[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Musiikkikasvatuksen professori

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Helmi 5 12:23:11 EET 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Musiikkikasvatuksen professori
--------------------------------------------
Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia täyttää

MUSIIKKIKASVATUKSEN PROFESSORIN

tehtävän neljän vuoden määräajaksi 1.8.2019–31.7.2023 tai sopimuksen mukaan myöhemmästä ajankohdasta lukien. Tehtävä on tieteellinen. Tehtävän hoidosta 31.7.2023 jälkeen voidaan neuvotella tehtävään valittavan kanssa määräajan päättyessä. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Toimintaympäristö

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 200 ja henkilötyövuosia noin 650. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta, tutkimuksesta ja näihin liittyvästä taiteellisesta toiminnasta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita.

Professorin toimi on sijoitettu Sibelius-Akatemian Musiikkikasvatuksen, Jazzin ja Kansanmusiikin osastolle. Musiikkikasvatuksen oppiaineen piiriin kuuluu noin 230 perusopiskelijaa, noin 20 jatko-opiskelijaa, 3 professoria, 8 lehtoria ja noin 80 tuntiopettajaa. Sibelius-Akatemiassa on mahdollista suorittaa musiikkikasvatuksen oppiaineessa musiikin kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinto.

Musiikkikasvatuksen kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutus ja tutkimus toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa. Oppiaineen piirissä osallistutaan aktiivisesti Taideyliopiston muiden akatemioiden kanssa toteutettavaan kehittämistyöhön.

Lisätietoja Taideyliopiston internet-sivuilta

 	Musiikkikasvatuksen aineryhmä: http://www.uniarts.fi/siba/musiikkikasvatus
 	Opiskelijahaku: http://www.uniarts.fi/hae-opiskelijaksi

Musiikkikasvatuksen professorin tehtävänkuva

Professorin yleiset tehtävät

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia edellyttää, että professori

 	tekee ja julkaisee alaansa edustavaa tutkimustyötä
 	johtaa, edistää ja kehittää alansa koulutusta yhteistyössä yliopiston muun henkilöstön kanssa
 	ohjaa opiskelijoiden opintoja ja on riittävästi heidän käytettävissään
 	osallistuu opiskelijavalintoihin ja opintosuoritusten arviointiin
 	antaa yliopistolle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan sekä tieteellisestä ja/tai taiteellisesta toiminnastaan
 	hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyyteen liittyvät hänelle kuuluvat tehtävät

Professorin toimen harjoittamisessa on otettava huomioon Taideyliopiston lakiin perustuvat tehtävät sekä yliopiston strategia.

Musiikkikasvatuksen professorin erityisalaan liittyvät tehtävät

 	Tehtävään sisältyy ensisijaisesti maisterintutkintoon liittyvien opinnäytteiden ohjausta sekä jossain määrin ohjausta tohtorikoulutuksessa musiikkikasvatuksen aineryhmässä. Professori osallistuu kandidaatti- ja maisteritason opiskelijoiden tutkimusopintojen sekä opettajan pedagogisten opintojen opettamiseen.
 	Professorilla on kandidaatti- ja maisteritason opetuksen ja tieteellisen koulutuksen kehittämis- ja organisointivastuuta yhteistyössä muun opetus-, tutkimus- ja palveluhenkilöstön kanssa. Lisäksi professori osallistuu yliopistopedagogisen koulutuksen kehittämiseen Taideyliopistossa. Tehtävän hoitaminen edellyttää yhteistyötä sekä Taideyliopiston sisällä että muiden yhteistyöyliopistojen ja yhteistyötahojen kanssa.
 	Tutkimuksen tekeminen sekä tulosten julkaiseminen kansallisesti ja kansainvälisesti ovat osa professorin toimenkuvaa. Professori toimii musiikkikasvatuksen ja erityisesti koulujen musiikinopetuksen kannalta merkityksellisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Musiikkikasvatuksen koulutuksen kansainvälisen yhteistyön kehittäminen sekä verkostoituminen alan kannalta tärkeiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa kuuluvat professorin tehtäviin.
 	Professorin tulee vahvistaa tutkimuksen, tohtorikoulutuksen ja peruskoulutuksen vuorovaikutusta. Professori vastaa osaltaan alan tutkimustiedon hyödyntämisestä sekä tutkimusperustaisen opetuksen edistämisestä aineryhmässä.
 	Professori toimii aktiivisesti musiikkikasvatuksen alan vastuutehtävissä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä osallistuu alan koulutuspoliittiseen keskusteluun.

Valintakriteerit

Sen lisäksi, mitä yliopistolaissa ja Taideyliopiston henkilöstösäännössä säädetään, musiikkikasvatuksen professorin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

 	tieteellistä tohtorintutkintoa
 	korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä
 	musiikin aineenopettajan kelpoisuutta
 	hyvää opetustaitoa sekä kokemusta tutkimuksen ohjauksesta
 	käytännöllistä perehtyneisyyttä toimen tehtäväalaan
 	kykyä johtaa koulutuksen kehittämistyötä yliopistoyhteisössä ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tehtävään voidaan valita myös sellainen tieteellisen tohtoritutkinnon suorittanut henkilö, jolla ei ole musiikin aineenopettajan kelpoisuutta, mikäli hän on erityisen ansioitunut muiden ehtojen osalta.

Eduksi katsotaan kokemus aineenopettajan työstä.

Professorin työhön ja pätevyysvaatimuksiin on otettu kantaa yliopistolaissa ja Taideyliopiston henkilöstösäännössä. Lisätietoa näistä löydät tämän linkin kautta avautuvasta dokumentista (pdf).

Pätevyyden arviointi

Arvioitaessa kutsuttavan kykyä korkeatasoiseen tutkimustyöhön otetaan huomioon hakijan tieteellinen koulutus, hakijan tekemä tieteellinen tutkimus ja julkaisutoiminta mukaan lukien hakijan tuottama tutkimusperusteinen oppimateriaali, kansainvälinen toiminta sekä muut tieteelliset ansiot.

Tutkimusansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimuksen suuntautuminen musiikkikasvatukseen.

Opetusansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan pedagoginen koulutus, yliopistotasoisessa opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa yliopistotasoista oppimateriaalia ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Opetustaito arvioidaan soveltuvuusarvioinnin yhteydessä.

Sitoutuminen ja motivaatio päätoimiseen työskentelyyn professorina sekä näkemyksellisyys alan kehittämisessä arvioidaan hakijan toimittamien hakuasiakirjojen ja erillisen soveltuvuusarvioinnin avulla. Soveltuvuusarvioinnissa hakijan taitoja, kykyjä ja näkemyksiä arvioidaan suhteessa professorin tehtävien ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Soveltuvuusarviointi järjestetään Helsingissä 6.6.2019. Lisäksi soveltuvuuden arvioinnissa voidaan käyttää tarvittaessa myös ulkopuolisen yhteistyökumppanin toteuttamaa henkilöarviointia.

Kielitaito

Musiikkikasvatuksen professuurin opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Hakijoilta vaaditaan erinomainen suomen kielen taito sekä muiden opetuskielten hyvä hallinta. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin. Tehtäviin sisältyy ensisijaisesti suomenkielisten tutkielmien ohjausta. Taito osoitetaan soveltuvuusnäytteessä.

Lisäksi kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista:

 	valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai todistus, joka osoittaa kielitaidon muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla (esim. korkeakoulun perustutkintoon sisältyvän kielikokeen suorittaminen)
 	suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus ylioppilastutkinnossa ao. kielessä suoritettu hyväksytty arvosana.
 	ylioppilastutkintotodistus, jossa on ao. kielen hyväksytty arvosana.

Palkkaus

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmää. Tehtävä sijoittuu alkaessaan vaativuustasolle 8, ja lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Palkka on työsuhteen alkaessa noin 5100-5700 euroa.

Rekrytointiprosessi

Rekrytointitoimikunta selvittää hakijoiden kelpoisuuden ja soveltuvuuden oman arvionsa sekä vähintään kahden Taideyliopiston ulkopuolisen asiantuntijan lausuntojen ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Sibelius-Akatemian akateeminen neuvosto kommentoi rekrytointiryhmän valintaehdotusta. Tämän jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani tekee valintaesityksen Taideyliopiston rehtorille, joka päättää valinnasta. Rekrytointiprosessin arvioitu päättymisaika on kesäkuu 2019.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 8.3.2019 klo 15.00 (GMT +2). Englanninkielinen hakemus toimitetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjaamoon sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi otsikolla ”Musiikkikasvatuksen professori”. Vastaanotetuista hakemuksista lähetetään vastaanottokuittaus lähetysosoitteeseen.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

 	Vapaamuotoinen hakukirje (maksimi 4 000 merkkiä), josta käyvät ilmi hakijan yhteystiedot ja jossa hakija kuvaa tutkimuksellisen ja pedagogisen visionsa ja vahvuutensa suhteessa täytettävänä olevaan tehtävään. Lisäksi hän kuvaa, miten toteuttaisi työtään Sibelius-Akatemiassa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
 	Ansioluettelo, joka laaditaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukaisesti, ks. https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
 	Julkaisuluettelo, joka laaditaan Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukaisesti, ks. http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakuohjeet/julkaisuluettelo/akatemian-kayttama-julkaisuluettelo-ohje-huhtikuun-hakuun-2018-saakka/
 	Luettelo näytemateriaalista ja näytemateriaali: korkeintaan viisi julkaisua, jotka hakija liittää hakemukseensa osoittaakseen kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus ja näytemateriaali tulee toimittaa englanninkielisenä tai hakijan harkinnan mukaan tarpeellisin osin englanniksi käännettynä, koska hakuprosessissa käytetään kansainvälisiä asiantuntijoita. Yliopisto ei käännätä hakemuksia tai niihin liittyvää materiaalia.

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valitun henkilön on toimitettava yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan sekä ansioluettelostaan.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden jättää tehtävän täyttämättä, jatkaa hakuaikaa tai ottaa huomioon hakuajan jälkeen jätetyt hakemukset.

Tiedustelut

 	Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa varadekaani Elina Laakso, elina.laakso(at)uniarts.fi tai puh. 040 710 4385. Parhaiten tavoitettavissa puhelimitse to 14.2. klo 13.30-15.00, ma 18.2. klo 15.30-18.00, ma 4.3. klo 14.00-15.00.
 	Hakuprosessiin ja hakemiseen liittyviin käytännön kysymyksiin vastaa myös henkilöstösuunnittelija Katja Vento, katja.vento(at)uniarts.fi tai puh. 040 710 4213.

--------------------------------------------
Lisätietoja:
Katja Vento
katja.vento at uniarts.fi
https://www.uniarts.fi/tyopaikat/musiikkikasvatuksen-professori-0

Ilmoitus vanhenee: 8.3.2019 klo 15:00

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/musiikkikasvatuksen-professori/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko