[H-verkko] Artikkelipyyntö: Suomen Museo – Finskt Museum 2020

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ma Syys 23 09:48:19 EEST 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Suomen Museo – Finskt Museum 2020
--------------------------------------------
Monimuotoinen muinaisuus – yhteinen tulevaisuus
Suomen Muinaismuistoyhdistys 150 vuotta

Ett mångsidigt förflutet – en gemensam framtid
Finska Fornminnesföreningen 150 år

Se nedan för svensk utlysning.
Kirjoituskutsu
Perinteisiinsä nojaten Suomen Muinaismuistoyhdistys ry tukee menneisyyden tutkimusta ja pitää esillä kulttuuriperintöön liittyviä kysymyksiä. Juhlavuoden teemalla ”Monimuotoinen muinaisuus – yhteinen tulevaisuus” teemme näkyväksi kulttuuriperinnön ajallisia kerrostumia ja sen monimuotoisuutta.

SM–FM 2020 käsittelee näitä aikakerrostumia. Kulttuuriperintö on aineellista ja aineetonta, omaa ja jaettua, synkkää ja kaunista, luonnon ja ihmisen vuoropuhelua. Se koskettaa, ravistelee, herkistää, ihmetyttää ja parhaimmillaan auttaa meitä ymmärtämään. Sitä väärinkäyttämällä voidaan alistaa ja syrjäyttää.

Samalla kysymme, mikä merkitys kulttuuriperinnöllä ja museoilla on tulevaisuuden rakentamisessa. Miten kulttuuriperintöä on aiemmin hyödynnetty erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa tulevaisuuden tekijänä? Kuinka ymmärrys monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä voi 2020-luvulla tukea kestävää kehitystä?

Suomen Museo – Finskt Museum 2020 on yksi yhdistyksen juhlavuoden merkkipaaluista.
Osallistu juhlanumeroomme ja jätä artikkeliehdotuksesi 31.10.2019 mennessä!

Julkaisun ensisijaiset kielet ovat suomi ja ruotsi. Perustellussa tapauksessa voimme julkaista myös englanniksi.

Näin osallistut

- Lähetä noin 200 sanan tiivistelmä, josta käyvät ilmi tarjottavan artikkelin tai katsauksen aihe, pääkysymykset sekä keskeiset johtopäätökset.  Tiivistelmään liitetään lyhyt lähdekirjallisuusluettelo.
- Tiivistelmä lähetetään Word-tiedostona päätoimittaja Outi Järviselle: outi.jarvinenharvilahti(a)gmail.com.

- SM – FM 2020 sisältää tutkimusartikkeleita, jotka käyvät läpi vertaisarvioinnin, sekä katsauksia. Liitä tiivistelmääsi selkeä merkintä, onko kyseessä artikkeli vai katsaus.
VUOSIKIRJAN ESITTELY
Suomen Museo – Finskt Museum sai alkunsa vuonna 1894 tiedotuslehtenä. Sittemmin nämä kaksi sarjaa ovat ilmestyneet itsenäisinä tieteellisinä vuosikirjoina ja vuonna 2020 jälleen yksissä kansissa.

Nimensä mukaisesti vuosikirja käsittelee museokokoelmiin ja museotyöhön liittyvää tutkimusta: arkeologiaa, kansatiedettä, folkloristiikkaa, taidehistoriaa, kulttuurihistoriaa, numismatiikkaa. Meitä kiinnostaa museoissa tehtävä ja museoita koskeva tutkimus laajasti, esimerkiksi museologian aiheet sekä museoiden ajankohtaiset hankkeet. Kannustamme museoita käymään keskustelua aineiston kartuttamisesta, kulttuuriperinnön säilyttämisestä sekä näihin liittyvän tiedon välittämisestä ja vastaanottamisesta. Kirja- ja näyttelyarviot ovat tervetulleita.

Vuosikirja käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on Julkaisufoorumin luokassa I.
OHJEITA KIRJOITTAJALLE
Artikkelin enimmäispituus on 35 000 merkkiä, sisältäen välilyönnit, lähdeluettelon, alaviitteet, kuvatekstit sekä tarvittaessa tiivistelmän. Kuvien enimmäismäärä on yhteensä kymmenen (valokuvia, piirroksia, karttoja tai lyhyitä taulukoita). Suomen- tai ruotsinkieliseen tutkimusartikkeliin laaditaan tiivistelmä englanniksi. Laajojen (yli yhden sivun) taulukoiden tai luetteloiden julkaisemisesta tulee sopia päätoimittajan kanssa jo käsikirjoitusvaiheessa.

Katsausten ja muiden puheenvuorojen enimmäispituus on 10 000 merkkiä ja kuvia korkeintaan kolme.

Kirjoittaja on vastuussa tekstinsä ja tiivistelmän kielenhuollosta.

Suomen Museo – Finskt Museum painetaan paperiniteenä ja tulee puolen vuoden embargon jälkeen avoimesti luettavaksi journal.fi-palveluun. Kirjoittaja halutessaan julkaista oman artikkelinsa samanaikaisesti myös muualla.

Kirjoittaja vastaa artikkelinsa kuvien tekijänoikeuksista ja oikeudesta julkaista artikkeli kuvineen verkossa.
Aikataulu 2020
31.10. mennessä     artikkelitarjoukset päätoimittajalle
marraskuussa 2019     toimituskunta arvioi artikkelitarjoukset
2.12.2019 mennessä     tieto ehdotusten hyväksymisestä kirjoittajille ja kirjoitusohjeet
15.3.2020 mennessä     koko käsikirjoitus valmiiksi, kuvitus mukaan lukien
maalis- ja huhtikuussa     vertaisarviointikierros ja palaute
15.6.2020 mennessä     artikkeli valmiiksi vertaisarviointikommentit huomioituina, englanninkielinen tiivistelmä valmiina
kesällä 2020     toimitustyö taittoa varten
elokuussa 2020      taitto ja painatus
15.9.2020     Suomen Museo 2020 ilmestyy
15.3.2021     julkaisu avoimesti saataville verkkoon

OTA YHTEYTTÄ
Päätoimittaja Outi Järvinen, outi.jarvinenharvilahti(a)gmail.com

Toimituskunnan sihteeri Mervi Suhonen, misuhone(a)gmail.com

Toimituskunta
Intendentti Frida Ehrnsten (Museovirasto)
Dosentti Ildikó Lehtinen (Helsingin yliopisto)
Museolehtori, dosentti FT Leena Svinhufvud (Designmuseo)

Toimitusneuvosto
Museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera (Aboa Vetus & Ars Nova)
Vs. professori, dosentti Marie-Sofie Lundström (Åbo Akademi)
Kehittämisjohtaja, dosentti Leena Paaskoski (Lusto – Suomen Metsämuseo)
Yliopistonlehtori, dosentti Elina Räsänen (Helsingin yliopisto)
Tutkimuspäällikkö, dosentti Minna Sarantola-Weiss (Helsingin kaupunginmuseo)
Dosentti Tuukka Talvio (Helsingin yliopisto)

-
CALL FOR PAPERS
Suomen Museo – Finskt Museum 2020

Ett mångsidigt förflutet – en gemensam framtid
Finska Fornminnesföreningen 150 år

Utgående från sina traditioner understöder Finska Fornminnesföreningen forskning i det förflutna och framhåller frågor kring kulturarv. Genom jubileumsårets tema ”Ett mångsidigt förflutet – en gemensam framtid” lyfter vi fram kulturarvets tidsmässiga lager och dess mångfald.

SM – FM 2020 behandlar dessa tidslager. Kulturarvet är materiellt och immateriellt, eget och delat, dystert och vackert, en dialog mellan naturen och människan. Det berör, skakar om, väcker förundran och hjälper oss som bäst att förstå. Genom att missbruka det kan man kuva och förtränga.

Samtidigt frågar vi vad för betydelse kulturarvet och museerna har i byggandet av framtiden. Hur har kulturarv tidigare utnyttjats som framtidsfaktor i olika samhälleliga situationer? Hur kan förståelsen för ett mångsidigt kulturarv stöda en hållbar utveckling på 2020-talet?

Suomen Museo – Finskt Museum 2020 är en av föreningens jubileumsårs milstolpar. Delta i vårt jubileumsnummer och skicka in ditt artikelförslag senast 31.10.2019!

Publikationens förstahandsspråk är finska och svenska. Med grundad anledning kan vi även publicera på engelska.

Så här deltar du:

- Skicka ett abstrakt på ca 200 ord i vilket den erbjudna artikelns ämne, huvudsakliga frågeställning och väsentliga slutsatser framkommer. Till abstraktet bifogas en kort lista på källitteratur.
- Abstrakten skickas i Word-format till huvudredaktör Outi Järvinen: outi.jarvinenharvilahti(a)gmail.com.
- Suomen Museo – Finskt Museum innehåller forskningsartiklar som genomgår en refereegranskning, samt översikter. Markera tydligt ifall det är frågan om en artikel eller en översikt.
PRESENTATION AV ÅRSSKRIFTEN
Suomen Museo – Finskt Museum fick sin början som ett informationsblad år 1894. Senare har dessa två tidskrifter utkommit som separata vetenskapliga årsböcker och från år 2020 åter inom samma pärmar.

Som namnet antyder behandlar årsskriften forskning som berör museisamlingar och museiarbete inom arkeologi, etnologi, folkloristik, konsthistoria, kulturhistoria och numismatik.

Vi är på en bred nivå intresserade av forskning som utförs i museer eller behandlar museer, till exempel ämnen inom museologi och aktuella projekt. Vi uppmuntrar museerna till att föra en diskussion kring samlingarnas förvärv, bevarandet av kulturarv samt förmedlandet och mottagandet av information kring dessa. Bok- och utställningsrecensioner välkomnas också.

Årsboken använder Vetenskapliga samfundens delegations märke för kollegialt granskade publikationer och är av Publikationsforumet godkänd som en vetenskaplig publikation på nivå 1.
INSTRUKTIONER TILL SKRIBENTEN
Artikelns maximala längd är 35 000 tecken, med mellanslag, källförteckning, fotnoter, bildtexter och vid behov abstrakt medräknat. Maximalt antal bilder är sammanlagt tio (fotografier, ritningar, kartor och korta tabeller). Till de finsk- eller svenskspråkiga forskningsartiklarna bifogas ett abstrakt på engelska. Publicering av omfattande (över en sida långa) tabeller eller kataloger bör diskuteras med huvudredaktören redan i manuskriptskedet.

Översikter och andra inlägg har en maximal längd på 10 000 tecken och högst tre bilder.

Skribenten ansvarar för textens och abstraktets språkvård.

Suomen Museo – Finskt Museum trycks i pappersform och efter ett halvårs embargo publiceras tidskriften öppet på journal.fi-portalen. Skribenten kan samtidigt publicera sin artikel även på annat håll.

Skribenten ansvarar för användarrätten till bilderna i den egna artikeln samt rätten till att publicera artikeln med bilder på nätet.
Tidtabell 2020
senast 31.10.2019     artikelförslagen till huvudredaktören
november 2019     redaktionen värderar artikelförslagen
senast 2.12.2019     information om godkännande av förslag samt skrivinstruktioner till skribenterna.
senast 15.3.2020     färdigt manuskript med illustrationer
mars-april     refereegranskning och respons
senast 15.6.2020     färdig artikel i vilken refereegranskarnas kommentarer tagits i beaktande samt med engelskt abstrakt bifogat
sommaren 2020     redaktionellt arbete inför tryckning
augusti 2020     layout och tryckning
15.9.2020     Suomen Museo – Finskt museum 2020 utkommer
15.3.2021     Publikationen öppet tillgänglig på nätet
TAG KONTAKT
Huvudredaktör Outi Järvinen, outi.jarvinenharvilahti(a)gmail.com
Redaktionssekreterare Mervi Suhonen, misuhone(a)gmail.com

Redaktion
Intendent Frida Ehrnsten (Museiverket)
Docent Ildikó Lehtinen (Helsingfors universitet)
Museipedagog, docent Leena Svinhufvud (Designmuseet)

Redaktionsråd
Museichef Johanna Lehto-Vahtera (Aboa Vetus & Ars Nova)
Tf. professor, docent Marie-Sofie Lundström (Åbo Akademi)
Utvecklingschef, docent Leena Paaskoski (Lusto – Finlands skogsmuseum)
Universitetslektor, docent Elina Räsänen (Helsingfors universitet)
Forskningschef, docent Minna Sarantola-Weiss (Helsingfors stadsmuseum)
Docent Tuukka Talvio (Helsingfors universitet)
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Outi Järvinen
outi.jarvinenharvilahti at gmail.com


Ilmoitus vanhenee: 31.10.2019 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/suomen-museo-finskt-museum-2020/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko