[H-verkko] Helsinki, Maailma mielessä, teoksessa, kartalla: 1800-luvun tutkimuksen verkoston vuosikonferenssi

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Tammi 11 09:25:22 EET 2016


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Maailma mielessä, teoksessa, kartalla: 1800-luvun tutkimuksen verkoston
vuosikonferenssi

Helsinki
28.1.2016 – 29.1.2016
---------------------------------------------------------

Vuosikonferenssi 2016 / Årskonferens 2016

Maailma mielessä, teoksessa, kartalla / Världen i sinnet, i verket, på
kartanOhjelma / Program

Helsinki 28.–29.1.2016 / Helsingfors den 28–29.1.2016

 

Keynote-puhujat:

Vesa Kurkela (professori, musiikin historia, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia)
Marjo T. Nurminen (tietokirjailija, Helsinki)
Pekka Pesonen (emeritusprofessori, venäläinen kirjallisuus,Helsingin
yliopisto)
Derek B. Scott (professori, kriittinen musiikintutkimus, University of Leeds)

1800-luvun tutkimuksen verkosto kutsuu kahdeksanteen vuosikonferenssiinsa eri
alojen tutkijoita, joiden tutkimusintressit liittyvät ihmisten, aatteiden ja
tiedon liikkeeseen ja kiertoon Suomen ja muun maailman välillä pitkällä
1800-luvulla. Konferenssin teemoina ovat myös teoksiin luodut maailmat sekä
yksittäisten ihmisten sisäiset, koetut maailmat. 

Ihmiset ovat aina liikkuneet erilaisten fyysisten ja ajatuksellisten rajojen
yli. Heidän mukanaan vaikutteet, ideologiat ja ilmiöt levisivät kylästä
toiseen, maasta toiseen ja mantereelta toiselle. 1800-luku muodostaa
kiinnostavan ajanjakson ihmisten ja maailman välisen suhteen muutoksessa
Suomessa ja koko Euroopassa. Vaikka vuosisataa leimaa kansallisvaltioiden
rakentaminen ja rajojen määritteleminen, samaan aikaan rajojen ylittäminen
helpottui. Rautateiden, sähkölennättimen sekä höyrylaivaliikenteen
kehittymisen myötä tiedonkulku ja ihmisten liikehdintä saivat aivan
uudenlaisia muotoja. Suomenkielisten sanomalehtien yleistyminen takasi
ajankohtaisten uutisten leviämisen myös syrjäisimmille seuduille.

Aikakauden merkittävin ideologia oli nationalismi, mutta maailmaa ja
maailmankuvaa muokkasivat myös transnationalismin, internationalismin ja
kosmopolitanismin eri muodot. Ruohonjuuritasolla ideologioiden päällekkäisyys
muodosti kiinnostavan ristiriidan, jonka kansallinen katse peittää helposti
alleen: erityisesti tiede- ja taideyhteisön jäsenet muodostivat laajan
verkoston, jonka jäsenet kokivat olevansa ennen kaikkea osa yleiseurooppalaista
yhteisöä – vasta toissijaisesti kansallisia toimijoita. Taiteilijat
kuvasivat oman maansa kansaa ja maisemia, mutta useimmiten Euroopan
metropoleissa omaksumallaan yleiseurooppalaisella tyylillä.

Dramaattisin muutos oli 1800-luvun lopulla voimistunut siirtolaisuus.
Modernisaation seurauksena Atlantin taakse ja itärajan yli ulottunut
muuttoliike muutti sekä suomalaista yhteiskuntaa että ihmisten ajattelu- ja
toimintamalleja perin pohjin läpäisten koko kansakunnan luokkarajoista
riippumatta. Samalla taloudelliset, kulttuuriset ja poliittiset verkostot saivat
aivan uudenlaisia muotoja. Myös Itämeri säilytti asemansa alueena, jonka
piirissä ihmisten ja ideologioiden liikkuvuus oli vilkasta.

Monitieteisen konferenssin päämääränä on löytää, kuvata ja selittää
erilaisia maailmoja ja niiden muutoksia 1800-luvulla monenlaisen
lähdemateriaalin pohjalta. Kirjoitettujen ja puhuttujen maailmojen lisäksi
kyseeseen tulevat poliittiset, sosiaaliset, taloudelliset, piirretyt, maalatut,
muovatut, lauletut ja sävelletyt maailmat.

Konferenssiin ilmoittaudutaan maksamalla 15.1.2016 mennessä osallistumismaksu
20 € tilille Hanna Talasniemi/1800-luku FI 61 2051 2000 2012 77 .
Viite-kenttään merkitään 3049 (sekä osallistujan nimi jos se on eri kuin
tilinomistajan nimi).

 

Järjestelytoimikunta:

Piia Einonen, FT, dosentti, Jyväskylän yliopisto
Olli Heikkinen, FT, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kirsi Keravuori, FT, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Marja-Terttu Kivirinta, FT, Helsingin yliopisto
Saijaleena Rantanen, MuT, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kaarina Reenkola, FM, Helsingin yliopisto

1800-luvun tutkimuksen verkosto järjestä konferenssin yhteistyössä
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran,
Topelius-seuran sekä Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineen kanssa.

 

 

*************************************************************************************************************************************************************************************

 

Keynote-föreläsare:

Vesa Kurkela (professor, musikhistoria, Konstuniversitetets Sibelius-Akademi)
Marjo T. Nurminen (facklitterär författare, Helsingfors)
Pekka Pesonen (professor emeritus, rysk litteratur, Helsingfors universitet)
Derek B. Scott (professor, kritisk musikvetenskap, University of Leeds).

 

Till nätverkets åttonde årskonferens inbjuder vi forskare från olika
vetenskapsområden vars forskning anknyter till människors, tankars eller
informationens rörlighet mellan Finland och övriga världen under det långa
1800-talet.  Konferensen behandlar också världar som skapas i konsten samt
individers upplevda, inre världar.

 

Människor har i alla tider rört sig över gränser både i verkligheten och i
tankarna. På detta sätt har intryck, ideologier och fenomen spridit sig från
by till by, från land till land och från kontinent till kontinent. 1800-talet
är en intressant tidsperiod med tanke på förändringar i förhållandet
mellan människan och världen. Århundradet präglas av nationsbyggen och
gränsdragning mellan nationer, men samtidigt underlättades gränsövergången.
Med hjälp av järnvägar, telegraf, dagspress och ångbåtstrafik skapades nya
former av informationsförmedling och rörlighet.

 

Nationalismen var 1800-talets främsta ideologi, men världsbilden formades
även av transnationalism, internationalism och kosmopolitism. Överlappande
ideologier skapar en intressant motstridighet som lätt förblir osynlig för
den nationella blicken. Speciellt vetenskapsmän och konstnärer såg sig
själva främst som medlemmar i ett allmäneuropeiskt samfund och först i andra
hand som nationella aktörer. Konstnärerna skildrade sitt eget land och dess
folk men oftast med hjälp av allmäneuropeiska stilar som de tillägnat sig i
Europas metropoler.

 

Emigrationen gav upphov till dramatiska förändringar under 1800-talet.
Utvandringen förändrade samhället, påverkade människornas tanke- och
handlingssätt och skapade nya former av ekonomiska, politiska och kulturella
nätverk.

 

Målet med denna konferens är att finna, beskriva och förklara olika världar
och deras förändringar utgående från källmaterial från 1800-talet.
Förutom skrivna världar kan det handla om politiska, sociala, ekonomiska,
tecknade, målade, utformade, sjungna eller tonsatta världar.

Anmälan till konferensen sker genom att betala deltagaravgiften 20 e senast den
15.1.2016 till kontot Hanna Talasniemi/1800-luku  FI 61 2051 2000 2012 77. Ange
som referens 3049 (samt deltagarens namn ifall det skiljer sig från
kontoägarens namn).

 

Organisationskommittén:

 

Piia Einonen, FT, docent, Jyväskylän yliopisto
Olli Heikkinen, FT, Konstuniversitetets Sibelius-Akademi
Kirsi Keravuori, FT,  Finska Litteratursällskapet SKS
Marja-Terttu Kivirinta, FT, Helsingfors universitet
Saijaleena Rantanen, MuT, Konstuniversitetets Sibelius-Akademi
Kaarina Reenkola, FM, Helsingfors universitet

 

Nätverket för 1800-talsstudier ordnar konferensen tillsammans med
Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, Finska litteratursällskapet SKS,
Topeliussällskapet samt ämnet musikvetenskap vid Helsingfors universitet.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/