[H-verkko] CFP: Nordiska kvinno- och genushistorikermötet, Stockholm 2015

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Elo 19 09:20:26 EEST 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Nordiska kvinno- och genushistorikermötet, Stockholm 2015
---------------------------------------------------------
Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015

Call for Papers: XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Stockholm 19-21
augusti 2015

Nordiska kvinno-och genushistorikermötet är ett etablerat forum för kvinno-,
genus, köns- och sexualitetsforskare i de nordiska länderna. Här möts
historiker från olika akademiska discipliner för att presentera och diskutera
ny forskning. Det elfte Nordiska kvinno- och genushistorikermötet äger rum i
Stockholm 19-21 augusti 2015. Det arrangeras av föreningen Sveriges kvinno- och
genushistoriker (SKOGH) i samarbete med Historiska institutionen och
Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet samt Institutionen
för historia och samtidsstudier och CBEES vid Södertörns högskola.

Konferensens huvudtema är Kön, historia, framtider. Arrangörerna vill därmed
fästa uppmärksamhet på framåtblickande och nyskapande riktningar inom det
kvinno- och genushistoriska fältet, nya empiriska, teoretiska och metodologiska
horisonter, kritisk historia samt diskussioner om disciplinens framtid. Vad kan
kvinno- och genushistoriska perspektiv bidra med – till historieämnena, till
akademisk forskning mer generellt, och till samhället? Vilka framtida
utmaningar och förändringar står fältet inför? En viktig diskussionspunkt
under konferensen kommer också att vara de nordiska kvinno- och
genushistorikermötenas framtid och frågan om framtida organiseringsformer inom
det nordiska kvinno- och genushistorikerfältet.

Keynoteföreläsningar och plenumsessioner kommer att vara kopplade till
huvudtemat Kön, historia, framtider. Inbjudna keynote speakers är Madina
Tlostanova från Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration, Moskva, och Alexandra Shepard, redaktör för Gender & History,
University of Glasgow, Storbritannien.

Arrangörerna välkomnar alla förslag på papers och sessioner med koppling
till kvinno-, genus- och sexualitetshistoria. Förslag på sessioner med
deltagare från olika nordiska länder kommer att prioriteras. Konferensspråk
är de skandinaviska språken samt engelska.

Förslag på papers och sessioner kan anmälas på Nordiska kvinno- och
genushistorikermötets webbplats http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/
mellan den 15 oktober och den 15 december 2014. Uppdaterad information om
konferensen lämnas fortlöpande på konferensens hemsida.

Varmt välkomna till Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015!

Organisationskommittén

Call for Papers: XIth Nordic Women’s and Gender History Conference, in
Stockholm, August 19-21, 2015

The Nordic Women’s and Gender History Conference is an established forum for
historians of women, gender and sexuality in the Nordic countries. Here,
historians working within different academic subfields meet to present and
discuss new historical research and questions of relevance to the field. The
XIth Nordic Women’s and Gender History Conference will take place in
Stockholm, August 19-21, 2015. It is arranged by Sveriges kvinno- och
genushistoriker (SKOGH, Swedish Women’s and Gender Historians) together with
the Department of History and the Department of Economic History, both at
Stockholm University, and the School of Historical and Contemporary Studies and
The Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), both at Södertörn
University.

The theme of the conference is Gender, History, Futures. The organizers would
thus like to bring attention to forward-looking and innovative developments in
the field of women’s and gender history, and encourage new empirical,
theoretical and methodological perspectives, critical history, and discussions
about the future of the discipline. What benefits may women’s and gender
historical perspectives bring to the field of history, to academic research in
general, and to society? Which are the ongoing and possible future challenges
and transformations of the field? Also, an important point of discussion will be
the future of the Nordic Women’s and Gender History conference and the future
organization of the Nordic women’s and gender history field.

Keynote presentations and plenary sessions will be related to the conference
theme Gender, History, Futures. Invited keynote speakers are Madina Tlostanova,
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Moscow, and Alexandra Shepard, editor of Gender & History, University of
Glasgow.

For paper sessions and roundtables, the organizers welcome all papers and topics
related to the history of women, gender and sexuality. Suggestions for sessions
including participants from different Nordic countries will be given priority.
The conference languages are the Scandinavian languages and English.

Suggestions for papers and sessions are to be submitted via the website
http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/ between Oct. 15 and Dec. 15,
2014. Updated information about the conference will be provided on this website.

Welcome to the XIth Nordic Women’s and Gender History Conference in 2015!

The Organizing Committee

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Anu Lahtinen <anulah at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 15.12.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/