[H-verkko] Työtä: Yleisen historian professuuri

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Helmi 25 18:17:48 EET 2014


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Yleisen historian professuuri
---------------------------------------------------------
Professori yleinen historia, erityisalana kulttuurinen ja kansainvälinen
vuorovaikutus 1.1.2015 alkaen. 

Tehtävän ala ja sijoituspaikka 

Yleisen historian professuuri, erityisalana kulttuurinen ja kansainvälinen
vuorovaikutus, on sijoitettu Oulun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan.
Kulttuuri ja kansainvälisyys ymmärretään tässä yhteydessä laajasti
rajoittamatta niitä mihinkään yksittäiseen elämänalaan tai
kansa/valtio-kategorioihin. 

Historian oppiaineessa työskentelee vakituisesti nyt haettavana olevan
professorin lisäksi toinen professori (historia, tehtäväala Suomen ja
Pohjois-Euroopan historia) ja kuusi yliopistonlehtoria, minkä lisäksi
oppiaineessa on kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla julkaisevia
tutkijoita ja jatko-opiskelijoita. Oppiaine on osa historiatieteitä, joihin
kuuluu historian oppiaineen lisäksi aate- ja oppihistoria (professori, kolme
yliopistonlehtoria), antiikin kielet ja kulttuuri (yliopistonlehtori), filosofia
(yliopistonlehtori) ja taidehistoria (lehtori). Oppiaineen sisäänotto on 28
pääaineopiskelijaa vuodessa. Sivuaineopiskelijoiksi valitaan vuosittain
enintään 20 opiskelijaa. 

Humanistisessa tiedekunnassa tehtävä tutkimus suuntautuu erityisesti
yliopiston kulttuurisen identiteetin ja vuorovaikutuksen painoalaan, jota
vahvistamaan on perustettu Oulun yliopiston ihmistieteiden tutkimuskeskus
Eudaimonia. Keskus kokoaa yhteen monitieteisiä tutkimusryhmiä
kansainvälisesti korkeatasoiseksi tutkimusyhteisöksi ja tarjoaa ihmistieteiden
tohtorinkoulutusta. Hakijan tutkimusintressien edellytetään sopivan yhteen
tämän painoalan kanssa. Historiatieteiden tutkimustoiminta on viime vuosina
keskittynyt seuraaviin teemoihin: 1. Pohjoisen kulttuurit, 2. Mielikuvat,
kulttuurinen vuorovaikutus ja historian kerroksellisuus, 3. Tiede ja
yhteiskunta, 4. Terveyden ja sairauksien historia, 5. Ihminen ja ympäristö
sekä 6. ICT- ja innovaatiohistoria. Niissä tehdään sekä oppiaineiden
erityispiirteistä nousevaa että yliopiston monitieteisiin painoaloihin
liittyvää tutkimusta. 

Tehtävään kuuluvat vastuut, vaatimukset ja kielitaito 

Professorin tehtäviin kuuluu vastata historian tutkimuksesta ja opetuksesta
sekä niiden kehittämisestä yhdessä oppiaineen muiden opettajien, tutkijoiden
ja opiskelijoiden kanssa. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös monitieteisen
yhteistyön kehittäminen humanistisen tiedekunnan muiden oppiaineiden, Oulun
yliopiston muiden tiedekuntien ja tutkimuskeskusten sekä suomalaisten ja
kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. 

Yliopistolain 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata
tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata
tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen
vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Professorin tehtävään
valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä
pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa
korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä
näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. 

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut
tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen
koulutus, menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa, taito
tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot, opetusnäyte
sekä ohjatut väitöskirjat. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus
tiedeyhteisön toiminnassa, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys
tehtäväalaan, sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset
tehtävät. 

Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Opetus on mahdollista myös
englannin kielellä. 

Työsuhteen palkkaus 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön
palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 8 - 10. Tehtäväkohtaisen
palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa
palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävän hakeminen 
Hakemus pyydetään lähettämään liitteineen sähköistä hakulomaketta
käyttäen viimeistään 24.3.2014osoitteessa: 

suomeksi: 

http://www.saimanet.com/certiahome/open_jobs_view_new.html?did=5600&lang=fi&jc=1&new_ijob_request=true 

in English: 

http://www.saimanet.com/certiahome/open_jobs_view_new.html?did=5600&lang=en&jc=1&new_ijob_request=true

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 24.3.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.oulu.fi/yliopisto/tyopaikat