[H-verkko] Arvosteltavaksi: Vastapainon syksyn 2014 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Mon Syys 1 14:09:57 EEST 2014


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***
Riitta Haverinen, Marjo Kuronen & Tarja Pösö (toim.)
Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus
 
Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus on kattaus ajankohtaisia artikkeleita, jotka laaja-alaisesti pureutuvat suomalaisen sosiaalihuollon nykytilaan ja tulevaisuuden suuntiin. Vaikka sosiaalihuollon tulevaisuutta on jo osin hahmoteltu päätöksenteossa, käytännön ratkaisujen osalta vielä paljon on auki. Kirja tarjoaakin uusia näkökulmia siihen, mitä vaatimuksia tulisi asettaa uudistuksille.
 
Kirjoittajat käsittelevät sosiaalihuollon aiheita kattavasti aikuissosiaali- ja yhdyskuntatyöstä aina lainsäädännön uudistukseen ja sosiaalihuollon tutkimukseen. Perusteoksena kirja tarjoaa katsauksen niin käsitteistöön ja teoriaan kuin myös tämän päivän sosiaalihuoltoon käytännössä aina hallinto- ja palvelurakenteista väkivallan kohtaamisen käytäntöihin.
 
Artikkelien kirjoittajat ovat alansa johtavia tutkijoita. Heidän artikkelinsa pohjautuvat tieteelliseen tutkimukseen sekä alan ammattilaisten kokemuksiin. Artikkelit tarjoavat siksi monipuolisen valikoiman alan tutkijoiden ja ammattilaisten katsantokantoja sosiaalihuollon tilaan ja muutostarpeisiin. Kirja palvelee niin tutkijoita, opiskelijoita, sosiaalihuollon parissa työskenteleviä kuin alasta ja sen uudistuksesta kiinnostuneita lukijoita.
 
Kirjoittajat: Riitta Haverinen, Marjo Kuronen, Tarja Pösö, Teppo Kröger, Aila-Leena Matthies, Kati Turtiainen, Juha Hämäläinen, Pauli Niemelä, Sakari Möttönen, Pekka Kettunen, Leena Eräsaari, Marketta Rajavaara, Timo Toikko, Jaana Taina, Tuija Kotiranta, Arja Jokinen, Pekka Karjalainen, Minna Kivipelto, Minna Niemi, Marita Husso, Tuija Virkki, Juha Holma, Marianne Notko, Aarno Laitila, Tomi Erik Arnkil, Taija Heino, Petteri Niemi, Teija Karttunen, Johanna Hietamäki, Sirpa Kannasoja, Kaisa Haapakoski & Maija Mänttäri-van der Kuip.
 
400 s.
36 €
978-951-768-440-8
 
*********** 
 
 
Kirsti Lempiäinen & Tiina Silvasti (toim.)
Eriarvoisuuden rakenteet
Haurastuvat työmarkkinat Suomessa.
 
Eriarvoisuudesta on tullut iso yhteiskuntapoliittinen kysymys. Sosiaalinen kohoaminen on vaikeutunut ja työmarkkinat osoittavat yhä vahvempia haurastumisen merkkejä, mikä ajaa ihmisiä kamppailemaan työpaikoista ja sosiaalisista asemista. Mutta entäpä kun mitään asemaa ei ole tai sitä jatkuvasti kyseenalaistetaan viipyilevän valtion ja yrittäjyyttä korostavan yhteiskunnan hiljaisella hyväksynnällä.
 
Eriarvoisuuden rakenteet auttaa tunnistamaan eriarvoisuuden uusia paikkoja, kokemuksia ja luokkarakenteita. Mitä tapahtuu, kun kokonainen elinkeino kuihtuu? Millaisia vaikeuksia työtä hakeva nuori kohtaa? Miten yhteiskunnassa vastataan työtä vailla olevien tarpeisiin? Teos on tarkoitettu oppikirjaksi yliopistoihin ja korkeakouluihin, mutta se soveltuu myös ajankohtaiseksi tietokirjaksi päätöksentekijöille, asiantuntijoille ja kaikille yhteiskunnallisesta kehityksestä kiinnostuneille lukijoille.
 
Kirjoittajat: Raino Blom, Sakari Hänninen, Tomi Kankainen, Kirsti Lempiäinen, Eeva Luhtakallio, Harri Melin, Martti Siisiäinen & Tiina Silvasti.
 
234 s.
35 €
978-951-768-436-1
*********** 
 
 
Leena Krokfors, Marjaana Kangas & Kaisa Kopisto (toim.)
Oppiminen pelissä
Pelit ja pelilliset ympäristöt opetuksessa
 
Oppiminen pelissä – Pelit ja pelilliset ympäristöt opetuksessa on ensimmäinen suomenkielinen teos, jossa tarkastellaan oppimispelejä opetuskäytössä.
 
Toistaiseksi pelien käyttö opetuksessa on jäänyt opettajien oman harrastuneisuuden varaan. Kirjan tarkoituksena on madaltaa pelien opetuskäyttöön liittyvää kynnystä ja tarjota malleja pelien ja pelillisten ympäristöjen hyödyntämiseen. Pelit voivat tarjota mielekkään ja motivoivan ympäristön erilaisten ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen sekä tiedollisten sisältöjen, kuten kielten oppimiseen tai tietyn erityissanaston omaksumiseen.
 
Kirja tarjoaa ajankohtaista tietoa perus- ja lukio-opetuksessa hyödynnettävistä peleistä ja peliympäristöistä sekä kokoaa ja suuntaa oppimispeleihin liittyvää keskustelua. Tiedolle on tarvetta, koska Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistuksessa pelit määritellään yhdeksi osallistavan oppimisen menetelmäksi tulevaisuuden perus- ja lukio-opetuksessa.
 
 
270 s.
37 €
978-951-768-441-5
38.22; 38.3
syyskuu
 
 ***********
 
Mikko Lehtonen
Maa-ilma
Materialistisen kulttuuriteorian lähtökohtia
 
Ihmiset elävät materiaalisessa maailmassa. Hengitysilma, ravinto, vaatteet ja asumukset ovat välttämättömiä heidän hengissä säilymisekseen. Ihmisten materiaalinen maailma on kuitenkin aina jo symbolinen. Materiaalinen maa ja symbolinen ilma ovat kietoutuneet erottamattomasti toisiinsa.
Materiaalisuudesta puhuttaessa symbolisuus jää kuitenkin yleensä huomiotta. Kulttuurista puhuttaessa materiaalisuus taas sivuutetaan miltei aina.
 
Maa-ilma kysyy: Mitä tekemistä kulttuurilla on materiaalisuuden kanssa? Kuinka kulttuuri on erottamaton osa ihmisten maailmassa olemista?
 
Monitieteinen kirja kertoo neljä tarinaa. Ensimmäisessä osassa (Maa) tarkastellaan ihmisiä samaan aikaan sekä luontoon että kulttuuriin kuuluvina olentoina. Toisessa osassa (Ihmiset) pohditaan, miten ihmisten merkityksellinen toiminta rakentuu sille, millaisia ruumiita he ovat. Kolmannessa osassa (Suhteet) käsitellään sitä, mikä kaikki ihmisten ja luonnon sekä ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä rajoittaa ihmisten toimintavapautta. Neljäs osa (Ilma) on omistettu ihmisarvolle ja toivolle.
 
Maa-ilman ihmiskäsitys kritikoi näkemyksiä, joissa ihmisten ei ajatella olevan arvokkaita itsessään, vaan ulkoisten taloudellisten päämäärien toteuttajina. Kirja on kauttaaltaan individualistisen ja välineellistävän ihmiskuvan kritiikkiä.
 
Maa-ilma on suunnattu kaikille niille, joita kiinnostaa, voisiko maailmaa jäsentää tavoilla, jotka tekisivät oikeutta sen moninaisuudelle ja prosessiluontoisuudelle.
 
Mikko Lehtonen on Tampereen yliopiston mediakulttuurin professori. Häneltä ovat aiemmin ilmestyneet mm. Kyklooppi ja kojootti (1994) sekä Merkitysten maailma (5. painos 2004).
 
Sisältö
 
Saatteeksi
Johdanto
 
I Maa
1. Elämä
2. Luonto
3. Oleminen
4. Riippuvuudet
 
II Ihmiset
5. Ruumiit
6. Taidot
7. Artefaktit
8. Symbolit
 
III Suhteet
9. Aika-tila
10. Valta
11. Yhteiskunta
12. Kulttuuri
 
IV Ilma
13. Tutkimus
14. Maailma
15. Ihmisyys
Toivo
 
 
370 s.
36 €
978-951-768-437-8
86
syyskuu
 
 ***********
 
 
Ilkka Ruostetsaari
Vallan sisäpiirissä
Suomalaisen eliittirakenteen muutos
 
 
Suomen tunnetuin eliittitutkija professori Ilkka Ruostetsaari tutkii uudessa kirjassaan suomalaisen eliitin ja valtarakenteen muuttumista 1990-luvun alusta 2010-luvulle. Ajanjaksoa ovat leimanneet 1990-luvun alun suuri lama, EU-jäsenyys, vuosituhannen vaihteen nousukausi ja IT-kupla, kansainvälinen finanssikriisi ja euroalueen velkakriisi sekä lukuisat poliittiset skandaalit. Yhteiskunnalliset muutokset ja murrokset ovat vaikuttaneet paitsi kansalaisiin myös vallankäyttäjiin, eliitteihin.
 
Ruostetsaari tutkii erityisesti eliittiin nousua ja sieltä putoamista. Demokratian toimivuuden kannalta keskeinen kysymys on päättäjien ja kansalaisten välisen yhteyden toimivuus. Kirjassa keskeisenä huomion kohteena on juuri eliitin ja kansan välinen kuilu, jonka julkisessa keskustelussa yleensä oletetaan leventyneen. Tästä kirja antaa uutta tutkimustietoa, joka ei tue yksinkertaistettuja yleistyksiä.
 
Tutkimus perustuu kansainvälisestikin ainutlaatuiseen, vuosina 1991–2011 kansalaisilta ja eliiteiltä kerättyyn pitkittäisleikkausaineistoon. Kirja on tarkoitettu sekä oppikirjaksi korkeakoulutasolla että yhteiskunnalliseksi keskustelupuheenvuoroksi.
 
 
Sisältö
 
1. JOHDANTO
1.1. Eliittitason liikkuvuus
1.2. Eliittien ja yhteiskunnan muutosten keskinäissuhde
1.3. Suomalaisen yhteiskunnan murrokset
 
2. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT
2.1. Eliittiteorian kanssa kilpailevat lähestymistavat
2.2. Klassinen eliittiteoria
2.3. Demokraattinen elitismi
3.4. Eliittitypologia ja tutkimustehtävä
 
3. TEOKSEN LÄHESTYMISTAPA
3.1. Eliittitutkimuksen metodit
3.2. Mitä valta on?
3.3. Eliittien valta
3.4. Eliittirakenne 1991–2011
3.5. Eliittien vallan perusta
3.6. Aineistot
 
4. REKRYTOITUMINEN ELIITTEIHIN
4.1. Vallankäyttäjien sosiaalinen tausta tutkimuksen kohteena
4.2. Sosiaalinen liikkuvuus
4.3. Valtaeliitin jakautuminen sukupolviin
4.4. Naisten osuus valtaeliitissä
4.5. Äidinkieli
4.6. Alueellinen liikkuvuus
4.7. Valtaeliitin tulotaso
4.8. Kulttuurisen pääoman periytyminen
4.8.1. Koulutuksen periytyvyys tutkimuksen kohteena
4.8.2. Valtaeliitin koulutustaso
4.8.3. Koulutuksen periytyvyys
4.8.4. Puoluekannan periytyvyys
4.9. Valtaeliitin sosiaaliset kerrostumat
4.10. Luokkasamastuminen
4.11. Uraliikkuvuus
4.11.1. Uraliikkuvuus tutkimuksen kohteena
4.11.2. Kodin vaikutus uran valintaan ja uralla etenemiseen
4.11.3. Urakehitystä edistäneet tekijät
4.11.4. Eliittiin nousun kannalta tärkeät elämänvaiheet
4.11.5. Luottamustehtävät ja niiden periytyminen
 
5. VALTAELIITIN YHTENÄISYYS
5.1. Sosiaalisen pääoman rakentamisen foorumit
5.1.1. Valtaeliitin elämäntapa
5.1.2. Epävirallinen yhteydenpito
5.1.3. Yhteydenpidon muodot
5.1.4. Median hyödyntäminen
5.2. Vallan verkostot
5.2.1. Tarkastelutavan lähtökohdat
5.2.2. Eliittien vuorovaikutusverkoston tiheys
5.2.3. Eliittien vuorovaikutuksen suunta
5.2.4. Eliittien kansainväliset kontaktit
5.3. Asenteellinen yksimielisyys
5.3.1. Eliittiryhmien välinen asenteellinen yksimielisyys
5.3.2. Eliittien ja kansalaisten asenteellinen yksimielisyys
5.4. Eliittikierto
5.4.1. Eliitin eliitti: asemien kasautuminen
5.4.2. Eliittiasemien säilyttäminen
5.4.3. Liikkuvuus eliittien välillä
 
6. JOHTOPÄÄTÖKSET
6.1. Eliittirakenteen avoimuudessa tapahtuneet muutokset
6.2. Eliittirakenteen yhtenäisyydessä tapahtuneet muutokset
6.3. Eliittirakenteen tyypissä tapahtunut muutos
6.4. Valtasuhteiden muutokset Suomen poliittisessa järjestelmässä
6.4.1. Hallitsemislaitokset ja poliittiset instituutiot
6.4.2. Julkinen hallinto
6.4.3. Oikeuslaitos
6.4.4. Markkinavoimat
6.4.5. Työmarkkinajärjestöt
6.4.6. Joukkotiedostusvälineet
 
LÄHTEET
 320 s.
36 €
978-951-768-438-5
 ***********
 
 
Pauli Siljander
Systemaattinen johdatus kasvatustieteisiin
Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset
 
Pauli Siljanderin teos on tiivistys kasvatuksen ilmiöstä ja kasvatustieteen sisällä vaikuttavista tiedekäsityksistä. Siljander johdattelee lukijan seikkaperäisesti ja loogisesti kasvatustieteen peruskysymysten ja -käsitteiden äärelle. Lisäksi hän valottaa niiden syntytaustaa ja paikkaa kasvatustieteen historiassa.
 
Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi kasvatustieteen perusopiskelijoille yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kasvatustieteellisissä koulutusohjelmissa sekä avoimessa yliopistossa. Se soveltuu myös kaikille kasvatuksen kysymyksistä ja kasvatustieteellisen ajattelun kehityksestä kiinnostuneille.
 
 
 
250 s.
38 €
978-951-768-443-9
 
 
 ***********
 
Göran Therborn
Eriarvoisuus tappaa
 
Eriarvoisuus tappaa on teos, joka pureutuu yhteen 2010-luvun keskeisimmistä kysymyksistä eli eriarvoisuuteen. Viime aikoina eriarvoisuus on noussut esiin niin Arabikevään kansannousuissa, finanssikeskusten Occupy-liikkeessä kuin talouspolitiikan vastaisissa mielenosoituksissa Välimeren maissa. Arvostetun ruotsalaissyntyisen sosiologi Göran Therbornin teos esittää lyhyen mutta sitäkin kattavamman luonnehdinnan eriarvoisuudesta.
 
Teos selittää, mitkä mekanismit ovat synnyttäneet ja ylläpitäneet eriarvoisuutta ja miten se on kehittynyt ajan saatossa. Therborn ei myöskään unohda täsmentää ehkä tärkeintä asiaa eli sitä, miten eriarvoisuus konkreettisesti vaikuttaa ihmisten elämään. Teoreettisesti kiinnostavaa on lisäksi Therbornin jaottelu, joka jakaa eriarvoisuuden kolmeen lajiin: yhteiskunnasta, epätasa-arvoisista mahdollisuuksista sekä resursseista johtuvaan. Juuri nämä mekanismit tuottavat nyky-yhteiskuntaa leimaavat piirteet: riisto, poissulkeminen ja erojen tekeminen.
 
Therbornin kirja on vahva ja näkemyksellinen esitys sosiaalisesta tasa-arvosta eikä sitä ole syyttä kehuttu ulkomaisessa mediassa. Sen lisäksi, että kirjoittaja erittelee eriarvoisuutta ilmiönä, hän tarjoaa arvokkaita, konkreettisia keinoja tasa-arvon parantamiseksi. Therbornin tapa esittää väittämänsä samoin kuin hänen käyttämänsä kieli ovat selkeästi ja sujuvasti ilmaistut. Kirja ei sorru vaikeaselkoiseen teoreettiseen ilmaisuun, vaan argumentit esitetään ymmärrettävästi.
 
Kirjoittaja:
Professor,
University of Cambridge, UK
 
Professor Emeritus of Sociology at the University of Cambridge, UK, Affiliated Professor of Sociology at Linnaeus University, Sweden. Former co-Director of the Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences at Uppsala, former Professor of Sociology at Gothenburg University, Sweden, former Professor of Political Science at the Catholic University Nijmegen, Netherlands.
 
He has worked in and on all the populated continents of the world. His works have been published in at least twenty-four languages. His latest book is The Killing Fields of Inequality (Polity, 2013). He is also a civic intellectual, with a lifetime commitment to universal freedom and equality, a supporter of anti-imperialist and egalitarian social movements, as well as a writer of and on Marxist and Radical theory. Since his retirement from Cambridge in 2010 he lives at Ljungbyholm, in southeast Sweden.
 
Sisältö
 
Johdanto
 
I KUOLEMAN KENTÄT
      1 Vajavainen, häijy ja lyhyt: elämä eriarvoisuuden varjossa
           Huono-osaisten lyhyt elämä
           Kituliaat elämät
      2 Suljettujen ovien takana
           Kahtiajakautuminen
           Tuhlaus
           Demokratian kaventuminen
 
II TEORIA
      3 Teoreettinen ristiveto
           Erilaisuuden ja eriarvoisuuden ero
           Millaista tasa-arvoa haluamme?
           Eriarvoisuus ja köyhyys
           Pitäisikö ”epäonnistujille” antaa uusi mahdollisuus?
      4 Kolme tasa- ja eriarvoisuuden ulottuvuutta ja niiden syntymekanismit
           Ihmiselämän perusulottuvuudet
           Neljä tasa- ja eriarvoisuutta tuottavaa mekanismia
 
III HISTORIA
      5 Eriarvoisuus ja moderni aika
           Kolme pääkertomusta
      6 Historiallinen sikspäkki: globaali ja maiden sisäinen eriarvoisuus
           Terveydellinen eriarvoisuus
           Eksistentiaalinen eriarvoisuus
           Resurssien eriarvoisuus
                 Tulot
                 Koulutus
                 Valtaresurssit: demokratisoituminen ja sen rajat
 
IV ERIARVOINEN NYKYMAAILMA
      7 Eriarvoisuuden kaavat ja dynamiikka nykymaailmassa
           Eriarvoisuutta eriarvoisuuden sisällä
           Tuloerojen maailmanlaajuiset kaavat
           Lasten mahdollisuudet: tulojen periytyminen
           Tulojaon nykydynamiikka huipulla ja pohjalla
           Sukupuolten välisten palkkaerojen kaventuminen
      8 Kolme kysymystä nykyisestä eriarvoisuudesta
           Miksi pohjoismaiset hyvinvointivaltiot eivät ole onnistuneet poistamaan terveyseroja?            Mihin perustuu eksistentiaalisen tasa-arvon voittokulku?    
           Onko globaalin tasa-arvoistumisen ja maiden sisäisen eriarvoistumisen välillä yhteys?
 
V MAHDOLLISIA TULEVAISUUKSIA
      9 Eriarvoisuuden lievittäminen – eilen ja tänään
           Tasa-arvon hetket
           Tasa-arvon kysyntä ja tarjonta
                 Tasa-arvon kysyntä
                 Tasa-arvon tarjonta
      10 Ratkaisevat taistelukentät
           Mielikuva eriarvoisuudesta
           Kolme keskeistä instituutiota
Ratkaiseva taistelu keskiluokan sympatioista
 
 
Alkuteos: The Killing Fields of Inequality (Cambridge University Press 2013)
suom. Tatu Henttonen
206 s.
37 €
978-951-768-442-2
 
 
*********** 
 
Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian & Craig Calhoun
Onko kapitalismilla tulevaisuutta?
 
Onko kapitalismilla tulevaisuutta? on viiden maailmankuulun yhteiskunnan ja globalisaation tutkijan yhteisteos, jossa kirjoittajat pohtivat eri näkökulmista kapitalismin tulevaisuutta. Romahtaako kapitalismi aiempien yhteiskuntajärjestelmien tavoin? Mitä tapahtuu Yhdysvaltojen globaalille hegemonialle? Kirjoittajien mukaan nyky-yhteiskunta on joka tapauksessa tullut historialliseen käännekohtaan. Vaikka vallanpitäjät ovat aina kuvitelleet hallitsevansa historian käännekohdissa, poliittinen eliitti ei ole koskaan kyennyt näkemään aiheuttamiensa kriisien seurauksia. Siksi vain harvat 2000-luvullakaan käsittävät tulevien vuosikymmenten suuria muutoksia.
 
Teos esittää läpileikkauksen maailman mahdollisista tulevaisuuksista. Kirjoittajat vertaavat menneisyyttä ja nykyisyyttä ennustaessaan tulevia globaaleja rakennemuutoksia. Taloudellisen ja yhteiskunnallisen analyysin ohella kirjoittajat tarkastelevat neuvostokommunismin luhistumista seurauksineen, keskiluokkaisen työn loppua, ydinsodan uhkaa ja ympäristökriisiä. ”Viisikkomme päätti kirjoittaa epätavallisen kirjan, koska jotain suurta häämöttää taivaanrannassa: kriisi, joka on paljon suurempi kuin viimeinen suuri lama, joka jälkikäteen tarkasteltuna vaikuttaa pelkältä alkusoitolta suurten huolten ja muutosten aikakaudelle.” Synkkyydestään huolimatta kirjassa on optimistinen vire. Kirjoittajat korostavatkin, että historian suunta on vielä avoin ja että ihmisten toiminnalla on yhä merkitystä. Voisiko tästä teoksesta olla apua talouskriisin ratkaisemisessa?
 
Onko kapitalismilla tulevaisuutta? on ensimmäinen kerta, kun kansainvälisesti tunnettujen sosiologien joukko on tehnyt yhdessä teoksen, joka osallistuu nykykeskusteluun vailla akateemisen keskustelun vaikeaselkoisuutta ja kiemuroita. Teos on sosiologisen ajattelun huipentuma, mutta samalla kirja, jota on nautinnollista lukea. Ajankohtaisuudessaan ja iskevyydessään se on vertaansa vailla.
 
Kirja julkaistaan suomeksi Vastapainon ja Gaudeamuksen yhteistyönä.
 
Sisältö
 
1. SEURAAVA ISO MUUTOS
1.1. Yhteinen johdanto
2. RAKENTEELLINEN KRIISI, ELI MIKSI KAPITALISTIT EHKÄ LAKKAAVAT KOKEMASTA KAPITALISMIN PALKITSEVAKSI (IMMANUEL WALLERSTEIN)
    2.1.    Kapitalismi ”normaalin” toimintansa vaiheessa
    2.2.    Moderni maailmanjärjestelmä, vuodesta 1945 noin vuoteen 1970
    2.3.    Rakenteellinen kriisi, noin vuodesta 1970 vuoteen ?
    2.4.    Suuren luokan geokulttuurinen muutos
    2.5.    Tuloksena kaaos
    2.6.    Poliittinen taistelu korvaavasta järjestelmästä
3. KESKILUOKAN TYÖN LOPPUU: PAKOTIETÄ EI OLE (RANDALL COLLINS)
3.1.    Pakotie numero 1: Uusi teknologia luo uusia työpaikkoja ja kokonaisia uusia työllisyyden aloja
3.2.    Pakotie numero 2: Markkinoiden maantieteellinen leviäminen
3.3.    Pakotie numero 3: Rahoitusalan metamarkkinat
3.4.    Pakotie numero 4: Valtion tarjoama työ ja investoinnit
3.5.    Pakotie numero 5: tutkintotodistusten inflaatio ja muita salakeynesiläisuuden piirteitä
3.6.    Milloin täysimittainen kriisi iskee?
3.7.    Hankaluuksia rakenteellisen kriisin ratkeamisen tiellä
3.8.    Kapitalisminjälkeinen tulevaisuus ja mahdolliset heilahtelut poliittisten hallintojärjestelmien välillä
3.9.    Yhteenveto
4. LOPPU LIENEE LÄHELLÄ, MUTTA KENEN? (MICHAEL MANN)
4.1.    Johdanto
4.2.    Järjestelmiä ja syklejä
4.3.    Suuri lama
4.4.    Vuoden 2008 suuri taantuma
4.5.    Yhdysvaltojen hegemonian ahdistava kulttuuri
4.6.    Ovatko kapitalismin markkinat ehtymässä?
4.7.    Maailmanloppuko?
4.8.    Yhteenveto: Loppu voi olla lähellä tai sitten ei
5. MITÄ KOMMUNISMI OLI (GEORGI DERLUGUIAN)
5.1.    Venäjän geopoliittinen paikka
5.2.    Sosialismin linnake
5.3.    Kehityksen ja menestyksen hinta
5.4.    Kuinka väistämätön romahdus oli?
5.5.    Ennusteita ja historian polkuja
5.6.    Kapitalismi ja sen haastajat 1900-luvulla
6. MIKÄ UHKAA KAPITALISMIA NYT? (CRAIG CALHOUN)
6.1.    Miksi ei romahdusta?
6.2.    Kapitalismi yleensä ja yleinen, finanssijohtoinen kapitalismi erityisesti
6.3.    Ajattelua kriisistä käsin
6.4.    Vajeita instituutiotasolla
6.5.    Vähäiset resurssit ja pilaantunut luonto
6.6.    Epävirallinen sektori ja laiton kapitalismi
6.7.    Johtopäätöksiä
7. JÄRKI KÄTEEN
7.1.    Yhteinen johtopäätösluku
7.2.       Nykyisyytemme muodostuminen
7.3.    Järjestelmän rajat vastaan rannaton tehostaminen
7.4.    Muutoksia
7.5.    Yhteiskuntatiede muuttuvassa tulevaisuudessa
7.6.       Päätössanat
 
Alkuteos: Does Capitalism Have a Future? (Oxford University Press, 2013)
suom. Kaisa Sivenius
206 s.
32 €
978-951-768-446-0
 
 
 ***********
 
 
Yanis Varoufakis
Maailmantalouden Minotauros
 
Maailmantalouden Minotauros -kirjassaan Yanis Varoufakis esittää tulkintansa kansainvälisestä finanssikriisistä ja sen syistä. Varoufakisin kirja on selitys siitä, miten maailma on yhteiskunnallis-taloudellisten ja historiallisten tapahtumien kautta muovautunut nykyisenkaltaiseksi.
 
Varoufakisin keskeisin väite on, ettei nykyistä talouslamaa tulisi selittää taloustieteilijöiden perinteisesti esittämien syiden avulla. Syyksi Varoufakis esittää vuoden 1929 Suuren laman liikkeelle paneman, varsinaisesti vasta 1970-luvulla syntyneen kansainvälisen järjestelmän, jossa suuri osa maailman varallisuudesta päätyi Wall Streetin pörssipelureille. Näistä rahavirroista kasvoi koko maailmaa hallitseva voima, joka on syntynsä jälkeen värisyttänyt valtioiden talouksia ympäri maailmaa jo ennen nykyistä ennennäkemättömän laajaa kriisiä. Varoufakis kutsuu näitä valtioiden ja keskuspankkien talouskuripolitiikkaan yhä vaikuttavia voimia kreikkalaisen mytologian pedon mukaan Minotaurokseksi, ja saman ilmiön hän esittää aiheuttaneen myös Yhdysvaltojen ja Kiinan valuuttakurssitörmäyksen. Minotauros syntyi uusliberalismin aikakaudella, ja sen tarkoitus oli alistaa koko maailma Yhdysvaltojen rahoitussektorin ikeeseen.
 
Varoufakisin teos poikkeaa muista taloustieteen esityksistä, sillä provosoivaksikin kutsuttu kirja esittää ennenkuulumattoman kuvauksen Euroopan unionin historiasta ja selittää kansantajuisesti keskuspankkien perusperiaatteet. Varoufakisin teos on siksi myös hyvin ajankohtainen. Varoufakis suhtautuu talouskriisiin kriittisesti sekä analyyttisesti. Lisäksi hänellä on esittää suosituksia toimenpiteistä, joilla maailmantaloutta voidaan estää ajautumasta entistä hallitsemattomampaan tilaan.
 
Yanis Varoufakis on kreikkalaisyntyinen, nykyisin Amerikassa asuva taloustieteen professori.
 
Sisältö
 
Alkusanat suomenkieliseen laitokseen
Esipuhe toiseen laitokseen
1 Johdanto
2 Tulevaisuuden testilaboratoriot
3 Maailmantalouden Tiekartta
4 Maailmantalouden Minotauros
5 Pedon lakeijat
6 Romahdus
7 Lakeijoiden vastaisku
8 Minotauroksen perintö
9 Maailma ilman Minotaurosta
Jälkikirjoitus
Suositeltavaa lukemistoa
Viitteet
Hakemisto
 
Alkuteos: the Global Minotaur: America, the True Origins of the Financial Crisis and the Future of the World Economy. (Zed Books, 2011)
suom. Hannu Laurila ja työryhmä
320 s.
37 €
978-951-768-439-2
 
 
*********** 
 
Ari Väänänen & Jussi Turtiainen (toim.)
Suomalainen työntekijyys 1945–2013
 
Nykypäivän työtä riivaa stressi ja kiire, mutta miten olivat asiat ennen? Suomalainen työntekijyys 1945–2013 tarkastelee juuri tätä kysymystä kuvaamalla viimeisen 70 vuoden aikana suomalaisessa työssä, työympäristöissä, työkulttuureissa ja työterveydessä tapahtuneita muutoksia. Työntekijyyden muutosta tarkastellaan kirjassa muun muassa työpaikkailmoitusten, työorganisaatioiden, johtamisoppien ja opetusalan muutosten kautta. Kirjassa selvitetään myös, mitä työstressille ja johtamiselle on tapahtunut. Kirja ottaa osaa kansainväliseen keskusteluun palkkatyöstä, sosiaalisista suhteista ja tieteellisen ymmärryksen muutoksista. Lisäksi se esittelee lukijalle uuden tavan jäsentää suomalaisen työntekijän historiaa, kehitystä ja kehityksen seuraamuksia.
 
Teos on aihettaan tuoreella tavalla käsittelevä tietokirja, joka perustuu havainnollistaviin esimerkkeihin ja eri vuosikymmeniltä peräisin oleviin tutkimusaineistoihin. Kirja maalaa yleisesityksen työntekijyyden murroksesta, ja siksi se on suunnattu sekä suurelle yleisölle että eri alojen opiskelijoille.
 
