[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Kulttuurihistorian yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2022 alkaen

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ma Helmi 7 09:01:30 EET 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Kulttuurihistorian yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2022 alkaen
--------------------------------------------
Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on avoimessa haussa kulttuurihistorian yliopistonlehtorin tehtävä.

Kulttuurihistoria, erityisesti pohjoinen kulttuurihistorian opetuspainotteinen yliopistonlehtorin tehtävä alkaen 1.8.2022

Tehtävän kuvaus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa valtakunnallisesti vahvasti profiloituneita pää- ja sivuaineita yhteiskuntatieteen eri aloilta. Tarjoamme korkeatasoista yhteiskuntatieteellistä koulutusta neljän tutkinto-ohjelman yhteensä seitsemässä eri opintosuunnassa ja pääaineessa.

Kulttuurihistoria, erityisesti pohjoinen kulttuurihistorian yliopistonlehtori vastaa kulttuurihistorian opetuksen ja ohjauksen kehittämisestä ja hoitamisesta yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Pohjoinen määrittyy näkökulmana ilmiöihin ei pelkästään alueellisena ulottuvuutena.

Yliopistonlehtori osallistuu myös tutkimusperusteiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen sekä tutkijaverkostoihin niin, että se tukee tiedekunnan tutkimustarpeita. Lisäksi yliopistonlehtori vastaa kulttuurihistorian oppiaineen opetushallinnollisesta yhteistyöstä tiedekunnan muiden oppiaineiden kanssa.

 

Kelpoisuusvaatimukset

Hallintojohtosäännön 41§:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän yliopistonlehtorin tehtävä voi olla opetuspainotteinen, tutkimuspainotteinen tai opetus- ja tutkimuspainotteinen. Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta, ja kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan. Kyseinen tehtävä täytetään opetuspainotteisena yliopistonlehtorin tehtävänä.

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hänen on annettava opetusta. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 4§:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi, mutta tiedekuntaneuvosto voi päättää muiden kielien käyttämisestä opetus- ja tutkintokielinä ja opintosuorituksissa. Arvioitavana olevassa tehtävässä opetuskielinä ovat suomi ja englanti.

Hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan pysyvään opetustehtävään valittavalta edellytetään riittävä opetustaito.

Yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Opetuspainotteisen yliopistonlehtorin valinnassa painotetaan opetuskokemusta, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia, muita opetustoimessa saavutettuja ansioita ja tarvittaessa opetusnäytettä. (Hallintojohtosääntö 53§)

 

Kulttuurihistoria, erityisesti pohjoinen kulttuurihistorian yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään:

 	kykyä antaa kulttuurihistorian opetusta ja ohjausta suomeksi ja englanniksi
 	näyttöä tieteellisestä tutkimustyöstä ja julkaisutoiminnasta
 	näyttöä korkeatasoisesta ja monipuolisesta opetuksesta sekä opetusmateriaalien tuottamisesta
 	tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Lisäksi ansioksi luetaan

 	yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja -kokemus
 	arvostamme näyttöjä tieteidenvälisestä yhteistyöstä

Tehtävän täyttöön liittyvät muut tiedot

Tehtäväntäyttöä varten on yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perustettu tehtäväntäyttötoimikunta. Toimikunta pyytää ulkopuoliset lausunnot hakijoiden pätevyydestä, toimii hakijoiden opetustaidon arviointiryhmänä, haastattelee hakijat ja tekee tiedekuntaneuvostolle perustellun esityksen tehtävän täyttämisestä.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Työsuhteeseen sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

Tiedottamista ja aineistoa koskevat ohjeet

Saadakseen tehtävän täytön yhteydessä tarvittavat tiedot ja ilmoitukset hakijan on ilmoitettava, miten hänet tavoittaa täyttömenettelyn aikana, ja annettava osoite, johon ilmoitukset lähetetään.

 

Hakemukseen tulee liittää:

 	Saatekirje (max. 3 sivua), joka sisältää tiivistelmän tehtävän kannalta oleellisesta kokemuksesta ja osaamisesta, sekä kuvauksen, miksi haet juuri tätä tehtävää ja miksi juuri sinut tulisi valita. Saatekirjeeseen voi kertoa myös henkilökohtaisista ammatillisista ja tutkimuksellisista kiinnostuksen kohteista, kokemuksista ja uratoiveista.
 	Ansioluettelo (CV) laadittuna TENK:n ohjeiden mukaan https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli
 	Julkaisuluettelo (jossa eroteltu OKM:N julkaisutyyppiluokituksen mukaisesti A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit, B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset, C Tieteelliset kirjat (monografiat), D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut, E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta, G Opinnäytteet, H Patentit ja keksintöilmoitukset)
 	Opetusportfolio  (max. 5 sivua)
 	Oman tutkimusprofiilin kuvaus ja tulevaisuuden kehittämissuunnitelma  (max. 3 sivua)
 	Asiantuntijoiden arvioitavaksi toimitettavat julkaisut (yhteensä  enintään 10 numeroituna), joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään
 	Kopiot tutkintotodistuksista

 

Hakemus kootaan YHDEKSI pdf-tiedostoksi liitteineen, joka nimetään seuraavasti:

Kulttuurihistorian yliopistonlehtorin tehtävä alkaen 1.8.2028 sukunimi_etunimi.

 

Hakemukset tulee toimittaa 1.3.2022 klo 13.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi at ulapland.fi tai postitse osoitteeseen Lapin yliopisto, PL 122 (Kirjaamo, Yliopistonkatu 8), 96101 Rovaniemi. Hakuasiakirjat voi toimittaa myös suojatun postipalvelun kautta: https://securemail.ulapland.fi. Suojatussa postipalvelussa vastaanottajaksi merkitään: rekrytointi at ulapland.fi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lapin yliopiston rehtorille osoitettu hakemus tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä.

Tiedustelut yliopistonlehtori Aini Linjakumpu (etunimi.sukunimi at ulapland.fi) ja  rekrytointiprosessiin liittyviin kysymyksiin vastaa tiedekunnan hallintopäällikkö Jukka Sankala (etunimi.sukunimi at ulapland.fi)
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Aini Linjakumpu
aini.linjakumpu at ulapland.fi
https://www.ulapland.fi/news/Kulttuurihistoria,-erityisesti-pohjoinen-kulttuurihistorian-opetuspainotteinen-yliopistonlehtorin-tehtava-alkaen-182022-/z2sblcaf/15c27628-bbd3-460e-82f5-5d9b2e5c9974

Ilmoitus vanhenee: 1.3.2022 klo 13:00

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/kulttuurihistorian-yliopistonlehtorin-tehtava-1-8-2022-alkaen/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko