[H-verkko] Työtä: Yliopistonlehtori, Baltic Sea Region Studies, Turun yliopisto

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Tammi 26 14:10:48 EET 2015


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Yliopistonlehtori, Baltic Sea Region Studies, Turun yliopisto
---------------------------------------------------------
Humanistisessa tiedekunnassa on haettavana Baltic Sea Region Studies-ohjelman
yliopistonlehtorin tehtävä.  Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.8.2015
alkaen. Baltic Sea Region Studies on monitieteinen, tiedekuntarajat ylittävä,
sisällöltään humanistis-yhteiskuntatieteellinen, englanninkielinen
ohjelmakokonaisuus, jossa on kansainvälinen maisteriohjelma ja
sivuainekokonaisuus (non degree-ohjelma). Lisäksi ohjelma osallistuu erilaisiin
kansainvälisiin koulutusyhteistyöhankkeisiin.

Lisätietoja maisteriohjelmasta on luettavissa: balticstudies.utu.fi

Yliopistonlehtori toimii BSRS-ohjelman akateemisena vastuuhenkilönä. Hän
vastaa koko ohjelman linjauksista, kehittämisestä ja akateemisesta
sisällöstä. Lisäksi hän vastaa opetussuunnitelmien kehittämisestä ja
toteuttamisesta yhdessä muiden, ohjelmassa opettavien, eri tieteenalojen
opettajien kanssa. Tehtäviin kuuluu itsenäinen tieteellinen tutkimustyö.
Tutkijana yliopistonlehtorin tulee olla aktiivinen, myös kansainvälisissä
sarjoissa julkaiseva. Yliopistonlehtorin odotetaan johtavan alan projekteja
sekä hankkivan täydentävää rahoitusta niiden toteuttamiseksi.

Ohjelmaan liittyvän tutkimuksen ja opetuksen lisäksi yliopistonlehtori vastaa
maisteriohjelman metodiopetuksen ja tutkielmaseminaarien järjestämisestä,
tutkielmien ohjaamisesta ja opiskelijoiden hops-ohjauksesta, tutkintoon
kuuluvien yleisten työelämään valmistavien ja akateemisia valmiuksia
edistävien opintojaksojen koordinoinnista, sekä opiskelijavalinnan
kehittämisestä ja valmistelusta.

Yliopistonlehtorin edellytetään osallistuvan aktiivisesti yhteiskunnalliseen
vuorovaikutukseen, BSRS-ohjelmaan ja omaan tutkimusalaansa liittyvään
kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun, sekä toimivan BSRS-ohjelman
edustajana kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla, yhteistyöhankkeissa
ja niitä koskevissa neuvotteluissa.

Lisäksi yliopistonlehtori toimii ohjelman edustajana kansainvälisissä
projekteissa ja yhteistutkintoihin liittyvissä johtoryhmissä.

Tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa tohtorin
tutkintoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta, ohjata
opinnäytetöitä ja tuottaa opetusmateriaalia

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ,
käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan, opetustoimessa saavutetut
ansiot, kansainvälisessä ympäristössä hankittu kokemus tutkimisesta,
opettamisesta ja opinnäytetöiden ohjaamisesta sekä mahdollinen pedagoginen
koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut
ansiot, kuten uusien opetusmetodien ja -välineiden hallinta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös muuta kokemusta
kansainvälisessä ja monitieteisessä ympäristössä toimimisesta, hyviä
vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, sekä hyvää englannin kielen ja
suomen kielen taitoa.

Osana valinta menettelyä hakijoiden tulee antaa opetusnäyte englannin
kielellä. Tehtävässä maksettava palkkaus vastaa opetus- ja
tutkimushenkilöstön vaativuustason 5-7 mukaista palkkausta, jolloin
tehtäväkohtainen palkanosa on 2852 – 3834,84 euroa kuukaudessa. Lisäksi
tehtävään kuuluu henkilökohtainen palkanosa, joka on enintään 46,3 %
tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 20.2.2015 yliopiston sähköisellä
hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen on hakuilmoituksen yläosassa (Täytä
hakemus).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV
(eli ansioluettelo), julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio. Portfolioon
tulee sisällyttää esitys siitä, miten hakija aikoo kehittää ohjelmaan
liittyvän alan tutkimustoimintaa ja opetusta sekä tähän liittyvä
tutkimussuunnitelma.  Ansio- ja julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio
laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden
laatimiseksi ovat osoitteessa:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/tiedekunta/ura/Sivut/home.aspx

Lisätietoja tehtävästä antavat professori, varadekaani Hannu Salmi, puh.
+358 2 333 5220, s-posti:hansalmi at utu.fi ja koordinaattori Tarja Hyppönen,
puh. +358 2 333 6671, s-posti: tahyppo at utu.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 21.2.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/balticstudies/Sivut/home.aspx