[H-verkko] CFP: The North as a Meaning in Design and Art

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Helmi 2 21:28:28 EET 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
The North as a Meaning in Design and Art
---------------------------------------------------------
Call for papers

 

“The North as a Meaning in Design and Art”

 

International Conference on the History of Design and Design Culture

Commemorating the 100th Anniversary of the Birth of Tapio Wirkkala and Rut Bryk

Dates: 30–31 October 2015

Venue: Korundi House of Culture, Rovaniemi, Finland

Organizers: Art and Cultural Studies, University of Lapland, and Rovaniemi Art
Museum in collaboration with the Tapio Wirkkala Rut Bryk Foundation

 

The year 2015 marks 100 years since the birth of Finnish designer and artist
Tapio Wirkkala (1915–1985). Wirkkala and his spouse, ceramic artist Rut Bryk
(1916–1999), had a special relationship to the North and Lapland. The nature,
tranquillity and people of Lapland offered them inspiration for their work and a
reprieve from what were often hectic international careers.

As Wirkkala said in the journal Domus in 1981, “Lapland has become a place
where I can charge my batteries. It has become a lifeline that I seize when I
feel like I am drowning. When I become distressed at seeing Europe’s opulence
and all of its side-effects, the sweaty smell of selfishness and ambition...when
I feel like I am drowning and the pain is intense, I leave it all behind and go
to Lapland. This has become a means for me to concentrate and survive… My
world of art… it is my way of life and the quality of my work. It has grown
through the experiences that people in the North have every day. The nature and
the people there share the same continuous process of development. It is a
recurring process – winter, spring, summer, autumn – yet always new and
surprising.”

“The North as a Meaning in Design and Art”will offer an opportunity to
explore the significance of the North, drawing on the example of the work of
Tapio Wirkkala and Rut Bryk. The focal question is: What has the North meant to
design and art – to individual artists and their art and to national and
regional design and art cultures? During the conference an exhibition presenting
the art of Tapio Wirkkala will be opened in the Korundi House of Culture, part
of the Rovaniemi Art Museum. The exhibition is being arranged by the Tapio
Wirkkala Rut Bryk Foundation.

The conference will consist of keynote lectures and discussions of working
papers. It will also offer an optional one-to-two-day programme, including
excursions, dealing with northern design and art. Details of the programme will
be made available later.

The conference will focus on the meaning of the North in industrial arts, design
or visual arts, probing the significance of the North for artists and designers
and their work. On a broader level, it will examine the importance of the North
in conscious efforts by national or regionally identified industrial arts or art
to distinguish themselves in the field of Western industrial arts, design and
visual art.

Proposals are invited for presentations (20 min.) focusing on individual
designers and artists, such as Wirkkala and Bryk; individual works and
production; publicity in the media for fields of art; the image that has been
formed of a designer or artist and his/her art; and interpretations of design
and art.

 

Contributions may deal with topics such as the following:

- What significance has the North had for designers and artists? Examples:
Lapland as a source of inspiration, a place to work, a place to spend free time,
a home

- What themes, phenomena or events have created the link between the
North/Lapland and design/art? What specific elements does this link entail?
Examples: northern nature, landscapes and people

- What is the relation between the publicity for design or art and Lapland and
the North, for instance, when writing about Finnish design? Example: Finland as
a northern design country.

- Has the North been a necessary element in building a design identity or mental
images specifically in the field of international design?  Or has it been
significant in the national context as well?

- How have the North and/or Lapland been experienced or produced in design and
art in concrete form or as a mental image? Examples: publicity, exhibitions, the
media

- Scandinavian design and the North

- Tourism, design and art in the North

- Ethnicity, periphery, exoticism, otherness

 

Please submit an abstract (150 to 300 words) of your presentation by 28 February
2015 in the form of an e-mail attachment to Maija Mäkikalli, at
maija.makikalli at ulapland.fi

 

Additional information: Maija Mäkikalli, maija.makikalli at ulapland.fi

 

 

*** 

 

Tapio Wirkkalan ja Rut Brykin syntymän 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
järjestettävä muotoiluhistorian ja muotoilukulttuurin kansainvälinen
konferenssi

 

”Pohjoinen muotoilun ja taiteen merkityksenä”

 

30. –31.11.2015 Rovaniemi, Kulttuuritalo Korundi

Järjestäjät: Lapin yliopisto ja Rovaniemen taidemuseo yhteistyössä Tapio
Wirkkala Rut Bryk Säätiön kanssa.

 

Vuonna 2015 tulee kuluneeksi 100 vuotta suomalaisen muotoilijan ja monialaisen
taiteilijan Tapio Wirkkalan (1915–1985) syntymästä. Wirkkalalla ja hänen
puolisollaan, keramiikkataiteilija Rut Brykillä (1916–1999) oli erityinen
suhde pohjoiseen ja Lappiin. Lapin luonto, hiljaisuus ja ihmiset toimivat
vastapainona usein hektiselle kansainväliselle työlle.

