[H-verkko] Työtä: Yliopistonlehtori, yleinen historia, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Tammi 15 19:31:47 EET 2015


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Yliopistonlehtori, yleinen historia, Helsingin yliopisto, humanistinen
tiedekunta
---------------------------------------------------------
Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen
laitos hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

työsuhteeseen toistaiseksi 1.8.2015 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän
ala on yleinen historia, erityisesti uusimman ajan historia.

Humanistinen tiedekuntaFilosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden
tutkimuksen laitosFilosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen
laitos (http://www.helsinki.fi/fhkt/) on Helsingin yliopiston humanistiseen
tiedekuntaan kuuluva laitos, jonka vahvuus on monialainen humanistinen tutkimus
ja opetus.

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen
laitos hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

työsuhteeseen toistaiseksi 1.8.2015 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän
ala on yleinen historia, erityisesti uusimman ajan historia. Tehtävään
palkataan 4 kuukauden koeajalla.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta,
ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä
osallistua oppiaineen muiden tehtävien hoitamiseen.

Yleisen historian yliopistonlehtori antaa opetusta ja ohjausta perustutkinnon
kaikilla tasoilla sekä jatko-opinnoissa. Hyvää yhteistyökykyä
edellyttäviin tehtäviin kuuluu osallistuminen opetuksen suunnittelu- ja
kehittämistyöhön laitoksen ja oppiaineen muun henkilökunnan kanssa.
Yliopistonlehtori harjoittaa myös oman alansa tutkimustyötä.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön
mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset ansiot,
kuten julkaisut ja kokemus tutkimushankkeista, että opetus- ja ohjauskokemus,
pedagogiset valmiudet ja taito tuottaa oppimateriaalia, ja tarvittaessa
opetusnäyte. Hakijoita arvioitaessa arvostetaan erityisesti monipuolisia ja
laaja-alaisia tutkimus- ja opetusansioita yleisessä historiassa ja erityisesti
uusimman ajan historiassa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että
hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen
vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai
Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut
koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman eri
hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Muu kielitaito katsotaan
lisäansioksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja
tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan
henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä Suomen Akatemian ohjeiden mukaan
jäsennelty julkaisuluettelo. Julkaisuluetteloon tulee merkitä 5 haettavan
tehtävän kannalta merkittävintä julkaisua. Laitos pyytää julkaisut
hakijoilta erikseen prosessin myöhemmässä vaiheessa. Niitä ei siis toimiteta
kirjaamoon tässä yhteydessä. Toiseksi pyydetään enintään 5 sivun
mittainen selvitys opetuksellisesta asiantuntijuudesta (opetusajattelu,
opetuskokemus, pedagogiset valmiudet, taito kehittää ja käyttää
opetusmateriaalia, muut opetusansiot),
ks.http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/opetustaito.htm. Kolmanneksi
edellytetään 1–2 sivun pituista tutkimusportfoliota, josta käy ilmi hakijan
erikoistuminen yleisen historian tutkimuksen alueella. Edellä mainitut
asiakirjat ja tiedot voi esittää myös yliopistoportfoliona.

Hakemus osoitetaan filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen
laitokselle ja pyydetään toimittamaan liitteineen sähköpostitse Helsingin
yliopiston kirjaamoon osoitteeseen hy-kirjaamo(at)helsinki.fi. Hakemuksen voi
toimittaa myös postitse osoitteeseen Helsingin yliopiston kirjaamo, PL 33
(Yliopistonkatu 4), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO. (Kirjaamo suljetaan klo 15.45.).
Hakuaika päättyy 16. helmikuuta 2015.

Lisätietoja antaa yleisen historian professori Heikki Mikkeli, 02941
23747, heikki.mikkeli at helsinki.fi.

Tarkempi hakuilmoitus Helsingin yliopiston rekrytointisivuilla:

http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=98413

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Antti Aalto <antti.j.aalto at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 17.2.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=98413