Sisältö
 
1. luku: Johdanto (Ari Väänänen & Jussi Turtiainen)
2. luku: Suomalaisen työntekijyyden ja työntekijäideaalien historia: lähtökohdat (Ari Väänänen & Jussi Turtiainen)
3. luku: ”Palvelukseen halutaan”: työpaikkailmoitusten työntekijä (Pekka Varje)
4. luku: Johtamisoppaiden työntekijäihanne: kuuliaisesta koneen osasta sitoutuneeksi tiimityöläiseksi (Anna Kuokkanen)
5. luku: Opettajien työnkuvan muutos: kansankynttilästä tunnevalmentajaksi (Erkko Anttila)
6. luku: Metalliin kietoutuneet muistot: metallityöläisten maskuliinisuus toisen maailmansodan jälkeen (Jussi Turtiainen)
7. luku: Suojelusta työhyvinvointiin: työntekijyyden ja työympäristön rajojen muutos työturvallisuuden lainvalmistelussa (Sirkku Kivistö, Jussi Turtiainen & Ari Väänänen)
8. luku: Terveenä työssä: Riskit ja työterveys lehdistökeskustelussa (Ari Väänänen & Pekka Varje)
9. luku: Suomalaisen työntekijyyden murros 1945–2014 (Ari Väänänen & Jussi Turtiainen)
 
300 s.
37 €
978-951-768-444-6
 
 ***********
UUSIA PAINOKSIA:
 
Eric Hobsbawm
Äärimmäisyyksien aika
 
Äärimmäisyyksien aika on historiankirjoitusta, mutta jännittävyydessään ja värikkyydessään se vetää vertoja hyvälle romaanille. Eric Hobsbawmin kertomus lyhyestä 1900-luvusta kutoutuu omakohtaisista kokemuksista ja muistoista, vankasta tutkimustiedosta sekä arkistojen ja tilastojen tarjoamista lahjomattomista todisteista. Teosta onkin kutsuttu ”1900-luvun omaelämäkerraksi”.
     
Kirjasta piirtyvä 1900-luku esittäytyy äärimmäisten inhimillisten kärsimysten ja ennennäkemättömien muutosten vuosisadaksi. Kirjoittaja vie lukijansa niin keskitysleireille kuin kumousten pyörteisiin, sekä tuskan että toivon maisemiin.
 
Hobsbawmin kertomuksessa valtioiden ja tavallisten ihmisten historiat kietoutuvat toisiinsa kiehtovalla tavalla. Tekstiä ryydittää yhtäältä historioitsijan analyyttinen, tarkkaileva silmä ja toisaalta ammattikirjoittajan impressionistinen kynä. Äärimmäisyyksien aika muistuttaa meitä siitä, kuinka paljon maailman on muuttunut vajaassa 80 vuodessa.
 
”Hämmästyttävä yhteenveto, joka sulkee sisäänsä kaiken hiukkasfysiikasta postmodernistiseen taiteeseen; kolhooseista supermarketien kassoihin.” – The Financial Times
 
”Eric Hobsbawm on raivannut polun, jota pitkin keskustelu jatkuu … Kukaan tulevaisuuden historioitsija ei voi ohittaa tätä teosta.” – The Economist
 
”Yksinkertaisesti vuoden paras kirja.” – The Guardian
 
Sisältö
 
Alkusanat ja kiitokset
1900-luku: yleiskatsaus
 
I OSA KATASTROFIN AIKA
1. Totaalisen sodan aika
2. Maailmanvallankumous
3. Talous suistuu kuiluun
4. Liberalismin romahdus
5. Yhteistä vihollista vastaan
6. Taide 1914–1945
7. Imperiumien aika päättyy
 
II OSA KULTA-AIKA
8. Kylmä sota
9. Kultaiset vuodet
10. Yhteiskunnallinen vallankumous 1945–1990
11. Kulttuurivallankumous
12. Kolmas maailma
13. Reaalisosialismi
 
III OSA MAANVYÖRYMÄ
14. Kriisivuosikymmenet
15. Kolmas maailma ja vallankumous
16. Sosialismi tulee tiensä päähän
17. Avantgardismi kuolee
– taide vuoden 1950 jälkeen
18. Velhot ja oppipojat – luonnontieteet
19. Uutta vuosituhatta kohti
 
Lähteet
Muuta kirjallisuutta
Hakemisto
 
776 s.
24 €
978-951-768-418-7

***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
 
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.