitä, miten asiakkaiden erilaiset tarpeet otetaan huomioon museossa ja museokäynnin kaikissa vaiheissa, mutta myös sitä, miten teknologian avulla asiakkaat saadaan tietoisemmiksi museoista sekä niiden toiminnasta - eli miten teknologian avulla asiakkaat saadaan löytämään tiensä museoon.

Teknologian avulla pystytään jo monessa museossa takaamaan liikuntarajoitteisille vaivaton liikkuminen museon tiloissa, mutta seminaarissa on tarkoitus keskittyä saavutettavuuteen sosiaalisen median ja esimerkiksi verkkoon tuotujen kokoelmien ja virtuaalinäyttelyiden kautta. Meitä kiinnostaa esimerkiksi mitkä ovat verkkokokoelmien todelliset vaikutukset museoiden näkyvyyden ja saavutettavuuden kannalta.

Teknologialla on huomattava vaikutus myös kävijöiden museokokemukseen. Teknologia tarjoaa jo useissa kohteissa uusia, mielenkiintoisia ja laajempia mahdollisuuksia luoda tietoa näyttelyn teemasta, varsinkin nykynuorille, jotka ovat kasvaneet teknologian keskellä. Kun teknologia yhä enemmän on läsnä museoissa, olisi hyvä pohtia  myös teknologian todellista roolia museoiden näyttelytoiminnassa ja sitä, miten taataan, ettei teknologia hukuta itse näyttelyä ja sen sanomaa alleen.

Pyydämme puheenvuoroja muun muassa seuraavista pohdinnoista:

-     Mikä on teknologian rooli museoissa? Kuinka suuri teknologian rooli on?

-     Mitä hyötyjä ja haittoja uusien teknologioiden tuomisesta museoihin on?

- Mitkä ovat teknologian vahvuudet tai heikkoudet?

-  Miten teknologian avulla voidaan parantaa museokokemusta? Mitä   positiivisia vaikutuksia teknologian lisääminen on jo tuonut museoihin?

Miten ne näkyvät?

-  Huomioidaanko näyttelyissä tarpeeksi asiakkaita, jotka eivät osaakaan käyttää nykypäivän teknologiaa?

- Mikä on teknologian rooli museon näkyvyyden kannalta?

- Miten menetellään silloin kun näyttelytiloja ei voidakaan tehdä  esteettömiksi? Miten teknologiaa voitaisiin tällöin hyödyntää, jotta museo  olisi edelleen kaikkien saavutettavissa?

-       Miten taataan, että teknologia ei vie huomiota pois itse näyttelystä ja sen sanomasta?

 

Museologiaa on opetettu Jyväskylän yliopistossa 1980-luvulta lähtien. Yliopiston opiskelijat järjestävät museologian seminaarin nyt 23. kertaa. Museologian seminaari on tärkeä osa alan opiskelijoiden opintoja tuoden esille ajankohtaisia näkökulmia ja haasteita museoalalta.

 

Tilaisuus järjestetään torstaina 25.4. Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennuksessa, tilassa 212 ja perjantaina 26.4. päärakennuksen

juhlasalissa C1 Seminaarinmäen kampusalueella.

 

Pyydämme ehdotuksia teemaan liittyvistä puheenvuoroista 22.2.2019 mennessä. Puheenvuoron pituus on 20-30 minuuttia ja niiden yhteyteen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti.

Puheenvuoroehdotuksen abstraktin pituus on n. 250 sanaa, ja sen tulee olla Word- tai PDF-tiedostona.

 

Seminaari ottaa mielellään vastaan myös ehdotuksia paneeleihin, työpajoihin

ja muuhun interaktiiviseen työskentelyyn. Ehdotuksissa tulee käydä ilmi:

-   tapahtuman tyyppi

- tapahtuman nimi

- lyhyt abstrakti (n. 250 sanaa, tiedostomuoto Word tai PDF)

- järjestäjät

- työpajan/paneelin kesto (maksimissaan 90 minuuttia)

- kenelle suunnattu

- tarkoitus, tavoitteet ja päämäärät

- erityistarpeet/tarvittava laitteisto

Seminaariin ja puheenvuoroihin liittyvät kysymykset sekä puheiden aihe-ehdotukset voi lähettää osoitteeseen tiedotus.seminaari at gmail.com

 

Ystävällisin terveisin,

Museologianseminaarin työryhmä

 

In English:

The role of modern technology in museum accessibility and experience

The annual Museology Seminar organised by the museology students in

University of Jyväskylä Department of Music, Art and Culture Studies takes

place on 25th to 26th April 2019.  The seminar is organised in

collaboration with the Finnish National Committee of ICOM. The theme of the

Museology seminar is modern technology in museums and its role in

accessibility and experiences.

 

The theme is current since in recent years technology has increasingly

become a part of museums and their exhibitions in Finland and abroad.

Technology has many positive features for example; in the increasing

accessibility of museums, and as a way of diversifying exhibitions. It

could however be questioned, is there too much technology? In the seminar

we would like to discuss the pros and cons of technology. The main focus of

the seminar will be in audience development, with a view specifically from

humans which may ask, how can technology (e.g. social media) be used to

benefit the accessibility of museums and to enhance experiences? In terms

of accessibility, we mean how different visitors are catered to within the

different stages of museum visits and additionally how technology can

increase awareness of the museums themselves. Technology could help guests

find out how and where to access the museums.

 

Many museums already use technology to help cater to the needs of those who

may be physically impaired. The intention of this seminar however is to

focus on accessibility through platforms such as social media, online

collections and virtual exhibitions. We are interested in questions such

as, the impact online collections can have in the visibility of museums.

 

Technology can significantly enhance the experience that visitors to the

museum can have. In many places technology already offers new, interesting

and extensive opportunities to produce information about the exhibition.

This is an ideal use of technology particularly for young persons who have

grown up surrounded by technology. As technology becomes more and more

present in museums, it is also important to think about its real role in

museums and exhibitions, and how we can guarantee that technology doesn?t

overwhelm the exhibition and its message.

 

We are requesting statements on topics such as

 

-

 

What is the role of technology in museums? How great is the role of

technology?

-

 

What are the benefits and risks of bringing new technologies to museums?

What are the strengths and weaknesses that technology has?

-

 

How can technology be used to improve the museum experience? What are

the positive impacts that increased technology has already brought to

museums? How do they show?

-

 

Are the exhibition guests who are not familiar with modern technology

given enough consideration?

-

 

What is the role of technology in the visibility of museums?

-

 

What is the appropriate process when an exhibition space cannot be made

accessible to all? How can technology be used to make the exhibition

accessible?

-

 

How can it be guaranteed that technology will not overwhelm or distract

from the original exhibition and its meaning?

 

 

Museology has been taught in the University of Jyväskylä since the 1980s

and the students are now organising the seminar for the 23rd time. The

Museology seminar is an important part of the studies of museology students

as it raises current issues and perspectives in the field of museum study.

 

The event takes place on Thursday 25th of April at the University of

Jyväskylä Seminarium building in hall 212, and on Friday 26th at the

University?s Main building in hall C1, Seminaarinmäki campus.

 

We are requesting suggestions for speeches on the theme by February 22nd

2019. Duration of the speeches is from 20 to 30 minutes and we have

scheduled time for questions and conversation in addition to each speech.

The languages used in the seminar are Finnish and English. The length of

the suggestion should be approximately 250 words and the format either a

Word file or PDF.

 

We would also be glad to receive suggestions for panels, workshops, and

other interactive activities. The suggestion should include:

 

-

 

Event type

-

 

Event name

-

 

A short summary (250 words, format Word file or PDF)

-

 

Organisers

-

 

The duration of the event (maximum 90 minutes)

-

 

To whom it is targeted for

-

 

The functions, objectives and goals

-

 

Special needs/required equipment

 

 

Any questions about the seminar and suggestions can be sent to

tiedotus.seminaari at gmail.com
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Museologianseminaarin työryhmä
tiedotus.seminaari at gmail.com


Ilmoitus vanhenee: 23.2.2019

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/ihminen-edella-nykyteknologia-museoiden-saavutettavuudessa-ja-elamyksessa/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricola


Lisätietoja postituslistasta H-verkko