[H-verkko] Työtä: Kulttuuriperinnön tutkimuksen apulaisprofessori (tenure track)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Nov 17 14:48:59 EET 2014


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kulttuuriperinnön tutkimuksen apulaisprofessori (tenure track)
---------------------------------------------------------
Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen vanhin ja
tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan
opetuksen ja tutkimuksen yksikkö (www.helsinki.fi/hum/). Se on myös
merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
(http://www.helsinki.fi/fhkt/) on humanistiseen tiedekuntaan kuuluva laitos,
jonka vahvuus on monialainen humanistinen tutkimus ja opetus.
 
Filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen laitos hakee
 
KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUKSEN APULAISPROFESSORIA (TENURE TRACK)
 
Tehtävän ala on kulttuuriperinnön tutkimus.
 
Vakinaistamispolkujärjestelmässä (tenure track) yliopisto palkkaa
apulaisprofessoriksi lahjakkaita ja motivoituneita henkilöitä, jotka ovat
suorittaneet tohtorin tutkinnon enintään 10 vuotta sitten ja tämän jälkeen
hankkineet tieteellisiä ja muita alalla tarvittavia ansioita. Ks. Helsingin
yliopiston vakinaistamispolkujärjestelmä.
Kulttuuriperinnön tutkimuksen (cultural heritage) kohteina ovat historialliset
jatkuvuudet, ylirajaisuudet ja symboliset merkitykset sekä kielen että
aineellisen, henkisen ja visuaalis-auditiivisen kulttuurin alalla. Alaan
sisältyy filosofiaan ja kulttuuriteorioihin avautuvia kysymyksiä
samanlaisuudesta ja erilaisuudesta, kulttuurin välittymisprosesseista ja
muistitiedon sosiaalisuudesta.
 
Kulttuuriperinnön tutkimuksen apulaisprofessorin toimintaympäristö
filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella on
monitieteinen. Laitoksella toimii kandidaatintasoinen kulttuuriperinnön
opiskelukokonaisuus, jossa ovat mukana arkeologia, folkloristiikka, kansatiede,
taidehistoria ja etnomusikologia. Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu tämän
opiskelukokonaisuuden ja sen opetuksen kehittäminen.
 
Apulaisprofessori tekee yhteistyötä lukuisten muistitietoon erikoistuneiden
suomalaisten ja kansainvälisten muistiorganisaatioiden (museot, arkistot,
kirjastot) sekä säätiöiden ja seurojen kanssa. Digitointi- ja
infrastruktuurihankkeet tukevat apulaisprofessuuria.
 
Yliopisto antaa tehtävään valitulle tukea kotimaisessa ja kansainvälisessä
verkottumisessa sekä julkaisutoiminnassa kansainvälisillä foorumeilla.
FHKT-laitoksella toimii yhteensä n. 125 tutkijaa ja opettajaa, joiden
keskuudessa on lukuisia kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuja alansa
huippuja. Apulaisprofessorin on näin mahdollista saada monitahoista ja
kriittistä mentorointia. Hän voi myös kartuttaa opetuskokemustaan ja
pätevöityä yliopistopedagogisilla opinnoilla.
 
Valittavalta apulaisprofessorilta odotetaan uutta luovaa näkemystä alan
kehittämiseen. Hänen tehtävänään on myös opettaa alaa tieteidenvälisesti
sekä hankkia ulkopuolista rahoitusta kansainvälisiin tutkimusprojekteihin,
jotka vahvistavat alaa. Valintaa tehtäessä otetaan huomioon hakijoiden
tieteelliset ansiot ja opetuskokemus. Lisäksi arvostetaan kansainvälistä ja
tieteidenvälistä kokemusta sekä kokemusta tutkimusrahoituksen hankkimisesta.
 
Yliopistoista annetun asetuksen mukaan opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta
vaaditaan, että hän hallitsee suomen tai ruotsin kielen, jolla hän antaa
opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston
johtosäännössä määrätyllä tavalla. Lisäksi yliopistoissa, joissa
voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja
tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hänellä on suomen ja ruotsin
kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Yliopiston
johtosäännön mukaan ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole
syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin
kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä
kielitaitovaatimuksesta. Mikäli tehtävään tulee valituksi hakija, joka ei
osaa suomea/ruotsia, hänen toivotaan hankkivan kohtuullisen suomen/ruotsin
kielen taidon, koska professorin toivotaan integroituvan työyhteisöön ja
suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollisimman hyvin.
 
Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja
tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 7. Lisäksi maksetaan
henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.
 
Hakemuksiin pyydetään liittämään englanninkielisenä
 
1)    curriculum vitae, ks. http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/cv.htm
2)    enintään 5 sivun mittainen selvitys (esimerkiksi yliopistoportfolio)
opetuksellisesta asiantuntijuudesta (opetusajattelu, opetuskokemus, pedagogiset
valmiudet, taito kehittää ja käyttää opetusmateriaalia, muut opetusansiot),
ks. http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/opetustaito.htm
3)    enintään 3 sivun mittainen selostus hakijan tutkimustoiminnasta
(toiminta tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen
tieteellinen työskentely) ja siitä, miten hän kehittäisi tehtävässä oman
alansa tutkimusta ja tekisi alaa tunnetuksi
4)    numeroitu julkaisuluettelo niistä julkaisuista ja muista töistä,
joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.
Julkaisuluettelossa pyydetään noudattamaan tiedekunnan verkkosivuilla olevaa
ryhmittelyä, ks. http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/julkaisuluettelo.htm
5)    todistukset kielitaidosta tai kopio tutkintotodistuksesta, joka
sisältää todistuksen kielitaidosta.
 
Hakijoita pyydetään varautumaan toimittamaan hakuajan päätyttyä tiedekunnan
pyynnöstä 10 valitsemaansa julkaisua lähetettäväksi asiantuntijoille.
Hakijoita pyydetään merkitsemään nämä valikoidut julkaisut hakemuksensa
julkaisuluetteloon.
 
Hakemus osoitetaan humanistiselle tiedekunnalle. Hakemus liitteineen
lähetetään yhtenä pdf-tiedostona sähköpostitse Helsingin yliopiston
kirjaamoon osoitteeseen hy-kirjaamo(at)helsinki.fi. Hakuaika päättyy
5.12.2014. (Kirjaamo suljetaan klo 15.45.)
 
Lisätietoja antaa professori Hanna Snellman, p. 050 448 0665,
hanna.snellman(at)helsinki.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 6.12.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=95213