[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Oppikirja kategoria-analyysistä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Marras 2 09:07:19 EEST 2012


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Aalto Sirpa <sirpa.aalto at oulu.fi> FT, Historian oppiaine, Oulun yliopisto
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Jokinen, Arja; Juhila, Kirsi; Suoninen, Eero (toim.): Kategoriat, kulttuuri &
moraali. Johdatus kategoria-analyysiin. Vastapaino, 2012. 296 sivua.


Oppikirja kategoria-analyysistä
---------------------------------------------------------

Teos Kategoriat, kulttuuri & moraali pureutuu kategoria-analyysiin
sosiaalitieteellisestä näkökulmasta. Kategorioita syntyy, kun luokittelemme
eri asioita kuten ihmisiä, asioita tai ilmiöitä. Kirjan tekijät ilmoittavat
esipuheessa lähestyvänsä kategorioita etnometodologisesta lähtökohdasta.
Näin kategoria-analyysi rajautuu tarkastelemaan ”kategorioita ihmisten
keskinäisessä toiminnassa läsnä olevina ja käyttäminä sosiaalisina
tuotteina” (s. 10). Tekijät ovat aikaisemmin kirjoittaneet kaksi kirjaa
diskurssianalyysistä, ja he ovat sivunneet näissä teoksissa
kategoria-analyysiä. Erillinen kirja kategoria-analyysistä on syntynyt
tarpeesta keskittyä vain ja ainoastaan tähän metodiin.Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Se on
suunnattu selkeästi yhteiskunta- ja kasvatustieteitä opiskeleville, mutta
kuten kirjan takakannessa ilmoitetaan, kohderyhmään kuuluvat myös
kulttuurintutkimuksen, kielten ja viestintätieteiden opiskelijat. Tähän voisi
lisätä myös kulttuuriantropologian tai etnohistorian. Näissä keskeisenä
tutkimuskohteena on ryhmän muodostumisen ja ryhmäidentiteetin rakentuminen,
johon liittyy keskeisenä osana ryhmäidentiteetin määrittäminen
kategorioiden kautta.

Kategoria-analyysiä esitellään neljän käsitteen kautta, joita ovat
identiteetti, ongelma, poikkeavuus ja instituutio. Nämä käsitteet muodostavat
kirjan rungon. Tekijät perustelevat valintaa sillä, että olisi mahdotonta
lähteä tarkastelemaan laajaa käsitteellistysten ja empiirisen tutkimuksen
kenttää kokonaisuutena, joten on helpompi keskittyä edellä mainittuihin
käsitteisiin. Niitä on teoretisoitu ja tutkittu paljon ihmis- ja
sosiaalitieteissä. Temaattinen eteneminen toimii ja kappaleet nivoutuvat
toisiinsa hyvin.

Kirjan vahvuus on seikkaperäisissä esimerkeissä, joiden valossa esitetään
kategoria-analyysin soveltamista. Esimerkkejä esitellään myös erillisissä
tietolaatikoissa, jotka kuitenkin välillä venähtävät jopa kuuden sivun
mittaisiksi. Jokaisen kappaleen lopussa on koottuna kappaleen keskeiset asiat
taulukkoon, mikä varmasti helpottaa opiskelijaa. Kirjassa ei ole lopussa
kokoavaa kappaletta, mutta se olisi luultavasti vain toistanut tarpeettomasti
asioita, jotka on koottu nimenomaan kappaleiden loppuun.

Vaikka teos on suunnattu sosiaalitieteisiin, voi sitä suositella kenelle
tahansa, joka tutkimuksensa kautta on jollain tavalla tekemisissä kategorioiden
ja identiteettien kanssa. Kategoria-analyysi soveltuu tekijöiden mukaan
kaikenlaisiin aineistotyyppeihin (puheet, keskustelut, tekstit, kuvat,
institutionaaliset ja ei-institutionaaliset aineistot). Tähän toteamukseen ei
ainakaan äkkiseltään keksi vastalausetta. Olipa tutkimuksen metodi mikä
tahansa, kirjan tekijöiden huomautus siitä, että tutkijan ei tule ottaa
kategorioita itsestäänselvyyksinä, vaan haastavana tutkimuksen aiheena, on
osuva (s. 29). Historiantutkimuksessa saman lauseen voisi toistaa yleisemmällä
tasolla eli menneisyyden ilmiöitä ei voi pitää itsestäänselvyyksinä, vaan
ilmiön tarkastelun on lähdettävä aikakauden lähteistä.

Ihmistieteen tutkijalle on tervettä saada näkökulmaa lähitieteen aloilta ja
tämä kirja tarjoaa sitä etenkin identiteettitutkimuksen kannalta.
Jäsennämme maailmaa kategorioiden kautta, jotka muuttuvat alati. Kirja tarjoaa
oivalluksia myös arkielämän tilanteisiin: jokainen meistä osallistuu
kategorioiden tuottamiseen esimerkiksi asiakkaana eri instituutioissa. Kuten
kirjoittajat toteavat: ”On vaikea kuvitella mitään paikkaa tai tilannetta,
jossa kategoriat eivät olisi läsnä ja käytössä, niin olennaisia ne ovat
yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa elämässämme.”---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa ja kommentoitavissa Agricolan
arvostelujulkaisussa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/