[H-verkko] =?UNKNOWN?Q?Tutkimuspyynt=F6=3A_H=E4meenlinnan?= kaupungin =?UNKNOWN?Q?itsen=E4isyyden?= ajan historian kirjoittaminen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Apr 23 08:18:17 EEST 2009


Agricolan tutkimuspyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/tutk/ttarjotaan/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Hämeenlinnan kaupungin itsenäisyyden ajan historian kirjoittaminen


TARJOUSPYYNTÖ, JOKA KOSKEE HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN ITSENÄISYYDEN AJAN
HISTORIAN KIRJOITTAMISTA


Tarjouspyynnön kohde

Hämeenlinnan kaupunginhallitus pyytää sitovaa tarjoustanne
Hämeenlinnan kaupungin itsenäisyyden ajan historiasta kertovan
teoksen kirjoittamisesta. Itsenäisyyden ajan historian tulisi olla
lopulliselta laajuudeltaan n. 500 sivua. Työ tulisi aloittaa
viimeistään vuoden 2010 alussa ja saada valmiiksi vuoden 2012 loppuun
mennessä. Kuvitus, taitto ja painotyöt ajoittuvat vuodelle 2013. Näin
historia valmistuisi kaupungin 375-vuotisjuhliin vuonna 2014.

Pyydämme tarjoustanne tutkimuksellisesti korkealaatuisesta ja
vaativasta historiantutkimustekstistä, joka nojaa 
alkuperäislähteisiin ja on niitä kriittisesti analysoiva
historiateos.

Teoksen kuvittamisesta, taittamisesta ja painamisesta järjestetään
erillinen tarjouskilpailu.

Tarjoajan työtilanteeseen sekä rahoitukselliseen ja taloudelliseen
tilanteeseen liittyvät vaatimukset
  
Mikäli tarjoajana on yksityinen henkilö, tulee hänen pyydettäessä
esittää selvitys työtilanteestaan ja muista mahdollisesti käynnissä
olevista tutkimustöistään kirjoittamiseen varatulta ajalta. 

Mikäli tarjoajana on yritys, on sen tullut rekisteröityä yritys- ja
yhteisötietojärjestelmään sekä ennakkoperintä-, työnantaja- ja
arvonlisävelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää
rekisteröitymistä. Kaupunginhallitus tarkastaa rekisteröitymisen.

Tarjoajan on tullut huolehtia verojen, sosiaaliturvamaksujen ja
eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoajan on vaadittaessa ennen
hankintapäätöksen tekemistä ja sopimuksen voimassaoloaikana
toimitettava kaupparekisteriote, veroviranomaiselta saatava selvitys
sosiaaliturva- ja muiden lakisääteisten maksujen suorittamisesta sekä
selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia
laskettuna päivästä, jona ne toimitetaan tilaajalle. Toimittajan
tulee pyydettäessä antaa luettelo niistä henkilöistä, jotka
osallistuvat kaupungin hankinnan valmistukseen ja toimittamiseen.


Tarjoaja, joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä
selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta.

Tarjoajan ammatilliseen pätevyyteen ja suorituskykyyn liittyvät
vähimmäisvaatimukset

Tarjoajalta edellytetään työn suorittamiseen soveltuvaa koulutusta
sekä kokemusta vastaavien vaativien paikallishistorioiden
kirjoittamisesta.

Mikäli tarjoajana on yritys, tulee tarjoajan nimetä työryhmä, jonka
jäsenillä on työn suorittamiseen soveltuva koulutus sekä kokemusta
vastaavien vaativien paikallishistorioiden kirjoittamisesta.
Nimettyjä henkilöitä ei saa vaihtaa työn kuluessa ilman tilaajan
suostumusta.

Historiateoksessa pyritään mahdollisimman vaativan tason täyttävään
tutkimukseen, mutta kirjoittajaa valittaessa otetaan huomioon myös
kirjoittajan kyky sujuvan ja luettavan tekstin tuottamiseen. 

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden
täyttyminen arvioidaan:

Tarjoajaa pyydetään liittämään tarjoukseen seuraavat selvitykset,
joiden perusteella edellä mainittujen soveltuvuusvaatimusten
täyttyminen arvioidaan:

1.	Kirjoittajan ansioluettelo
2.	Referenssit: selvitys viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana
toteutetuista nyt kyseessä olevaa hanketta vastaavista töistä

Valintaperusteet	

Tarjouksista valitaan tilaajan kannalta kokonaistaloudellisesti
edullisin.

Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan seuraavien perusteiden
avulla, joista tarjoajan on esitettävä selvitys tarjouksessaan:

40%: Hinta, joka ilmoitetaan sitovana arvonlisäverottomana
kokonaishintana.
	
60%: Kirjoittajan referenssit. Referenssien arvioinnissa tilaaja
asettaa etusijalle sellaisen aikaisemman kokemuksen, joka
sisällöltään luo tekijöille edellytyksiä kyseessä olevaan työhön. 
Arvostamme vastaavien vaativien paikallishistorioiden kirjoittamiseen
liittyvää kokemusta.

Työaikataulu	

Työ on määrä aloittaa viimeistään vuoden 2010 alussa.

Kirjoitustyön tulee olla valmis vuoden 2012 loppuun mennessä.

Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta tarjousajan
päättymisestä.

Tarjousten julkisuus	

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen
allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia
sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto
hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen.


Muut ehdot		

Osatarjouksia ei hyväksytä.

Kaupungilla on oikeus perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset.
Tarjouksen tekemisestä ei voi vaatia korvausta.

Kaupungilla on oikeus hylätä tarjouspyynnön vastainen tarjous.

Tarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita vain, mikäli kaupunki on
hyväksynyt tämän etukäteen.

Maksuehdoista sovitaan erikseen.

Sopimus	

Kaupunginhallitus tekee valitun toimittajan kanssa sopimuksen.

Pääsääntöisesti sopimus voidaan allekirjoittaa ja työ aloittaa vasta
hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi, mikä käytännössä merkitsee
noin kuukautta päätöksentekopäivästä, mikäli päätöksestä ei valiteta.
Sopijaosapuolia sitova sopimus syntyy vasta, kun kaikki
sopijaosapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia, Hämeenlinnan kaupungin
hankintasääntöä ja julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE
1994. Mahdolliset erimielisyydet, joita ei saada sovituksi, jätetään
Hämeenlinnan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Tarjouksen jättäminen	

Tarjous tulee tehdä suomen kielellä ja kirjallisena. 

Tarjouksen on oltava kokonaisuudessaan perillä Hämeenlinnan kaupungin
historiallisessa museossa 15.5.2009 klo 15.00 mennessä.

Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa, johon on merkitty
tunnus ”Hämeenlinnan historia / tarjous” osoitteeseen:

Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo
Kustaa III:n katu 8
13100 Hämeenlinna

Yhteyshenkilöt	

Historiatoimikunnan puheenjohtaja, professori Seppo Myllyniemi 
p. 03-618 4834, seppo.myllyniemi at pp.armas.fi

Historiallisen museon johtaja Tuulia Tuomi p. 03-621 2840,
tuulia.tuomi at hameenlinna.fi------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Tuulia Tuomi <tuulia.tuomi at hameenlinna.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.05.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.hameenlinna.fi