[H-verkko] Työtä: Yliassistentin määräaikainen virkasuhde, jonka ala on historia (Arkistonhallinnan maisteriohjelma)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Kesä 13 21:13:39 EEST 2008Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Yliassistentin määräaikainen virkasuhde, jonka ala on historia
(Arkistonhallinnan maisteriohjelma)

Jyväskylän yliopistossa Humanistisessa tiedekunnassa, historian ja
etnologian laitoksessa haettavana

Yliassistentin määräaikainen virkasuhde, jonka ala on historia
(Arkistonhallinnan maisteriohjelma) ajaksi 1.9.2008 – 31.7.2009

Historian ja etnologian laitoksessa ovat edustettuina historia ja
etnologia. Laitoksen tutkimus- ja opetushenkilökuntaan kuuluu tällä
hetkellä kymmenen professoria (seitsemän historiassa, kolme
etnologiassa), yksi lehtori, yksi erikoistutkija ja neljä
yliassistenttia. Laitoksen hallintohenkilökuntaan kuuluu kolme
amanuenssia ja kaksi osastosihteeriä. Sen lisäksi laitoksessa on
vaihteleva määrä (n. 30) määrä-aikaisella rahoituksella toimivia
tutkijoita sekä 33 dosenttia. Pääaineopiskelijoita laitoksessa on
noin 500 ja vuotuinen sisäänotto on 45 (30 historia ja 15
etnologiatieteet). Aktiivisia jatko-opiskelijoita on yli 80.

Historian ja etnologian laitoksen tutkimusta leimaa ihmisten ja
yhteisöjen pitkän aikavälin toiminnan ja ajattelun analysointi ja
tulkinta. Laitoksen oppiaineet pyrkivät muodostamaan
kokonaisvaltaisen ja syvällisen sekä teoreettisesti monisärmäisen
kuvan menneisyyden ja nykyisyyden ilmiöistä sekä niiden
taustatekijöistä. Eri näkökulmista teemojaan lähestyvät oppiaineet ja
-alat täydentävät luontevasti toisi-aan. Laitos on monitieteinen
tutkijayhteisö, jossa oppiaineiden ja kahden tieteenalan välinen
yhteistyö toimii joustavasti. Uuden tutkintojärjestelmän
mahdollistamia eri oppiaineiden yhteisiä opintoja on hyödynnetty
kummallakin tieteenalalla. Jatkossa laitos tavoittelee aiempaakin
laajempaa sisäistä integ-raatiota ja tieteenalojen raja-aitojen
ylittämistä. Laitos panostaa korkealuokkaiseen tutkimustoimintaan. 

Määräaikaisen tehtävän opetustehtävät liittyvät ennen kaikkea
Arkistonhallinnan maisteriohjelmaan (AHMO). Arkistonhallinnan
maisteriohjelma toteutetaan yhteistyönä Jyväskylän yliopiston
historian ja etnologian laitoksen sekä taiteiden ja kulttuurin
tutkimuksen laitoksen ja Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen
laitoksen kanssa. AHMO on uudenlainen tutkintoon johtava
opintokokonaisuus, joka yhdistää teoreettisen yliopistokoulutuksen
alakohtaiseen, teknisesti innovatiiviseen asiantuntijakoulutukseen.
Maisteriohjelmasta valmistuvat työllistyvät johto- ja
asiantuntijatehtäviin muun muassa arkistolaitoksessa, museoissa,
valtionhallinnon sekä kaupunkien ja kuntien arkistotoimessa,
maanmit-tauslaitoksessa tai yksityisellä sektorilla.
Arkistonhallinnan maisteriohjelman sisällöstä ja toteutuksesta
lisätietoja saa www-sivulta
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie/opiskelu/arkistonhallinta/arkhall

Työhön sisältyy ensinnä runsaasti kyseisen maisteriohjelman
koordinointi-, hallinnointi- ja opetusteh-täviä. Niitä ovat mm.
opiskelijoiden neuvonta ja ohjaus, ml. henkilökohtaisten
opintosuunnitelmien vastaanottaminen ja niistä keskusteleminen
opiskelijoiden kanssa.  Tehtävään valittava osallistuu
opinto-ohjelman suunnitteluun sekä opetukseen mm. verkkokursseja
ohjaamalla ja opettamalla. Yhteyksien ylläpito ja kehittäminen
arkistotoimen ja asiakirjahallinnon kentän kanssa on osa työtä,
samoin harjoit-telusopimusten tekeminen alan työnantajien kanssa.
Maisteriohjelman ohjausryhmän sihteerinä toimiminen kuuluu myös
tehtäviin. 

Toisaalta itsenäinen tutkimustyö, jonka tulee sijoittua laitoksen
tutkimuksen painoalueille, on tärkeä kriteeri tehtävän
menestyksellisessä hoitamisessa. Laitoksen tutkimusstrategiassa on
määritelty viisi tutkimuksen painoalaa, jotka kattavat tavallisesti
useita oppi- ja tieteenaloja. Painoalat edustavat pitkäaikaista
jatkuvuutta, innovatiivisuutta, monitieteisyyttä, tutkimuksen laatua
sekä volyymia (julkaisut, hankkeiden tutkijaresurssit jne). Ne
profiloivat laitoksen tutkimusta ja korkealuokkaiseen tutkimukseen
perustuvaa opetusta sekä erottavat laitoksen muista samojen
tieteenalojen yksiköistä. Hankkeiden laajempia esittelyjä löytyy
laitoksen kotisivulta (http://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie/tutkimus).
Painoalat ovat: 

A) Mentaliteettien, aatteiden ja kulttuurien tutkimus
B) Varhaismodernit yhteiskunnat ja yhteisöt
C) Toimijat, organisaatiot ja rakenteet 
D) Identiteetit, muisti ja muistaminen
E) Hyvinvointi ja kriisit pitkällä aikavälillä

Tehtävää täytettäessä eduksi katsotaan tohtorintutkinto, monipuolinen
kokemus arkistoalalta (ml. sähköinen arkistointi), osoitettu
opetustaito ja koordinointikyky sekä näytöt tieteellisen tutkimustyön
suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen opetuksen ja tutkimuksen
määräaikainen kehittämishanke (Arkistonhallinnan maisteriohjelma
(AHMO)).

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä
säädetään asetuksessa 309/1993. Virkasuhteeseen vaaditaan riittävä
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Yliassistentin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen
palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien
vaativuustason 5 - 7 (2 466,30 €/kk - 3 357,35 €/kk) perusteella.
Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa
palkanosaa enintään 46 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma,
jossa on lisätietoa virkasuhteeseen kuuluvista tehtävistä ja
kelpoisuuden osoittamisesta, virkasuhteeseen hakemisesta ja
nimittämisestä sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla osoitteessa:
http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunni-telma tiedekunnan www-sivulla
osoitteessa: http://www.jyu.fi/hum/.

Hakuilmoitus, virantäyttösuunnitelma ja portfoliomalli ovat
tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Hakemukseen tulee liittää oikeaksi todistettu ansioluettelo tai
nimikirjanote (max. 2 s.), selvitys ope-tusansioista (korkeintaan 2
sivua), julkaisuluettelo (enintään 2 s.) sekä muut mahdolliset
asiakirjat, jotka hakija haluaa osoittaa hakemuksensa tueksi.

Tiedustelut: historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen,
puh. (014) 260 1259, sähköposti: karonen at campus.jyu.fi.

Hakemukset osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan
yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014
Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 30.6.2008 klo 16.15.
Hakemuksia ei palauteta.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Petri Karonen <karonen at campus.jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 30.06.2008
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.jyu.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote-2008-06-13-10-14-52-913644