[H-verkko] Turku, Väitös: Animal Experience in Kant's Philosophy

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Apr 22 09:45:42 EEST 2016


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Animal Experience in Kant's Philosophy

Turku, Assistentinkatu 7
23.4.2016 klo 12:00
---------------------------------------------------------

Eläinten mieltä tarkasteleva filosofia kertoo myös ihmiskäsityksistä
(Väitös: VTL Kreeta Ranki, 23.4.2016, filosofia)

 Filosofi Immanuel Kantin mukaan eläinten kokemus perustuu kykyyn tehdä
aistihavaintoja. Vallalla olevien käsitysten mukaan tämä ei vielä riitä
siihen, että kokemus olisi tietoista. Turun yliopistossa väittelevä Kreeta
Ranki haastaa näkemyksen väitöstutkimuksessaan, joka tarkastelee eläinten
kokemusta Kantin filosofiassa.

Turun yliopiston tiedote 14.4.2016:

Eläimet ovat Rankin mukaan konkreettinen esimerkki siitä, että
käsitteellisten kykyjen rooli kokemuksessa on pienempi kuin miten se yleensä
Immanuel Kantin yhteydessä on ymmärretty.

– Tarkastelen väitöstutkimuksessani Kantin vastausta kysymyksiin siitä,
miten muut eläimet kokevat maailman ja miten niiden tapa kokea maailma poikkeaa
ihmisen tavasta kokea, Ranki sanoo.

Hän asettaa Kantin näkemyksen historialliseen kontekstiin osoittaen, miten se
toimii vasta-argumenttina niin Renè Descartesin käsitykselle muista
eläimistä pelkästään mekanistisesti toimivina olentoina kuin David Humen
tavalle nähdä muut eläimet ajattelevina ja järkeä käyttävinä olentoina.

– Kantin mukaan erona ihmis- ja eläinmielten välillä on, että muilla
eläimillä on pelkästään aistimellisuuden kyky, siis kyky tehdä
aistihavaintoja, kun taas ihmisellä on aistimellisuuden lisäksi ymmärrys ja
järki, joiden ansiosta pystymme käsitteellistämään havaintojamme ja olemaan
tietoisia myös itsestämme oman mielemme toiminnan subjekteina. Tutkimalla,
mitä Kant kirjoitti muiden eläinten mielen toiminnasta ja kokemuksesta,
saadaan tietoa myös siitä, mikä aistimellisuuden rooli ihmisen kokemuksessa
on, Ranki kertoo.

Kant kehotti kohtelemaan eläimiä hyvin

Tärkeä käytännön sovellus tutkimukselle on sen anti eläinetiikkaan.

– Vaikka Kant ajatteli, ettei meidän tarvitse kohdella muita eläimiä samaan
tapaan itseisarvoisina olentoina kuin muita ihmisiä, kehotti hän kuitenkin
pitämään hyvän huolen eläimistä, joista olemme vastuussa, Ranki kertoo.

Tutkimuksessaan Ranki tuo esiin, miten monissa eläinten kognitiivisia kykyjä
koskevissa erimielisyyksissä on pohjimmiltaan kyse vain erilaisista tavoista
ymmärtää keskeiset käsitteet kuten järki tai ajattelu.

– Esimerkiksi Humen argumentti siitä, että eläimillä on järki ja että ne
tekevät päätelmiä, näyttää päällisin puolin Kantin näkemykselle
vastakkaiselta. Kuitenkin he ovat käytännön tasolla samaa mieltä siitä,
mihin eläinmieli pystyy ja mitkä ihmismielen kyvyt ylittävät muiden
eläinten mahdollisuudet, Ranki toteaa.

Ranki esittää tutkimuksessaan, että Kantin näkemyksen mukaan muut eläimet
kykenevät tekemään aistihavaintoja ja pitämään niitä mielessään. Näin
ne pystyvät Kantin mukaan käyttämään keräämäänsä tietoa toimintansa
suunnittelemiseen aistimellisuuden myötä tulevan kuvittelukyvyn ansiosta
ilman, että tähän vaadittaisiin käsitteellisiä kykyjä.

Rankin mukaan käsitteelliset kyvyt tuovat mukanaan mahdollisuuden ottaa
etäisyyttä kokemukseen. Niiden avulla pystymme jäsentämään havaintoja,
tarkastelemaan mielensisältöjä mielensisältöinä ja ymmärtämään itsemme
toimintamme subjekteina, mistä kumpuaa moraalinen vastuu.

***

Valtiotieteiden lisensiaatti Kreeta Ranki esittää väitöskirjansa Animal
Experience in Kant's Philosophy (Eläinten kokemus Kantin filosofiassa)
julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 23.4.2016 klo 12.00
(Turun yliopisto, Publicum, Pub3 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Martina Reuter (Jyväskylän yliopisto) ja
kustoksena professori Olli Koistinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on
suomenkielinen.

 ***

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä:
http://www.doria.fi/handle/10024/122885


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/