[H-verkko] CFP: Vertaileva kirjallisuudentutkimus Suomessa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke toukokuu 28 11:52:30 EEST 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Vertaileva kirjallisuudentutkimus Suomessa
---------------------------------------------------------
Kirjoituskutsu kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti AVAIMEEN 4/2014

Pyydämme kirjoitusehdotuksia teemanumeroon aiheesta ”vertaileva
kirjallisuudentutkimus”.

Maailmalla moni kirjallisuuden oppiaine kantaa nimeä vertaileva kirjallisuus
tai vertaileva kirjallisuudentutkimus. Suomessa vertailun käsite ei näy
oppiaineiden nimissä eikä juuri tule esille tutkimuksessa tai opetuksessa,
vaikka kirjallisuutta usein lähestytäänkin vertailun – kaltaisuuksien,
erojen ja yhteyksien kartoittamisen – kautta. Avainta julkaisevan
Kirjallisuudentutkijain Seuran kansainvälinen kattojärjestö on International
Comparative Literature Association, jonka konferensseissa vertaileva
lähestymistapa on vahvasti esillä, ja myös pohjoismaista vertailevan
kirjallisuudentutkimuksen yhteistyötä ollaan tiivistämässä. On siis
otollinen aika pohtia, mitä vertaileva kirjallisuudentutkimus tarkoittaa
Suomessa ja suomeksi.

Vertailevaa kirjallisuudentutkimusta luonnehtii kriisitietoisuus: se on
jatkuvassa muutoksen tilassa, pohtimassa omaa merkitystään ja alaansa. Tämä
on ymmärrettävä seuraus sen laajasta ja epämääräisestä kohteesta,
"maailmankirjallisuudesta" tai kansalliset rajat, laji- ja periodirajat
ylittävästä asenteesta. Vertailevaa kirjallisuudentutkimusta ei liioin
määritä yhtenäinen teoria tai metodologia. Pikemminkin sitä voisi kuvata
kriittiseksi, uteliaaksi ja uusia näkökulmia avaavaksi lähestymistavaksi
kirjallisuuteen, joka ymmärretään laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa.
Tärkeä oppialaa luotaava julkaisu on American Comparative Literature
Associationin kymmenen vuoden välein ilmestyvä "State of the Discipline"
-raportti, jonka tuorein versio on tältä keväältä:

http://stateofthediscipline.acla.org

Avaimen teemanumeron tarkoituksena on avata ja pohtia vertailevan
kirjallisuudentutkimuksen käsitettä, historiaa ja metodeja sekä tuoda esille
Suomessa tehtävän kirjallisuudentutkimuksen vertailevia asetelmia. Kotimainen
kirjallisuutemme on käännöskirjallisuudesta versovaa ja monikielistä, ja
etenkin viimeaikainen tutkimus on rikkonut kansallisen kaanonin paradigmaa
suhteuttamalla kotimaista kirjallisuutta sen eurooppalaisiin konteksteihin.
Yleisen kirjallisuuden oppiaineissa ja filologia-aineissa puolestaan tehdään
paljon tutkimusta, jossa erilaiset rajanylitykset tai vertailevat näkökulmat
ovat keskeisiä.

Teemanumeroon sopivat niin teoreettisemmat kuin tulkintalähtöisetkin
artikkelit. Mahdollisia näkökulmia ovat esimerkiksi:
• Vertailun lähtökohdat, metodit ja teoriat
• Vertailevan kirjallisuudentutkimuksen ”isät” ja heidän perintönsä:
Auerbach, Wellek, Curtius
• Postkolonialismin haaste vertailevalle kirjallisuudentutkimukselle
• Vertailu ja tieteidenvälisyys, esim. adaptaatiot
• Vertaileva kirjallisuudentutkimus opetuksessa
• Kotimainen kirjallisuus osana ylikansallisia aate- ja tyylivirtauksia
• Käännöskirjallisuuden tutkimus
• Maailmankirjallisuus Suomessa

Avain julkaisee vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, esseitä,
katsauksia, puheenvuoroja ja haastatteluja. Kirja-arvosteluja julkaistaan
kirjallisuudentutkimuksen ja lähialojen tutkimuskirjallisuudesta sekä
kirjallisuutta koskevasta tietokirjallisuudesta. Sovi arvosteluista mielellään
etukäteen toimittajien kanssa. Kirjoituksia voi tarjota suomeksi tai ruotsiksi.

Toivomme vapaamuotoisia kirjoitusehdotuksia (lyhyt luonnehdinta tai noin puolen
sivun abstrakti) 22.8.2014 mennessä. Näiden perusteella pyydämme
lähettämään valmiit tekstit 19.9.2014 mennessä.

Juttuehdotukset ja valmiit kirjoitukset lähetetään molemmille
päätoimittajille osoitteisiin sanna.nyqvist at helsinki.fi ja
merja.polvinen at helsinki.fi.

Avaimen kirjoittajaohjeet löytyvät verkosta:
http://pro.tsv.fi/skts/kirjoitusohjeita.html.

Hyvää kesää toivottaen,
Sanna Nyqvist ja Merja Polvinen
Avaimen 4/2014 päätoimittajat

sanna.nyqvist at helsinki.fi
Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede

merja.polvinen at helsinki.fi
Helsingin yliopisto, tutkijakollegium

**************************

Muut avoimet Avaimen kirjoituskutsut (yhteydenotot Kati Launis klaunis at utu.fi ja
Viola Parente-Čapková viocap at utu.fi):

2/2015 Teematon numero (DL abstraktit 15.6.14, valmiit 30.11.14)

3/2015 Teemana saamelainen kirjallisuus - saamelaisuus kirjallisuudessa (DL
abstraktit 30.9.14, valmiit 28.2.15)

4/2015 Teematon numero (DL abstraktit 31.12.14, valmiit 31.5.15)

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Merja Polvinen <merja.polvinen at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 23.8.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://pro.tsv.fi/skts/avain.html