[H-verkko] Muut ilmoitukset: Historiantutkimuksen päivät 2022 – muistutus / påminnelse / reminder

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ma Tammi 24 16:06:20 EET 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi muut ilmoitukset: 
--------------------------------------------
Historiantutkimuksen päivät 2022 – muistutus / påminnelse / reminder
--------------------------------------------
Arvoisat kollegat / Ärade kolleger / Honourable Colleagues,

viimeinen päivä jättää ehdotuksia työryhmiksi ja yksittäisiksi esitelmiksi kuudensille historiantutkimuksen päiville on ensi maanantai, 31. tammikuuta.

Sista dag för att lämna förslag på arbetsgrupper och enskilda föredrag för den sjätte nationella konferensen för historieforskningär den nästä måndag, 31. januari.

The last day to submit proposals for sessions and individual papers for the Sixth National Finnish Conference on Historical Research is monday 31st January.

***

Esitelmäpyyntö

Kuudennet valtakunnalliset Historiantutkimuksen päivät järjestetään Tampereella 20.–22.10.2022. Päivien järjestäjinä ovat Tampereen yliopiston historian oppiaine ja Suomen Historiallinen Seura. Päivien ohjelmassa on keynote -esitelmien lisäksi työryhmiä sekä vapaamuotoisempaa ohjelmaa.

Järjestäjät toivovat (erityisesti) ehdotuksia työryhmiksi, joiden kesto on puolitoista tuntia (kolme esitelmää ja keskustelu mahdollisine kommentaattoreineen). Ehdotukseen tulee sisältyä kokonaisotsikko, lyhyt abstrakti ja osallistujat, sekä esityksistä vähintään otsikot (yhteensä maksimissaan 3000 merkkiä). Ehdottaja toimii ryhmän puheenjohtajana tai nimeää puheenjohtajan.

Konferenssi ottaa vastaan myös ehdotuksia yksittäisistä esitelmistä, joista järjestäjät muodostavat työryhmiä. Tällöinkin ehdotukseen tulee liittää lyhyt abstrakti (maksimissaan 2000 merkkiä).

Ehdotuksia voi tehdä niin suomen, ruotsin kuin englannin kielellä. Abstrakteissa on esiteltävä tutkimuskysymys, -konteksti ja lähdeaineisto. Abstrakteihin tulee merkitä myös esittäjän/esittäjien nimi ja yhteystiedot.

Muutoksena aikaisempiin konferensseihin, kukin osallistuja voi pitää konferenssissa vain yhden esitelmän. Lisäksi osallistuja voi toimia yhdessä työryhmässä puheenjohtajana ja yhdessä kommentaattorina.

Konferenssin pääpuhujiksi tulonsa ovat vahvistaneet
–          Prof. Linda Gale Jones (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) on kulttuuri- ja uskontohistoriaan sekä identiteetteihin perehtynyt keskiajan historian tutkija

–          Prof. Pertti Haapala (Tampereen yliopisto) on kokemuksen ja teollistumisen historiaan perehtynyt sosiaalihistorioitsija

–          Prof. Christopher Otter (The Ohio State University) on tieteen, teknologian, terveyden ympäristön historiaan globaalissa perspektiivissä perehtynyt modernin ajan historian tutkija

–          Prof. Maria Ågren (Uppsala Universitet) sukupuolen ja työn historiaan Pohjoismaissa perehtynyt uuden ajan alun ja uuden ajan historioitsija
Jos toivotte ulkomaalaista pääpuhujaa kommentaattoriksi työryhmäänne, tämä toive tulee selkeästi esittää abstraktin yhteydessä, ja näissä tapauksissa ehdotus tulee laatia englanniksi.

Jos covid-19 tilanne vaatii muutoksia järjestelyihin, ilmoitamme niistä ensi tilassa.

Osallistumismaksu on 30-120 euroa kategoriasta riippuen, lisäksi iltatilaisuuteen on erillinen illallismaksu.

Pyydämme työryhmä- ja esitelmäehdotuksia 31.1.2022 mennessä sähköisellä lomakkeella (joko doc, docx- tai pdf-muodossa), joka löytyy osoitteesta https://events.tuni.fi/hitu2022/esitelmakutsu/. Konferenssin sähköpostiosoitteesta hitu2022 at tuni.fi voi kysyä lisätietoja. Abstraktien hyväksymisestä kerrotaan maalis-huhtikuussa 2022.

Konferenssityöryhmä: yliopistonlehtori Ville Vuolanto (pj.), väitöskirjatutkija Juuso Järvenpää,  yliopistotutkija Sari Katajala-Peltomaa, yliopistotutkija Sami Suodenjoki, professori Raisa Toivo ja yliopistonlehtori Tanja Vahtikari (Tampereen yliopisto), sekä toiminnanjohtaja Julia Burman (Suomen Historiallinen Seura).

************************

Föredragsinbjudan

Den sjätte nationella konferensen för historieforskning ordnas 20.–22.10.2022 i Tammerfors. Konferensen ordnas av läroämnet historia vid Tammerfors universitet i samarbete med Finska Historiska Samfundet. På programmet står föredrag av huvudtalare, arbetsgrupper för deltagarnas egna presentationer samt friare program.

Konferensarrangörerna tar emot (i synnerhet) färdiga förslag på arbetsgrupper vars längd är nittio minuter (tre föredrag och diskussion med eventuell kommentator). Av förslaget bör framgå arbetsgruppens rubrik, en kort sammanfattning (abstract), samt deltagarnas namn och kontaktuppgifter. Den som lämnar in förslaget fungerar antingen själv som ordförande eller uppger ordförandens namn. Lämplig längd på förslaget är upp till tre tusen tecken.

Konferensen tar även emot förslag på enskilda föredrag, som sedan sammanförs till arbetsgrupper av arrangörerna. Även då bör förslaget innehålla en kort sammanfattning och kontaktuppgifter av föredragshållare, med upp till två tusen tecken.

Förslagen kan lämnas in på finska, svenska eller engelska, vilka också är arbetsgruppernas arbetsspråk. Lämplig längd på sammanfattningen är cirka tusen tecken. Sammanfattningen bör innehålla undersökningens utgångspunkt, syfte och frågeställningar samt källmaterial.

Om huvudtalarna önskas som tangerar deras egna forskningsområden. De arbetsgrupper som önskar någon av huvudtalare att fungera som kommentatorer i arbetsgrupper ska ange detta samt lämna in sin rubrik och sammanfattning på engelska.

Förslag på arbetsgrupper och enskilda föredrag skickas senast 31.1.2022 med internet formulär (i formatet .doc, .docx eller .pdf) som finns i https://events.tuni.fi/hitu2022/esitelmakutsu/ . Förfrågningar kan sändas till adress hitu2022 at tuni.fi. Vi meddelar om godkännande av arbetsgrupper och föredrag i mars-april 2022.

Huvudtalare

Prof. Linda Gale Jones (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)

Prof. Pertti Haapala (Tammerfors universitet)

Prof. Christopher Otter (The Ohio State University)

Prof. Maria Ågren (Uppsala Universitet)

Konferensarbetsgrupp: universitetslektor Ville Vuolanto (ordf.), doktorand Juuso Järvenpää, universitetsforskare Sari Katajala-Peltomaa, universitetsforskare Sami Suodenjoki, professor Raisa Toivo, universitetslektor Tanja Vahtikari (Tammerfors Universitet) samt verksamhetsledare Julia Burman (Finska Historiska Samfundet).

**********************

Call for Papers

The Sixth National Finnish Conference on Historical Research will be held in Tampere on 20–22 October 2022. The conference is organised by the discipline of history at Tampere University together with the Finnish Historical Society. The conference program will consist of keynote lectures, sessions, and lively social program.

The conference organisers invite proposals for 90-minute sessions (including three papers and discussion with the possible commentators). A proposal for a session should include the title of session, a short abstract, and the names of the participants and their contact information. The person submitting the proposal can chair the session or give the name of a chairperson. The proposal should not exceed three thousand characters in total.

The conference also welcomes proposals for individual papers from which the organisers will form sessions. The proposal should include the title and an abstract of the paper as well as the name/s of presenter/s and contact information, with less than two thousands character in total.

Abstracts can be written in Finnish, Swedish or English. The abstract should introduce the object of the study, aims and scope, as well as source material.

Those who wish to have one of the speakers as a commentator in their session, should mention it in their abstracts, which should be written in English.

The proposals for sessions and individual papers should be submitted no later than the 31st January 2022 (doc, docx, or pdf) by an internet form found in https://events.tuni.fi/hitu2022/esitelmakutsu/ . Any possible inquiries can be sent to the address hitu2022 at tuni.fi. The organisers will inform about the acceptance of sessions and papers in March-April 2022.

Keynote speakers:

Prof. Linda Gale Jones (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)

Prof. Pertti Haapala (Tampere University)

Prof. Christopher Otter (The Ohio State University)

Prof. Maria Ågren (Uppsala University)

Organising committee: Senior lecturer Ville Vuolanto (chair), PhD researcher Juuso Järvenpää, university researcher Sari Katajala-Peltomaa, university researcher Sami Suodenjoki, professor Raisa Toivo and senior lecturer Tanja Vahtikari (Tampere University), with Julia Burman (the Finnish Historical Society).
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Ville Vuolanto
ville.vuolanto at tuni.fi
https://events.tuni.fi/hitu2022/

Ilmoitus vanhenee: 1.2.2022

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/historiantutkimuksen-paivat-2022-muistutus-paminnelse-reminder/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko