[H-verkko] Helsinki, Väitös: Neljä näkökulmaa maisemaan - Havaintoja menneisyyden ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta eteläisimmän Suomen alueella

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Maalis 7 11:28:44 EET 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Neljä näkökulmaa maisemaan - Havaintoja menneisyyden ihmisen ja
ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta eteläisimmän Suomen alueella

Helsinki, Unioninkatu 34
10.3.2017 klo 12:00
---------------------------------------------------------

FL Päivi Maaranen väittelee 10.3.2017 kello 12 Helsingin yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Neljä näkökulmaa maisemaan -
Havaintoja menneisyyden ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta
eteläisimmän Suomen alueella" (Four outlooks on landscape. Observations of
interaction between humans and the environment in southern Finland).
Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XIV,
Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on dosentti Tapani Tuovinen, Turun yliopisto, ja kustoksena
on professori Mika Lavento.

***

Tutkimuksessa havainnoidaan ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta
eteläisimmän Suomen alueella. Tarkastelu rajautuu maisemaan, joka voi olla
tutkimuksen kohde mutta myös tutkittavan ilmiön konteksti. Teoreettisena
lähestymistapana on ensi sijassa tulkitseva arkeologia. Tutkimuskysymyksiä
tarkastellaan sosiologi Alicja Iwánskan (1971) ympäristösuhdettamme koskevan
ajattelun pohjalta juonnetuista tiedollisesta, toiminnallisesta,
kokemuksellisesta ja moraalisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa hyödynnetään
erityisesti arkeologian ja maantieteen aineistoja ja menetelmiä. Lisäksi
hyödynnetään historian aineistoja. Ensimmäisessä tapaustutkimuksessa
tarkastellaan maatalousmaiseman muuttumista kivikaudelta nykypäivään.
Maatalousmaiseman tarkastelussa havaittu muutos jäsennetään kokeilevan,
varhaisen, vakiintuneen ja tehostuneen maatalouden vaiheen maisemiksi.
Luokittelun perusteena ovat elinkeinoyhdistelmä, hyödynnettävissä oleva
teknologia ja luonnonmaantieteelliset tekijät. Toisessa tapaustutkimuksessa
käsitellään rannikon asukkaiden ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia
Itämeren piirissä keskiajalla. Sen perusteella todetaan, että Itämeren piiri
yhdisti rannoillaan asuvia menneisyydessä enemmän kuin erotti. Sen
yhteisöille oli ominaista aktiivinen vuorovaikutus, monikulttuurisuus ja
valmius kommunikointiin erilaisten toimijoiden kanssa. Kolmannessa
tapaustutkimuksessa selvitetään kirkko- ja linnapaikkoja maisemassa
varhaisella historiallisella ajalla. Sen tuloksena todetaan, että paikat
rakennuksineen olivat viestinnän välineitä. Viestinnän kohteina olivat niin
paikalliset, kuin alueilta toisille liikkuvat toimijat. Lisäksi paikat
rakennuksineen ilmensivät yhteisön olleen järjestäytyneen ja liittyvän
eurooppalaiseen katoliseen kulttuuripiiriin. Neljännessä tapaustutkimuksessa
perehdytään menneisyyden ihmistoiminnan synnyttämien maisemien
säilyttämiseen. Tarkemman tarkastelun kohteena ovat perinnemaisemista
perinnebiotoopit ja arkeologiset kohteet. Tarkastelun perusteella arvioidaan,
että yhteisön arvot ovat yhteydessä säilyttämisen menettelyihin ja niiden
yhteydessä tehtäviin valintoihin. Perinnebiotooppien arvot ja arvottamisen
kulut ovat suhteellisen selkeitä ja läpinäkyviä. Arkeologisten kohteiden
kohdalla arvottamisen menettelyt ja arvot kaipaavat vielä tarkentamista.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis
-palvelussa.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko