[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Museoviraston =?UNKNOWN?Q?p=E4=E4johtaja?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Kesä 8 12:20:32 EEST 2009


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Museoviraston pääjohtaja

Museovirasto (www.nba.fi) on opetusministeriön alainen virasto, joka
johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa ja toimii
kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelusta vastaavana
asiantuntijavirastona. Museovirasto huolehtii esineellisen
kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön tutkimisesta,
säilyttämisestä ja hoidosta sekä alaa koskevien palveluiden
tarjoamisesta. Museoviraston osana toimii Suomen kansallismuseo.
Vakinaista henkilökuntaa Museovirastossa on yhteensä noin 280. 

Museovirastossa on avoinna PÄÄJOHTAJAN virka 1.1.2010 lukien. 

Pääjohtaja johtaa Museoviraston toimintaa sekä vastaa siitä, että
Museovirastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.
Pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys
Museoviraston toimialaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja
johtamiskokemus. Lisäksi vaaditaan suomen kielen erinomainen
suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä
suullinen ja kirjallinen taito. Viran menestyksellistä hoitamista
edesauttaa kokemus valtionhallinnon kehittämistoimista,
hallinnollinen kokemus, organisointi- ja yhteistyökyky sekä hyvä
englannin kielen taito ja muu kielitaito. Virkaan nimitettäväksi
esitettävän henkilön on ennen nimittämistään annettava valtion 8 a
§:ssä (604/1997) tarkoitettu selvitys sidonnaisuuksistaan.
Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Virka täytetään viiden vuoden
määräajaksi. Lisätietoja tehtävästä ja sen palkkauksesta antavat
ylijohtaja Riitta Kaivosoja, puh. (09) 1607 7053 ja johtaja Jukka
Liedes, puh. (09) 1607 7481. Helsingissä 2.6.2009 Kansliapäällikkö
Harri Skog Valtioneuvostolle osoitetut kirjalliset ilmoittautumiset
nimikirjanotteineen tai todistusjäljennöksineen pyydetään
toimittamaan opetusministeriön kirjaamoon, Meritullinkatu 10, 00170
Helsinki, viimeistään 6.7.2009 virka-ajan päättymiseen (klo 16.15)
mennessä. Ilmoittautumiset voi toimittaa myös sähköisesti
osoitteeseen opmkirjaamo at minedu.fi samaan määräaikaan mennessä. 
Ilmoittautumisissa on mainittava diaarinumero 66/111/2009.
Ilmoittautumisia ei palauteta. 
_____________________________________________

Museiverket (www.nba.fi) är ett verk som är underställt
undervisningsministeriet. Det leder och utvecklar landets allmänna
museiväsen. I egenskap av expertmyndighet ansvarar det för skyddet av
Finlands kulturarv och kulturmiljö. Museiverket forskar i, bevarar och
värnar om det materiella kulturarvet och om kulturmiljön. Vidare
erbjuder det tjänster inom sin sektor. Finlands nationalmuseum är en
del av Museiverket, vars ordinarie personal sammantaget uppgår till
cirka 280. Vid Museiverket lediganslås tjänsten som GENERALDIREKTÖR
från 1.1.2010. Generaldirektören leder Museiverkets verksamhet samt
svarar för att verkets uppgifter sköts på ett resultatgivande sätt.
Generaldirektören ska ha högre högskoleexamen, vara förtrogen med
Museiverkets ansvarsområde och ha i praktiken visad ledarförmåga och
erfarenhet av ledarskap. Dessutom fordras utmärkt förmåga att använda
finska i tal och skrift och nöjaktig förmåga att använda svenska i tal
och skrift. För att tjänsten ska kunna skötas med framgång behövs
erfarenhet av utvecklingsåtgärder inom statsförvaltningen, erfarenhet
av förvaltning, god organisations- och samarbetsförmåga samt goda
kunskaper i engelska och övriga språkkunskaper. Den som föreslås bli
utnämnd till tjänsten ska före utnämningen lämna en sådan redogörelse
för sina bindningar som avses i 8 a § (604/1997) i
statstjänstemannalagen. Generaldirektören utnämns av statsrådet.
Tjänsten är en visstidstjänst på fem år. Ytterligare uppgifter om
tjänsten och avlöningen ger överdirektör Riitta Kaivosoja tel. (09)
160 77053 och direktör Jukka Liedes tel. (09) 160 77481.

Helsingfors den 2 juni 2009 Kanslichef Harri Skog De skriftliga
anmälningarna inkl. matrikelutdrag eller kopior av betyg och intyg
ska vara inlämnade på undervisningsministeriets registratorskontor,
Sjötullsgatan 10, 00170 Helsingfors, senast 6.7.2009 före
tjänstetidens slut (16.15). Anmälningarna kan också sändas
elektroniskt under adress opmkirjaamo at minedu.fi inom samma tid.
Diarienummer 66/111/2009 ska nämnas i anmälningarna. Anmälningarna
återsänds inte. 

Lea Murto-Orava Tiedottaja Museovirasto PL 913, 00101 Helsinki puh.
(09) 4050 9293, 050 301 7409 faksi (09) 4050 9300
lea.murto-orava at nba.fi http://www.nba.fi
_______________________________________________ Museoposti-lista -
Museoposti at lists.greenspot.fi
http://lists.greenspot.fi/mailman/listinfo/museoposti Green Spot -
webhotelli 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 07.07.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://