[H-verkko] Helsinki, Väitös: "'There is Confusion.' - The Politics of Silence, Fear and Hope in Catholic and Protestant Northern Uganda" ('Hämmentää.' Hiljaisuuden, pelon ja toivon politiikkaa katolisessa ja anglikaanisessa Pohjois-Ugandassa)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ma Syys 25 09:32:36 EEST 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: "'There is Confusion.' - The Politics of Silence, Fear and Hope in
Catholic and Protestant Northern Uganda" ('Hämmentää.' Hiljaisuuden, pelon ja
toivon politiikkaa katolisessa ja anglikaanisessa Pohjois-Ugandassa)

Helsinki, Fabianinkatu 33
14.10.2017 klo 10:15
---------------------------------------------------------

Henni Alava väittelee 14.10.2017 kello 10.15 Helsingin yliopiston
valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "'There is Confusion.' - The
Politics of Silence, Fear and Hope in Catholic and Protestant Northern Uganda"
('Hämmentää.' Hiljaisuuden, pelon ja toivon politiikkaa katolisessa ja
anglikaanisessa Pohjois-Ugandassa). Väitöstilaisuus järjestetään
osoitteessa Hall 5, Main building of the University of Helsinki, Fabianinkatu
33.

Vastaväittäjänä on Professor Lotte Meinert, Aarhus University, ja kustoksena
on professori Barry Gills.

Väitöskirjaa myy From the author.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis
-palvelussa.

***

Tutkimuksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota merkittävään
tiedonpuutteeseen Suomen kosteikkoarkeologisesta kulttuurivarannosta ja osoittaa
sen suuri tieteellinen ja tulkinnallinen potentiaali. Tavoitteeseen pyritään
esittämällä ensin yhteenveto Suomen kosteikkoarkeologisista kohteista, joiden
löytöyhteyksiä, säilyneitä materiaaleja ja muita ominaispiirteitä
arvioidaan arkeologisten, etnografisten ja luonnontieteellisten aineistojen
valossa. Yhteenvedon tuloksena pyritään osoittamaan potentiaalisimpia alueita
uusien kohteiden löytämiseksi. Mittavaa, mutta edelleen vähäisesti maassamme
hyödynnettyä kosteikkoarkeologisten aineistojen tutkimuksellista potentiaalia
valotetaan kahden tapaustutkimuksen avulla, jotka edustavat tällä hetkellä
tyypillisintä kosteikkoarkeologista resurssia Suomessa – puisia
kalastusrakenteita. Tutkimuksen kivikautinen kalastusteema käsittää
kalastusrakennetyyppien ja jokisuun kalastusmenetelmien sekä niitä
ympäröivien luonnonolojen yksityiskohtaista tarkastelua, jotka luovat
analyyttisen kehyksen näiden edelleen vähäisesti tunnettujen arkeologisten
puurakenteiden ominaispiirteiden selvittämiseksi. Lopuksi tutkimus pyrkii myös
lisäämään tietoa haastavissa kosteikko-olosuhteissa sijaitsevien
arkeologisten kohteiden löytämiseksi ja prospektoimiseksi esittelemällä
geofysikaalisen testauksen ja koekaivauksen tuloksia kivikautisella
kalastuspaikalla. Edellä esitetyn tuloksena Suomen kosteikkoarkeologisten
kohteiden lukumäärä moninkertaistui alkutilanteeseen nähden, vaikka se
edelleenkin on hyvin pieni suhteutettuna maamme huomattavaan kosteikkoalaan.
Potentiaalisimpia alueita uusien kohteiden löytämiseksi ovat muinaiset
jokisuut, Pohjanmaan maankohoamisrannikko sekä umpeenkasvaneet järvet.
Kalastuspaikat, joihin liittyy puisia kiinteitä rakenteita, ovat tällä
hetkellä tyypillisimpiä kosteikkoarkeologisia kohteita maassamme.
Tutkimuksessa esitellyt tapaustutkimukset osoittavat selkeästi, että nämä
aiemmin vähäisesti hyödynnetyt arkeologiset orgaaniset materiaalit tarjoavat
arvokasta tutkimusaineistoa esihistoriallisten yhteisöjen harjoittamien
kalastusmenetelmien, teknologisten ratkaisujen ja toimeentulostrategioiden
selvittämiseksi. Toimivien menetelmien puute uusien kohteiden löytämiseksi ja
jo tunnettujen kohteiden prospektoimiseksi ovat rajoittaneet
kosteikkoarkeologista tutkimusta maassamme. Kriittisimpiä uhkia
kosteikkoympäristössä sijaitsevan arkeologisen kulttuurivarannon
säilymiselle ovat ojitus, turpeenotto, maaperän happamoituminen ja
ilmastonmuutos.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko