[H-verkko] Arvosteltavaksi: Vastapainon kevään 2012 uutuuksia

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ti Tammi 10 18:33:27 EET 2012


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: agricolan.arvostelut at gmail.com, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
****
Hannah Arendt
Totalitarismin synty
Alkuteos: The Origins of Totalitarianism Suom. Matti Kinnunen

Historiallis-filosofinen tutkielma totalitarismin ehdoista ja 
elementeistä.

***
Kirsi Juhila, Arja Jokinen & Eero Suoninen
Kategoriat, kultuuri ja moraali
Johdatus kategoria-analyysiin

Miksi kategorioita kannattaa tutkia? Kategoriat ja niiden käyttö 
kertovat ajasta, jossa elämme, siitä mitä pidämme normaalina, 
arvokkaana, ongelmana tai poikkeavana. Kategoriat ovat olennaisia 
toisten ihmisten ja oman itsemme määrittelyn välineitä. Myös kaikki 
yhteiskunnalliset instituutiot päiväkodista vanhainkotiin ja 
sairaalasta vankilaan nojaavat vahvasti ihmisten ja asioiden 
kategorioihin. On vaikea kuvitella paikkaa tai tilannetta, jossa 
kategoriat eivät olisi läsnä ja käytössä, niin olennaisia ne ovat 
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja toistemme ymmärtämisessä. 
Kategoriat liittävät päivittäisen kanssakäymisen, kulttuurin ja 
moraalin toisiinsa.

Kirjassa kategorioita tarkastellaan ihmisten keskinäisessä toiminnassa 
läsnä olevina sosiaalisina tekoina. Harvey Sacksin kehittelemä 
jäsenyyskategorisoinnin analyysi on kirjassa tärkeässä roolissa, mutta 
vaikutteita haetaan myös laajemmin etnometodologian ja sosiaalisen 
konstruktionismin piiristä. Kirjassa esitellään kategoria-analyysin 
lähtökohtia, perusperiaatteita ja valotetaan erilaisia 
tutkimuksellisia mahdollisuuksia. Erityinen huomio kiinnitetään 
identiteettien, ongelmien ja poikkeavuuden kategorisointiin ja niiden 
tutkimiseen. Kategorisointia tarkastellaan sekä osana arkielämää että 
institutionaalisia käytäntöjä.

Kategoria-analyysi tarjoaa oivan välineen teksti-, haastattelu- ja 
vuorovaikutusaineistojen tulkintaan. Kirja sisältää runsaasti 
tutkimus- ja aineistoesimerkkejä, jotka havainnollistavat, miten monin 
tavoin kategoria-analyysiä on mahdollista soveltaa erilaisiin 
tutkimusaineistoihin.

Kategorioiden tutkimus on viime vuosikymmenen aikana vahvistunut 
voimakkaasti niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin, mutta 
kattavaa suomenkielistä oppikirjaa ei ole tätä ennen ollut saatavilla. 
Kirjan kirjoittajien yhteistyönä ovat aiemmin ilmestyneet teokset 
Diskurssianalyysin aakkoset (1993) ja Diskurssianalyysi liikkeessä 
(1999). Kategoria-analyysia käsittelevä kirja on luonteva jatko 
näille teoksille. Se soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja 
ammattikorkeakouluihin erityisesti yhteiskunta- ja kasvatustieteiden, 
kulttuurintutkimuksen sekä kieli- ja viestintätieteiden opintoihin.

***
Kari Karppinen & Janne Matikainen (toim.)
Julkisuus ja demokratia
Näkökulmia tutkimukseen ja politiikkaan

Julkisuus ja demokratia -teos kokoaa yhteen puheenvuoroja julkisuuden 
ja median muuttuvasta roolista yhteiskunnassa ja nostaa esiin uusia 
näkökulmia sekä viestinnän tutkimukseen että viestintäpolitiikkaan. 
Kirjassa pohditaan julkisuuden ja demokratian kytköksiä sekä 
teorioiden että käytäntöjen kautta.

Kirjan artikkeleissa tarkastellaan yleisen mielipiteen, sosiaalisen 
mielikuvituksen ja sananvapauden käsitteiden suhdetta julkisuuteen ja 
demokratiaan. Julkisuuden ja mediaympäristön muutoksia pohditaan 
journalismin, kansalaisten sekä organisaatioiden näkökulmasta. 
Huomiota saavat niin sosiaalinen media, vaalikoneet kuin 
mediasukupolvien murros. Tutkimuksen esittelyn lisäksi kirja tarjoaa 
myös viestintäpoliittisia keskustelunavauksia, joissa pohditaan 
kansalaisten viestinnällisten oikeuksien, osallistumisen ja median 
monipuolisuuden ihanteita. Kuinka demokraattista suomalainen 
viestintäpolitiikka oikein on ja mille arvoille ja tavoitteille se 
perustuu? Mitä sanottavaa viestinnän tutkimuksella on näihin 
kysymyksiin?

Teos on Helsingin yliopiston viestintäpolitiikan professori Hannu 
Niemisen juhlakirja. Kirjan aiheet sivuavat Niemisen tutkimusalueita 
ja kirjoittajat ovat hänen kanssaan työskennelleitä viestinnän 
tutkijoita. Teos soveltuu myös oppikirjaksi, joka avaa monipuolisia 
näkökulmia julkisuuden, median ja journalismin tutkimukseen.
***
Aini Linjakumpu
Haavoittunut yhteisö
Hoitokokoukset vanhoillislestadiolaisuudessa

Uskonnolliset liikkeet ovat merkittäviä yhteiskunnallisia toimijoita 
Suomessa. Niiden omissa yhteisöissään harjoittama valta ja väkivalta 
jäävät yleensä tutkimuksen ulkopuolelle. Haavoittunut yhteisö -kirja 
pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen.

Kirja tarkastelee vanhoillislestadiolaista herätysliikettä ja 
erityisesti ilmiötä nimeltään hoitokokoukset. Hoitokokoukset 
tarkoittavat julkista ja pakotettua sielunhoitoa. Niiden huippukausi 
oli 1970-luvun lopussa. Ne olivat hengellistä väkivaltaa, joka 
aiheutti vakavia seurauksia suurelle määrälle ihmisille. [nykypäivän 
tilannekin näkyviin – TM]

Kirjassa tarkastellaan hoitokokousten kokonaisuutta: miksi ne 
syntyivät, mitä niissä tapahtui ja mitä niistä seurasi. Hoitokokoukset 
ovat aiheuttaneet yhteisössä kollektiivisen trauman, joka on alkanut 
purkautumaan vasta 2000-luvulla. Kirjassa tarkastellaan, miten tätä 
kollektiivista traumaa on pyritty purkamaan. Samalla pohditaan 
syyllisyyden ja vastuun tematiikkaa: miten erityisesti liikkeen johto 
on toiminut hoitokokousten suhteen.

Kirja on ensimmäinen kokonaisvaltainen tutkimus hoitokokouksista. Se 
on suunnattu akateemisen yleisön lisäksi vanhoillislestadiolaisuuteen 
kuuluville
tai kuuluneille ihmisille sekä uskonnollisista liikkeistä ja niiden 
vallankäytöstä kiinnostuneille.

***
Kaarle Nordenstreng & Osmo A. Wiio (toim.)
Suomen mediamaisema
Kirja sisältää perustiedot suomalaisen median nykytilasta sen kaikilla 
lohkoilla.


***
Kari Palonen
Parlamentarismi
Tunnetun politiikantutkijan kirjoituskokoelma parlamentarismin 
historiasta ja nykytilasta.

***
Pirkko Pitkänen (toim.)
Kulttuurien kohtaamisia arjessa

Kansainvälistyminen ja rajat ylittävä liikkuvuus ovat nopeasti 
muuttaneet ihmisten arkea niin työ- kuin opiskeluympäristöissäkin. 
Päivittäinen kanssakäyminen voi johtaa hedelmällisiin 
oppimisprosesseihin, mutta ajoittain myös kulttuurien välisiin 
hankauksiin ja väärinymmärryksiin. Vuorovaikutuksen onnistuminen 
riippuu lopulta siitä, miten monikulttuurisilla areenoilla toimitaan, 
kommunikoidaan ja työskennellään.
Tässä kirjassa eturivin tutkijat arvioivat Suomessa syntyneiden ja 
ulkomailta Suomeen muuttaneiden kokemuksia erilaisissa työ- ja 
opiskeluympäristöissä. Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kokemuksia 
kartoitetaan koulutuksen, terveydenhuollon ja korkean teknologian 
areenoilla, joilla kansainvälistyminen on muuttanut ihmisten arkea ja 
työskentelytapoja maailmanlaajuisesti. Lisäksi tarkasteltavana ovat 
uudenlaisia työmarkkinoita edustava metalliala sekä perinteisesti 
ulkomaalaisia työllistänyt kulttuuriala.

***
Janne Seppänen & Esa Väliverronen
Mediayhteiskunta

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana median merkitys on syventynyt 
ja laajentunut ja siitä on tullut olennainen osa kehittyneiden 
yhteiskuntien toimintaa ja rakenteita.


***
Beverley Skeggs
Elävä luokka

Luokkien on sanottu kadonneen mutta luokkatutkimuksen elinvoimaisesta 
paluusta päätellen niitä on edelleen olemassa, joskin eri muodoissa 
kuin aiemmin. Beverley Skeggs edustaa tyystin uudenlaista 
luokkatutkimusta, jossa ei olla kiinnostuttu ihmisten tilastoimisesta 
eri luokkiin.

Hän lähestyy yhteiskuntaluokkia kulttuurin ja arvottamisen 
näkökulmista talouteen perustuvien luokittelujen asemesta. Skeggs 
tarkastelee sitä, kuinka tietyistä ryhmistä tulee kulttuurisesti 
määritettyjä: millä tavalla määrittely ja symbolointi tapahtuvat? 
Miten joistakin kulttuurin osista tulee hyviä ja arvokkaita, toisista 
pahoja ja arvottomia? Miksi luokittelu on ylipäänsä meidän tapamme 
ymmärtää nykyaikaa?

Hän analysoi myös sitä, kuinka tällaisten määrittelyjen kautta 
rakennetaan yhteiskunnallisia luokkia ja millä tavalla niitä 
arvotetaan. Arvottamista ja määrittelyä harjoitetaan sekä suorasti 
että epäsuorasti niin populaarikulttuurissa, poliittisessa 
retoriikassa kuin akateemisessa tutkimuksessakin. Kulttuurissa 
arvottomina pidettyjen luokkien avulla muiden on mahdollista tunnistaa 
oma erilaisuutensa ja sitä kautta oma arvonsa, sekä taloudellinen että 
moraalinen.

Skeggs on tuonut luokkatutkimukseen uusia metodologisia ja 
teoreettisia avauksia. Erityisesti hänen tapansa käyttää taitavasti 
niin sanottuja laadullisia menetelmiä ja haastatteluaineistoja 
tutkimuksen apuna on merkinnyt läpimurtoa luokkatutkimuksen alueella.

Beverley Skeggs toimii sosiologian professorina Isossa-Britanniassa 
Goldsmiths Collegessa, University of Londonissa.

***
John Dewey
Filosofian uudistaminen
Alkuteos: Reconstruction in Philosophy
Suom. Tuukka Perhoniemi

John Dewey (1859–1952) oli yhdysvaltalainen filosofi, psykologi ja 
kasvatustieteilijä, jonka pragmaattisen ajattelun ajankohtaisuus on 
viime vuosina yhä kasvanut. Filosofian uudistaminen on Deweyn yritys 
hahmotella laajasti länsimaisen ajattelun perinnettä ja sen kriisiä. 
Ajatus kriisistä on tuttu monilta 1900-luvun alkupuolen 
ajattelijoilta, mutta toisin kuin esimerkiksi samaan aikaan Euroopassa 
vaikuttaneet uuskantilaiset tai fenomenologit, Dewey keskittyy 
olemustieteen ja teknisten käsitejärjestelmien sijasta maailman 
konkreettiseen tilaan. Filosofian on uudistuttava, koska maailma on 
muuttunut ja ainekset todellisuuden ja ihmiselämän pohtimiseen ovat 
1900-luvulla monella tavalla erilaiset kuin edeltävillä vuosisadoilla. 
Deweylle filosofian uudistaminen tarkoittaakin tieteiden ja 
yhteiskunnan muuttuneen nykytilan huomioimista filosofisen ajattelun 
kontekstina. Filosofien tulisi ajatella globaalia maailmaa ongelmineen 
ottaen huomioon tieteen uusimmat tutkimukset, muuttuneet käsitykset 
luonnosta ja yhteiskunnasta, lehdissä uutisoitavat tapahtumat, taiteen 
ja tekniikan kehityksen.

