[H-verkko] Artikkelipyyntö: KIRJOITUSKUTSU: Uskonto ja pelit (uusi deadline 31.8.2022)

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Elo 16 11:08:52 EEST 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
KIRJOITUSKUTSU: Uskonto ja pelit (uusi deadline 31.8.2022)
--------------------------------------------
Uskonto ja pelit (työnimi) -kirjan toimituskunta etsii kirjoituksia vuonna 2024 julkaistavaan toimitettuun ja vertaisarvioituun teokseen. Teos olisi ilmestyessään ensimmäinen laatuaan suomen kielellä kirjoitettu uskonnon ja pelien suhdetta tarkasteleva tutkimukseen perustuva teos. Teos ymmärtää pelit kulttuurituotteina laajasti. Luvut voivat keskittyä esimerkiksi lautapeleihin, roolipeleihin, digitaalisiin peleihin, kulttuurin pelillistymiseen tai muuhun pellilliseen toimintaan. Lukujen aineistona voivat olla itse pelit, pelaaminen tai peleihin liittyvä toiminta, kuten niihin liittyvät keskustelut. Uskonnon käsitettä (mukaan lukien rituaalit, myytit, uskomukset, uskonnolliset symbolit, yliluonnolliset olennot jne.) ja yhteyttä peleihin voi kirjoituksissa lähestyä eri näkökulmista ja pelien tai pelillisyyden sekä uskonnon ja sen lähikäsitteiden suhdetta voi lähestyä myös teoriapainotteisesti. Aihetta voi lähestyä uskontotieteen, teologian, pelitutkimuksen, populaarikulttuurin tutkimuksen, antropologian tai historiantutkimuksen näkökulmista, mutta toivomme myös kirjoituksia muiden alojen tutkijoilta: tavoitteenamme on aihetta monitieteisesti ja tieteidenvälisesti tarkasteleva teos. Olennaista on, että pelien ja uskonnon suhdetta lähestytään kirjoituksissa analyyttisesti.

Pelien ja uskonnon suhdetta on alettu tutkia systemaattisesti 2010-luvulta lähtien (Wagner 2012; Grieve et al. 2014; Bosman 2016) ja monet tutkimuksessa hyödynnetyt näkökulmat risteävät muun muassa kirjallisuudentutkimuksen sekä uskonnon ja populaarikulttuurin tutkimuksen kanssa (Murray 1997, Bogost 2015). Uskonnon ja pelien suhdetta voidaan tarkastella keskittyen esimerkiksi uskonnon esityksiin peleissä tai pelien parissa toimivien pelaajien uskonto- tai katsomuskäsityksiin. Pelit sisältävät kulttuurisia representaatioita, kommentteja, ja kritiikkiä liittyen uskonnon kysymyksiin tai esimerkiksi uskontojen asemaan yhteiskunnassa (esim. Rautalahti 2018a; 2018b; Wysocki 2018). Kulttuurituotteina pelit levittävät sekä uskonnollisia, että uskontoa koskevia käsityksiä, ja ne voidaan nähdä osaksi uskontodiskurssia. Jotkin pelit luovat fiktiivisiä uskontomuotoja joiden inspiraationlähteen suhdetta voi myös tarkastella (esimerkiksi The Elder Scrolls: Skyrim, Bethesda 2011). Toisaalta pelien parissa aikaa kuluttavat pelaajat peilaavat myös katsomuskäsityksiään peleihin, ja pohtivat suuria kysymyksiä niihin liittyen (Rautalahti 2019; 2021). Rahapanoksista pelattaessa taas saatetaan toivoa tai kokea, leikillään tai tosissaan, että yliluonnollinen entiteetti vaikuttaa pelin tulokseen ja tulkita menestys osoitukseksi jumalallisesta suosiosta (esim. Binde 2007). Pelejä voidaan tarkastella myös uskonnonkaltaisina: pelien kautta voidaan tuottaa arjesta poikkeavaa taikapiiriä (Huizinga 1947) tai lumoa ja kuvitella erilaisia todellisuuksia. Lisäksi uskonnolliset pelit muodostavat oman tutkimuksellisesti kiinnostavan pelien alaryhmän (esim. Hutchings 2019).

Pyydämme nyt abstraktiehdotuksia toimitetun teoksen luvuiksi. Toimittajat valitsevat lähetetyistä ehdotuksista  ne, joista pyydetään kirjoittamaan luku kokoelmaan.

Kannustamme kirjoittajia myös yhteisartikkeleihin. Voimme ehdottaa yhteisartikkeleita myös saapuneiden ehdotusten perusteella. Toivomme ehdotuksen sisältävän tarjottavan artikkelin otsikon, kirjoittajan affiliaation tai tieteenalan, päätutkimuskysymyksen, aineiston ja menetelmät sekä keskeiset teoreettiset käsitteet. Mikäli ehdotat teoriapainotteista lukua, kerro tällöinkin, millaisia empiirisiä esimerkkejä aiot käyttää.

Jos haluat ehdottaa artikkelia kokoelmaan, lähetä kirjoituksesi otsikko, 200-300 sanan mittainen abstrakti ja lyhyt kirjoittajakuvaus Jere Kyyrölle (jere.kyyro at utu.fi), Heidi Rautalahdelle (heidi.rautalahti at helsinki.fi) ja Jukka Jouhkille (jukkajouhki at gmail.com)  viimeistään 31.8.2022.

Kutsua saa levittää.

Alustava aikataulu:

- vastaukset abstraktin lähettäneille 18.9.2022 mennessä

- käsikirjoitusten (n. 40-50 000 merkkiä) deadline 31.1.2023

- toimituskunnan palaute 28.2.2023 mennessä

- käsikirjoitukset vertaisarvioitavaksi 15.4.2023

- käsikirjoitusten työstäminen julkaisukuntoon syksyllä 2023

- kirja julkaistaan talvella 2023-2024

 

Aikaisempaa tutkimusta ja kirjallisuutta:

Binde, Per 2007. Gambling and religion: Histories of concord and conflict.  Journal of Gambling Issues 20 (1): 145-165.

Bogost, Ian 2015. Current key perspectives in video gaming and religion: Theses by Ian Bogost. Gamenvironments 3: 16-17.

Bosman, Frank 2016. The word has become game: Researching religion in digital games. Online – Heidelberg Journal of Religions on the Internet 11: 28-45.

Campbell, Heidi A. & Gregory P. Grieve 2014 (toim.): Playing with Religion in Digital Games (Digital Game Studies). Bloomington (IN): Indiana University Press.

Grieve, Gregory P. & Heidi Campbell 2014. Studying religion in digital gaming. A critical review of an emerging field.  Online – Heidelberg Journal of Religions on the Internet 5: 51-67.

Heidbrink, Simone, Tobias Knoll, & Jan Wysocki 2014. Theorizing religion in digital games. Perspectives and approaches. Online-Heidelberg Journal of Religions on the Internet 5: 5-50.

Heidbrink, Tobias Knoll & Jan Wysocki 2016. Researching religion, digital games and gamers: (E-)merging methodologies. Teoksessa: Sarya Cheruvallil-Contractor & Suha Shakkour (toim.), Digital Methodologies in the Sociology of Religion. Lontoo: Bloomsbury.

Huizinga, Johan 1947. Leikkivä ihminen: Yritys kulttuurin leikkiaineksen määrittelemiseksi. Suomentanut Sirkka Salomaa. 1. painos. Helsinki: WSOY.

Hutchings, Tim 2019. The light of a thousand stories. Design, play and community in the Christian videogame guardians of Ancora. Online-Heidelberg Journal of Religions on the Internet 14: 159-178.

Murray, Janet 1997. Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace. Cambridge (MA): MIT Press.

Rautalahti, Heidi 2018a. Video games facilitating discussions of good and bad religion. Online-Heidelberg Journal of Religions on the Internet 13: 56-78.

Rautalahti, Heidi 2018b. Disenchanting faith: Religion and authority in the dishonored universe. Religions 9 (5): 1–12.

Rautalahti, Heidi 2019. ‘How video games changed my life’: Life-changing testimonies and the last of us. Gamevironments 10: 1–38.

Rautalahti, Heidi 2021. Non-religious players asking big questions: Video game worlds affording affinities of meaningful encounters. The Journal of Religion and Popular Culture 33 (2): 69-88.

Wagner, Rachel 2012. Godwired. Religion, Ritual, and Virtual Reality. Lontoo: Routledge.

Wysocki, Jan 2018. Critique with limits—The construction of American religion in BioShock: Infinite. Religions 9 (5): 150.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Jere Kyyrö
jjkyyr at utu.fi


Ilmoitus vanhenee: 31.8.2022 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/kirjoituskutsu-uskonto-ja-pelit-uusi-deadline-31-8-2022/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricola


Lisätietoja postituslistasta H-verkko