[H-verkko] CFP: The Barents and the Baltic Sea region: contacts, influences and social change

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Apr 7 11:13:28 EEST 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
The Barents and the Baltic Sea region: contacts, influences and social change
---------------------------------------------------------
The Barents and the Baltic Sea region: contacts, influences and social change
Symposium at the University of Oulu, 10–11 December 2015

 

>From a global viewpoint, the Barents Sea and the Baltic Sea – which are
separated by the relatively narrow Fennoscandian peninsula – belong to the
same Nordic sea region. The shortest distance by land from the Gulf of Bothnia
to the White Sea is less than 400 kilometres. Northern Europe gradually becomes
an Arctic area as one moves from the shores of the Baltic Sea to the Barents
Sea. Inevitably, the Nordic, maritime character of the Barents Sea and Baltic
Sea has shaped the formation and history of societies. The region has always
been a meeting point of cultures. Contacts between communities, movements of
people, and transfer of goods and ideas have created an area that is unique
while still, in many respects, resembling the surrounding areas. The aim of the
symposium is to analyse the characteristics of the Barents and Baltic Sea region
from interdisciplinary perspectives.

 

Cross-border relationships are an essential part of our increasingly global
world. The symposium sets out to examine the versatile interaction and
interdependencies between different cultural areas and communities in the
Barents and the Baltic Sea region. The aim is also to discuss the application of
different scientific paradigms and methods to the study of transcultural
encounters. Recognising the processes by which interaction and interdependencies
form will help us to understand the challenges and opportunities of
multiculturalism. Research provides means of encountering the “Other” and
questioning the internal boundaries and normativeness of communities.

 

The keynote speakers of the symposium are Professor Lars Elenius from the
University of Umeå and Professor Anssi Paasi from the University of Oulu.

 

The symposium focuses on cultural, economic, political, religious, social and
other phenomena that affect the region and its relationships with the
surrounding world. For example, these themes can be approached from the
following viewpoints, among others:

 

The Barents and the Baltic Sea region as a concept: under what preconditions
could the region be said to form a whole? Or does it form an entity at all?
The Barents and the Baltic Sea region in the eyes of its inhabitants and/or
others: what kind of interests have been shown towards the region and what
importance has been accorded to the area? What mental images does the region
evoke?
Critical resources in the region: what conditions and factors in particular have
enabled and influenced human communities?
The spread of influences and innovations in various walks of life to and within
the Barents and the Baltic Sea region
The development of contacts and cooperation within the area; acculturation and
the intersection and blending of cultures
Conflicts and disputes in the area; cultural differentiation; the formation of
hierarchies and the exercise of power
Comparison of the Barents and the Baltic Sea region to other Arctic areas
Arctic- and Nordic-related issues in other areas

 

The symposium continues series of researcher meetings at the University of Oulu.
These will contribute to Arctic and Nordic research, both of which belong to the
university’s focal areas.

 

We invite scholars from all disciplines to discuss the symposium themes. We ask
you to kindly submit your proposals by 30 June 2015. The maximum length of the
proposals is one page. Authors of approved proposals will be notified by the end
of July and the symposium programme and other practical information will be sent
to participants by the end of August. No participation fee will be charged. The
symposium languages are English and Finnish. Plans have been made to publish the
symposium presentations in an edited scientific volume.

 

Proposals and any enquiries are to be sent to Professor Kari Alenius:

kari.alenius(at)oulu.fi

  Barentsin-Itämeren alue: kontaktit, vaikutteet ja yhteiskunnallinen muutos
Symposiumi Oulun yliopistossa 10.–11.12.2015

 

Globaalista näkökulmasta katsottuna Barentsinmeri ja Itämeri ovat saman
pohjoisen valtamerialueen osia, joita erottaa toisistaan suhteellisen kapea
Fennoskandian niemimaa. Lyhimmillään maaetäisyys Pohjanlahdelta Vienanmerelle
on alle 400 kilometriä. Itämeren rantamailta Barentsinmerelle siirryttäessä
Pohjois-Eurooppa muuttuu asteittain arktiseksi alueeksi. Pohjoisuus ja
merellisyys leimaavat jo lähtökohtaisesti Barentsin-Itämeren aluetta, mikä
on vaikuttanut väistämättä myös ihmisyhteisöjen muotoutumiseen ja
vaiheisiin läpi historian. Alue on ollut aina eri kulttuurien
kohtaamisvyöhykettä. Kontaktit yhteisöjen välillä sekä ihmisten,
tavaroiden ja henkisten vaikutteiden siirtyminen ovat luoneet alueesta toisaalta
kulttuurisesti omaleimaisen, toisaalta ympäröiviä seutuja eri tavoin
muistuttavan. Symposiumin tarkoituksena on pureutua analyyttisesti
Barentsin-Itämeren alueen ominaispiirteisiin ja niiden kehitykseen
historiallisessa perspektiivissä.