”Lapista on minulle tullut paikka, jossa lataan akkuni. Siitä on tullut
pelastusköysi, johon tartun, kun tunnen hukkuvani. Kun ahdistun havaitessani
eurooppalaisen yltäkylläisyyden kaikkine sivuvaikutuksineen, itsekkyyden ja
kunnianhimon hikisen tuoksun… kun tunnen hukkuvani ja tuska on kova, poistun
Lappiin. Minulle siitä on tullut keskittymisen ja hengissä säilymisen keino.
… Minun taiteen maailmani … se on elämäntapani ja työni laatu. Se on
kasvanut niiden kokemusten kautta, jotka ovat pohjoisessa elävien ihmisten
arkea. Sama jatkuva ilmiöiden kehitysprosessi voidaan nähdä luonnossa ja
ihmisessä. Toistuva prosessi: talvi, kevät, kesä, syksy – silti aina uusi
ja yllättävä.”Tapio Wirkkala, Domus1981.

”Pohjoinen muotoilun ja taiteen merkityksenä” nostaa Tapio Wirkkalan ja Rut
Brykin esimerkin kautta tarkastelun kohteeksi pohjoisen merkityksen. Mitä
pohjoinen on merkinnyt muotoilulle ja taiteelle – niin yksittäisille
tekijöille ja heidän taiteelleen kuin kansallisille tai alueellisille
muotoilu- tai taidekulttuureillekin? Seminaarin aikana Rovaniemen taidemuseossa
Korundissa avautuu Tapio Wirkkalan taidetta esittelevä näyttely, jonka
järjestää Tapio Wirkkala Rut Bryk -säätiö.

 

Esitelmäkutsu

Seminaari koostuu keynote-luennoista ja työpapereiden käsittelystä
työryhmissä. Lisäksi samassa yhteydessä järjestetään pohjoiseen
muotoiluun ja taiteeseen liittyvä, 1–2 päivän kestoinen oheisohjelma
ekskursioineen. Ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Seminaarin keskiössä on pohjoisen merkitys taideteollisuudessa, muotoilussa
tai kuvataiteessa. Seminaari tarkastelee pohjoisen merkitystä taiteilijoille ja
suunnittelijoille, heidän työlleen, sekä laajemmin kansallisen tai
alueellisesti identifioituneen (kuten Finnish Design tai Scandinavian Design)
taideteollisuuden tai taiteen tietoisessa erottautumisessa länsimaisessa
taideteollisuus-, muotoilu- ja kuvataidekentässä. Esitelmät voivat kohdistua
niin yksittäisiin muotoilijoihin ja taiteilijoihin, teoksiin ja tuotantoon kuin
myös alojen julkisuuteen, muotoilijasta tai taiteilijasta tai heidän
taiteestaan rakennettuun kuvaan, muotoilusta ja taiteesta tehtyihin
tulkintoihin.

Puheenvuoroissa voidaan käsitellä esimerkiksi (mutta ei pelkästään)
seuraavia asioita:

- Mikä merkitys pohjoisella on ollut muotoilijoille ja taiteilijoille?
Esimerkiksi Lappi virikkeenantajana, työpaikkana, vapaa-aikana, kotina

- Minkä asioiden, ilmiöiden tai tapahtumien yhteydessä pohjoinen tai Lappi ja
muotoilu tai taide on liitetty yhteen? Mitä tuo yhteys tarkemmin sisältää?
Esimerkiksi pohjoinen luonto, maisema, ihminen

- Miten julkisuus on suhtautunut Lappiin ja pohjoiseen esimerkiksi suomalaisesta
muotoilusta kirjoittaessaan? Esimerkiksi Suomi pohjoisena muotoilumaana

- Onko pohjoista tarvittu taide- tai muotoiluidentiteetin tai mielikuvien
rakentamiseksi nimenomaan kansainvälisessä taide- tai muotoilukentässä vai
onko sillä ollut merkitystä myös kansallisessa kontekstissa?

- Miten pohjoinen ja/tai Lappi on muotoilun ja taiteen yhteydessä koettu tai
tuotettu konkretiana tai mielikuvana? Esimerkiksi julkisuus, näyttelyt, media

- Skandinaavinen muotoilu ja pohjoinen

- Turismi, muotoilu ja taide pohjoisessa

- Etnisyys, periferia, eksotiikka, toiseus

 

Lähetä tiivistelmä (150–300 sanaa) esityksestäsi (20 min.) 28.2.2015
mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen maija.makikalli at ulapland.fi

 

Lisätietoja: Maija Mäkikalli, maija.makikalli at ulapland.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Maija Mäkikalli <maija.makikalli at ulapland.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 2.3.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.ulapland.fi/InEnglish/Units/Faculty-of-Art-and-Design/Faculty-of-Art-and-Design/Conference-The-North-as-a-Meaning-in-Design-and-Art