[H-verkko] CFP: Musiikki- ja äänitetuotanto sekä muuttuvat tuotantoteknologiat ja toimintaympäristöt

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ma Syys 4 09:07:59 EEST 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Musiikki- ja äänitetuotanto sekä muuttuvat tuotantoteknologiat ja
toimintaympäristöt
---------------------------------------------------------
Musiikkitieteilijä Mark Katz kuvaa teknologian muutoksen vaikutuksia musiikkiin
kehittämällään fonografiefektin käsitteellä (engl. phonograph effect).
Katz havainnollistaa käsitteellään, miten erilaiset teknologiset innovaatiot
ilmentyvät musiikin tuotantotapojen, tyylilajien ja kulutustottumusten
muutoksina. Tällöin teknologinen kehitys ei ole yksisuuntainen joko
käyttäjästä tai teknologiasta lähtevä deterministinen prosessi, vaan
käyttäjän ja teknologian vuorovaikutuksesta syntyvä. Vaikka Katzin
tarkastelun painotus on loppukäyttäjissä eli musiikin kuulijoissa ja
kuluttajissa, musiikin tuotanto, jakelu ja kulutus muodostavat saumattoman
verkon, jonka osasten toiminnan selittäminen on mahdotonta ilman kokonaiskuvan
hahmottamista.

Musiikkituotantoprosesseja voidaan kuvata vähintään kolmen osatekijän –
musiikin, teknologian ja inhimillisten toimijoiden – vuorovaikutteisena
kokonaisuutena. Yksi musiikkituotantoprosessin toimintaa ohjaava tekijä on itse
musiikkikulttuuri; se, missä tyylilajissa toimimme ohjaa tuotantotapoja ja
kulutustottumuksia. Soittimet ja studiolaitteet fyysisinä artefakteina
implisiittisine ja eksplisiittisine ominaispiirteineen asettavat puolestaan
rajat, joiden ehdoilla musiikillinen ilmaisu realisoituu. Vaihtoehtoisesti
nämä rajat kyseenalaistetaan ja rikotaan teknologissosiaalisessa
vuorovaikutuksessa teknologian kehittäjien ja käyttäjien välillä.
Kolmantena osana prosessissa ovat inhimilliset toimijat – muusikot,
säveltäjät, tuottajat – sekä heidän hiljainen ja proseduraalinen tietonsa
laitteiden käytöstä ja käsillä olevan genren konventioista, deklaratiivinen
tieto itse laitteista sekä edellä mainittujen toimintaympäristöjen rajaama,
luova päätöksentekoprosessi.

Tekniikan Waiheiden musiikkiteknologiaa käsittelevässä teemanumerossa
(2018:4) keskitytään tarkastelemaan musiikin ja teknologian suhdetta
erityisesti musiikki- ja äänitetuotannon näkökulmista. Teemanumeroon
kutsutaan artikkeleita, joissa käsitellään musiikin ja teknologian suhdetta
historiallisena ilmiönä. Kirjoitusten toivotaan tuovan esiin
musiikkiteknologian historiallisuuden; pikemminkin diakronisina ja muutosta
kuvaavina kuin synkronisina ja staattisina tarkasteluina. Äänitetuotannon
ohella tarkastelun kohteena voivat olla esimerkiksi erilaiset soitin- tai
studiolaiterakentajat, eri tallennusformaattien tarkastelut kulttuurisessa
kontekstissaan, tai studioiden, studioteknologian ja soitin- tai
soitinlaitemallinnusten kehittyminen.

Artikkeliehdotusten mitta on 400 sanaa ja valmiiden artikkelien laajuus on noin
10 000 sanaa. Varsinaisten vertaisarvioitujen artikkelien ohessa lehteen
toivotaan pituudeltaan lyhyempiä aihetta käsitteleviä temaattisia tai
metodologisia katsauksia, aiheeseen liittyvien kirjojen ja muiden julkaisujen
arvosteluja, sekä museo- ja näyttelyesittelyjä.

Artikkeliehdotukset pyydetään lähettämään 1.12.2017 mennessä teemanumeron
vastaavalle toimittajalle Mikko Ojaselle, mikko.ojanen at helsinki.fi. Valmiit
käsikirjoitukset tulee lähettää vertaisarviointikierrosta varten 1.6.2018
mennessä. Teemanumeron julkaisuajankohta on marraskuussa 2018. Kirjoituksia
koskevat ohjeet löytyvät lehden verkkosivuilta: http://www.ths.fi/tw.htm

Tekniikan Waiheita on neljä kerta vuodessa ilmestyvä teknologian historian
aikakauslehti, jota julkaisee Tekniikan Historian Seura ry. Lehti noudattaa
Tieteellisten Seurojen Valtuuston periaatteita tutkimuksen vertaisarvioinnista.
Lehdessä julkaistaan historiatieteellisiä artikkeleita jotka käsittelevät
laajalti tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa. Suuremmat artikkelit
ovat pääasiassa olleet alan päätoimisten tutkijoiden tai alan opiskelijoiden
kirjoittamia tutkimuksia tai tiedonantoja. Aiheet ovat liikkuneet
työväenkulttuurista yksittäisten innovaatioiden tai laajojen
teknologiajärjestelmien kehityksen historiaan ja teollisuuslaitosten
menneisyyden kuvaukseen.

Tekniikan Waiheita -toimitus

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Aaro Sahari <aaro.sahari at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 2.12.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.ths.fi/ajankohtaista.htmLisätietoja postituslistasta H-verkko