Filosofian uudistaminen antaa hyvän kuvan Deweyn ajattelun eri 
ulottuvuuksista ja osoittaa kuinka radikaali ja kauaskantoinen on 
hänen tulkintansa filosofiasta. Lisäksi teoksessa yhdistyvät Deweyn 
demokratiaa koskevat ajatukset hänen kokonaisnäkemykseensä filosofian 
tehtävästä ja mahdollisuuksista. Filosofian uudistaminen on inspiroiva 
esimerkki Deweyn ajattelun terävyydestä ja hänen sanomansa 
elinvoimaisuudesta myös nykypäivänä.
***
Erving Goffman
Vuorovaikutuksen sosiologia
Suom. Kaisa Koskinen

Erving Goffman (1922–1982) on yksi toisen maailmansodan jälkeisen 
sosiologian tunnetuimpia ja tunnustetuimpia ajattelijoita. Goffmanin 
monisärmäisen ajattelun keskeinen kiinnostuksen kohde oli yksilöiden 
välinen vuorovaikutus ja sen eri osa-alueiden tutkiminen, joihin hänen 
tuotantonsa tarjoaa klassisia välineitä. Hänen teoksensa loivat 
perustaa sosiologian mikrososiologiselle kumoukselle 1950–1960- 
luvuilla. Mikrososiologinen käänne on jälleen ajankohtainen 
yhteiskuntatieteissä, esimerkiksi keskusteluanalyysissa ja muissa 
vuorovaikutustutkimuksen menetelmissä.

Vuorovaikutuksen sosiologia koostuu seitsemästä artikkelista, jotka 
osoittavat monipuolisesti Goffmanin ajattelun hedelmällisyyden, niin 
vuorovaikutuksen tutkimuksen, lingvistiikan, sosiaalipsykologian, 
sosiologian kuin sukupuolentutkimuksenkin parissa. Teokseen 
suomennetut artikkelit ovat valinneet professori Anssi Peräkylä ja 
tutkija Eeva Luhtakallio, joka on kirjoittanut myös teoksen johdannon.
***
Yrjö Kallinen, Juha Koivisto, Lauri Lahikainen & Antti Ronkainen (toim.)
Kurssi kohti konkurssia
Talouskriisin syyt ja seuraukset

Suuren riskin asuntoluotot, rahoitusalan yrityksen Lehman Brothersin 
kaatuminen ja finanssikriisi käynnistivät yhä jatkuvan globaalin 
talouskriisin, josta ei ole vieläkään toivuttu. Kriiseistä on syytetty 
pankkiireja, riskinottoon kannustavaa bonusjärjestelmää, 
kreikkalaisten höveliä lainanottoa, uusliberalismia tai ahneutta 
ylipäätään. Mutta mistä oikeastaan on kysymys? Mistä talouskriisit 
perimmiltään johtuvat ja mitkä ovat niiden talouspoliittiset seuraukset?

Kansainvälisesti tunnetut tutkijat selvittävät seikkaperäisesti sekä 
finanssikriisinä alkaneen globaalin talouskriisin taustoja ja 
kehityskulkua. He käyvät läpi Yhdysvaltain asuntokaupan kiemurat, 
”finansialisaatioksi” kutsutun ilmiön peruskäsitteet sekä asunto- ja 
pörssikeinotteluun kannustaneen politiikan taustavaikuttimet. Samalla 
he hahmottelevat myös yleisemmällä tasolla, mitkä ovat talouskriisin 
maailmanlaajuiset seuraukset.

Kirjoittajat käyvät myös keskustelua kapitalismin historiallisista 
vaiheista ja tulevaisuudennäkymistä. Minkälaisia mahdollisuuksia 
kriisi avaa eri poliittisille ryhmille? Onko uusliberalismin aikakausi 
ohi, olemmeko siirtymässä kriisin myötä takaisin keynesiläisyyteen vai 
onko tilalle tulossa jotain aivan uutta?

Teoksen kirjoittajia ovat Mario Candeias David Harvey, Wolfgang Fritz 
Haug, Andrew Kliman, David McNally sekä Leo Panitch, Martijn Konings, 
Stuart Hall ja Doreen Massey. Mukana on myös ranskalaisten 
taloustieteilijöiden talouspolitiikan valtavirtaa kritikoiva tuore 
manifesti.
***
Lennart Schön
Maailman taloushistoria – teollinen aika
Vår världs ekonomiska historia. Del II. Den industriella tiden
Suom. Paula Autio

Maailman taloushistoria – teollinen aika käsittelee maailmantalouden 
kehitystä noin vuodesta 1800 meidän päiviimme asti. Se valaisee 
globaalin kehityksen yleisiä linjoja ja laajoja asiayhteyksiä, mutta 
kertoo samalla myös parin viime vuosisadan aikana tapahtuneista 
merkittävistä yksittäisistä muutoksista ja yllättävistä käännekohdista.

Teollisen aikakauden myötä maailma on nivoutunut yhä tiiviimmin 
yhteen, ja eri maanosat ovat tulleet kehityksessään entistä 
riippuvammiksi toisistaan kaikissa suhteissa. Kirja valottaa teollisen 
ajan historian tärkeimpiä piirteitä ja 1800–1900-lukujen suurten 
mullistusten takana piileviä voimia aina 2000-luvun alkuun saakka. Se 
avaa näkökulman historian eri aikakausiin ja kuvailee maailmantaloutta 
kaikilla mantereilla sekä merkittävimpien valtioiden kehitystä.

Schönin teos on kirjoitettu paitsi kurssikirjaksi, myös maailman 
taloushistorian yleisteokseksi. Se katsoo maailmaa kokonaisvaltaisesti 
ja se on otteeltaan moderni. Siinä ovat mukana aivan viimeaikaisen 
tutkimuksen tulokset. Monet aiemmat alan perusteokset ovat olleet 
yleensä hyvin Länsi-Eurooppa- ja Pohjois-Amerikka-keskeisiä, mutta 
Schönin tarkastelussa on tasapainoisesti mukana koko maailma. 
Suomalaiselle opiskelijalle ja lukijalle on suuri etu, että se kattaa 
myös Pohjoismaat, jotka yleensä jäävät maailman 
taloushistoriateoksissa katveeseen. Ja toisin kuin yleensä, naistenkin 
rooli on mukana. Teos on myös tuore ja oiva puheenvuoro nykyiseen 
globalisaatiokeskusteluun.

Lennart Schön on Lundin yliopiston taloushistorian professori. Hän on 
kansainvälisesti erittäin tunnettu ja tunnustettu taloushistorioitsija.
***
Pierre Rosanvallon
Demokraattinen oikeutus
Puolueettomuus, refleksiivisyys, läheisyys
Alkuteos: La légitimité démocratique. Impartialité, reflexivité, 
proximité.
Suom. Vappu Helmisaari

Demokratian oikeuttaminen on Rosanvallonin nykydemokratiaa ruotivan 
trilogian toinen osa. Hän tarkastelee käsitteellisesti vanhoja tapoja 
oikeuttaa edustuksellisuus ja hahmottelee uutta oikeuttamisen 
järjestelmää, joka perustuu uudenlaisiin tapoihin saavuttaa enemmistö 
jakautuneessa yhteiskunnassa. Rosanvallon myös osoittaa 
nykydemokratioita analysoimalla, että kansalaisten valtaa vahvistavat 
parhaiten heidän käyttöönsä luovutetut monipuoliset keinot, joilla he 
voivat puuttua päätöksentekoon. Hän hahmottelee 
perustuslakituomioistuimista ja itsenäisistä instituutioista valvonta- 
ja vastavoimia edustuslaitokselle ja julkishallinnolle.

Rosanvallonin vahvuus on edustuksellisuuden ja julkishallinnon 
nykyisten ongelmien asettaminen laajaan historialliseen kehykseen ja 
sen osoittaminen, kuinka kansalaisten muodostamat vastademokraattiset 
voimat voidaan valjastaa valvomaan ja sääntelemään edustuksellista 
järjestelmää ja julkishallintoa.

Pierre Rosanvallon (s. 1948) on Ranskan johtavia politiikan 
historioitsijoita ja teoreetikoita sekä Pierre Bourdieun seuraaja 
Collège de Francen professorina. Häneltä on aiemmin suomennettu 
trilogian ensimmäinen osa, Vastademokratia (Vastapaino 2008).
***
Liisa Malkki
Kulttuuri, paikka ja muuttoliike
Suom. Laura Huttunen ja työryhmä

Miten kulttuurin, identiteetin ja paikan väliset kytkökset tulisi 
ymmärtää nykyisessä ihmisten liikkuvuuden maailmassa? Mikä tekee 
pakolaisesta pakolaisen, onko olemassa universaali pakolaisen tyyppi? 
Mikä merkitys erilaisilla hallinnon käytännöillä on pakolaisuuden 
muotoutumisessa? Miten pakolaisuutta tulisi tutkia, käsitteellistää ja 
suhteuttaa muuhun kansainväliseen liikkuvuuteen?