 

Ylirajaiset suhteet ovat oleellinen osa globalisoituvaa maailmaa. Symposiumin
tavoitteena on tarkastella ajankohtaista kysymystä eri kulttuuristen alueiden
ja ihmisyhteisöjen välisistä moninaisista vuorovaikutus- ja
riippuvuussuhteista ja niiden merkityksistä. Olennaista on myös keskustella
erilaisten tieteellisten paradigmojen ja metodien soveltamisesta
transkulttuuristen kohtaamisten tutkimiseen. Vuorovaikutus- ja
riippuvuussuhteiden muodostumisprosessien tunnistaminen auttaa ymmärtämään
monikulttuurisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Tutkimustieto antaa keinoja
kohdata ”toiseutta” ja kyseenalaistaa yhteisöjen sisäisiä rajoja ja
normatiivisuutta.

 

Symposiumin keynote-puhujia ovat professori Lars Elenius Uumajan yliopistosta ja
professori Anssi Paasi Oulun yliopistosta.

 

Symposiumin teemoina ovat kulttuuriin, talouteen, politiikkaan, uskontoon,
sosiaaliseen rakentumiseen ja vastaaviin teemoihin liittyvät ilmiöt, joiden
kautta on mahdollista hahmottaa Barentsin-Itämeren alueen historiaan
vaikuttaneita tekijöitä, alueen ominaispiirteitä ja suhdetta ympäröivään
maailmaan. Aihepiiriä voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

 

Barentsin-Itämeren alue käsitteenä: millä edellytyksillä alueen voidaan
(vai voidaanko?) katsoa muodostavan oman kokonaisuutensa?
Barentsin-Itämeren alue omien asukkaiden ja/tai ulkopuolisten silmin:
minkälaisia intressejä alueeseen on kohdistunut ja kuinka merkittävänä
alueena se on nähty? Millaisia mielikuvia alueeseen liittyy?
Alueen yhteiskuntien kannalta kriittiset resurssit: mitkä olosuhteet ja
tekijät ovat erityisesti luoneet pohjan ja vaikuttaneet ihmisyhteisöjen
elämään?
Eri elämänaloihin liittyvien vaikutteiden ja innovaatioiden leviäminen
Barentsin-Itämeren alueelle ja alueen sisällä
Kontaktien ja yhteistyön kehittyminen alueella; kulttuurinen lomittuminen,
akkulturaatio ja yhteensulautuminen
Konfliktit ja ristiriidat alueella; kulttuurinen eriytyminen, hierarkioiden
muotoutuminen ja vallankäyttö
Barentsin-Itämeren alueen vertailu muihin arktisiin alueisiin
Arktisuuteen ja pohjoisuuteen liittyvät kysymykset muilla alueilla

 

Symposiumi jatkaa kahta Oulun yliopiston tutkijatapaamisten perinnettä. Näiden
pohjalta syvennetään arktisuuteen ja pohjoisuuteen liittyvää tutkimusta,
johon myös Oulun yliopisto on profiloitunut.

 

Kutsumme kaikki asiasta kiinnostuneet keskustelemaan symposiumin teemoista.
Pyydämme lähettämään maksimissaan noin sivun mittaiset esitelmäehdotukset
30.6.2015 mennessä. Ehdotusten hyväksynnästä ilmoitetaan heinäkuun loppuun
mennessä, ja symposiumin ohjelma muine käytännön ohjeineen lähetetään
osallistujille elokuun loppuun mennessä. Symposiumissa ei ole
osallistumismaksua. Työkieliä ovat englanti ja suomi. Symposiumin esitelmiin
pohjautuva tieteellinen kokoomateos on suunnitteilla.

 

Esitelmäehdotukset ja mahdolliset tiedustelut pyydämme osoittamaan professori
Kari Aleniukselle:

kari.alenius(at)oulu.fi

 

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kari Alenius <kari.alenius at oulu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.7.2015