[H-verkko] CFP: 1800-luvun tutkimuksen päivät – 1800-talets forsknings dagar 2017

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ma Elo 8 15:37:31 EEST 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
1800-luvun tutkimuksen päivät – 1800-talets forsknings dagar 2017
---------------------------------------------------------

på svenska nedan    

Esitelmä- ja työryhmäkutsu

1800-luvun tutkimuksen päivät: 1800-luvun tutkimuksen verkoston 9.
vuosikonferenssi

26.–27.1.2017 Jyväskylässä

 

Materiaalinen kulttuuri ja kulttuurin materiaalisuus pitkällä 1800-luvulla

  Keynote-puhujat:

Vesa-Pekka Herva (professori, Oulun yliopisto)
Johanna Ilmakunnas (dosentti, Helsingin yliopisto)
Mikkel Venborg Pedersen (tohtori, vanhempi tutkija ja kuraattori, Tanskan
Kansallismuseo)
Annika Waenerberg (professori, Jyväskylän yliopisto)

Kutsumme 1800-luvun tutkimuksen verkoston yhdeksänteen vuosikonferenssiin
tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneita materiaalisen kulttuurin ja kulttuurin
materiaalisuuden luonteesta, sekä niihin liittyvistä kysymyksistä.
Materiaalisuus ja aineellisuus ovat nousseet tärkeäksi tutkimusalueeksi niin
kulttuurin, yhteiskunnan kuin historian tutkimuksen kentällä. 1800-luku on
keskeinen aikakausi materiaalisen kulttuurin näkökulmasta, mutta kyseistä
vuosisataa koskevaa tutkimusta on vähän.   Pitkä 1800-luku toi lukuisia
murroksia ja muutoksia niin liikkuvuuden, aatteiden, politiikan, talouden ja
kulttuurin saralla. Käsityömäisestä tuotannosta siirryttiin vähitellen
suurtuotantoon, liikenneyhteyksien ja muun infrastruktuurin kehitys mahdollisti
niin ihmisten kuin tuotteidenkin paremman liikkuvuuden, kauppa alkoi eriytyä ja
vapautua, ja kuluttaminen muuttui. Tarjonta lisääntyi ja monipuolistui;
voidaan jopa puhua kulutuskulttuurin synnystä. Ilmiöiden taustalla vaikuttivat
laajemmat yhteiskunnalliset muutokset, jotka ilmenivät elintasossa ja
aineellisessa elinympäristössä, sekä aatemaailmassa ja
maailmankuvassa.Konferenssin tavoite on avata materiaalisen kulttuurin ja
kulttuurin materiaalisuuden käsitteitä eri tieteenalojen näkökulmasta.  
Haemme tällä kutsulla sekä yksittäisiä esitelmiä, että valmiita
sessioita, jotka koskevat kulttuurin materiaalisuuden, materiaalisen kulttuurin
ja esinetutkimuksen eri ilmenemismuotoja. Teemoja voivat olla esimerkiksi:

Materiaalinen kulttuuri
Kulttuurin esineellisyys
Materiaalisuus, arvot ja asenteet
Uudet vaikutteet ja maailmankuvan muutos
Innovaatiot ja liikkuminen
Taide, tiede ja mielikuvat
Kulutus ja kulutuskulttuuri
Aineellinen elintaso
Muut esitelmäkutsussa esiin tulleet ja siihen kytkeytyvät teemat

Paperin esittämisestä kiinnostuneilta tutkijoilta pyydetään puolen sivun
abstrakti, ja session esittäjiltä lyhyt kuvaus session ideasta, esiintyjät,
mahdollinen puheenjohtaja sekä otsikot (ja mahdollisesti lyhyet kuvaukset)
kustakin paperista. Esitelmän (20 min) voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai
englanniksi. Abstraktiin tulee liittää nimi, oppiala ja affiliaatio sekä
yhteystiedot.Ehdotusten määräpäivä on 20.10.2016 ja ne lähetetään
osoitteeseen 1800luku.vuosikonferenssi at gmail.com   Konferenssin tiedotusta voit
seurata verkoston sivuilta:
http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/1800-luvun-tutkimuksen-verkosto.
  1800-luvun tutkimuksen verkosto järjestää konferenssin yhteistyössä
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. Järjestelytoimikunta

Piia Einonen, dosentti, historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Olli Heikkinen, FT, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Juha Laakkonen, FM, historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Helena Lonkila, FT, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän
yliopisto
Arja Turunen, FT, historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Merja Uotila, FT, historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Annika Waenerberg, professori, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos,
Jyväskylän yliopisto

 

Presentation- och arbetsgrupp inbjudan 1800-talets forsknings dagar (Nätverket
för 1800-talsstudiers 9:e årskonferens) den 26.-27.1.2017 i Jyväskylä

 

Materiell kultur och kulturens materialitet under det långa 1800-talet

Keynote-föreläsare:

Vesa-Pekka Herva (professor, Uleåborgs Universitet)
Johanna Ilmakunnas (docent, Helsingfors Universitet)
Mikkel Venborg Pedersen (doktor, kurator, Danmarks nationalmuseum)
Annika Waenerberg (professor, Jyväskylä Universitet)

Till nätverkets 9:e årskonferens inbjuder vi bidrag av forskare vars
forskningsintressen omfattar materiell kultur och den materiella kulturens
natur, samt frågor sammanhängande med dem. Materialitet har blivit ett viktigt
forskningsområde inom kulturforskning, samhällsforskning och
historieforskning. Ur den materiella kulturens synvinkel är 1800-talet en
central period, även så har temat förblivit relativt outforskat.

Det långa 1800-talet medförde många förändringar och brytningar inom
transportens, idéers, politikens, ekonomins som kulturens värld. Den
industriella massproduktionen ersatte gradvist manufakturernas hantverk, nya
transportmedel och förbättrade trafikförbindelser innebar snabbare transport
av passagerare och gods, handeln började differentiera sig och den ekonomiska
friheten växte och människors konsumtionsmönster förändrade sig. Utbudet
ökade och blev mångsidigare; man kan tala om konsumtionskulturens födelse.
Bakgrunden till dessa fenomen utgjordes av betydande förändringar i
levnadsstandarden och den materiella omgivningen, samt förändringar i
idévärlden och världsbilden.

Konferensens mål är att belysa begreppen materiell kultur och kulturens
materialitet ur flera olika vetenskapsgrenars synvinklar. Vi söker med denna
inbjudan både enstaka presentationer, och färdiga sessioner, som behandlar
olika uttrycksformer av kulturens materialitet, materiell kultur och
föremålsforskning. Teman kan vara till exempel:

Materiell kultur
Materialitet, värden och inställningar
Nya influenser och världsbildens förändring
Innovationer och transport
Konst, vetenskap och uppfattningar
Konsumtion och konsumtionskultur
Materiell levnadsstandard
Andra teman som framkommit i presentationsinbjudan och teman som sammanhänger
med inbjudan.

Forskare som är intresserade av att hålla ett föredrag ombeds skicka in ett
kort abstrakt (en halv sida). Av forskare som är intresserade att leda en
session önskar vi en kort beskrivning av sessionen, ordförandens namn,
föredragshållarnas namn samt presentationernas rubriker (ifall möjligt
önskar vi också korta beskrivningar av presentationerna). Presentationerna (20
minuter) kan hållas på finska, svenska eller engelska. Vänligen bifoga namn,
disciplin, affiliation samt kontaktuppgifter till abstraktet.

Sista inlämningsdatum för abstrakt och sessionsförslag är den 20 oktober
2016. Förslagen skickas per e-post till:

1800luku.vuosikonferenssi at gmail.com

 

Mer information hittar du på nätverkets hemsidor:

http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/1800-luvun-tutkimuksen-verkosto

Nätverket för 1800-talsstudier organiserar konferensen i samarbete med Finska
Litteratursällskapet (SKS).

 

Organisationskommittén:

Piia Einonen, docent, institutionen för historia och etnologi, Jyväskylä
Universitet
Olli Heikkinen, FD, Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet
Juha Laakkonen, FM, institutionen för historia och etnologi, Jyväskylä
Universitet
Helena Lonkila, FD, institutionen för konst- och kulturforskning, Jyväskylä
Universitet
Arja Turunen, FD, institutionen för historia och etnologi, Jyväskylä
Universitet
Merja Uotila, FD, institutionen för historia och etnologi, Jyväskylä
Universitet
Annika Waenerberg, professor, institutionen för konst- och kulturforskning,
Jyväskylä Universitet

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Juha Laakkonen <juha.m.laakkonen at jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 31.10.2016
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/1800-luvun-tutkimuksen-verkostoLisätietoja postituslistasta H-verkko