[H-verkko] Arvosteltavaksi: Gaudeamuksen kevään 2010 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To Maalis 4 20:05:47 EET 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen 
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös 
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ 
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja 
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!


***
Kuisma Korhonen & Pajari Räsänen (eds.): The Event of Encounter in 
Art and Philosophy

The event of an encounter is singular, unrepeatable and 
unpredictable. It marks not only a unique moment of temporary 
contact, but also the past and the future, makes them meaningful, 
defines them anew. Such an event is a moment of liberty, a feast, a 
revolution or a catastrophe - we should find again in order to become 
responsible for and to it.

This volume in itself consists of a network of encounters. The 
multiplicity of viewpoints, styles and modes of argumentation 
displays the ultimate aim of to form a discursive space where the 
notion of encounter is not only a theme among others but also a way 
of thinking.

***
Worldwatch-instituutti: Maailman tila 2010

Maailman tila 2010 haastaa pohtimaan nykyistä kulutuskeskeistä 
elämäntapaa. Kulutukseen nojautuva yhteiskuntamalli on käymässä 
mahdottomaksi. Jos ihmiskunta aikoo elää maapallolla myös 
tulevaisuudessa, sen on löydettävä uusi, kestävämpi toimintamalli. 
Teos kertoo, millä tavoin eri toimijat - opetusala, liike-elämä, 
valtiovalta, media ja kansalaisjärjestöt - voivat edistää tätä 
välttämätöntä muutosta. Se kertoo myös, miltä tulevaisuuden kestävä 
kulttuuri näyttää ja miten siinä ratkaistaan maapalloa vaivaavat 
ongelmat.

"Aiemmin ylellisyystarvikkeilta vaikuttaneet hyödykkeet saattavat 
ajan mittaan alkaa tuntua itsestään selviltä tai peräti 
välttämättömiltä tavaroilta. Esimerkiksi japanilaiset pitivät 
tuuletinta, pesukonetta ja sähköistä riisinkeitintä tyydyttävän 
elämänlaadun kannalta välttämättöminä hyödykkeinä jo 1960-luvulla. 
Sittemmin auto, ilmastointilaite ja väritelevisio muuttuivat 
"perustarvikkeiksi". Vuonna 2006 Yhdysvalloissa 83 prosenttia 
väestöstä piti pyykinkuivainta välttämättömänä."

***
Ilka Haarni: Kolmas elämä

Eläkepäivillä on aikaa ja vapaus tehdä itseä kiinnostavia asioita. 
Moni on sitä mieltä, että eläkkeellä kannattaa "lähteä liikkeelle" - 
muiden ihmisten pariin tekemään, harrastamaan ja osallistumaan. Yhä 
useammin työuran jälkeen vietetäänkin aktiivista ja vireää 
elämänvaihetta, kolmatta elämää.

Sosiologi Ilka Haarni seurasi eläkeikäisten toimintaa eräässä 
pääkaupunkiseudun kaupunginosassa. Havainnoinnin ja haastatteluiden 
pohjalta hän esittelee ikääntyvien kaupunkilaisten osallistuvaa 
elämäntapaa: harrastuksia, omaehtoista toimintaa, vapaaehtoistyötä 
sekä yhdistys- ja vertaistoimintaa. Osallistumisen kirjon ohella 
teoksessa kuvataan eläkeikäisille tärkeiden tekemisen ja tapaamisen 
yhteisöjen piirteitä ja merkitystä. Teoksessa tuodaan esille 
osallistumisen antia ja sen tarjoamaa hyvinvointia. Etualalla ovat 
ikääntyvien omat näkemykset ja kokemukset.

Teos sopii eläkeikäisten parissa työskenteleville, väestörakenteen 
muutoksia pohtiville sekä ikääntymisestä kiinnostuneille - ja 
varsinkin eläkkeelle jäämisen tueksi.

***
Jani Kaisto & Miikka Pyykkönen (toim.): Hallintavalta

Hallinta vallankäytön muotona tarkoittaa järjestelmällisiä 
pyrkimyksiä muovata yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa, ohjata 
väestötason prosesseja ja vahvistaa yhteiskunnan kokonaishyvinvointia.

Hallintavalta johdattaa lukijansa hallinnan kysymyksenasetteluihin 
Michel Foucault'n perintöä seuraten. Teoksessa yhteiskunnallista 
hallintaa tarkastellaan sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen 
kudelmana. Siinä etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin 
kysymyksiin: Millaisin käytännöin hallintaa harjoitetaan? Millaista 
asiantuntijatietoa hallinta edellyttää ja tuottaa? Millaisten 
kansainvälisten kytkentöjen varassa hallinta tapahtuu? Millaisia 
yksilöitä hallinta kohteistaan muovaa? Teoksessa kehitetään hallinnan 
tutkimisen käsitteitä ja näkökulmia suomalaisen yhteiskunnan 
tarkasteluun sopiviksi.

