[H-verkko] CFP: Lähde 2017: Pelko - Fear

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Joulu 16 10:44:09 EET 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Lähde 2017: Pelko - Fear
---------------------------------------------------------
Vuoden 2017 Lähde käsittelee pelkoa. Toivomme innovatiivisia
artikkeliehdotuksia moninaisista historiallisista, maantieteellisistä,
poliittisista tai yhteiskunnallisista näkökulmista. Artikkeli voi tarkastella
pelkoa esimerkiksi tunteena, selviytymisstrategiana, käsitteenä tai
kulttuurisena ilmiönä joko yksilön tai yhteiskunnan näkökulmasta.  

Pelko on kontekstisidonnainen ja intensiteetiltään vaihteleva, ja siten
haastava määritellä tai rajata. Se ilmenee tulevaisuuteen kohdistuvana
huolestuneisuutena tai epävarmuutena. Pelko, kuten myös toivo, on odotus
tulevasta, joka ohjaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja jopa globaalia
päätöksentekoa ja toimintaa. Pelko voi lamauttaa tai sysätä liikkeelle.
Toisinaan pelon kohde on tuntematon tai tiedostamaton, mutta pelko voi ilmetä
myös huolena historian tapahtumien toistumisesta tai vastaavasti
kehityskulkujen suistumisesta radaltaan. Pelon voi tunnistaa oireena tulevasta
konfliktista vasta jälkikäteen.  

Kirjoitusehdotus tulee jättää 31.1.2017 mennessä. Ehdotuksessa tulee olla
tiivis, korkeintaan 600 sanan mittainen abstrakti. Siitä tulee käydä ilmi
artikkelin tavoitteet, aineisto, menetelmät, keskeiset hypoteesit sekä
näkökulma teemaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää aineiston,
menetelmien ja tutkimuskysymysten yhteyden tasapainoiseen ja realistiseen
kuvaamiseen. Abstraktit lähetetään sähköpostitse osoitteeseen
miika.raudaskoski at uef.fi Word-tiedostona.

Hyväksytystä abstraktista ilmoitetaan henkilökohtaisesti helmikuun
puoliväliin mennessä. Hyväksyttyjen artikkelien deadline on 15.4.2017.
Valmiit artikkelit lähetetään puolueettomille arvioitsijoille. Aikakauskirja
julkaistaan loppuvuodesta 2017.

Lisätietoja julkaisusta, kirjoitusohjeista ja aiemmista numeroista löytyy
osoitteesta https://aikakauskirjalahde.wordpress.com/labyrintti-ry/ tai
päätoimittaja Miika Raudaskoskelta sähköpostitse: miika.raudaskoski at uef.fi.

 

Tietoa aikakauskirja Lähteestä (ISSN 1795-035X)

Lähde on vuodesta 2004 lähtien ilmestynyt tieteellinen aikakauskirja. Julkaisu
on painottunut historiatieteisiin, mutta otamme vastaan kirjoituksia myös
muilta tieteenaloilta. Vuodesta 2006 alkaen Lähdettä on julkaistu vuosikirjana
ja vuonna 2013 ilmestyi ensimmäinen vertaisarvioitu Lähde.
Julkaisufoorumiluokituksemme on 1 ja olemme Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan
tunnustama vertaisarvioitu tiedejulkaisu.

 

Lähteen lähtökohtana on tarkastella valittua teema-aluetta erilaisista
näkökulmista. Aikakauskirjan tavoitteena on lisätä tieteidenvälistä
vuoropuhelua sekä toimia laadukkaana julkaisualustana jatko-opiskelijoiden ja
jo pidemmälle ehtineiden tutkijoiden artikkeleille. Kriittisen tieteellinen ja
laadukas kirjoittaminen yhdistyy Lähteessä monipuoliseen taiteelliseen
kuvitukseen.

 

Lehden aiempiin numeroihin voi tutustua kotisivuillamme
https://aikakauskirjalahde.wordpress.com/labyrintti-ry/. Voit seurata meitä
myös ja Facebookissa (@aikakauskirjalahde) Twitterissä (@Journal_Lahde).

------------------------------------------------------

The 2017 issue of Lähde (The Source) will deal with fear. We hope for
suggestions for innovative articles presenting historical, geographical,
political or societal perspectives on fear. The articles can examine, for
example, feelings of fear, fear as a survival strategy, as a concept, or as a
cultural phenomenon, either from the individual or societal point of view.

Fear is context-dependent and varied in intensity and is thus difficult to
define or delimit. Fear focuses on future concerns and uncertainty. Fear, like
hope, looks to the future and thus can control individual, communal and even
global decision making and action. Fear can paralyse or serve as a catalyst for
action. Sometimes the object of our fear can be unknown or unconscious; fear can
also manifest as a concern that history will repeat itself. Fear can derail
developments. Fear can be recognised after the fact as a symptom of conflict to
come.

Proposals for articles must be submitted by 31.1.2017.Proposals should take the
form of a concise, at most 600 words, abstract. The proposal should include the
article's objectives, source materials, methods, key hypotheses, and approach to
the theme. Special attention should be paid to linking source materials, methods
and research questions in a balanced and realistic way. Abstracts should be sent
as a Microsoft Word compatible file by email to miika.raudaskoski at uef.fi

Authors of successful proposals will be personally notified by mid February
2017. The deadline for the submission of accepted articles is 15.4.2017. The
finished articles will be sent for peer review. Lähde will be published towards
the end of 2017.

More information on publication, further guidelines for writing, and previous
issues of Lähde can be obtained by visiting
https://aikakauskirjalahde.wordpress.com/labyrintti-ry/ or by contacting Editor
in Chief Miika Raudaskoski at miika.raudaskoski at uef.fi

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Miika Raudaskoski <miika.raudaskoski at uef.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.2.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://aikakauskirjalahde.wordpress.com/call-for-papers/Lisätietoja postituslistasta H-verkko