[H-verkko] Helsinki, Väitös: Mikä sinusta tulee isona? - Koulutus- ja ammattisuunnitelmat 1950–60-luvun Helsingissä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Maalis 7 11:50:39 EET 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Mikä sinusta tulee isona? - Koulutus- ja ammattisuunnitelmat
1950–60-luvun Helsingissä

Helsinki, Unioninkatu 34
31.3.2017 klo 12:15
---------------------------------------------------------

FM Sinikka Selin väittelee 31.3.2017 kello 12.15 Helsingin yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Mikä sinusta tulee isona? - Koulutus- ja
ammattisuunnitelmat 1950–60-luvun Helsingissä" (What do you want to be when
you grow up? Educational and occupational aspirations in 1950s and 1960s
Helsinki). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus,
auditorio XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on Yliopistonlehtori, FT Arto Nevala, Itä-Suomen yliopisto,
ja kustoksena on professori Juha Siltala.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa tiede.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.
***
Nuorten koulutusta koskevat valinnat ja sijoittuminen työmarkkinoille, joiden
tulevasta kehityksestä voi esittää vain valistuneita arvauksia, herättävät
jatkuvasti keskustelua. Koulutukseen ja ammattiin liittyvät valinnat
vaikuttavat kauaskantoisesti ja monin tavoin yksilön elämänkulkuun.

Yksilöiden valinnat muokkaavat yhteiskunnallista kehitystä merkittävällä
tavalla, samalla kun yhteiskunnalliset rakenteet rajoittavat yksilöiden
valintoja ja käsityksiä mahdollisuuksistaan. Tämä tutkimus käsittelee
kouluaan päättävien, noin 15 17-vuotiaiden helsinkiläisnuorten koulutus- ja
ammattisuunnitelmia 1950 1960-luvun nopeasti modernisoituvassa yhteiskunnassa.
Tutkimuksessa esitellään ja analysoidaan, miten nuorten sukupuoli, perhetausta
ja siihenastinen koulutus vaikuttivat tällä noin kahdenkymmenen vuoden
tutkimusajanjaksolla siihen, mitä he pitivät itselleen mahdollisena,
toivottavana ja/tai todennäköisenä tulevaisuutena. Pääasiallinen
lähdeaineisto muodostuu nuorille annetun henkilökohtaisen
ammatinvalinnanohjauksen asiakirjoista, joista on poimittu yhteensä 1350
henkilön tiedot sisältävät otokset vuosilta 1950, 1960 ja 1968 71.

Aineistoa analysoidaan kuvailevin tilastollisin menetelmin muodostamaan
kokonaiskuvaa ilmiöstä. Lisäksi tutkimuksessa pureudutaan pienempiin ryhmiin
ja yksittäisiin henkilöihin lähiluvun keinoin. Vaikka Helsingin monipuolinen
elinkeinorakenne ja runsas koulutustarjonta avasivat paljon vaihtoehtoja,
nuorten mahdollisuuksia ja halukkuutta tarttua niihin rajoittivat monet
tekijät. Rinnakkaiskoulujärjestelmän aikaan perheen yhteiskuntaluokka oli
keskeinen taustatekijä sille, suorittiko nuori oppivelvollisuuttaan
kansakoulussa vai oliko hän pyrkinyt ja päässyt laajemmat työ- ja
koulutusmahdollisuudet avaavaan keskikouluun.

Sukupuoli jäsensi nuorten suunnitelmia etenkin alavalinnan suhteen noudatellen
ammattirakenteen sukupuolittunutta jakoa miesten ja naisten töihin .

Elinkeino- ja ammattirakenteiden muutokset, kehittyvä teknologia, paraneva
elintaso, kohoava koulutustaso ja lisääntyvät ammattitaitovaatimukset,
sosiaalipoliittiset edistysaskeleet sekä perheellisten naisten lisääntyvä
ansiotyö mullistivat ympäristön, jossa nuoret pohtivat tulevaisuuttaan.

Työnteon keskeisyys, joka hallitsi nuorten suunnitelmia 1950-luvun alussa,
antoi tilaa koulutukselle. Sen merkitys ja kysyntä kasvoivat huomattavasti 1950
60-luvulla: sekä oppikouluopinnot että ammatillinen koulutus lisäsivät
nopeasti suosiotaan. Myös nuorille annettu ammatinvalinnanohjaus muuttui.

Nuorten oman mielipiteen painoarvo kasvoi: hän tuli entistä selkeämmin
toimijaksi ja yksilöksi sen sijaan, että olisi tehnyt suunnitelmansa täysin
perheestään ja muusta lähipiiristään riippuvaisena. Nopea ja voimakas
yhteiskunnallinen muutos kasvatti nuorten koulutus- ja ammattisuunnitelmien
kirjoa sekä laadullisesti että määrällisesti. Mahdollisuuksien
lisääntymisen seurauksena kuitenkin nuorten epävarmuus tulevaisuudestaan
yleistyi.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko