[H-verkko] Artikkelipyyntö: Esitelmäkutsu: Suomen musiikintutkijoiden 23. valtakunnallinen symposium

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Joulu 5 10:31:16 EET 2018


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Esitelmäkutsu: Suomen musiikintutkijoiden 23. valtakunnallinen symposium
--------------------------------------------
På svenska: se nedan / In English: see below.

 

Musiikin historiallinen muutos ja nykyisyys: arvo(t), ihanteet ja soiva todellisuus 

Suomen musiikintutkijoiden 23. valtakunnallinen symposium

Suomen musiikkitieteellinen seura & Taideyliopiston Historiafoorumi

Sibelius-Akatemia T-talo (Töölönkatu 28) 27.–29.3.2019

 

Musiikissa soivat arvot ja ihanteet. Musiikki on liitetty ideologisiin ja poliittisiin tarkoituksiin, mutta yhtä lailla sen äärellä on hiljennytty konserttisaleissa ja oopperataloissa koko ulkopuolinen maailma pois sulkien. Toisaalta musiikin suhde luonnonympäristöömme on vuosituhansien ajan heijastanut todellisuutta, kulttuuria ja yhteisöllisyyttä koskevia käsityksiämme.

 

Modernilla ajalla musiikille on muodostunut medioitumiseen liittyvä taloudellinen arvo. Kustannustoiminnan nouseminen taloudellisesti merkittäväksi ilmiöksi Euroopassa 1600-luvun lopulla on varhainen esimerkki musiikin kaupallistumisesta. Nykyään musiikin ansaintalogiikka liittyy esimerkiksi striimauspalveluihin, joista on tullut kansainvälistä liiketoimintaa. Musiikki on myös vahvasti sidoksissa näyttämöllisyyteen, perinteisten musiikkiteatteri-genrejen oopperan, operetin ja musikaalin ulkopuolella, erilaisissa musiikkia, tanssia ja nykyteatteria yhdistävissä hybrideissä, joissa genren määrittely ei enää ole itsestään selvää. Paljon uusia kysymyksiä liittyy myös oopperan ja uuden median, kuten Internetin suhteeseen.

 

Suomen musiikintutkijoiden 23. valtakunnallinen symposium kutsuu tutkijoita, taiteilijoita ja alan jatko-opiskelijoita pohtimaan musiikkia taiteena, toimintana ja hyödykkeenä. Tapahtuman näkökulma on historiallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen: tavoitteena on tuottaa tietoa ja historiatietoista ymmärrystä musiikin yhteiskunnallisesta sidonnaisuudesta sekä musiikin suhteesta ympäröivään aatemaailmaan ja kulttuuriin.

 

Samoin symposium kutsuu pohtimaan musiikillista käytäntöä – taiteellista toimintaa, musiikkikasvatusta ja muuta musiikin ammattilaisuutta – niin historiassa kuin nykyisyydessäkin. Tällainen tutkimus näkyy esimerkiksi tavoissa, joilla esittävät muusikot ja säveltäjät käsittelevät praksiksestaan nousevaa tietoa.

 

Tapahtuman näkökulmana on musiikin soivan todellisuuden arvot, merkitykset ja ihanteet niin musiikin tekijöiden, tutkijoiden, opiskelijoiden kuin yleisöjenkin kannalta tarkasteltuna. Tavoitteena on tutkia musiikin kaksoisluonnetta yhtäältä tekijöidensä luomis- ja oppimisprojektina ja toisaalta yhteiskunnallisena, ympäristöllisenä ja kulttuurisena voimana. Myös symposiumin teeman ulkopuoliset esitelmä- ja esitysaiheet ovat tervetulleita.

 

Symposiumin aihealueiden valinnassa korostuu laajakatseisuus, moniarvoisuus ja perinteisten institutionaalisten rajojen ylittäminen. Tapahtuma rohkaisee avoimeen dialogiin ja pyrkii uusien sosiaalisten verkostojen synnyttämiseen ja alan tunnettuuden parantamiseen.

 

Symposiumin työmuotoina ovat esitelmät tai esitykset (20+10 min.) sekä tutkimushankkeita esittelevät posterit. Myös 3–4 esitelmän laajuisia, kokoavan teeman ympärille rakentuvia sessioita voi ehdottaa. Session koollekutsuja huolehtii kaikkien session osallistujien esitelmä- tai esityskuvausten ja muiden tietojen lähettämisestä sessioehdotuksensa mukana. Esitelmäehdotuksesta (max. 2000 merkkiä) tulee käydä ilmi esitelmän otsikko, esitelmöitsijän kotiyliopisto sekä tarvittava esitystekniikka ja soittimet.

Symposiumiin osallistuminen on maksutonta.

 

Lähetä esitelmä-, esitys- tai posteriehdotuksesi 22.1.2019 mennessä osoitteeseen

symposiumhelsinki2019 at gmail.com  

 

Hyväksymisestä ilmoitetaan 15.2.2019 mennessä.

Lisätietoa osoitteesta: mts.toimisto at gmail.com

 

 

Historisk förändring och nutid i musiken: värde(n), ideal och klingande verklighet

Musikforskarnas i Finland 23 riksomfattande symposium

Musikvetenskapliga sällskapet i Finland & Konstuniversitetets Historiaforum

Sibelius-Akademin T-huset (Tölögatan 28) 27.–29.3.2019

 

I musiken klingar värden och ideal. Musiken har förknippats med ideologiska och politiska syften, men lika ofta har man stillat sig i konsertsalar och operahus och stängt världen ute. Å andra sidan har musikens relation till vår natur under årtusenden återspeglat vår uppfattning om verkligheten, kulturen och den sociala gemenskapen.

 

Under modern tid har musiken genom medialiseringen erhållit ett ekonomiskt värde. Förlagsverksamheten som blev ett ekonomiskt betydelsefullt fenomen i Europa i slutet av 1600-talet är ett tidigt exempel på hur musiken kommersialiserats. En nutida intäktsmodell för musiken är till exempel streamingtjänster som blivit en internationell affärsverksamhet. Musiken relaterar också starkt till en sceniskhet, utanför de traditionella musikteatergenrerna operan, operetten och musikalen, i olika hybrider som förenar musik, dans och nutidsteater där en definition av genre inte längre är självklar. Många nya frågor har också uppstått i relation till opera och de nya medierna, exempelvis till Internet.

 

Finlands musikforskares 23 riksomfattande symposium inbjuder forskare, konstnärer och doktorander inom branschen att reflektera över musik som konstform, verksamhet och nyttighet. Symposiets perspektiv är historiskt, socialt och kulturellt: målet är att producera kunskap och historiemedveten förståelse för musikens koppling till samhället samt för musikens relation till den omgivande tankevärlden och kulturen.

 

Samtidigt inbjuder symposiet också till reflektion över musikalisk praxis – konstnärlig verksamhet, musikfostran och övrig professionalism inom musiken – i historien såväl som i nutid. En dylik forskning återspeglas till exempel i de sätt som utövande musiker och kompositörer behandlar den kunskap som uppstår ur praxis.

 

Symposiets synvinkel är den klingande musikens värden, innebörder och ideal granskade ur såväl musikutövares, forskares, studerandes som publikens perspektiv. Målet är att utforska musikens dubbla natur dels som skapande och inlärningsprojekt för musikutövare, dels som en samhällelig, miljömässig och kulturell kraft. Även andra föredrag och presentationer som rör sig utanför symposiets tema är välkomna.

 

Ämnesvalet för symposiet framhåller vidsynthet, pluralism och ett överskridande av traditionella institutionella gränser. Symposiet ska uppmuntra till öppen dialog och sträva till bildande av nya sociala nätverk och en växande kännedom om branschen.

 

Symposiets arbetsformer är föredrag eller konstnärliga framträdanden (20+10 min.) samt posters som presenterar forskningsprojekt. Man kan även föreslå sessioner bestående av 3-4 föredrag kring ett gemensamt tema. Sammankallaren av sessionen bör bifoga alla deltagares beskrivningar av föredrag eller framträdanden, samt övriga uppgifter i sessionsförslaget. Vänligen bifoga kontakt- och affiliationsuppgifter till presentationsförslagen (max. 2000 tecken), presentationens rubrik samt uppgifter om nödvändig teknik och instrument.

Deltagandet till symposium är gratis.

 

Sänd ditt förslag på föredrag, framträdande eller poster senast 22.1.2019 till e-postadress

symposiumhelsinki2019 at gmail.com

 

Besked om antagning meddelas senast 15.2.2019.

För ytterligare information, kontakta mts.toimisto at gmail.com

 

 

The historical change and present state of music: value(s), ideals and the sounding reality

Finnish Music Researchers’ Annual Symposium 2019

The Finnish Musicological Society & Uniarts Helsinki History Forum

Sibelius Academy, T building (Töölönkatu 28), 27–29 March 2019

 

Throughout its history and regardless of genres, music has had values and ideals that have manifested themselves in the sounding world. Music has been used to serve purposes outside the world of music, and it has been utilised to promote ideological and political aims. Music has also provided the opportunity to take a step back in concert halls and to quiet down with religious dedication, as if the whole outside world is shut out. Then again, nature has been one of the most common themes of music throughout the ages. Already for thousands of years, the relationship of music to our surroundings, landscapes and other creatures has defined and reflected our perceptions of reality and our self-perception of us humans as cultural and social beings.

 

In modern times, music has had an increasingly concrete economic value, which is connected to the mediatisation of music. Publishing business that began in the late 18th century was the earliest example of commercialisation of music, and at the other end of the time spectrum, the revenue logic of today’s music world can be seen in online streaming of music, for example, which has become the business of international exchange-listed companies.

 

The symposium invites researchers, artists and doctoral students to come and reflect on music as an art form, an activity and a commodity. The event’s approach is historical, social and cultural: the goal is to produce information and increase understanding on the history of music and its societal and social context as well as on the relationship of music to the surrounding ideologies and other aspects of culture. The symposium also encourages the participants to contemplate on musical practice – on artistic activities, education and other careers as a professional in music in the past and present. This kind of research is reflected on, for example, in the ways that performing musicians and composers manage the tacit knowledge derived from their own practice. Often, this kind of information is naturally linked to the traditional themes of music research, such as music analysis, relationship between the performer and the work/composer, or interpretation.

 

The perspective used may be the value of music, or the meaning of music – to musicians, students and the public, for example. The objective is to present insights into the “double nature” of music through research: on one hand, music is its maker’s personal creative and learning project and environment, and on the other hand, music is a social and cultural force and phenomenon.

 

The symposium takes on a wide and pluralistic approach to music research. When choosing the themes, our objective is to be broadminded and to cross some of the existing traditional institutional borders. Our aim is to organise sessions that will not exclusively feature presentations with similar approaches, but to also have presentations that reflect on the topic from completely different angles. Our hope is to encourage open dialogue and to provide a platform for building new social networks and making the field more well-known.

 

The participants will showcase their work in the symposium through presentations (20+10 min) and posters featuring information on their research projects. The presentation proposal should be short (2000 characters max.) and include the following information: title, research field, home university of the presenter and devices/software needed in the presentation. It is also possible to propose a session that would focus on one overarching theme and feature 3 to 4 presentations. In this case, the person in charge of the session should also include other participants’ proposals and the necessary information in the session proposal.

 

Participating to the symposium is free of charge.

 

Please send your proposal / poster descriptions by 22 January, 2019, to the email address

symposiumhelsinki2019 at gmail.com

 

Acceptance to the symposium will be notified by 15 February, 2019.

For all inquiries or questions regarding the event, please contact mts.toimisto at gmail.com.

 
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Minna Karppanen
mts.toimisto at gmail.com


Ilmoitus vanhenee: 16.2.2019

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/?post_type=announcement&p=38819
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko