[H-verkko] Apurahailmoitus/tutkimuspyyntö: Doktorandkurs i Sverige: tillämpad teori, en nätbaserad doktorandkurs i historia

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Elo 28 09:35:46 EEST 2015


Agricolan tutkimuspyyntö- ja apurahatietokantaan on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Doktorandkurs i Sverige: tillämpad teori, en nätbaserad doktorandkurs i
historia
---------------------------------------------------------
TILLÄMPAD TEORI. EN NÄTBASERAD DOKTORANDKURS I HISTORIA

Höstterminen 2015

Kursanmälan senast 5 oktober

Kursstart 19 oktober (se schema nedan)

Kursbeskrivning:

Syftet med kursen är att utveckla doktorandernas förmåga att aktivt tillämpa
teori i konkret avhandlingsarbete. Kursen skall hjälpa dem att reflektera över
och hantera teoretiska och metodiska problem i det egna avhandlingsarbetet.
Genom att konfronteras med andra doktoranders problem kommer de även att
stärka sin forskningskompetens. Då vi för samman doktorander och lärare
från olika forskarutbildningsmiljöer räknar vi med en fruktbar dialog mellan
miljöer och personer med olika inriktningar. Därmed får doktoranderna en
större mångfald av synpunkter, vilket innebär att vi kan motverka teoretisk
och geografisk provinsialism.

 

Kursens lärandemål:

Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren:

1) redogöra, värdera och jämföra olika teoribildningar inom
historievetenskapen genom aktivt deltagande i seminarier och nätdiskussioner.

2) bearbeta och analysera olika teoretiska och metodiska problem genom praktiska
övningar i fråga om att formulera ett teoretiskt omtänk och presentera en
avhandlingsdisposition.

3) relatera till andras avhandlingsämnen och därigenom visa förmåga att
vidga sin forskningskompetens.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till doktorander tidigt i utbildningen men de bör ha kommit i
gång med sitt avhandlingsarbete och börjat reflektera över hur de skall
närma sig och använda sitt material.

 

Anmälan:

Doktorand som önskar delta i kursen skall senast den 5 oktober 2015 anmäla sig
till

Therese.Nordlund.Edvinsson at historia.su.se

Antal deltagare: Maximalt 20 doktorander kan delta i kursen.

Ekonomiska förutsättningar:

Kursen ges i samarbete mellan Historiska institutionerna vid Uppsala och
Stockholms universitet och är kostnadsfri för doktorander från dessa
institutioner. Kostnaden för doktorander utanför dessa institutioner är ca
7000 kr. Observera att doktorander från andra institutioner måste ha ingått
en överenskommelse med den egna institutionen om att den finansierar deras
deltagande.

Lärare: Ansvariga för undervisning är: Therese Nordlund Edvinsson, Historiska
institutionen,

Stockholms universitet (Therese.Nordlund.Edvinsson at historia.su.se) och Peter
Ericsson, Historiska institutionen, Uppsala universitet.
(Peter.Ericsson at hist.uu.se)

Tidpunkt: Kursen inleds med ett internat vilket omfattar 2 dagar, därefter
tillkommer ytterligare internat (2 dagar). Mellan internaten kommer även
nätseminarier att uppta 4 heldagar. Vid dessa tillfällen krävs
heltidsnärvaro vid datorn. Deltagande vid internaten i Uppsala är
obligatoriska. Ett seminarieschema kommer att skickas ut inom kort för
intresserade.

Uppläggning: Kursen utgår från doktorandernas eget avhandlingsarbete. Inför
det första internatet skall deltagarna presentera en kort redogörelse över
den egna forskningen ur teoretisk och metodisk synpunkt. Dessa
självreflektioner diskuteras sedan under det inledande internatet. Deltagarna
läser under kursens gång också ett antal översiktsarbeten om historisk teori
och metod. Denna litteratur är tänkt att användas som en gemensam referensram
i diskussionerna. I fortsättningen av kursen skall doktoranderna skriva, dels
en fördjupning av något specifikt problem i den egna avhandlingen, dels
presentera ett ”omtänk” där ett annorlunda teoretiskt perspektiv prövas
på det egna arbetet. Dessa texter kommer att diskuteras i nätseminarier. En
annan övning problematiserar avhandlingens disposition. Arbetet med
doktorandernas egna texter kommer att kompletteras av lärare och inbjudna
gäster i samband med internaten.

 

Examinationsform: Doktorander som deltar i kursen skriver pm, löser skriftliga
uppgifter samt deltar aktivt vid seminarier. Aktivt deltagande förväntas i
nätdiskussionerna. Vi förväntar oss obligatorisk närvaro i samband med
internaten i Uppsala. Utebliven närvaro i samband med andra moment under kursen
resulterar i omfattande kompletterande uppgift.

Poäng: Kursen ger 7,5 hp i forskarutbildningen. Doktorand som deltar i kursen
måste klargöra med heminstitution och handledare att kursen kan
tillgodoräknas i den egna utbildningen.

 

Kurslitteratur: Arbetet kommer huvudsakligen att utgå från material som
produceras eller tas fram under kursens gång. En förteckning över
kurslitteraturen återfinns nedan.

 

Omdömen: Kursen har tidigare givits 2002–14. Den har genomgående fått
mycket positiva omdömen i doktorandernas kursvärderingar.

Kursens uppläggning

Redan före det inledande internatet har deltagarna tre uppgifter att lösa.

1. Skriv en kort presentation (1–2 sidor) av din avhandling. Vad skall den
handla om, vad har du för huvudproblem och vilket material tänker du använda?
Detta skall vara en presentation. Syftet med denna text är att vi alla skall
veta vad deltagarnas avhandlingar handlar om. Detta rör sig alltså inte om
texter vi skall diskutera i fortsättningen. Du skall också bifoga en tänkt
disposition för avhandlingen. Vilket sätt att disponera texten tror du bäst
kommer att lyfta fram det du vill säga och göra det enklast för läsaren att
följa din framställning? Vi kommer till det andra internatet att öva på att
göra alternativa dispositioner av avhandlingen, men vid detta tillfälle vill
vi bara ha en enkel disposition.

2. Du skall också skriva en text om ditt avhandlingsarbete som mer har
karaktären av en teoretisk och metodisk självreflektion. Det handlar alltså
att skriva om avhandlingen ur ett perspektiv som fokuserar på de teoretiska och
metodiska problem du har och hur du tänker dig att hantera dessa. På vilket
sätt arbetar du med teori? Vilka teorier har du hittills använt dig av och
haft nytta av? Vilka teorier tror du att du kommer att få nytta av? Vilka
svårigheter möter du i användningen av teorier på ditt material? Vilka
specifika metodiska problem står du inför? Hur räknar du med att lösa dem?

Texten skall vara kort, inte mer än 2 sidor. Skriv så konkret som möjligt om
de problem du mött. Hänvisa gärna till kurslitteraturen. Kursen kommer i hög
grad att utgå från era egna forskningsproblem och vi kommer under kursen att
arbeta vidare med de problem som aktualiseras i denna självreflekterande text.

3. Läs följande texter:

Litteratur

Elizabeth A. Clark, History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn
[Paperback], 2004.

Sewell, Jr. William H.; Logics of History: Social Theory and Social
Transformation, Chicago 2005.

Janken Myrdal, Spelets regler i vetenskapens hantverk : om humanvetenskap och
naturvetenskap, 2009.

Scott, Joan, ”The evidence of experience”, Critical Inquiry, Vol. 17, No. 4
(Summer, 1991), s.773–797.

http://links.jstor.org/sici?sici=00931896%28199122%2917%3A4%3C773%3ATEOE%3E2.0.CO

%3B2-X

Någon ytterligare text kan tillkomma.

Litteraturen är tänkt att fungera som en introduktion till en diskussion av
begreppen teori och metod och de olika sätt de kan användas i
historieforskningen. När du läser litteraturen skall du framförallt fundera
på vad författarna lägger i begreppen. Kan du definiera dem? Finns det olika
innebörder i dem? Sägs det något om hur teori förhåller sig till metod?

 

Schema

19 oktober Internat, Akademihotellet i Uppsala

20 oktober Internat, Akademihotellet i Uppsala

2 november Publicering av fördjupning

12 november Nätforum

13 november Nätforum

18 november Publicering av omtänk

24 november Nätforum

25 november Nätforum

2 december Publicering av dispositioner

8 december Internat, Akademihotellet i Uppsala

9 december Internat, Akademihotellet i Uppsala

marko.lamberg at historia.su.se

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 12.9.2015