[H-verkko] Työtä: Forskardoktor/Biträdande professor i nordisk historia (Tenure track)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Kesä 7 12:14:44 EEST 2017


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Forskardoktor/Biträdande professor i nordisk historia (Tenure track)
---------------------------------------------------------
Forskardoktor / Biträdande professor i nordisk historia (Tenure track)

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett
brett svenskspråkigt undervisningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska
förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt
och internationellt inom forskning och undervisning.

Åbo Akademi ledigförklarar en befattning som forskardoktor (Assistant
professor) eller biträdande professor (Associate professor) i nordisk historia
med start 1.8.2018 inom Tenure track karriärsystemet.

Tenure track-befattningen i nordisk historia är placerad vid utbildningslinjen
för kultur, historia och filosofi, vid fakulteten för humaniora, psykologi och
teologi i Åbo, Finland.

Ämnet nordisk historia vid Åbo Akademi täcker i sin utbildning och forskning
Finlands historia inklusive det svenska i Finland och de övriga nordiska
ländernas historia. Inom utbildningen görs en indelning i nordisk respektive
allmän historia på magisternivå, medan grund- och ämnesstudierna är
gemensamma för alla studerande. Ämneslärarutbildningen av historielärare
för de svenskspråkiga skolorna utgör en central del av utbildningsansvaret.

TENURE TRACK

En anställning inom karriärsystemet (tenure track) innebär att den person som
rekryteras som forskardoktor (nivå 1) eller som biträdande professor (nivå 2)
har möjlighet till tillsvidareanställning och avancemang till en professur,
dvs. till karriärsystemets högsta nivå.

Fakultetsrådet har bestämt att den person som rekryteras till den aktuella
befattningen i nordisk historia, kan beroende på sin erfarenhet och kompetens
antingen placeras på karriärsystemets första nivå och anställas som
forskardoktor (Assistant Professor) eller på andra nivån och anställas som
biträdande professor (Associate Professor). Personer på tenure track-systemets
första respektive andra nivå anställs tidsbundet i arbetsavtalsförhållande.

Ytterligare information om karriärsystemet Tenure Track återfinns i § 14 i
Personalinstruktion för Åbo Akademi (12.12.2014) och i redogörelsen för
anställningen.

BEFATTNINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområdet för befattningen är nordisk historia, med tyngdpunkt på
finländsk och nordisk tidigmodern och modern historia. Befattningsinnehavaren
ska bedriva vetenskaplig forskning inom uppgiftsområdet samt meddela därpå
grundad undervisning förenligt med ämnets utbildningsansvar. Till uppgifterna
hör ytterligare att delta i utvecklingen av forsknings- och
undervisningsverksamheten, anskaffa forskningsmedel, delta i nationellt och
internationellt samarbete inom sitt område och utföra administrativa
uppgifter. Undervisningsuppdragen utgör i regel en tredjedel av arbetstiden.
Undervisningen sker på samtliga utbildningsnivåer.

BEHÖRIGHETSKRAV

Av en forskardoktor (Assistant Professor) krävs doktorsexamen,
forskningserfarenhet samt pedagogisk kompetens. Tiden från avläggande av
doktorsexamen bör i regel inte överskrida fyra år.

Av biträdande professor (Associate Professor) krävs doktorsexamen, gedigen
forskningserfarenhet, potential att leda forskargrupper och anskaffa
forskningsmedel, erfarenhet av internationell forskning samt pedagogisk
kompetens. Tiden från avläggande av doktorsexamen får vara högst tio år.

Vid bedömning av erforderliga kompetenser för befattningen står de
vetenskapliga meriterna för 60 % av bedömningen av den sökandes kompetens,
medan pedagogisk kompetens står för 30 % och interaktiv kompetens för 10 %.

REDOGÖRELSE FÖR ANSTÄLLNING

Närmare information om befattningen; dess preciserade uppgiftsområde,
behörighetskrav, bedömningskriterier och anställningsförfarandet, hittas i
redogörelsen för anställning.

LÖN

Lönen för forskardoktorer erläggs enligt kravnivå 5-6, medan lönen för
biträdande professor erläggs enligt kravnivå 6-7 i enlighet med
kravnivåtabellen för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens
lönesystem. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på
prestationer baserad individuell lönedel:
https://www.abo.fi/personal/lonetabeller.

SPRÅKKUNSKAPER

Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi är svenska. För
lärarbefattningar krävs utmärkt förmåga att använda svenska i tal och
skrift samt förmåga att förstå finska. Av en utländsk eller en icke-infödd
finsk medborgare förutsätts sådan kunskap i svenska att uppgifterna kan
skötas med framgång. Fakulteten har beslutat att sökande till befattningen
som forskardoktor eller biträdande professor kan befrias från kravet på
förmåga att förstå finska och komma i fråga för anställning. Eftersom
förmåga att förstå finska (hör- och läsförståelse) möjliggör
framgångsrikt deltagande i forskning, undervisning och administrativa uppdrag
på sikt, bör den som anställs tillägna sig sådana kunskaper under
anställningsperioden om 4 (eller 3) år. Vid evaluering av avancemang till
följande nivå beaktas språkkunskaperna i finska. Stöd för
språkinlärningen erbjuds av fakulteten.

Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i
sin helhet av universitetslagens 78§ (558/2009) samt Instruktion om de
kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi
(25.2.2010).

ANSÖKAN

Ansökan ska inlämnas elektroniskt senast 29.6.2017 kl. 15.00 i det
elektroniska ansökningsformuläret. Till ansökan ska fogas följande bilagor:

    En universitetsportfölj som i tillämpliga delar följer Anvisningar
för uppgörande av universitetsportfölj vid Åbo Akademi, dock så att
portföljens omfattning kan överstiga den rekommenderade omfattningen.
Anvisningarna hittas här:

       
http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningarforuniportfolj.pdf Till
universitetsportföljen fogas bilagor, publikationsförteckning, kopior av
betyg, intyg över meriter och andra avklarade prestationer som styrker den
sökandes förmåga att leda forsknings- eller annan verksamhet, erhålla
forskningsfinansiering, undervisa och handleda.

    Max. 10 publikationer som den sökande önskar åberopa för att styrka
sin kompetens. I publikationsförteckningen ska dessa publikationer markeras.
Publikationerna ska kunna nås genom direktlänk i publikationsförteckningen
eller bifogas elektroniskt till ansökan.

    En forskningsplan (max. 12 s.) för perioden som
forskardoktor/biträdande professor.

    En beskrivning av sökandes syn på uppdraget samt hur den sökande
planerar att sköta uppdraget med framgång samt utveckla ämnesområdet (max. 3
s.)

    Sökandes kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och postadress)
och kontaktuppgifter till tre referenspersoner, som beredningsgruppen vid behov
kan kontakta

INFORMATION

Frågor kring befattningen kan riktas till dekanus, professor Pekka Santtila
(e-post: pekka.santtila at abo.fi), professor i allmän historia Holger Weiss
(e-post holger.weiss at abo.fi), eller personalplanerare Jenni Kronqvist (e-post
jenni.kronqvist at abo.fi).

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i
alla personalgrupper.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 30.6.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningarforuniportfolj.pdfLisätietoja postituslistasta H-verkko