Liisa Malkki on maailmalla laajalti tunnettu ja siteerattu tutkija ja 
kirjoittaja, joka on käsitellyt erityisesti pakolaisuuteen ja ihmisten 
ylirajaiseen liikkuvuuteen liittyviä teemoja. Hänen tapansa lähestyä 
näitä kysymyksiä ammentaa antropologisesta tutkimusperinteestä sekä 
hänen omasta, perusteellisesta kenttätyöstään Tansaniassa 
burundilaisten pakolaisten keskuudessa. Malkki analysoi sekä 
akateemisen tutkimuksen tapaa rakentaa tutkimusta ja määritellä 
kohteitaan että populaareja tapoja puhua pakolaisuudesta. Hän 
tarkastelee kriittisesti myös hallinnon ja humanitaaristen projektien 
tapoja määritellä, kuulla ja kohdata ”kohteitaan”. Teos osallistuu 
ajankohtaiseen keskusteluun maahanmuutosta, liikkuvuudesta ja 
monikulttuurisuudesta sekä kyseenalaistaa vakiintuneita tapojamme 
ajatella paikan, kulttuurin ja kuulumisen kytköksiä.
***
Anu Koivunen & Mikko Lehtonen (toim.)
Kuinka meitä kutsutaan?
Kulttuuriset merkityskamppailut nyky-Suomessa.

Kevään 2011 eduskuntavaalit palauttivat yhteiskunnalliset 
vastakkainasettelut julkiseen keskusteluun. Tulisiko Suomen, kuten 
vaalit voittaneet perussuomalaiset linjasivat ilmastopoliittisessa 
vaihtoehdossaan, ilmoittaa EU:lle ja YK:lle ”ottavansa yksipuolisen 
aikalisän ilmastopolitiikassa”? Vai onko Suomi, kuten joulukuussa 2010 
raporttinsa jättänyt maabrändivaltuuskunta esitti, velvollinen 
osoittamaan osaavansa ratkaista kestävään kehitykseen ja globaaliin 
köyhyyteen liittyviä ongelmia?

Mihin suuntaan Suomi on menossa? Kenen ehdoilla ja arvoilla 
tulevaisuuteen matkataan? Millaisia kutsuhuutoja uusliberaalit 
globaalistajat, hyvinvointivaltion perinnön puolustajat tai 
uusnationalistit esittävät? Kuinka vaihtoehdot jäsentyvät? Mikä on 
median rooli niiden kehystäjänä?

Kuinka meitä kutsutaan? -teoksen kirjoittajien mukaan 
suuntakamppailuja ei voi ymmärtää ilman, että niihin sisältyvät 
kulttuuriset ulottuvuudet otetaan vakavasti. Erilaisten kutsuhuutojen 
esittäjät rakentavat vetoomuksissaan tietyn ihannekuvan Suomesta ja 
suomalaisista. Se, keiden kutsuhuutoja kansalaiset kuuntelevat, 
määrittyy siitä, keihin ”meihin” äänestäjät identifioituivat. 
Kamppailussa maan suunnasta on siis kyse yhä painokkaammin myös 
merkityksistä ja kulttuurista.

Teoksessa kahdeksan humanistia ja yhteiskuntatieteilijää kartoittaa 
monipuolisesti nyky-Suomessa sitten 1990-luvun käytyjä ja meneillään 
olevia määrittelykamppailuja. Monitieteinen kirja on tarkoitettu 
kaikille Suomen suunnasta kiinnostuneille. Sillä on käyttöä myös 
kulttuurintutkimuksen, mediatutkimuksen ja muiden humanististen ja 
yhteiskuntatieteiden oppimateriaalina.

****
Petri Koikkalainen & Paul-Erik Korvela (toim.)
Klassiset poliittiset ajattelijat

Klassiset poliittiset ajattelijat esittelee 16 keskeistä poliittista 
ajattelijaa antiikista 1900-luvun alkuun. Yksilöinä heidän työnsä 
merkitys hahmottuu heidän oman aikansa ongelmia vasten, mutta samalla 
avautuu näköaloja politiikan teorian pitkäkestoisiin teemoihin, kuten 
kysymykseen ihmisluonnosta, uskonnon ja politiikan eroon tai 
kansainvälisiin suhteisiin. Artikkelit perustuvat uusimpaan 
poliittisen ajattelun historian ja filosofian tutkimukseen.

Klassiset poliittiset ajattelijat on yliopistollinen oppikirja ja 
poliittisesta filosofiasta kiinnostuneen perusteos. Teoksen 
kirjoittajat ovat tunnettuja suomalaisia tutkijoita.

****
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.