[H-verkko] CFP: Liikkeellä: Todelliset ja kuvitteelliset tilat, rajat ja siirtymät 1800-luvulla (2. artikkelipyyntö)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Syys 9 08:43:57 EEST 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Liikkeellä: Todelliset ja kuvitteelliset tilat, rajat ja siirtymät
1800-luvulla (2. artikkelipyyntö)
---------------------------------------------------------
Tampere, Tammerfors 29.-30.1.2015

2. esitelmäkutsu

1800-luvun tutkimuksen verkoston seitsemänteen vuosikonferenssiin kutsutaan eri
alojen tutkijoita, joiden tutkimusintressit liittyvät todellisiin ja
kuvitteellisiin tiloihin, rajoihin ja niiden ylityksiin ns. pitkällä
1800-luvulla. Tämä vuosisata, ja erityisesti sen jälkipuolisko, oli rajojen
ja normien vakiinnuttamisen mutta samalla myös konventioiden ja vakiintuneiden
roolien haastamisen sekä konkreettisten ja abstraktien rajojen kokeilemisen
aikaa. Kansallisvaltiollistuminen ja sille ainakin osin rinnakkainen
modernisaatioprosessi loivat uusia kollektiivisia keskustelu- ja
toimintakenttiä sekä uusia tapoja ylittää yhteisöjen välisiä rajoja.

Vanhojen paikallisuuksien katoaminen tai liudentuminen ei kuitenkaan
tarkoittanut pelkkää yhdenmukaistumista; erityisesti fin de siècle oli niin
liikkuvaa aikaa, että rajat tuntuivat hetkeksi jopa katoavan kokonaan ja
marginaali-ilmiöille avautui uudenlaista näkyvyyttä niin kansallisessa kuin
kansainvälisessäkin kontekstissa. Toisaalta lainsäädäntö alkoi 1800-luvun
kuluessa rajoittaa esimerkiksi seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvien
elämää ja loi näin uusia normeja ja rajoja.

Monitieteisen konferenssin otsikko kiinnittää huomiota näihin osin
ristiriitaisiin ja jännitteisiin prosesseihin sekä erityisesti eritasoisiin
ylirajaisuuteen liittyviin ilmiöihin 1800-luvulla. Liikettä ja ylirajaisuutta
voi lähestyä niin kirjallisuuden, taiteen ja laajasti kulttuurin alueen
ilmiönä, poliittisten tai menneisyysdiskurssien siirtyminä tai sosiaalisena,
taloudellisena tai mentaalisena muutoksena. Tarkastelu voi kohdistua liikkeeseen
esimerkiksi keskustan ja periferian, etnisten tai muiden yhteisöjen sekä
erilaisten todellisten ja kuvitteellisten tilojen rajojen yli. Jatkuvan liikkeen
ja rajanylitysten ottaminen ajattelun lähtökohdaksi voi myös toimia
välineenä metodologisen nationalismin tai muiden paikallisuuksiin sidottujen
teoreettis-metodologisten lähtökohtien pohtimiseen.

Esitelmät tai sessiot voivat tarkastella esimerkiksi seuraavia teemoja:

aatteiden ja innovaatioiden liikkuminen kansallisvaltioiden tai pienempien
tilallisten tai sosiaalisten yksiköiden rajojen yli; poliittisten ja
uskonnollisten liikkeiden ylirajainen leviäminen
keskusvallan ja kansalaisten välisen suhteen muuttuminen; uudet kommunikointi-
ja yhteydenpitovälineet ja niiden aikaansaama konkreettinen ja abstrakti liike
taiteidenvälisyys: rajanylitykset kuvataiteiden, esittävän taiteen ja
fiktiivisten ja non-fiktiivisten kirjallisuuden lajien sisällä ja välillä;
muutokset esimerkiksi taiteen määrittelyssä tai kirjoittamisen
tavoissa/lajeissa
kulttuuristen ilmiöiden liike yhteisöstä toiseen (esimerkiksi teosten
käännöksinä, adaptaatioina tai arvoina/esittelyinä)
historia- ja menneisyyskulttuurien ylirajainen vertailu; kansallisen
erityisyyden representaatioiden ja kansallisvaltiollistumiselle keskeisten
autenttisuus- ja omavaraisuusdiskurssien purkaminen
yksilöiden ja sosiaalisten ryhmien konkreettinen liike; matkat eurooppalaisiin
taiteen ja tieteen keskuksiin; siirtolaisten ja muiden perheestään ja
paikallisyhteisöstään etäällä olevien ihmisten kommunikointitavat
sukupuoli- ja luokkaidentiteettien murrokset ja muutokset;
kehollisuuden/ruumiillisuuden muutokset
paikallisuus suhteessa kansakuntaisuuteen ja ylirajaisuuteen; yhteisöllisen
elämän säännöt, rajat ja tilat sekä niiden yhteys alueellisiin ja
kansallisiin rakenteisiin
kansainvälinen kauppa ja hyödykkeiden ja innovaatioiden ylirajainen virta
kansainväliset tapahtumat, esimerkiksi maailman- ja teollisuusnäyttelyt ja
urheilutapahtumat
ylirajaisuuden ja muutoksien vastustaminen 1800-luvun kontekstissa.

Key note -esitelmöijinä toimivat mm.

Tutkija Olli Löytty, Turun yliopisto
Professori Jari Ojala, Jyväskylän yliopisto
Helen Rogers, Reader in Nineteenth Century Studies, English
department, Liverpool John Moores University

 

Haemme tällä kutsulla sekä papereita että valmiita sessioita. Paperin
esittämisestä kiinnostuneilta tutkijoilta pyydetään puolen sivun abstrakti,
ja session esittäjiltä lyhyt kuvaus session ideasta, esiintyjät, mahdollinen
puheenjohtaja sekä otsikot (ja mahdollisesti lyhyet kuvaukset) kustakin
paperista. Esitelmän (20 min) voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Abstraktiin tulee liittää nimi, oppiala ja affiliaatio sekä yhteystiedot.

Ehdotusten määräpäivä on 20.10.2014 ja ne lähetetään osoitteeseen
1800luku.vuosikonferenssi[at]gmail.com

Konferenssin tiedotusta voit seurata verkoston kotisivuilta.

1800-luvun tutkimuksen verkosto järjestää konferenssin yhteistyössä
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Topelius-seuran kanssa.

Konferenssitoimikunta
Kati Launis, Turun yliopisto
Ilona Pikkanen, Tampereen yliopisto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Hanna-Reetta Schreck, Helsingin yliopisto
Sami Suodenjoki, Tampereen yliopisto

 

Till nätverket för 1800-talsstudiers sjunde årskonferens inbjuds forskare
från olika vetenskapsområden, vars forskningsintressen berör verkliga och
imaginära rum, gränser och gränsöverskridningar på det s.k. långa
1800-talet. Under detta århundrade och speciellt dess sista årtionden
befästes normer och konventioner, samtidigt som etablerade roller utmanades och
konkreta och abstrakta gränser prövades. Nationalstaternas utveckling och den
delvis parallella modernisationsprocessen skapade nya kollektiva diskussions-
och verksamhetsfält och nya sätt att överskrida gränser mellan samhällen.

Upplösningen av gamla regionaliteter innebar inte enbart en social och
kulturell homogenisering. Speciellt fin de siècle var en tidsperiod som
präglades av rörlighet, och gränserna tycktes stundvis t.o.m. helt
försvinna. Marginella fenomen fick en ny slags synlighet i såväl finländska
som internationella sammanhang. Å andra sidan började lagstiftningen inom
loppet av 1800-talet begränsa livet för exempelvis sexuella minoriteter och
skapade således nya normer och gränser.

Temat för den tvärvetenskapliga konferensen fäster uppmärksamhet vid dessa
delvis motstridiga och spänningsfyllda processer och speciellt olika
transnationella, transregionala och transkulturella fenomen på 1800-talet.
Gränsöverskridande rörlighet kan utforskas ur litteraturens eller konstens
synvinkel eller som ett kulturellt fenomen. Med rörlighet kan också avses
cirkulation och spridning av politiska eller historiska diskurser,
mentalitetsförändringar eller sociala och ekonomiska förändringar.
Föredragen kan behandla rörlighet mellan centrum och periferi, mellan etniska
samfund eller rörlighet över verkliga eller imaginära gränser och utrymmen.
Den kontinuerliga rörelsen och gränsöverskridningen kan också fungera som
infallsvikel för resonemang kring metodologisk nationalism eller andra
regionalt förankrade teoretiska och metodologiska utgångspunkter.

Föredragen och sessionerna kan behandla t.ex. följande frågor:

idéernas och innovationernas rörlighet över nationella, regionala,
samhälleliga och sociala gränser; den transnationella spridningen av politiska
och religiösa rörelser
förändringar i förhållandet mellan centralmakten och medborgarna; nya
kommunikationsmedel och den konkreta och abstrakta rörlighet de gett upphov
till
rörlighet och gränsöverskridanden mellan och inom bildkonst, scenkonst och
litteratur; mellan fakta och fiktion; förändringar i genresystem, konventioner
eller definitionen av konst
spridningen av kulturella fenomen från ett samhälle till ett annat (t.ex.
översättningar, adaptioner, recensioner, presentationer)
transnationell jämförelse av historiekulturer; dekonstruktion av nationella
autenticitets- och självförsörjningsdiskurser
individers och gruppers rörlighet; resor till Europas konstnärliga och
vetenskapliga centra; kommunikationsformer mellan immigranter och deras
ursprungssamhälle
förändringar i köns- och klasstillhörighet och kroppslighet
regionalitet i förhållande till nationalism och transnationalism; det
samhälleliga livets regler, gränser och rum och deras koppling till regionala
och nationella strukturer
internationell handel och den transnationella strömmen av förnödenheter och
innovationer
internationella evenemang, världsutställningar, industriutställningar och
sportevenemang
motståndet mot transnationalism i 1800-talets kontext

Plenarföreläsningar av

Forskare, filosofie doktor Olli Löytty, Åbo Universitet
Professor Jari Ojala, Jyväskylä Universitet
Helen Rogers, Reader in Nineteenth Century Studies, English
department, Liverpool John Moores University

Med denna inbjudan efterlyser vi såväl föredrag som färdiga sessioner.
Forskare som är intresserade av att delta ombeds skicka ett abstrakt (max. en
halv A4:a) eller en kort presentation av sessionen med uppgifter om
föredragshållare, eventuell ordförande, föredragens rubriker och gärna
också korta beskrivningar av respektive föredrag. Föredragen (20 min.) kan
hållas på finska, svenska eller engelska. Alla abstrakt och sessionsförslag
förses med föredragshållarens namn, ämnesområde och kontaktuppgifter.

Skicka in abstrakten senast den 20.10.2014 till
1800luku.vuosikonferenssi[at]gmail.com

Information om konferensen finns på nätverkets hemsida.

Nätverket för 1800-talsstudier ordnar konferensen i samarbete med Finska
Litteratursällskapet och Topelius-sällskapet.

Organisations kommittén
Kati Launis, Turun yliopisto
Ilona Pikkanen, Tampereen yliopisto och Finska Litteratursällskapet
Hanna-Reetta Schreck, Helsingfors universitet
Sami Suodenjoki, Tampereen yliopisto

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Ilona Pikkanen <ilona.pikkanen at finlit.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 21.10.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/1800-luvun-tutkimuksen-verkosto/vuosikonferenssi-2015#.VA167GOEiQchttp://