Hallintavalta on tärkeää ja ajankohtaista luettavaa 
yhteiskuntatieteiden tutkijoille, sosiaalialan ammattilaisille, 
järjestöaktiiveille sekä talouselämän ja kansainvälisen politiikan 
toimijoille. Se soveltuu oppikirjaksi yliopistoissa ja sosiaalialan 
ammattikorkeakouluissa. Teos on kirjoitettu kaikille niille, joita 
vallan, hallinnan ja politiikan kysymykset kiinnostavat.

***
Teemu Ikonen: 1700-luvun eurooppalaisen kirjallisuuden ensyklopedia

Euroopassa koettiin 1700-luvulla kirjallinen kukoistuskausi, jolloin 
kehitettiin uudenlaisia kertomisen tapoja. Kertomuksia pidettiin 
oivana keinona maailman hahmottamiseen, mutta toisaalta tieteellisen 
maailmankatsomuksen vakiintuminen sai monet väheksymään romaaneja ja 
muita sepitteitä. 1700-luku oli myös satiirin kulta-aikaa, ja ajan 
julkaisut ovat täynnä muotokokeiluja, kielellisiä pelejä ja jopa 
räikeitä huijauksia. Näitä tehtiin kaupallisista syistä, sensuurin 
kiertämiseksi tai silkasta keksimisen ilosta.

1700-luvun eurooppalaisen kirjallisuuden ensyklopedia avaa 
yleistajuisesti näitä aikakauden kirjalliselle kulttuurille 
tunnusomaisia ilmiöitä, käsityksiä ja toimintatapoja Swiftistä 
Austeniin. Se koostuu aakkosellisista hakusanoista sekä 
esseemuotoisista tekstianalyyseista ja katsauksista. Teos on yhtä 
aikaa tarkkuutta kaihtamaton yleisesitys, kriittinen tietosanakirja, 
tutkimus kertomuksellisen ajattelun muutoksesta sekä oppikirja, joka 
jättää lukijan ajattelulle tilaa.

***
Antti Teittinen: Pois laitoksista!

Teoksessa tutkitaan, miten eri tavoin vammaisiksi luokiteltuja 
ihmisiä koskevat ajattelu- ja toimintatavat ovat Suomessa muuttuneet 
1950-luvulta nykypäivään sekä miten muutoksia on oikeutettu. Vahvasta 
laitoskulttuurista on siirrytty kohti laitosten purkamista ja 
hajauttamista, mikä on edellyttänyt uusien hoivan käytäntöjen 
kehittämistä. Teemoja lähestytään tutkimuksen, ideologioiden ja 
käytäntöjen näkökulmista.

Pois laitoksista! käsittelee erityisesti sitä, kuinka tutkimustieto 
on vaikuttanut vammaisia ja vammaisuutta koskevien instituutioiden ja 
käytäntöjen perustelemiseen. Vallitseviksi nousseita keskeisiä 
huolenpidon malleja arvioidaan kriittisesti ja tuodaan esiin, kuinka 
hoivan normistot ja käytännöt ovat limittyneet syrjinnän ja sorron 
poliittisiin teknologioihin. Lisäksi pohditaan, mitä laitoshoidon 
purkaminen käytäntöjen tasolla tarkoittaa.

***
Marja-Liisa Halko, Anne Mikkola & Olli-Pekka Ruuskanen (toim.): 
Naiset, miehet ja talous

Kuvaako taloustiede ainoastaan miehen käyttäytymistä? Mitä annettavaa 
taloustieteellä on keskustelulle sukupuolen merkityksestä eri 
elämänalueilla? Vaikuttaako päätöksentekijän sukupuoli hänen 
tekemiinsä valintoihin?
Kohteleeko globalisaatio naisia ja miehiä samalla tavalla?

Teokseen on koottu sukupuoleen liittyvää kansainvälistä tutkimusta 
taloustieteen eri aloilta, ja se esittelee myös ajankohtaista 
tutkimustietoa suomalaisesta työ- ja perhe-elämästä. Siinä pohditaan 
muun muassa yksilön päätöksentekoa, perhettä, ajankäyttöä, 
työmarkkinoita, kehityskysymyksiä ja tasa-arvoa.

Naiset, miehet ja talous on välttämätön kaikille, jotka haluavat 
ymmärtää talouden ja sukupuolikeskustelun välisiä yhteyksiä. Se 
soveltuu oppikirjaksi taloustieteen ja muiden yhteiskuntatieteiden 
sekä sukupuolitutkimuksen opiskelijoille.

***
Otto Bruun ym. (toim.): Immateriaalitalous - kapitalismin uusin muoto

2000-luvun länsimaisissa kulttuureissa kaupattava tavara on yhä 
useammin tietoa, kulttuuria, keksintöjä ja tutkimustuloksia. Puhutaan 
immateriaalitaloudesta, johon sisältyvä puhe esimerkiksi luovasta 
taloudesta, yksilöllisyydestä ja luonnon pelastavasta talouden 
aineettomasta käänteestä houkuttelee ajattelemaan, että talous on 
muuttunut ihmisystävälliseksi - joustavaksi, luovaksi ja mukavaksi. 
Teoksessa poraudutaan tällaisen puheen taakse. Siinä tarkastellaan 
immateriaalitalouden ja siihen liittyvien ilmiöiden taustoja.

Kirjassa tutkitaan, kuinka aineettomasta taloudesta puhutaan sekä 
kansallisesti että globaalisti ja mitä eri puhetavat tarkoittavat. 
Lisäksi pohditaan, onko immateriaalitaloudessa sittenkään kyse 
uudesta ilmiöstä ja onko immateriaalitalous todella aineetonta. 
Samalla mietitään, kuinka immateriaalitalouden politiikkaan voisi 
suhtautua sekä yksityisessä että julkisessa elämässä.

***
Slavoj _i_ek: Pehmeä vallankumous

Kirjoituksissaan _i_ek liikkuu suvereenisti niin populaarikulttuurin, 
taiteen, tieteen kuin tavallisen arjen, politiikan, uskonnon ja 
teoreettisen spekulaationkin välillä. Hän analysoi kulttuurisia ja 
poliittisia ilmiöitä tavalla, joka saa näkemään ne uudessa ja usein 
yllättävässä valossa. _i_ek arvostelee monia nykyajattelun 
valtavirtauksia (kulttuurintutkimus, kognitiotieteet, feminismi, 
postmodernismin eri muodot), mutta samalla pyrkii tarjoamaan niille 
vaihtoehdon.

_i_ekin ajattelu on omalaatuinen sekoitus Hegeliä ja Hitchcockia, 
Schellingiä ja kyberavaruutta, Kantia ja hovirakkautta, Lacania ja 
huonoa huumoria. Hänen ajattelunsa voi herättää vastustusta ja 
ärsyttää, mutta se ei koskaan ole tylsää tai mitäänsanomatonta. 
Lähtökohtana on ajatus, että ilman saksalaisen idealismin perinnettä 
(Kant, Schelling, Hegel) on mahdotonta ymmärtää modernia subjektiutta 
sekä niitä poliittisia, eettisiä ja ideologisia umpikujia, joihin se 
väistämättä törmää nykyisessä reaalikapitalismissa. Tämä on kuitenkin 
mahdollista vain Jacques Lacanin psykoanalyyttisen ajattelun avulla.

***
Jarmo Vakkuri (toim.): Paras mahdollinen julkishallinto?

Tehokkuuden ihannetta ei pääse nyky-yhteiskunnassa pakoon. 
Ajattelumalli tunkeutuu sosiaalisen toiminnan kaikille alueille, niin 
liikeyrityksiin kuin julkisen hallinnon toimintaan. Julkisella 
sektorilla tehokkuusajattelu on saanut entistä merkittävämmän 
jalansijan kaikessa toiminnan kehittämisessä. Taustalla on 
kansainvälinen kehitys ja myös kotitekoiset syyt. Nykyään puhutaan 
sujuvasti tuottavuusohjelmista, laadun parantamisesta ja 
tuloksellisuusmittareista, tarkasteltiinpa sitten oikeuslaitosten, 
puolustusvoimien, vanhushuollon tai vaikkapa kouluterveydenhuollon 
toimintaa. Päätöksentekoa ja keskustelua ohjaa usko ja luottamus 
parhaan mahdollisen ratkaisun löytymiseen. Ajatus tehokkaasta 
toiminnasta on tämän keskeinen ilmentymä.

Teos tarkastelee tehokkuusongelmien määrittelyä, mittaamista ja 
ratkaisuja pohtimalla niiden monitulkintaisuutta: ihmisen luomat ja 
omaksumat ajattelutavat ovat epätäydellisiä ja alttiita useille 
kilpaileville tulkinnoille. Teoksessa pohditaan, millaisia 
rajoitteita tehokkaan toiminnan malleihin liittyy ja miten 
organisaatiot ja päätöksentekijät pyrkivät tulemaan toimeen näiden 
rajoitteiden kanssa. Heidän hankalaksi tehtäväkseen jää ratkaista, 
miten sukkuloida epätäydellisten mallien maailmassa.

***
Heidi Lindroos & Ulrika Segercrantz (toim.): Yksilöksi ryhmässä

Ryhmäanalyysi on terapia- ja työskentelymenetelmä, joka tähtää 
yksilöiden aitoon vuorovaikutukseen sekä itsetunnon ja identiteetin 
kehittämiseen. Se perustuu ajatukselle, että yksilö ei voi olla 
yksilö ilman ryhmää. Ryhmässä taas tapahtuu vuorovaikutusta 
yksilöiden välillä, ja tätä vuorovaikutusta voidaan käyttää apuna 
hoito-, työnohjaus- ja organisaatiotyössä.

Yksilöksi ryhmässä on perusteos ryhmäanalyyttisesta hoitotavasta ja 
sen soveltamisesta terapiaryhmien ulkopuolella. Se esittelee 
monipuolisesti ryhmäanalyysin peruskäsitteitä sekä pienryhmien, 
keskisuurten ja suurten ryhmien teoriaa. Samalla se tarjoaa 
esimerkkitapauksia käytännön työstä. Painopiste on terapiatyössä, 
mutta myös työnohjaus ja ryhmäanalyysin käyttö organisaatioiden 
kehittämisessä tulevat esille.